Eνημέρωση

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις


Επαναληπτική Δημοπρασία για την Αγορά χώρου οικοπέδου για χώρο διαχείρισης απορριμμάτων ΣΜΑ

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης  προκηρύσσει  Ανοιχτή, φανερή, προφορική και μειοδοτική επαναληπτική  δημοπρασία για την Αγορά χώρου οικοπέδου για χώρο διαχείρισης  απορριμμάτων ΣΜΑ.  Για τα προσφερόμενα προς αγορά ακίνητα

( γεωτεμάχια ) πρέπει απαραίτητα να ληφθούν υπόψη  τα κριτήρια όπως έχουν ομαδοποιηθεί σε κατηγορίες, και όπως περιγράφονται στην αριθ. 42/2020 (ΑΔΑ 61ΕΗΩ1Ν-140Α.Δ.Σ)  και στην 

127/20 (ΑΔΑ Ψ77ΞΩ1Ν-Π63). Ως επιπλέον κριτήρια, είναι το ακίνητο α) να έχει έκταση τουλάχιστον 4 στρέμματα, να είναι ενιαίο, ή αν πρόκειται για όμορα ακίνητα του ιδίου ή διαφορετικών ιδιοκτητών, αυτά να αποτελούν ενιαία έκταση η οποία θα είναι τουλάχιστον 4 στρέμματα. β) να ευρίσκεται εντός ζώνης δέκα πέντε (15) χιλιομέτρων πέριξ των ορίων του Σχεδίου Πόλεως Σπάρτης ( κύκλο 15 χιλιομέτρων  γ)να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο δ) να έχει πρόσωπο σε δημοτική, αγροτική οδό, επαρκούς πλάτους, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό φορτηγών αυτοκινήτων.  

Καλούμε όσους επιθυμούν να πάρουν μέρος στην δημοπρασία, να καταθέσουν αίτηση-δήλωση συμμετοχής και πώλησης του ακινήτου, στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου και στη διεύθυνση: Δήμος Σπάρτης, οδός Ευαγγελιστρίας 85-87, Τ.Κ. 23100, Σπάρτη Λακωνίας. Η αίτηση γίνεται, υπ’ όψη του τμήματος εσόδων και περιουσίας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της τελευταίας δημοσιεύσεως της διακήρυξης του Δημάρχου.

                Μαζί με την αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, το δικαίωμα για την πώληση της εκτάσεως και η αποδοχή τους, πλήρως και ανεπιφυλάκτως, των όρων της διακήρυξης.
  2. Νομιμοποιητικά έγραφα ιδιοκτησίας σε απλά αντίγραφα 
  • Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου και πιστοποιητικό μεταγραφής, κλπ. και
  • Αντίγραφο του τελευταίου Ε9 του ιδιοκτήτη και
  • Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου και Απόσπασμα Κτηματολογικού διαγράμματος από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, όπου υφίσταται, εφόσον στην περιοχή υπάρχει κτηματολόγιο.
  1. α) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, β) Ασφαλιστική Ενημερότητα από τον φορέα υπαγωγής του προσφέροντα ότι δεν οφείλει εισφορές , γ) βεβαίωση ΤΑΠ,  όπου χορηγείται και

 δ) Δημοτική Ενημερότητα του Δήμου μας .

  1. Φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος περιλαμβάνει:

α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς  η επιφάνεια, το εμβαδόν, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά της εκτάσεως καθώς και τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη της (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, τηλέφωνο, στοιχεία τυχόν συνιδιοκτητών κ.λ.π.)

β) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα α)  ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο από κάθε βάρος, χρέος, προσημείωση υποθήκης, υποθήκη, κατάσχεση, απαλλοτρίωση, αναγκαστική διαχείριση, μεσεγγύηση, δουλεία κάθε είδους, πληρωμή φόρων και τελών, μίσθωση, χρήση κάθε φιλονικίας, διένεξη και αμφισβήτηση και γενικά ελεύθερο από κάθε νομικό ελάττωμα και β) ότι το ακίνητο πληροί τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

γ) Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει κοινοποιηθεί εκχώρηση ή επίσχεση της εκτάσεως.

δ) Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα, συνταγμένο από ιδιώτη μηχανικό, με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ    87 και σύμφωνα με τις προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων.

ε) Χάρτες ευρύτερης περιοχής 1:5000 και 1:50000 

ζ) Βεβαίωση του Δασαρχείου ότι δεν είναι δασική έκταση.

η)  i) Πιστοποιητικό μεταγραφής     ii) Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας

    iii) Πιστοποιητικό βαρών (ήτοι ότι είναι ελεύθερο κάθε βάρους, γενικά, χρέους, υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης, κατάσχεσης συντηρητικής ή αναγκαστικής, προικώου και κληρονομικού δικαίου, δουλείας)     iv) Πιστοποιητικό μη διεκδικήσεων, δικαιώματος τρίτου, εισφορών, φόρων και τελών δημοσίων και δημοτικών οποιωνδήποτε, απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία και γενικά ελεύθερου κάθε φιλονικίας, διένεξης ή έριδας με όλα τα συμπαρομαρτούντα δικαιώματα των προσωπικών και πραγματικών και των συναφών με αυτά αγωγών,  από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο (εφόσον υπάρχει) .

Μπορούν όλα τα ανωτέρω να δηλώνονται σε ένα πιστοποιητικό.

θ) Φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου από Δημόσιο Φορέα (ΔΟΥ, Συμβολαιογράφο κτλ).

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, στη Μαγούλα, ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 08.00-14.00, στα τηλέφωνα 2731361123 και 2731361106, FAX 2731361124.

 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 3354/25.02.2021  Διακήρυξης Δημοπρασίας. 
                                                                       

 O   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

  ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ   

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.