δημος

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει με πλειοδοτική φανερή δημόσια δημοπρασία την εκμίσθωση    του «3» καταστήματος Δημοτικής αγοράς Σπάρτης  εμβαδού  31,60 τ.μ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που βρίσκονται στη Μαγούλα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (άρθρο 21) την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έως 11:00 (10:00-10:30 υποβολή δικαιολογητικών-10:30-10:45 έλεγχος δικαιολογητικών & 10:45-11:00 υποβολή προφορικών προσφορών).
(Στην υποβολή των οικονομικών προσφορών συμμετέχουν μόνο όσοι έγιναν δεκτοί κατά τον έλεγχο των δικ/κων)

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 154,46 ευρώ.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν
1. Ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας  ή βεβαίωση του  ταμείου παρακαταθηκών και δανείων για παρακατάθεση σ΄ αυτό,  από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία  , ποσού ίσου προς το ένα δέκατο [1/10] του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς υπολογιζόμενο για ένα έτος, ήτοι 185,36€ που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ύψους δέκα της εκατό 10%  επί του ετησίου μισθώματος που επιτεύχθηκε
2.  Δημοτική ενημερότητα για οφειλές προς τον Δήμο.
3. Φορολογική ενημερότητα για χρέη προς το Δημόσιο
4. Ασφαλιστική ενημερότητα για οφειλές σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ (σε περίπτωση που δεν έχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης ασφάλισης).
5. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και την σύμβαση και  θα είναι αλληλεγγύως υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων σύμβασης. Οι εγγυητές θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικ/κα 2,3 & 4 κατά την ώρα υποβολής των δικαιολογητικών μαζί με την υποβολή των δικ/κων του ενδιαφερομένου.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο της  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης. Διεύθυνση: Μαγούλα Τηλέφωνο:2731361102-106.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & Α/Α

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

O Δήμος Σπάρτης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια Αποδυτηρίων Δημοτικού Σταδίου Σπάρτης, για την απ΄ευθείας ανάθεση της προμήθειας, προϋπολογισμού 195.000,00€ και με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έντυπο προσφοράς

Τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές

Σχέδιο

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Καταπολέμηση εντομολογικών εχθρών των Φοινικοειδών», προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ (24%), διάρκειας 10 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως καταθέσουν αίτηση με συνημμένη οικονομική προσφορά και αποδείξεις τεχνικής ικανότητας-εξοπλισμού-εμπειρίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6/2016 Μελέτη της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τ.Ο.Α. Δήμου Σπάρτης, στο παλαιό Δημαρχείο Δ. Μυστρά (Μαγούλα), μέχρι και την Τετάρτη 08 – 06 - 2016 και ώρα 12:00.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-61133 και ώρες 07:30 – 14:30. Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τ.Ο.Α. και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Σπάρτη 03 – 06 – 2016
Ο ΔήμαρχοςΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μελέτη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Σας γνωρίζουμε ότι από τις  11 έως τις 16 Ιουλίου  2016  θα διεξαχθούν οι Διεθνείς Παιδικοί Αγώνες στη New Taipei της Taiwan. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια άτυπη οικονομική προσφορά για το παρακάτω αθλητικό υλικό.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

 

1)ΣΕΤ ΦΟΡΜΕΣ  ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ (υλικό microfiber με εσωτερική επένδυση) 10 ΤΕΜ.    (ανώτατη τιμή 30 €)

2)ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ POLO ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ  10 ΤΕΜ. (ανώτατη τιμή   10 €)

 

To λογότυπο στη πίσω πλευρά θα είναι SPARTA HELLAS  και στη μπροστά πλευρά θα είναι το λογότυπο του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης.

Η οικονομική σας προσφορά παρακαλούμε όπως μας κατατεθεί μέχρι τη Πέμπτη 9/6/2016  και  ώρα  14:15  στα  γραφεία  του  Αθλητικού Οργανισμού.

Το  άνοιγμα  των  προσφορών  θα  γίνει  τη Πέμπτη  9/6/2016  και  ώρα  14:30   στα  γραφεία  του  Αθλητικού  Οργανισμού Δήμου Σπάρτης (Δωριέων  11).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

ΣΑΒΒΑΣ  ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ

 

(Δ/νση: Δωριέων 11   Τ.Κ. 23100 - Σπάρτη     Τηλ.  27310 29082 Fax.  27310 27435)

Σας γνωρίζουμε ότι από τις  11 έως τις 16 Ιουλίου  2016  θα διεξαχθούν οι Διεθνείς Παιδικοί Αγώνες στη New Taipei της Taiwan. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια άτυπη οικονομική προσφορά για το παρακάτω αθλητικό υλικό.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

 

1)ΣΕΤ ΦΟΡΜΕΣ  ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ (υλικό microfiber με εσωτερική επένδυση) 10 ΤΕΜ.    (ανώτατη τιμή 30 €)

 

2)ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ POLO ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ  10 ΤΕΜ. (ανώτατη τιμή   10 €)

 

To λογότυπο στη πίσω πλευρά θα είναι SPARTA HELLAS  και στη μπροστά πλευρά θα είναι το λογότυπο του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης.

Η οικονομική σας προσφορά παρακαλούμε όπως μας κατατεθεί μέχρι τη Πέμπτη 9/6/2016  και  ώρα  14:15  στα  γραφεία  του  Αθλητικού Οργανισμού.

Το  άνοιγμα  των  προσφορών  θα  γίνει  τη Πέμπτη  9/6/2016  και  ώρα  14:30   στα  γραφεία  του  Αθλητικού  Οργανισμού Δήμου Σπάρτης (Δωριέων  11).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

ΣΑΒΒΑΣ  ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ

 

(Δ/νση: Δωριέων 11   Τ.Κ. 23100 - Σπάρτη     Τηλ.  27310 29082 Fax.  27310 27435)

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει με πλειοδοτική φανερή δημόσια δημοπρασία την εκμίσθωση του ισογείου ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καρυών  εμβαδού  60,70 τ.μ.

Περίληψη διακήρυξης

 

Σας γνωρίζουμε ότι την 7/4/2016 το ΚΑΠΗ Σπάρτης θα μεταβεί στην Αιδηψό Ευβοίας για ιαματικά λουτρά με τρία (3) λεωφορεία.
Επιστροφή την 14/6/2016.

Παρακαλούμε όπως κατατεθούν προσφορές μέχρι την Παρασκευή  27/5/2016 και ώρα 14:00 στα  γραφεία  του  Ν.Π. (Δωριέων 11)

Στην προσφερόμενη τιμή για κάθε Λεωφορείο των πενήντα (50) θέσεων να ενσωματώσετε τα ναύλα (εισιτήρια) των επιβατών και του Λεωφορείου στο πλοίο.

Ο  Πρόεδρος

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Διαχείριση Πρασίνου και λοιπών εγκαταστάσεων Άλσους Αθαν. Παν. Γουδέ», προϋπολογισμού 23.806,45 ευρώ με το ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μελέτη 

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.