δημος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Εκτίθεται σε φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση από το Δήμο Σπάρτης ακινήτου για να στεγαστεί το 10ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί από το Δήμαρχο, ενώπιον  επιτροπής, με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή καταλληλότητας των ακινήτων.
Το ακίνητο θα πρέπει να είναι στην περιφέρεια του 10ου  Νηπιαγωγείου Σπάρτης μεταξύ των οδών Θερμοπυλών (από τη συμβολή της με την οδό Κων. Παλαιολόγου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Λεωνίδου) - Λεωνίδου (από τη συμβολή της με την οδό Θερμοπυλών μέχρι την οδό Όθωνος Αμαλίας) - Όθωνος Αμαλίας (από τη συμβολή της με την οδό Κων. Παλαιολόγου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Λεωνίδου) - Κων. Παλαιολόγου (από τη συμβολή της με την οδό Θερμοπυλών μέχρι τη συμβολή της με την οδό Όθωνος Αμαλίας)
·    Να είναι ισόγειο και να διαθέτει
·    Μία αίθουσα διδασκαλίας , αν είναι δυνατόν μεσημβρινού προσανατολισμού , επιφάνειας 42 τ.μ. τουλάχιστον.
·    Ένα γραφείο νηπιαγωγού 13 τ.μ. περίπου.
·    Ένα χώρο-τραπεζαρία 20 τ.μ. περίπου.
·    Αποθήκη 15 τ.μ. περίπου.
·    2 W.C. (1 ανά 10 νήπια) , 1 W.C. νηπιαγωγών.
·    Προαύλιο χώρο 63 τ.μ. τουλάχιστον.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, υπ’ όψη του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας  και περιλαμβάνουν

1.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής  ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως
2.    Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Σπάρτης περί μη οφειλής 
3.    Φορολογική, Ασφαλιστική ενημερότητα ( ΙΚΑ ,ΟΑΕΕ ) .
Σε περίπτωση που δεν έχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης ασφάλισης.
4.    Φάκελος τεχνικής προσφοράς  ο οποίος θα περιλαμβάνει
α) Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς η επιφάνεια, η θέση, και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου, ότι ο προσφερόμενος χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος κύριας χρήσης εκπαιδευτηρίου και ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας σε αυτόν και έγκριση του αποτελέσματος αυτής από τους αρμόδιους φορείς θα αναλάβει την αλλαγή της χρήσης του ακινήτου σε εκπαιδευτήριο.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας σε αυτόν και έγκριση του αποτελέσματος από τους αρμόδιους φορείς να εκτελέσει με δικές του δαπάνες τις όποιες διαρρυθμίσεις και εργασίες απαιτούνται για τη λειτουργία του σχολείου.
δ) Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού , βεβαίωση αρμόδιας αρχής (πολεοδομίας ή Δήμου) για τη νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου.
ε) Μελέτη στατικότατος πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού.
στ)Τίτλο ιδιοκτησίας προσκομίζοντας παράλληλα και αντίγραφο του Ε9.
ζ) Κάτοψη του κτιρίου θεωρημένη από τη Δ/νση Πολεοδομίας.
η) Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου.
θ) Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας του κτιρίου από Δημόσιο Φορέα (Εφορία, Συμβολαιογράφους).
ι) Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία  ή  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας σε αυτόν και έγκριση του αποτελέσματος αυτής από τους αρμόδιους φορείς στο όνομά του , θα προσκομίσει το πιστοποιητικό πριν την υπογραφή του συμφωνητικού.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες χώρων κατάλληλων για τον ανωτέρω σκοπό να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση .
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου, Γκορτσολόγου 52, Σπάρτη, ΤΚ 23100 και στο τηλέφωνο 27313-61254
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 1090/15-1-2015Διακήρυξης Δημοπρασίας.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ
 

 

Η Διαχειριστική Επιτροπή «Κληροδοτήματος Αριστείδη Βαρναβέλια» ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφοι 8,9,10, του Ν. 4182/2013 και την αριθ. 5/2014 Απόφαση της Οικονομικής-Διαχειριστικής Επιτροπής του «Κληροδοτήματος Αριστείδη Βαρναβέλια», δέχεται έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση  ενός ισογείου διαμερίσματος, εμβαδού 52 τ.μ., που βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Ολυμπίας 26, το οποίο ανήκει στο Κληροδότημα Αριστείδη Βαρναβέλια.

