δημος

Αποφάσεις

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2023

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/03-01-2023  
1/03-01-2023 Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Σπάρτης οικονομικού  έτους 2023 6ΝΑ1Ω1Ν-ΔΦΣ
   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/03-01-2023  
2/03-01-2023 Ανάκληση της αριθ.258/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για την απευθείας μίσθωση αεροδρομίου.  ΑΝΑΒΟΛΗ
3/03-01-2023 Περί χορήγησης άδειας στο Δημοτικό Σύμβουλο κ.Παναγιώτη Πριστούρη 98Σ0Ω1Ν-Γ5Π
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/09-01-2023  
  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ  
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/16-01-2023  
4/16-01-2023 Ανάκληση της αριθ.258/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για την απευθείας μίσθωση αεροδρομίου (εξ αναβολής). 6ΡΕΜΩ1Ν-ΖΛΔ
5/16-01-2023 Περί  καθορισμού οργάνων επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών βάση του άρθρου 1 & 9 του Π.Δ. 270/1981 για το έτος 2023 και για τους διαγωνισμούς του 2022 που είναι σε εξέλιξη και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών 6ΑΦ6Ω1Ν-4ΗΕ
6/16-01-2023 Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης – ορισμός νέου ΨΛΩΥΩ1Ν-ΝΒΙ
7/16-01-2023 Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών (Κ.Α.Ε. 00-6124) 9981Ω1Ν-ΧΚ0
8/16-01-2023 Ανάκληση της αριθ.233/2022 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Περί αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων Κοιμητηρίων οικ.έτους 2023» 6ΣΒΙΩ1Ν-ΚΒ9
9/16-01-2023 Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2023 6ΣΛΗΩ1Ν-Υ45
10/16-01-2023 Συγκρότηση διευρυμένης Διαπαραταξιακής Επιτροπής, για την τροποποίηση του υφιστάμενου κανονισμού λειτουργίας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σπάρτης ΨΕΙΡΩ1Ν-ΜΧΗ
11/16-01-2023 Παροχή γνώμης επί της αριθ.60/2022 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου με θέμα «Διαμόρφωση εισήγησης τιμολογιακής πολιτικής και προϋπολογισμού έτους 2023 προς το Δ.Σ.» Ψ0ΟΙΩ1Ν-ΒΜΗ
12/16-01-2023 Αποδοχή αιτήματος της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Αναβίωση Βαμβακούς/Vamvakou Revival» σχετικά με εκτέλεση εργασιών «στο Κοινοτικό κατάστημα Βαμβακούς για την λειτουργία θερμοκοιτίδας νέων επιχειρήσεων». 6ΝΙΙΩ1Ν-10Β
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/01-02-2023  
13/01-02-2023 Έγκριση της αρίθμ πρωτ. 1704/31-01-2023  Απόφασης Δημάρχου για την κατεπείγουσα ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση προβλημάτων από την έντονη βροχόπτωση της 26/01/2023». Ψ2ΞΚΩ1Ν-Ρ4Ψ
14/01-02-2023 Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας (MoC) στο πλαίσιο της Αποστολής για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030 ΨΗ3ΒΩ1Ν-ΕΨ3
15/01-02-2023 Χορήγηση άδειας λειτουργίας αμιγούς επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. 6ΥΜΔΩ1Ν-ΠΒΨ
16/01-02-2023 Υποβολή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων 66ΕΛΩ1Ν-9Φ6
17/01-02-2023 Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης» 6Θ93Ω1Ν-ΩΕΤ
18/01-02-2023 Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης 6ΝΖΟΩ1Ν-Τ7Ω
19/01-02-2023 Περί χορήγηση άδειας στο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τριτάκη Παναγιώτη  ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ χωρίς να ληφθεί απόφαση.
20/01-02-2023 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών τακτοποιητικού του έργου "Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού λοιπών Δ.Ε. (πλην Σπάρτης)" Ψ1ΞΒΩ1Ν-ΩΝ8
21/01-02-2023 Έγκριση της αριθ.540/13-12-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση της αριθμ πρωτ. 24697/14-12-2022  Απόφασης Δημάρχου για την κατεπείγουσα ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση προβλημάτων από την έντονη ανεμοθύελλα της 10/12/2022» (παρ.2. άρθ.37 Ν.5013/2023) 6ΥΚΨΩ1Ν-7ΘΖ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/15-02-2023   
22/15-02-2023 Πολυετής προγραμματισμός  ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης  2024-2027   64ΕΓΩ1Ν-3ΤΩ
23/15-02-2023 Τροποποίηση της αρ.πρωτ.7886/29-4-2021 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υλοποίησης Πράξης» (Υποέργο 7 της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall) Σπάρτης», με Κωδικό MIS 5037870). 6ΛΗΒΩ1Ν-98Ω
24/15-02-2023 Περί καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2023  ΨΝΨΧΩ1Ν-Θ46
25/15-02-2023 Περί έγκρισης Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2023. ΨΙ2ΦΩ1Ν-ΞΟ9
26/15-02-2023 Έγκριση της αριθ.8/2023 κυκλοφοριακής μελέτης «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια διεξαγωγής του αγώνα “SPARTA CITY ULTA” 2023, στο Δήμο Σπάρτης». ΨΟ7ΣΩ1Ν-Μ94
27/15-02-2023 Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου στη συμβολή των οδών Κων.Παλαιολόγου και των 118 ΑΝΑΒΟΛΗ
28/15-02-2023 Έγκριση της αριθ.7/2023 κυκλοφοριακής μελέτης «Τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών και σήμανσης για την προστασία των πεζών στην Κοινότητα Βρεσθένων Δήμου Σπάρτης»  ΑΝΑΒΟΛΗ
29/15-02-2023 Έγκριση της αρίθμ.πρωτ.2132/3-2-2023 Απόφασης Δημάρχου για την κατεπείγουσα ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Κατεπείγουσα προμήθεια για την σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης από 6/02/2023 – 30/03/2023» 6ΣΗΤΩ1Ν-ΠΗΚ
30/15-02-2023 Περί κατανομής ποσού 133.254,82 (Α’ κατανομή 2023) για κάλυψη  λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σπάρτης. 6ΦΞΒΩ1Ν-7Ω2
