Eνημέρωση

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών του Προσώπων : (Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης,  Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας, Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), για το έτος 2015, με κριτήριο κατακύρωσης όσον αφορά τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του, ανά μονάδα μέτρησης,  κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης,  όπως αυτή προσδιορίζεται   από το παρατηρητήριο τιμών  υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Τμήμα Εμπορίου - Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας)  και όσον αφορά τα λιπαντικά  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης.
Η προμήθεια είναι συνολικού   προϋπολογισμού   468.850,00 € με Φ.Π.Α.  όπως αναλυτικά περιγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.
Αναθέτουσα Αρχή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Α.Φ.Μ. 997892229 Δ.Ο.Υ. Σπάρτης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ευαγγελιστρίας 83-91/23100 Σπάρτη
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  2731361236,  2731023241
ΦΑΞ: 2731023241 
EMAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Υπό προμήθεια είδη
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  CPV: 09134100-8 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ CPV: 09135100-5
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ CPV: 09132100-4
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ CPV: 24951000-5

Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (11389/93)
Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης - βενζίνη αμόλυβδη – πετρέλαιο θέρμανσης- λιπαντικά)
Κατανομή σε τμήματα:  (5 τμήματα). Δικαίωμα συμμετοχής για κάθε τμήμα ή για το σύνολο.
Διάρκεια σύμβασης: Από υπογραφής της σύμβασης και για 12 μήνες .
Σημειώνεται ότι θα υπογραφούν επιμέρους συμβάσεις με τα Ν.Πρόσωπα υλοποίησης της προμήθειας όπως αναλυτικά αναφέρονται στη αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.
Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 7.650,00 €  εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα για την οποία θα συμμετέχει.
Η εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ τουλάχιστον 180 ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος με τον κάθε φορέα υλοποίησης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σπάρτης (Δ/νση Περ/ντος )  , Τ.Κ. 23100 και στα τηλέφωνα 27313 61236,  27310 23241 , e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.sparti.gov.gr  όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
( www.promitheus.gov.gr )
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών:
5-6-2015 και ώρα 14:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι  12-6 -2015 .
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: Εξήντα ( 60) ημέρες
Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προμηθευτών.
Δικαιολογητικά συμμετοχής : Αναγράφονται στο αρθ. 5 της αναλυτικής διακήρυξης .
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την Αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τη Μελέτη (Παράρτημα Α)

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τους Προϋπολογισμούς (Παράρτημα Α)

Κάντε κλικ εδώ για να βρείτε τα Έντυπα των Προσφορών (Παράρτημα Β)

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.