Ειδικότεροι όροι:
1.    Ελάχιστος όρος προσφοράς για την ενοικίαση του ως άνω περιγραφόμενου ακινήτου ορίζεται το ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ μηνιαίως.
2.    Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 240,00 €.
3.    Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για κατοικία.
4.    Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα τρία (3) έτη.
5.    Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνείται η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο, με τους ίδιους όρους.
Η σιωπηρή αναμίσθωση απαγορεύεται.
6.    Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στο διαγωνισμό θα ισχύει για ένα (1) χρόνο και κατόπιν θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση  με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως ο δείκτης αυτός υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Σε περίπτωση αρνητικού δείκτη το μίσθωμα θα παραμένει σταθερό.
7.    Κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου ο μισθωτής υποχρεούται  να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, Έλληνα υπήκοο,  ο οποίος θα ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με το μισθωτή για την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου συμβολαίου.
8.    Με την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης ο μισθωτής οφείλει να καταθέσει στη διοίκηση του κληροδοτήματος ποσό ίσο με δύο (2) μηνιαία μισθώματα ως εγγύηση.
9.    Το μισθωτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες για υδροληψία, φωτισμό, δημοτικά τέλη κάθε μορφής, καθώς και δαπάνες κάθε μορφής για τη συντήρηση του ενοικιαζομένου ακινήτου. Οι δαπάνες για επισκευές ακόμη και για τις αναγκαίες, βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή. Επίσης το μισθωτή βαρύνουν και οι δαπάνες για τη θέρμανση, καθώς και ολόκληρο το αναλογούν ποσοστό χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. και τα τέλη ύδρευσης ή άλλου ισοδύναμου τέλους ή φόρου που τυχόν θα θεσπισθεί.
10.    Αν ο μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, του επιβάλλεται χρηματική  ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του.
11.    Ο μισθωτής υπόκειται σε έξωση βάσει της κείμενης Νομοθεσίας για καθυστέρηση του μισθώματος και για κάθε παράβαση οποιουδήποτε όρου του μισθωτηρίου συμβολαίου, ανεξαρτήτως κάθε άλλης συνέπειας.
12.    Η υπεκμίσθωση του ακινήτου, με τους ίδιους όρους της αρχικής μίσθωσης, επιτρέπεται, πρέπει όμως να υπάρχει προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

Προσφορές με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, όπως ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνα, διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμό δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ, θα κατατίθενται ιδιοχείρως σε κλειστό φάκελο (με βεβαίωση υποβολής προσφοράς) ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή ή με ταχυμεταφορές, έως και είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην παρακάτω διεύθυνση:

Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Μυστρά Δήμου Σπάρτης, Μαγούλα Λακωνίας, Τ.Κ. 23100.
Πληροφορίες και αναλυτικοί όροι παρέχονται στην ανωτέρω διεύθυνση, στο τηλ.: 27310-22482,  fax: 27310-22485, κα Παναγιώτα Καπετανέα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 15:00.


Ο  Πρόεδρος Οικονομικής-Διαχειριστικής Επιτροπής
ΑντιδήμαρχοςΔημήτριος  Αποστολάκος      

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για την προμήθεια «Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του έτους 2014», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 18.358,56 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αναλυτικά ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για κάθε ομάδα και υποομάδα ειδών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ είναι ο εξής:
{ΟΜΑΔΑ Α} Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για τον Δήμο Σπάρτης προϋπολογισμού 969,40 €
{ΟΜΑΔΑ Β} Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης προϋπολογισμού 3.496,47 €
{ΟΜΑΔΑ Γ} Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης προϋπολογισμού 5.677,93 €
{ΟΜΑΔΑ Δ] Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το Ν.Π. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης»  προϋπολογισμού 684,30 €
{ΟΜΑΔΑ Ε} Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το Ν.Π. «Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης» προϋπολογισμού  7.530,46 € (ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Ε1 ποσού 3.385,20 €, Ε2 ποσού 4.145,26 €)

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές χωριστά για κάθε ομάδα ή υποομάδα προμηθευόμενων ειδών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Σπάρτης (Ταχ. Δ/νση: Γκορτσολόγου 52 -3ος όροφος-, Σπάρτη Τ.Κ. 23100) την 30η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10.00 π.μ. και ώρα  λήξης την 10:30 π.μ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής, που θα απευθύνεται στον Δήμο Σπάρτης, που αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης των ειδών, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (Εγγυήση συμμετοχής για το σύνολο των ειδών των  ομάδων ποσού 315,94 €  ή ανά ομάδα ως εξής: ΟΜΑΔΑ Α: 16,59 €, ΟΜΑΔΑ  Β: 60,29 €, ΟΜΑΔΑ Γ: 97,29 €, ΟΜΑΔΑ Δ: 11,82 €, ΟΜΑΔΑ Ε: Ε1 58,45 €, Ε2 71,50 €)

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2731361216, αρμόδια υπάλληλος Γεωργία Κούμαρη).