31/15-02-2023 Περί έγκρισης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ-Α.ΟΤΑ», για την πράξη: «Οργάνωση και λειτουργία περιπτέρου τουριστικής πληροφόρησης (info kiosk) στο Δήμο Σπάρτης» 9259Ω1Ν-ΖΘΚ
32/15-02-2023 Ορισμός εκπροσώπων για σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής για θέματα αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ ΑΝΑΒΟΛΗ
33/15-02-2023 Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης – ορισμός νέου Προέδρου. 9ΧΦ1Ω1Ν-8Α7
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/22-02-2023  
34/22-02-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΡΥΣΑΦΑΣ», αναδόχου Αναστασίου Κανελλάκη. ΨΡΙΑΩ1Ν-Θ6Ε
35/22-02-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ, ΚΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΝΩΝ», αναδόχου Χαράλαμπου Σουρλή 6ΛΙΕΩ1Ν-4Ν4
36/22-02-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΛΛΑΝΑΣ», αναδόχου Ιωάννη Μπορέτου   6ΡΕΦΩ1Ν-01Ψ
37/22-02-2023 Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων 6ΟΗΚΩ1Ν-ΙΓΟ
38/22-02-2023 Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης ΨΚ12Ω1Ν-37Τ
39/22-02-2023 Αποδοχή παραιτήσεων τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης – ορισμός νέων μελών 6Λ67Ω1Ν-ΚΟ7
40/22-02-2023 Μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου – κεντρικό Δημαρχείο ΨΤ8ΜΩ1Ν-ΜΞΨ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/28-02-2023  
41/28-02-2023 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος  του Δήμου οικ. έτους 2023 ΑΝΑΒΟΛΗ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/28-02-2023  
42/28-02-2023 Ορισμός εκπροσώπων  για σύσταση  διαπαραταξιακής επιτροπής για θέματα ΕΛΓΑ  (εξ αναβολής) 6ΜΕΒΩ1Ν-Γ7Η
43/28-02-2023 Ορισμός μελών επιτροπής καταλληλότητας ΨΦ86Ω1Ν-ΞΩΩ 
44/28-02-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ» αναδόχου Γ.ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 6ΝΔΗΩ1Ν-ΒΔΧ
45/28-02-2023 Ορισμός υπαλλήλου για τη διαχείριση του λογαριασμού της παγίας προκαταβολής έτους  2023 6ΜΘΩΩ1Ν-ΞΟΝ
46/28-02-2023 Διατήρηση λογαριασμών ειδικού σκοπού στο όνομα του Δήμου για την παγία προκαταβολή των προέδρων  τοπικών και δημοτικών  κοινοτήτων 6ΣΟΖΩ1Ν-7Ι3
47/28-02-2023 Διαγραφή οφειλών 68ΘΩΩ1Ν-Π8Ε
48/28-02-2023 Περί χορήγηση άδειας στο Δημοτικό Σύμβουλο κ.Αναστασάκο Ηλία ΨΗΩΠΩ1Ν-Ι92
49/28-02-2023 Έγκριση επιχορηγήσεων  συλλόγων 6Π7ΣΩ1Ν-Μ9Π
50/28-02-2023 Έγκριση της ορθής επανάληψης της αρίθμ.πρωτ.1704/31-01-2023  Απόφασης Δημάρχου για την κατεπείγουσα ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση προβλημάτων από την έντονη βροχόπτωση της 26/01/2023» Ψ7ΧΖΩ1Ν-Η0Α
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/08-03-2023  
51/08-03-2023 Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σπάρτης Α’ εξαμήνου 2022 ΑΝΑΒΟΛΗ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/08-03-2023  
52/08-03-2023 Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σπάρτης Β’ εξαμήνου 2022 ΑΝΑΒΟΛΗ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/08-03-2023  
53/08-03-2023 Περί ανάρτησης πανό από αντιπροσωπεία φοιτητών  στην πρόσοψη του κτιρίου του δημαρχείου με αφορμή  το δυστύχημα στα Τέμπη   6ΨΚ8Ω1Ν-ΡΔΨ
54/08-03-2023 Λήψη απόφασης για συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σε άλλο οίκημα της έδρας του Δήμου. ΑΝΑΒΟΛΗ 
55/08-03-2023 Έγκριση της αριθ.1/13.02.2023  απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου  Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Σπάρτης με θέμα δ «Έγκριση Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Οικονομικού έτους  2023 (άρθρο 63δ & άρθρο 266 ν. 3852/2010)» ΑΝΑΒΟΛΗ
56/08-03-2023 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2022 ΑΝΑΒΟΛΗ 
57/08-03-2023 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2022  ΑΝΑΒΟΛΗ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/15-03-2023  
58/15-03-2023 Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σπάρτης Α’ εξαμήνου 2022 9Η7ΚΩ1Ν-47Ο
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/15-03-2023  
59/15-03-2023 Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σπάρτης Β’ εξαμήνου 2022 6ΤΘΥΩ1Ν-229 
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/15-03-2023  
60/15-03-2023 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος  του Δήμου οικ. έτους 2023 (εξ αναβολής) 642ΟΩ1Ν-Α0Σ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/15-03-2023  
61/15-03-2023 Περί της απόφασης ΔΕΥΑ Σπάρτης  με θέμα : Απόσυρση του νομοσχεδίου  του Υπουργείου Περιβάλλοντος  και Ενέργειας με θέμα: «Μετονομασία  της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας  σε Ρυθμιστική Αρχή  Αποβλήτων, Ενέργειας  και Υδάτων  και διεύρυνση του αντικειμένου της  με αρμοδιότητες  επί των υπηρεσιών ύδατος και  της διαχείρισης  αστικών αποβλήτων , ενίσχυση  της υδατικής  πολιτικής 9ΛΤΩΩ1Ν-ΚΧΨ
62/15-03-2023 Λήψη απόφασης για συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σε άλλο οίκημα της έδρας του Δήμου (εξ αναβολής) 9ΚΙΚΩ1Ν-Ρ12
63/15-03-2023 Έγκριση της αριθ.1/13.02.2023  απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου  Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Σπάρτης με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Οικονομικού έτους  2023 (άρθρο 63δ & άρθρο 266 ν. 3852/2010)» (εξ αναβολής) 94ΦΓΩ1Ν-ΦΞΔ
64/15-03-2023 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2022 (εξ αναβολής) ΨΩΣΧΩ1Ν-ΑΓΗ 
65/15-03-2023 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2022 (εξ αναβολής) 6ΧΔΔΩ1Ν-9ΜΥ
