δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση της 25ης Οκτωβρίου 2019 (πρακτικό 41)

 41ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

424/25-10-2019 Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια διεξαγωγής αγώνα Spartan Race2019 εντός της πόλης της Σπάρτης ΩΝΦΩΩ1Ν-Ε16
425/25-10-2019 Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  σε τμήματα της Ε.Ο. Σπάρτης –Γυθείου  στα πλαίσια της εκτέλεσης  του έργου «Οδοποιία και Τεχνικά έργα Δ.Κ. Σπαρτιατών 2016» ΩΧΨΘΩ1Ν-ΖΓ9
426/25-10-2019 Συγκρότηση  επιτροπής για  την εξέταση  αιτήσεων συλλόγων –σωματείων  για την επιχορήγησή τους  από το Δήμου ΨΟΝ7Ω1Ν-ΧΟ0
*** Ψήφισμα  σωματείου υπαλλήλων Δήμου Σπάρτης 6ΖΥΜΩ1Ν-Χ2Λ
427/25-10-2019 Σύσταση επιτροπής για τη σύνταξη ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο για την ανάληψη του έργου: Σπάρτη Smart City ΩΜ8ΞΩ1Ν-4Α2
428/25-10-2019 Αποδοχή παραίτησης μέλους συμμετέχοντος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και αντικατάσταση αυτού  ΩΡ74Ω1Ν-ΗΩΦ
429/25-10-2019 Ενημέρωση σχετικά με τη χωροθέτηση σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ)  ----
430/25-10-2019 Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Πελοποννήσου Ψ7ΔΔΩ1Ν-4ΕΕ
431/25-10-2019 Περί συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης στη διεθνή έκθεση τουρισμού PHILOXENIA 2019 στη Θεσσαλονίκη ΨΒΕΡΩ1Ν-ΘΧΣ
432/25-10-2019 Περί συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης στη διεθνή έκθεση τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2019 στο Λονδίνο ΩΧ3ΡΩ1Ν-ΛΨΑ
433/25-10-2019 Ορισμός δικαιούχων – προσδιορισμός και καταβολή αποζημίωσης κατά παρ.3 άρθρ.33 Ν.4483/2017 σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για τη δημοτική περίοδο 2019-2023  ΩΡ0ΞΩ1Ν-ΚΛΜ
434/25-10-2019 Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του Δήμου Ευρώτα σχετικά με τη διάθεση τεχνικού υπαλλήλου στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περ/ντος του Δήμου Σπάρτης  ΨΓΡ3Ω1Ν-ΚΦΓ
435/25-10-2019 Περί ορισμού εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020   ΨΤ15Ω1Ν-ΓΥΘ
436/25-10-2019 Περί συμπλήρωσης κανονισμού για τη χρήση και λειτουργία των οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σπάρτης 6ΠΦΑΩ1Ν-Ρ1Σ
437/25-10-2019 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο: “Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2018-2019’’ Ψ3Δ7Ω1Ν-ΒΔΕ
438/25-10-2019 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 6ΦΩΣΩ1Ν-ΑΔ0
439/25-10-2019 Άνοιγμα  Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος ΩΜΜΜΩ1Ν-496
440/25-10-2019 Ανανέωση απόφασης για την εξουσιοδότηση – εκπροσώπηση, για τη ταμειακή διαχείριση των λογαριασμών του Δήμου Σπάρτης με: (α)  EUROBANK, (β)  Τράπεζα Πειραιώς, (γ) Εθνική Τράπεζα Ελλάδας και (δ) Τράπεζα Ελλάδος Ω18ΙΩ1Ν-Θ4Υ
441/25-10-2019 Έγκριση της αριθ.54/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019» Ω35ΝΩ1Ν-5ΦΓ
442/25-10-2019 Έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης «Θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κλεάρχου 35 στη Σπάρτη / Επικαιροποίηση της αριθμ.244/2001 Α.Δ.Σ.»  ΩΑΖΒΩ1Ν-Υ9Β
443/25-10-2019 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΚ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ 2016», αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΩΞΤΣΩ1Ν-Π3Ν
444/25-10-2019 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ 2017», αναδόχου Πολυζώη Σωτηράκου  ΩΗΥΘΩ1Ν-Ψ7Φ
445/25-10-2019 Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ 2019», αναδόχου Γεωργίου Κυριακούλια  ΨΞΝΒΩ1Ν-ΛΒΡ
446/25-10-2019 Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) και του 1ουΠρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  Τ.Κ. ΧΡΥΣΑΦΩΝ», αναδόχου Παναγιώτη Μάνη 6Δ27Ω1Ν-4ΘΚ
447/25-10-2019 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση ηλεκτροδότησης στα ΤΔ Παλαιοπαναγιάς και Ανωγείων και στους οικισμούς Διπόταμα και Σωτήρα»  6ΝΔΟΩ1Ν-Ξ0Ζ
448/25-10-2019 Ανάκληση της αριθ.381/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.00-6463.002 με τίτλο «Διαφημιστική Καμπάνια για την Ανακύκλωση»  Ω9ΟΣΩ1Ν-Β1Χ
449/25-10-2019 Ανάκληση της αριθ.399/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Εξειδίκευση πιστώσεων – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αφορούν την επισκευή του ΚΗΗ4336 οχήματος του Δήμου»   ΩΠΦΤΩ1Ν-ΜΕΧ
450/25-10-2019 Ανάκληση της αριθ.400/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Εξειδίκευση πιστώσεων – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αφορούν την επισκευή του ΚΗΗ4337 οχήματος του Δήμου»  Ψ7ΝΞΩ1Ν-8ΩΝ
451/25-10-2019 Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» Ω1ΦΒΩ1Ν-5Β2
Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.