δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση της 9ης Δεκεμβρίου 2019 (πρακτικό 44)

44ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 474/09-12-2019
Παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου δημοτικού κήπου του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης στο Ελληνικό Δημόσιο (ΥΠΠΟΑ)  ΨΒΞΝΩ1Ν-0ΕΩ
 475/09-12-2019 Αλλαγή εξωτερικού χρωματισμού ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.) οχημάτων Δ.Ε. Σπάρτης              681ΝΩ1Ν-Ε6Γ
 476/09-12-2019 Εξέταση αιτήματος  της κ. Ιωάννας  Δημητρακάκη κατοίκου Ταϋγέτης Τ.Κ. Μυστρά, για έγκριση εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο με δαπάνη της  αιτούσας. 

6ΚΦΖΩ1Ν-ΛΕ9

477/09-12-2019 Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση VIII: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» του Υπουργείου Εσωτερικών  ΨΒΜΚΩ1Ν-ΘΔΩ
478/09-12-2019 Έγκριση φυσικού αντικειμένου και μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» ΩΙΖΑΩ1Ν-Π1Ο
479/09-12-2019 Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση Χ: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» του Υπουργείου Εσωτερικών ΨΕΖΔΩ1Ν-ΟΞΕ
480/09-12-2019 Έγκριση φυσικού αντικειμένου και μελέτης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σπάρτης» Ψ1ΥΟΩ1Ν-1ΡΓ
481/09-12-2019 Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση ΙΧ: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» του Υπουργείου Εσωτερικών ΩΒΔΙΩ1Ν-ΡΨΩ
482/09-12-2019 Τροποποίηση της αρ. 701/2018 ΑΔΣ και εξουσιοδότηση υπογραφής της σύμβασης σύστασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2018, Άξονας Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση». 6ΕΣΥΩ1Ν-ΓΨΑ
483/09-12-2019 Τροποποίηση της αρ. 119/2019 ΑΔΣ και εξουσιοδότηση υπογραφής της παράτασης σύμβασης σύστασης δεσμευμένου λογαριασμού  στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα». 9ΕΡΥΩ1Ν-Σ8Π
484/09-12-2019 Εξουσιοδότηση της Προϊσταμένης Οικονομικής Υπηρεσίας για την διενέργεια  οικονομικών συναλλαγών πράξεων ΠΔΕ ΨΥ94Ω1Ν-Ψ7Λ
485/09-12-2019 Επικαιροποίηση του ορισμού υπαλλήλου για τη διαχείριση του λογαριασμού της παγίας προκαταβολής έτους  2019 ΨΔ8ΝΩ1Ν-ΨΚΓ
486/09-12-2019 Περί Αναπροσαρμογής ή μη φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων από 1-1-2020 7Χ4ΓΩ1Ν-ΨΙ7
487/09-12-2019 Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών ηλεκτροφωτισμού/καθαριότητας για το οικονομικό έτος 2020 Ω71ΜΩ1Ν-ΕΒ5
488/09-12-2019 Περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους ακίνητης περιουσίας οικονομικού έτους 2020 7ΧΩΘΩ1Ν-ΦΙΙ
489/09-12-2019 Περί αναπροσαρμογής ή μη ύψους ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών για το έτος 2020 ΨΤΙΞΩ1Ν-ΥΡΜ
490/09-12-2019 Περί αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων Νεκροταφείων οικονομικού έτους 2020 644ΙΩ1Ν-ΩΡΨ
491/09-12-2019 Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών άρδευσης οικονομικού έτους 2020 ΩΒ1ΘΩ1Ν-Μ4Ε
492/09-12-2019 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Ψ7ΕΕΩ1Ν-01Τ
493/09-12-2019 Συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης στο «Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας περιόδου 1940-1945 ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΚΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ’’» -Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Σπάρτης και συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση 6ΧΟΗΩ1Ν-ΧΚΟ
494/09-12-2019 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» ΨΓΧΛΩ1Ν-0ΨΥ