66/15-03-2023 Έγκριση της αριθ.3/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί προσαρμογής του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2023 σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ.300/3-3-2023 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023 του φορέα με την επωνυμία: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» ΨΦΤ1Ω1Ν-95Ω   
67/15-03-2023 Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού για την πρόσληψη τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 6ΛΜΟΩ1Ν-01Ε 
68/15-03-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου «Επισκευή κτιρίων για την ίδρυση Πυροσβεστικού Κλιμακίου στο Δήμο Σπάρτης με έδρα την Βαμβακού Λακωνίας 93ΟΘΩ1Ν-0ΑΙ
69/15-03-2023 Μίσθωση χώρων στάθμευσης τροχοφόρων προς εξυπηρέτηση των δημοτών, εντός της πόλης της Σπάρτης ΨΖΧΕΩ1Ν-ΧΥ6
70/15-03-2023 Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΔΡΕΣ – ΝΤΕΜΙΡΙΑ 3 KM», αναδόχου Αναστασίου Κανελλάκη ΨΨΘΛΩ1Ν-ΗΒΟ
71/15-03-2023 Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΡΔΟΝΙΑΣ-ΕΥΡΩΤΑΣ 3KM», αναδόχου Ανδρέα Μάλη 64Φ1Ω1Ν-2ΩΖ
72/15-03-2023 Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΛΛΑΝΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ 3KM», αναδόχου Δημητρίου Μπόκολα ΨΕ3ΞΩ1Ν-ΘΦΜ 
73/15-03-2023 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής προμήθειας πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων  - μηχανημάτων και υλικών μηχανολογικού εξοπλισμού  έτους 2023 9ΠΒΔΩ1Ν-ΤΑΧ
74/15-03-2023 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων και πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού έτους 2023 660ΚΩ1Ν-Θ4Ω
75/15-03-2023 Έγκριση της αριθ. 3/02-03-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος  Δήμου Σπάρτης  με θέμα : «Ψήφιση του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Ν.Π.  Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου  Σπάρτης 2023 ΨΡΣ6Ω1Ν-707  
   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17/22-03-2023  
76/22-03-2023 Περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου έτους 2023 σε Κοινότητες του Δήμου Σπάρτης και καθορισμού θέσεων, καθηκόντων και αμοιβής υδρονομέων άρδευσης ΑΝΑΒΟΛΗ
77/22-03-2023 Ορισμός δικαιούχων – προσδιορισμός αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν.5003/22 και την αριθ.11836/17-04-2018 ΚΥΑ 6ΑΞΛΩ1Ν-ΝΗΛ
78/22-03-2023 Περί αντικατάστασης εκπροσώπου του Δήμου Σπάρτης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για τη μελέτη  «6ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης -7ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης» ΨΗΕΚΩ1Ν-Υ6Ψ
79/22-03-2023 Περί αντικατάστασης εκπροσώπου του Δήμου Σπάρτης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΕ-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» για το έργο «Τεχνική –Διοικητική Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου στην εκπόνηση μελετών και ωρίμανση έργων». 6ΓΒ9Ω1Ν-ΥΧΝ
80/22-03-2023 Περί αντικατάστασης εκπροσώπου του Δήμου Σπάρτης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΕ- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» για την «Τεχνική Υποστήριξη υλοποίησης του έργου «Βιοκλιματική Αναβάθμιση ΞΕΝΙΑ Σπάρτης και μετατροπή σε Κέντρο  Πολιτιστικών, Τουριστικών και Διοικητικών Δραστηριοτήτων». ΨΜΦ5Ω1Ν-Ρ45
81/22-03-2023 Περί αντικατάστασης εκπροσώπου του Δήμου Σπάρτης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Σπάρτης». 63ΘΖΩ1Ν-ΠΧΚ
82/22-03-2023 Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 6ΑΥ8Ω1Ν-ΗΝΟ
83/22-03-2023 Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης Ψ684Ω1Ν-ΩΝ1
84/22-03-2023 Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης 6229Ω1Ν-49Η
85/22-03-2023 Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης» ΨΩΧΙΩ1Ν-Θ4Ρ
86/22-03-2023 Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης» Ψ5Θ8Ω1Ν-7ΜΘ
87/22-03-2023 Περί έγκρισης ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2022 6ΜΘΒΩ1Ν-ΛΦΨ
88/22-03-2023 Περί έγκρισης της αριθ.7/2023 κυκλοφοριακής μελέτης «Τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών και σήμανσης για την προστασία των πεζών στην Κοινότητα Βρεσθένων Δήμου Σπάρτης» 60ΦΖΩ1Ν-Τ2Φ
89/22-03-2023 Περί ορισμού τριμελούς επιτροπής παραλαβής των εκμισθωμένων χώρων του αεροδρομίου Σπάρτης (Λευκόχωμα) ΨΛ4ΓΩ1Ν-ΔΓΔ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/30,31-03-2023  
90/30-03-2023 Έγκριση της αρίθμ πρωτ. 5929/27-3-2023   Απόφασης Δημάρχου για την κατεπείγουσα ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Κατεπείγουσα προμήθεια για την σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης από 31/03/2023 – 31/05/2023». 6ΔΤΘΩ1Ν-Ρ4Φ
91/30-03-2023 Τροποποίηση του άρθρου 4 (Διάρκεια Σύμβασης) της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης με τίτλο «Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Σπάρτης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της 3ης Διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ3) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο Σταθμό Μεταβατικής Διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ1) της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 9ΟΥ2Ω1Ν-6ΗΣ
92/31-03-2023 Προσωρινή μετακίνηση χώρου στάθμευσης ταξί λόγω εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Κέντρου Σπάρτης» ΨΞΖΠΩ1Ν-81Δ
93/31-03-2023 Διαγραφή οφειλών. ΨΜΖΟΩ1Ν-8ΔΒ
94/31-03-2023 Περί αντικατάστασης εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΕ- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» για την «Τεχνική Υποστήριξη υλοποίησης του έργου «Βιοκλιματική Αναβάθμιση ΞΕΝΙΑ Σπάρτης και μετατροπή σε Κέντρο  Πολιτιστικών, Τουριστικών και Διοικητικών Δραστηριοτήτων». 97Τ6Ω1Ν-ΤΤΡ
