δημος

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επέκταση Ηλεκτροδότησης στα ΤΔ Παλαιοπαναγιάς και Ανωγείων και στους οικισμούς Διπόταμα και Σωτήρα(2η εργολαβία)», προϋπολογισμού 33.000,00€ με Φ.Π.Α.

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 25-01-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μμ

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 31-01-2022., ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ο αριθμός του έργου είναι: 185706.

 Διαβάστε εδώ την περίληψη της διακήρυξης.

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ διακηρύττει ότι την 01 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) θα διεξαχθεί με Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις τουΝ.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ-ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ» προϋπολογισμού 554.870,00 € (με Φ.Π.Α.24%).

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αρ. συστ. 185705.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  01/02/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η07/02/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ

 

Διαβάστε εδώ την περίληψη της διακήρυξης

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΗΝ Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ)», προϋπολογισμού 66.000,00 € με Φ.Π.Α.

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 25-01-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μμ

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 31-01-2022., ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ

 

Διαβάστε εδώ την περίληψη της διακήρυξης.

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΚ ΚΑΡΥΩΝ 2021», προϋπολογισμού 92.588,77 € με Φ.Π.Α.

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 25-01-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 31-01-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ο αριθμός του έργου είναι: 186090.

 

Διαβάστε εδώ την περίληψη της διακήρυξης.

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ», προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α.

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 25-01-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 31-01-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ο αριθμός του έργου είναι: 185682.

 

Διαβάστε εδώ την περίληψη της διακήρυξης

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΔ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ», προϋπολογισμού 61.483,32€ με Φ.Π.Α.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ο αριθμός του έργου είναι: 185709.

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 25-01-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ.

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 31-01-2022., ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ.

 

Διαβάστε εδώ την περίληψη της διακήρυξης

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ διακηρύττει ότι την 01του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) θα διεξαχθεί με Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» προϋπολογισμού 2.611.200,00 (με Φ.Π.Α.24%) και ΚΑ: 64-7322.022

Ο κωδικός Ο.Π.Σ. του έργου είναι:5073663 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ».

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥΣΠΑΡΤΗΣ», με βάση τη μελέτη με αριθμό 2019/042 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρ. Δόμησης και Περιβάλλοντος του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ, ανέρχεται στο ποσό των 2.105.806,45€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 2.611.200,00€ (με Φ.Π.Α.).

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αρ. συστ. 185710.

 

Διαβάστε εδώ την Περίληψη της Διακήρυξης

 

 

Τρίτη, 04 Ιανουαρίου 2022 15:00

Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, την 07-01-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 11:30 και λήξη 12:30. 

Διαβάστε εδώ την Πρόσκληση

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Τρίτη, 04 Ιανουαρίου 2022 14:57

Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση

 

 Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση  που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, την 07-01-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:00 και λήξη 11:00. 

Διαβάστε εδώ την Πρόσκληση

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης διακηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, προϋπολογισμού πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (538.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

Προκήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο Προσφοράς

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ σε pdf

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.