495/09-12-2019 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού – τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» 7ΜΜ2Ω1Ν-7ΣΙ
496/09-12-2019 Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΚ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ 2016 6ΦΙΨΩ1Ν-5ΓΕ
497/09-12-2019 Ορισμός μελών Επιτροπής προστασίας και αξιοποίησης της Δημοτικής περιουσίας και των Δημοτικών Επιχειρήσεων  (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) 6Γ51Ω1Ν-2Ψ8
498/09-12-2019 Ορισμός μελών Επιτροπής Πολεοδομικού –χωροταξικού  σχεδιασμού και περιβάλλοντος  (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) ΩΧΒΕΩ1Ν-ΞΩΚ
499/09-12-2019 Ορισμός μελών Επιτροπής ονοματοθεσίας οδών και πλατειών (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) ΨΕΑ7Ω1Ν-ΩΟΗ
500/09-12-2019 Ορισμός μελών Επιτροπής αποδόσεων τιμών (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) ΩΔΗΙΩ1Ν-ΘΗΝ
501/09-12-2019  Ορισμός μελών Επιτροπής εμποροπανηγύρεως Μυστρά (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) 7ΧΣΓΩ1Ν-ΡΚ0
502/09-12-2019 Ορισμός μελών Επιτροπής τελετών (εθνικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών, τιμητικών διακρίσεων, ψηφισμάτων) - (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) Ω4ΤΧΩ1Ν-8ΩΡ
503/09-12-2019 Ορισμός μελών Επιτροπής  επεξεργασίας προβολής και ανάπτυξης θεμάτων νεολαίας (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) ΨΗ7ΦΩ1Ν-ΤΑΔ
504/09-12-2019 Ορισμός μελών Επιτροπής κληροδοτημάτων (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) 7Ζ21Ω1Ν-Μ7Μ
505/09-12-2019 Ορισμός μελών Επιτροπής εθελοντισμού (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) ΩΥ24Ω1Ν-Γ2Δ
506/09-12-2019 Ορισμός μελών Επιτροπής αστικών αναπλάσεων και αθλητικών παρεμβάσεων  (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) Ω6Ψ3Ω1Ν-3ΒΥ
507/09-12-2019 Ορισμός μελών Επιτροπής αδελφοποιήσεων (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) ΨΚ21Ω1Ν-3ΜΒ
508/09-12-2019 Ορισμός μελών Επιτροπής περιβάλλοντος και διαχείρισης αποβλήτων  (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) ΨΗΣΨΩ1Ν-ΒΛΛ
509/09-12-2019 Ορισμός μελών Επιτροπής πρωτοβάθμιας φροντίδας (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) ΩΣΠΔΩ1Ν-39Ε
510/09-12-2019 Ορισμός μελών Επιτροπής παρακολούθησης της εφαρμογής των αρχών της σχεδίασης για όλους - Επιτροπή προσβασιμότητας (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) ΨΩ29Ω1Ν-7Ν4
511/09-12-2019 Ορισμός μελών Επιτροπής προώθησης νέων τεχνολογιών και καινοτομιών (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) ΩΝΧΞΩ1Ν-8ΥΣ
512/09-12-2019 Ορισμός μελών Επιτροπής στήριξης εμπορίου και αγοράς (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) ΩΗ18Ω1Ν-ΨΜΤ
513/09-12-2019 Ορισμός μελών Επιτροπής καταπολέμησης ανεργίας και προώθησης της απασχόλησης (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) ΨΩΑΓΩ1Ν-Ν00
514/09-12-2019 Ορισμός μελών Επιτροπής αντιμετώπισης θεμάτων ΑΜΕΑ και ευπαθών ομάδων πληθυσμού (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) ΨΗΣΘΩ1Ν-ΑΗΜ
515/09-12-2019 Ορισμός μελών Επιτροπής αξιολόγησης της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) Ψ01ΚΩ1Ν-Φ40
516/09-12-2019 Ορισμός μελών Επιτροπής  ανάδειξης αρχαιολογικών θησαυρών – Μουσείων  (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) Ψ21ΨΩ1Ν-ΧΦ3
517/09-12-2019 Ορισμός μελών Επιτροπής θεματικών πάρκων  (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) 6Γ47Ω1Ν-ΘΙΥ

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.