95/31-03-2023 Λήψη απόφασης για συνέχιση της  συνεργασίας  του Δήμου με την τράπεζα Eurobank ΨΞΘΘΩ1Ν-Λ42
96/31-03-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ 2021», αναδόχου Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 9ΕΨΕΩ1Ν-ΙΩ7
97/31-03-2023 Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά την εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και συμβάσεων υπηρεσιών για το έτος 2023 6Τ4ΘΩ1Ν-Τ5Λ
98/31-03-2023 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών Τμήματος Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2023 6Κ7ΕΩ1Ν-ΓΞ6
99/31-03-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 6Ζ0ΚΩ1Ν-ΔΙΥ
100/31-03-2023 Περί αντικατάστασης εκπροσώπου του Δήμου Σπάρτης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο:  «Επισκευή -Ανακαίνιση του Κτιρίου Σπυρόπουλου» ΨΦΖ6Ω1Ν-ΟΟΗ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19/05-04-2023  
101/05-04-2023 Περί καθορισμού  αρδευτικής περιόδου  έτους 2023 σε Κοινότητες  του Δήμου Σπάρτης  και καθορισμού  θέσεων, καθηκόντων  και αμοιβής υδρονομέων  άρδευσης 6ΖΑΥΩ1Ν-ΟΥΔ 
102/05-04-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ 2019-2020», αναδόχου Αναστασίου Κανελλάκη Ψ97ΕΩ1Ν-ΙΤΝ
103/05-04-2023 Επιλογή διαδικασίας για την παραχώρηση δικαιώματος ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο στο Δήμο Σπάρτης και τροποποίηση του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων για παραχώρηση χώρου για χρήση προς εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) 6Σ8ΞΩ1Ν-ΑΨ9
104/05-04-2023 Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «Ανάπλαση οικισμού ΒΕΡΙΑ» 6ΛΙΤΩ1Ν-Β3Χ
105/05-04-2023 Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΡΥΩΝ» 9Ω7ΑΩ1Ν-8ΛΞ
106/05-04-2023 Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 8-5-2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ» ΨΣΨΥΩ1Ν-4ΗΓ
107/05-04-2023 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΤΔ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΙΠΟΤΑΜΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ (2η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)». 6ΡΓΦΩ1Ν-ΟΑΧ
108/05-04-2023 Περί αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Κοινωνικού Παντοπωλείου 6ΔΘΘΩ1Ν-ΛΡΩ
109/05-04-2023 Έγκριση επιχορήγησης του Νομικού Προσώπου: «Ιερά Μητρόπολης Μονεμβασίας & Σπάρτης» 9Ι1ΤΩ1Ν-4Ο2
110/05-04-2023 Αποδοχή της υπ’ αριθ.25213/24-03-2023 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με την κατανομή ποσού 183.590,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για τη χρηματοδότηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. 66ΘΥΩ1Ν-ΗΔ1 
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/24-04-2023  
111/24-04-2023 Περί  εκμίσθωσης  ακινήτου  που βρίσκεται στην ΤΚ Καλυβίων Σοχάς 66ΘΩΩ1Ν-Ο2Γ
112/24-04-2023 Έγκριση της αριθ.7/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2023 του  Αθλητικού  Οργανισμού Δήμου  Σπάρτης»    ΨΜΣΞΩ1Ν-Ο0Δ
113/24-04-2023 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΡΥΣΑΦΑΣ», αναδόχου Αναστασίου Κανελλάκη. ΨΗ6ΔΩ1Ν-ΕΥΡ
114/24-04-2023 Περί απευθείας μίσθωσης (διαπραγμάτευση), κτιρίου για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης Ω82ΩΩ1Ν-ΙΥΠ
115/24-04-2023 Περί απευθείας μίσθωσης (διαπραγμάτευση), κτιρίου για τη στέγαση του Κ.Ε.Π. Δήμου Σπάρτης ΩΜ2ΦΩ1Ν-ΞΒΡ
116/24-04-2023 Έγκριση της αριθ.7/03-03-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης με θέμα «Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2021» 6Σ68Ω1Ν-9Λ5
117/24-04-2023 Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 011/2023 Κυκλοφοριακής Μελέτης με τίτλο «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της οδού Γκορτσολόγου στη Σπάρτη» ΨΠΡΔΩ1Ν-7ΥΗ
118/24-04-2023 Περί  έγκρισης  πρωτοκόλλου παραλαβής έργου –εργασιών «Κατασκευή  τοιχίου αντιστήριξης  στο όριο  οικοπέδου 1ου Δημοτικού Σχολείου Ποταμιάς» ΨΔ92Ω1Ν-Β1Ι
119/24-04-2023 Έγκριση Τροποποίησης Σύμβασης με τίτλο «Κατεπείγουσα Ανάθεση Υπηρεσιών Διαλογής – Ανάκτησης Ανακυκλώσιμων Υλικών» ως προς την χρονική της διάρκεια, λόγω μη εξαντλήσεως του Συμβατικού Ποσού». 6ΥΚ6Ω1Ν-Μ1Η
120/24-04-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2023. Ψ9ΑΡΩ1Ν-6ΣΨ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/27-04-2023  
  ΨΗΦΙΣΜΑ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΑΤΣΑΛΑ ΙΩΑΝΝΗ  
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/10-05-2023  
121/10-05-2023 Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που θα διατεθούν κατά την προεκλογική περίοδο των εθνικών εκλογών στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους 9Θ57Ω1Ν-Η7Π 
122/10-05-2023 Ενημέρωση επί της Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2021 στο Δήμο Σπάρτης (Ν.4795/2021) ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
123/10-05-2023 Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Σπάρτης», αναδόχου ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
124/10-05-2023 Έγκριση επιχορηγήσεων  συλλόγων Ρ11ΖΩ1Ν-4ΓΧ 
125/10-05-2023 Περί έγκρισης σχεδίου «Σύμβασης Συνεργασίας για την Εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας» μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και της Ε.Ε.Α.Α., για την οργάνωση των εργασιών διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας και την λειτουργία του προγράμματος  ανακύκλωσης στην περιοχή του Δήμου Σπάρτης.