Η διακήρυξη καθώς και η σχετική μελέτη διατίθενται σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, Γκορτσολόγου 52 -3ος όροφος - Σπάρτη ΤΚ 23100 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης www.sparti.gov.gr.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

Διαβάστε εδώ την Διακήρυξη

Διαβάστε εδώ τον Προϋπολογισμό της Μελέτης

Βρείτε εδώ το Έντυπο Προσφοράς

Διαβάστε εδώ την Μελέτη

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κ.λ.π ΔΕ Πελλάνας», προϋπολογισμού 1.000,40 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:00. Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
·    Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-63208 από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ κ. Μανιάτη Παναγιώτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί:  στην ιστοσελίδα του Δήμου


Σπάρτη: 19-12-2014
Ο Δήμαρχος Σπάρτης


Ευάγγελος Βαλιώτης


Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της Προμήθειας  « Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ», προϋπολογισμού « 5.000,00»  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη της αναφερομένης Προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Τρίτη « 23-12-2014 και ώρα 10:00 . Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά : 
·    Φορολογική ενημερότητα
·    Ασφαλιστική ενημερότητα
·    Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο.
·    Πτυχίο ανάλογης δυναμικότητας ή πιστοποιητικό Επιμελητηρίου ,ΤΕΕ, κλπ.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ.27313-63370 (Πανόπουλος Βασ.).

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου .

Η παρούσα όπως αναρτηθεί : α) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σπάρτης, β) στην ιστοσελίδα του ΔήμουΣΠΑΡΤΗ   19  /  12  /  2014

Ο Δήμαρχος Σπάρτης


ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του  για την προμήθεια γραφικής ύλης καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την 22η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο κτίριο του Δημαρχείου Σπάρτης  επί της οδού Γκορτσολόγου 52 στην Σπάρτη, (2ος όροφος), υπόψιν κ. Μιχαλόπουλου.

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σπάρτης,(Δ/νση: Γκορτσολόγου 52 (3ος όροφος) Σπάρτη, ΤΚ 23100, Τηλ: 2731361216, Ε-mail: g. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αρμόδια υπάλληλος Γεωργία Κούμαρη)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

Διαβάστε εδώ τις τεχνικές προδιαγραφές

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του σε αναλώσιμα είδη εκτύπωσης (μελάνια και τόνερ εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων) καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την 22/12/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο κτίριο του Δημαρχείου Σπάρτης  επί της οδού Γκορτσολόγου 52 στην Σπάρτη, (2ος όροφος), υπόψιν κ. Μιχαλόπουλου.

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σπάρτης,(Δ/νση: Γκορτσολόγου 52 (3ος όροφος) Σπάρτη, ΤΚ 23100, Τηλ: 2731361216, Ε-mail: g. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αρμόδια υπάλληλος Γεωργία Κούμαρη)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

Διαβάστε εδώ τις τεχνικές προδιαγραφές

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του σε ντουλάπες –ερμάρια γραφείου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Πέμπτη 18-12-2014 ώρα 11:00 στα Γραφεία της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο Διοικητήριο Λακωνίας, υπόψιν Κώστα Βαρζακάκου.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης, (Δ/νση: Διοικητήριο Λακωνίας, Σπάρτη, ΤΚ 23100, Τηλ: 2731361101, κιν 6973434570, Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αρμόδιoς υπάλληλος Κώστας Βαρζακάκος) (Αρ. πρωτ.: 46248/16-12-2014).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ A.A.
O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ

 

Διαβάστε εδώ τη Μελέτη

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας:«Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κ.λ.π. ΔΕ Καρυών», προϋπολογισμού 5.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στη Μαγούλα, μέχρι και την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου

• Φορολογική ενημερότητα

• Ασφαλιστική ενημερότητα

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας.

• Τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

 

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-61102 από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ κ. Μανιάτη Παναγιώτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί: α) στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,β) στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ».

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο θα βαρύνει τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.

 

Μαγούλα: 10-12-2014 (Αρ. πρωτ: 45558)

Ο Δήμαρχος Σπάρτης   κ.α.α

 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΚΟΝΤΑΡΙΑ,ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΚΛΠ)ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ», προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στη Μαγούλα, μέχρι και την Δευτέρα  15 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου

• Φορολογική ενημερότητα

• Ασφαλιστική ενημερότητα

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας.

• Τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-61102 από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ κ. Μανιάτη Παναγιώτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί:α) στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,β) στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ».

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο θα βαρύνει τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.

 

Μαγούλα: 9-12-2014   (Αριθ. Πρωτ.: 45372)

Ο Δήμαρχος Σπάρτης  κ.α.α

 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.