ΨΦΥΟΩ1Ν-Ω3Υ

126/10-05-2023 Προσθήκη ονομάτων στο μνημείο πεσόντων Τοπικής Κοινότητας Θεολόγου 9ΞΤΡΩ1Ν-ΣΜΘ
127/10-05-2023 Πρακτική άσκηση φοιτητή Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σπάρτης για χρονικό διάστημα έξι μηνών, αρχόμενης από 01-06-2023 Ω8ΑΔΩ1Ν-ΕΥ2 
128/10-05-2023 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών αρμοδιότητας Δ/νσης Διοικητικών και Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και όλων των Αυτοτελών Τμημάτων για το έτος 2023 ΡΕΘΑΩ1Ν-5Ε5
129/10-05-2023 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής της προμήθειας  με τίτλο  “Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για το προσωπικό του Δήμου Σπάρτης”. 6ΩΝΙΩ1Ν-ΕΡΦ
130/10-05-2023 Συμπλήρωση τα αριθ.120/24-04-2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2023» 9ΞΩ1Ω1Ν-ΣΟ1
131/10-05-2023 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΑ 29-09-2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ» 9ΣΧ2Ω1Ν-9Ι5
132/10-05-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΝ 2021» 6ΑΝΩΩ1Ν-ΔΗ9 
133/10-05-2023 Περί κατανομής ποσού 88.836,54 (Β’ κατανομή 2023) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σπάρτης  9ΙΣ0Ω1Ν-34Η
134/10-05-2023 Περί απαλλαγής ή μη των τελών κοινοχρήστων χώρων για καταστήματα που βρίσκονται στην οδό Κων.Παλαιολόγου (αίτηση Συλλόγου Ιδιοκτητών Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Σπάρτης)  66ΟΣΩ1Ν-ΥΧΛ 
135/10-05-2023 Περί καταβολής και καθορισμού εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης»     6ΚΗΓΩ1Ν-ΙΨ5 
136/10-05-2023 Περί τροποποίησης όρων διακήρυξης, για μίσθωση κτιρίων για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης 6ΛΝ5Ω1Ν-2ΔΦ
137/10-05-2023 Περί τροποποίησης όρων διακήρυξης, για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κ.Ε.Π. Δήμου Σπάρτης 9Η4ΔΩ1Ν-8Ρ6 
138/10-05-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2023       6ΣΠ0Ω1Ν-Α55 
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/15-05-2023  
139/15-05-2023 Έγκριση της αριθ.13/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα « 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2023»   ΨΞΝΨΩ1Ν-9ΡΤ
140/15-05-2023 Ενημέρωση επί της Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2021 στο Δήμο Σπάρτης (Ν.4795/2021)». ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ
141/15-05-2023 Συζήτηση επί της αιτήσεως πολιτών σχετικά με την αποκατάσταση και προστασία των ψηφιδωτών της κεντρικής πλατείας Σπάρτης ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 
142/15-05-2023 Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Σπάρτης», αναδόχου ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 
143/15-05-2023 Αναδιατύπωση-συμπλήρωση του «Κανονισμού για τη χρήση και λειτουργία των οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σπάρτης», όσον αφορά την πλατεία Κοινότητας Κλαδά της ΔΕ Σπάρτης 6Ω1ΟΩ1Ν-ΟΨΦ 
144/15-05-2023 Έγκριση της υπ’ αριθ. 013/2023 Κυκλοφοριακής Μελέτης με τίτλο «Δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Ωραίας Ελένης αριθ. 53, στη Σπάρτη κατόπιν αιτήματος του κ. Βαρβιτσιώτη Γεωργίου του Ευστρατίου»         63ΤΡΩ1Ν-Λ6Τ
145/15-05-2023 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος για το έτος 2023 (πλην του Τμήματος Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας) 6ΡΨΦΩ1Ν-ΝΩΨ
146/15-05-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ», αναδόχου Τσίπουρα Παναγιώτη. Ψ414Ω1Ν-0ΜΤ
147/15-05-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΗΝ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ)», αναδόχου Τσίπουρα Παναγιώτη.      6ΙΔ0Ω1Ν-6ΜΖ
148/15-05-2023 Περί δωρεάν παραχώρησης οχήματος στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σπάρτης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) 63ΓΤΩ1Ν-Φ4Σ
149/15-05-2023 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου «Ανάπλαση οικισμού ΒΕΡΙΑ»       6ΖΝΟΩ1Ν-ΜΦ6 
150/15-05-2023 Περί μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 2ου τμήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης - Ορισμός μελών Επιτροπής Καταλληλότητας και επιτροπής εκτίμησης       Ψ1ΛΣΩ1Ν-ΠΙ4
151/15-05-2023 Διόρθωση της αριθμ.79/22-3-2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΓΒ9Ω1Ν-ΥΧΝ)     95Ν0Ω1Ν-ΙΜ0
152/15-05-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 ΨΟΗ9Ω1Ν-054
153/15-05-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού  για δημιουργία κωδικών αναφορικά με την εκχώρηση πληρωμής από την ΕΕΑΑ 6ΑΒΓΩ1Ν-ΠΟ0
154/15-05-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού για δημιουργία κωδικού αναφορικά με την επιβολή διοικητικού προστίμου για παράβαση του άρθρου 9 παρ. 1. περ.β και δ΄ του Ν.4830/2021 ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
155/15-05-2023 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ, ΚΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΝΩΝ» 6ΦΜΓΩ1Ν-Υ4Κ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24/24-05-2023  
156/24-05-2023 Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Σπάρτης», αναδόχου ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ 65Ρ6Ω1Ν-Α3Τ
157/24-05-2023 Περί καταβολής και καθορισμού εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία «Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας  Δήμου Σπάρτης ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
158/24-05-2023 Περί διεξαγωγής ή μη και περί μίσθωσης ή μη ιδιωτικών χώρων εμποροπανήγυρης Μυστρά 2023 6ΕΦΨΩ1Ν-ΧΥΞ
159/24-05-2023 Ανασυγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών αρμοδιότητας Δ.Τ.Υ.Χ.Υ.Δ.Π. έτους 2021 για την παραλαβή της συνεχιζόμενης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ LED Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ» ΨΠΓΟΩ1Ν-6Υ9
160/24-05-2023 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΡΥΩΝ» 6ΖΩΡΩ1Ν-0Ε1
161/24-05-2023 Περί  εκμίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Γοράνων Ρ43ΩΩ1Ν-Θ7Ω
162/24-05-2023 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής  της υπηρεσίας με τίτλο: «Κτηνιατρικές Υπηρεσίες» ΨΒ9ΞΩ1Ν-Ω7Ψ
163/24-05-2023 Περί εκλογής και διορισμού υδρονομέων άρδευσης έτους 2023 ΨΣΑΤΩ1Ν-Ω3Ρ
164/24-05-2023 Περί εκποίησης κάδων απορριμμάτων 638ΚΩ1Ν-Χ8Ο
165/24-05-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ», αναδόχου Γ.ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 669ΜΩ1Ν-1Υ8
166/24-05-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2023 ΨΠ03Ω1Ν-42Π
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25/07-06-2023  
167/07-06-2023 Μετακίνηση Λαϊκής Αγοράς Σπάρτης λόγω έναρξης εργασιών του έργου «Ανάπλαση Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (OPEN MALL)» 9ΣΡΞΩ1Ν-ΣΧΧ
168/07-06-2023 Ψήφιση κανονισμού άρδευσης του Δήμου Σπάρτης 9ΩΧΩΩ1Ν-86Β
169/07-06-2023 Έγκριση της αριθ.9/2023 απόφασης του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός με θέμα «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2023 του  Αθλητικού  Οργανισμού Δήμου  Σπάρτης» 6ΜΜΑΩ1Ν-94Ε 
170/07-06-2023 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Προσθήκη γηπέδου τέννις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Παρορίου» ΨΦΗΧΩ1Ν-Ι9Ρ
171/07-06-2023 Συμπλήρωση της αριθ.158/24-05-2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Περί διεξαγωγής ή μη και περί μίσθωσης ή μη ιδιωτικών χώρων εμποροπανήγυρης Μυστρά 2023» 9Ε98Ω1Ν-5ΔΥ
172/07-06-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» 6ΚΔ0Ω1Ν-ΜΒΠ 
173/07-06-2023 Έγκριση δαπάνης καταβολής χρηματικού βοηθήματος σε άτομο που βρίσκεται προσωρινώς ή μονίμως σε κατάσταση ανάγκης λόγω ασθενείας, κατοίκου του Δήμου μας και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 2000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6733.002, με τίτλο: «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άτομα που βρίσκονται προσωρινώς ή μονίμως σε κατάσταση ανάγκης λόγω ασθενείας, θεομηνίας ή άλλου απρόβλεπτου συμβάντος» 66Ζ0Ω1Ν-ΦΓΑ
174/07-06-2023 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.127/10-05-2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Πρακτικής άσκησης φοιτητή Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σπάρτης για χρονικό διάστημα έξι μηνών, αρχόμενης από 01-06-2023» 921ΗΩ1Ν-624
175/07-06-2023 Περί συγκρότησης επιτροπής για τη διεξαγωγή του αγώνα Spartan Trifecta 2023 9Π6ΣΩ1Ν-ΡΤΚ
176/07-06-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου :  «Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Σπάρτης» 66ΙΡΩ1Ν-ΖΡ7
177/07-06-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2023 και Τεχνικού Προγράμματος Ψ1ΡΔΩ1Ν-81Ε
178/07-06-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 97Μ4Ω1Ν-ΠΣ2
179/07-06-2023 Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» ΨΗ4ΜΩ1Ν-4Τ4
180/07-06-2023 Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου: "Πιλοτική Δράση «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του σχολικού συγκροτήματος 2ου και 3ου Γυμνασίου και του 2ου ΓΕΛ Σπάρτης του Δήμου Σπάρτης» Ψ08ΚΩ1Ν-ΕΒΕ 
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26/11-06-2023  
181/11-06-2023 Εκλογή αντιπροέδρου  Δημοτικού Συμβουλίου Ψ83ΝΩ1Ν-ΤΨΟ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/16-06-2023  
182/16-06-2023 Τροποποίηση της υπ’ αριθ.19822/18-10-2022 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ως προς την άνευ οικονομικού αντικειμένου χρονική παράταση της παράδοσης, λόγω ανωτέρας βίας, για το τμήμα 2 και το είδος «Διαξονικό όχημα 19τν τύπου γάντζου (ΗΟΟΚ LIFT) μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων» σε εφαρμογή των άρθρων 132 και 206 του ν.4412/2016 Ψ7Ν4Ω1Ν-76Θ  
183/16-06-2023 Τροποποίηση της υπ’ αριθ.19823/18-10-2022 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ως προς την άνευ οικονομικού αντικειμένου χρονική παράταση της παράδοσης, λόγω ανωτέρας βίας, για το τμήμα 3 και το είδος  «Απορριμματοκιβώτιο με συμπίεση χωρητικότητας 10-12κμ» σε εφαρμογή των άρθρων 132 και 206 του ν.4412/2016 ΨΡΡΝΩ1Ν-ΜΙΒ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28/21-06-2023   
184/21-06-2023 Έγκριση της αριθ.10/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2023 (3η αναμόρφωση)»  ΨΖ88Ω1Ν-ΗΛΔ
185/21-06-2023  Ορισμός μελών Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων και λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων έτους 2023 ΨΡΜ2Ω1Ν-ΙΡΦ

186/21-06-2023  Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης – Ορισμός νέου  ΨΜΞΣΩ1Ν-ΒΥΨ
187/21-06-2023 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΝ 2022»  ΨΘ2ΡΩ1Ν-ΩΩ1
188/21-06-2023 Ανασυγκρότηση  επιτροπής  για εξέταση αιτήσεων  συλλόγων -σωματείων  για την επιχορήγηση του Δήμου ΨΚΝΡΩ1Ν-9ΗΚ
189/21-06-2023 Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ΨΧΔΒΩ1Ν-Σ4Ρ
190/21-06-2023 Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης  ΨΕΨΡΩ1Ν-ΒΩΦ
191/21-06-2023 Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης»  ΨΠΙ0Ω1Ν-ΤΛ3
192/21-06-2023 Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης» ΨΥΤΛΩ1Ν-ΘΗ6
   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29/05-07-2023  
193/05-07-2023 Έγκριση της αρίθμ πρωτ. 14017/5-7-2023  Απόφασης Δημάρχου για την κατεπείγουσα ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση προβλημάτων από την έντονη βροχόπτωση της 27/6/2023». ΩΖ2ΧΩ1Ν-Ε8Π
194/05-07-2023 Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού  για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2023 6ΙΣΤΩ1Ν-ΠΒ6
195/05-07-2023 Συζήτηση /έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την ονομασία του νέου κόμματος  πλέον της Βουλής ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ. Ψ462Ω1Ν-91Ω 
196/05-07-2023

Έγκριση της αριθ. 39/2023 Κυκλοφοριακής Μελέτης με τίτλο «Ρύθμιση κυκλοφορίας (στάθμευση – διέλευση οχημάτων) σε δημοτικές οδούς της Σπάρτης λόγω μετακίνησης της Λαϊκής Αγοράς στα πλαίσια του έργου «Ανάπλαση Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (OPENMALL)»

642ΞΩ1Ν-ΨΦΨ
197/05-07-2023

Περί διόρθωσης της υπ’αριθμ.180/2023 Απόφασης Δημoτικού Συμβουλίου που αφορά στη Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «Πιλοτική Δράση «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του σχολικού συγκροτήματος 2ου και 3ου Γυμνασίου και του 2ου ΓΕΛ Σπάρτης του Δήμου Σπάρτης»

61ΞΔΩ1Ν-ΕΟ7
198/05-07-2023

Περί κατανομής ποσού 99.051,20 € για εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων από τους ΚΑΠ έτους 2023.

Ρ0ΣΦΩ1Ν-Ζ9Ο
199/05-07-2023

Έγκριση τροποποίησης της από 11/11/2021 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης, για τη μελέτη  «6ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης -7ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης ».

ΡΞΓΨΩ1Ν-ΓΣΖ
200/05-07-2023

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για  ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας

ΡΞΓ6Ω1Ν-ΛΦ8
201/05-07-2023 Απόφαση τροποποίησης της Πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Σπάρτης» (κωδικός ΟΠΣ 5029208)  –Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΨΡΙ4Ω1Ν-ΖΗΑ
202/05-07-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2023 ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
203/05-07-2023 Έγκριση  1ης  αναμόρφωσης ΟΠΔ 2023 6ΨΕΩΩ1Ν-3ΟΤ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30/12-07-2023  
204/12-07-2023 Εκχώρηση της χρηματοδότησης του Δήμου Σπάρτης από τη συμμετοχή του στην Εναλλακτική Διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 6ΕΔΛΩ1Ν-6ΛΒ
205/12-07-2023 Περί συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης στις αντικατοχικές εκδηλώσεις ΜΕΡΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΟΡΦΟΥ στις 6-9 Οκτωβρίου 2023- ορισμός εκπροσώπων ΨΥΥΓΩ1Ν-Χ7Ζ
206/12-07-2023 Αποδοχή της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους Δήμων της Χώρας οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού 6ΠΥΓΩ1Ν-ΣΧΕ
207/12-07-2023 Αποδοχή της  επιχορήγησης  από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ της επικράτειας – Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ψ4Ρ7Ω1Ν-ΥΧΡ
208/12-07-2023 Προσωρινή μετατόπιση περιπτέρων στα πλαίσια του έργου «Ανάπλαση Κέντρου Σπάρτης»   6Φ9ΒΩ1Ν-Μ67
209/12-07-2023 Περί ανανέωσης μίσθωσης περιπτέρου στη συμβολή των οδών Ορθίας Αρτέμιδος και Θερμοπυλών ΨΟΤΙΩ1Ν-Υ22
210/12-07-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023- Αλλαγή χρηματοδότησης 9ΠΔ3Ω1Ν-5ΚΒ
211/12-07-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 65Ζ4Ω1Ν-0ΧΟ
212/12-07-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2023 ΡΒΔΒΩ1Ν-ΟΗΝ
213/12-07-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ 2019-2020» ΡΩΩΝΩ1Ν-ΦΒΓ
214/12-07-2023 Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) για απασχόληση στο Δήμο Σπάρτης κατά το σχολικό έτος 2023-2024 9Α48Ω1Ν-ΜΟ6
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31/26-07-2023  
215/26-07-2023 Διαγραφή οφειλών 666ΣΩ1Ν-ΜΦΘ
216/26-07-2023 Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του Ξενώνα Βρεσθένων στο Κληροδότημα Νικολάου Πηλάλα 9ΚΧΓΩ1Ν-ΚΜ7
217/26-07-2023 Δωρεάν παραχώρηση ή μη δημοτικού σχολείου Τρύπης στον Επιμορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Τρύπης «Ο ΠΛΗΘΩΝΑΣ» 94Υ6Ω1Ν-ΨΒ2
218/26-07-2023 Περί  εκμίσθωσης ακινήτου  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μυστρά ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
219/26-07-2023 Περί αποδοχής αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων ο «Διηνέκης» για έγκριση εκτελεσθεισών εργασιών ανακατασκευής υφιστάμενης παιδικής χαράς, εντός ιδιόκτητου χώρου του Δήμου Σπάρτης, στην ΤΚ Ανωγείων, με δαπάνη του Συλλόγου 6Π3ΛΩ1Ν-ΨΞΚ
220/26-07-2023 Αντικατάσταση μέλους της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης: «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την  Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας». 9Ω8ΙΩ1Ν-ΘΓ2
221/26-07-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023  σε θέματα αρμοδιότητας  Αυτοτελούς Τμήματος  Κοινωνικής Προστασίας  , Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού 90Ω8Ω1Ν-ΓΛΧ
222/26-07-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 σχετικά με την παροχή υπηρεσίας κατόπιν προσωρινής διαταγής. 9ΒΛΔΩ1Ν-Γ9Σ
223/26-07-2023 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ (2ος ΕΠ)» ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
224/26-07-2023 Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αναπλάσεις χώρων Ξηροκαμπίου (2ος Ε.Π.)» ΨΚΠΙΩ1Ν-ΕΘ1
225/26-07-2023 Έγκριση  του Πρακτικού  της Επιτροπής  γνωμάτευσης  καλλιτεχνικής  αισθητικής αρτιότητας , σχετικά  με την δωρούμενη προτομή  «Χρήστου Καρβούνη». 65Ν3Ω1Ν-24Β
226/26-07-2023 Περί απευθείας μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου ΨΥΨ0Ω1Ν-7ΑΙ
227/26-07-2023 Επιχορηγήσεις Συλλόγων –Σωματείων ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
228/26-07-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: « Οδοποιϊα και Τεχνικά Έργα Τ.Κ. Καρυών έτους 2022» ΩΧ7ΖΩ1Ν-34Ν
229/26-07-2023 Έγκριση της αριθ. 42/2023  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π Πολιτισμού και περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα "Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023" 6Π4ΜΩ1Ν-12Π
230/26-07-2023 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Σπάρτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2023-2024 ΨΠ8ΦΩ1Ν-ΗΑΠ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/09-08-2023  
231/09-08-2023 Περί αποδοχής αιτήματος της εταιρίας «ΧΑΝΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.» και έγκριση εργασιών διάνοιξης πρόσβασης από την κεντρική πλατεία Σπάρτης σε αυτή, με ιδία δαπάνη 6Τ38Ω1Ν-ΞΝΛ 
232/09-08-2023 Δωρεάν παραχώρηση ή μη του Ξενώνα Τσιτζίνων στον πολιτιστικό Σύλλογο «ΤΑ ΤΣΙΤΖΙΝΑ». ΨΡΥ2Ω1Ν-ΧΞΑ
233/09-08-2023 Περί εκμίσθωσης  ακινήτου που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Μυστρά ΨΚΡ2Ω1Ν-ΗΙΖ
234/09-08-2023 Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης Μυστρά ΨΕΝ0Ω1Ν-17Β
235/09-08-2023 Περί επιβολής τελών  καθαριότητας εμποροπανήγυρης Μυστρά έτους 2023 ΨΩΧΕΩ1Ν-ΠΓ8
236/09-08-2023 Περί καθορισμού μισθωμάτων εμποροπανήγυρης Μυστρά έτους 2023 ΨΨΣΔΩ1Ν-8ΨΘ
237/09-08-2023 Παράταση ή μη μίσθωσης περιπτέρου στη συμβολή των οδών Λυκούργου και Κων/νου Παλαιολόγου της κας Παπαδόγιαννη Νεκταρίας ΨΙΜΗΩ1Ν-3Χ7
238/09-08-2023 Περί καταβολής και καθορισμού εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου      του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία «Ν.Π. Κοινωνικής   Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας  Δήμου Σπάρτης 6ΩΡΓΩ1Ν-ΩΥΤ
239/09-08-2023

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου,  του Δήμου Σπάρτης, του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πράξη Μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθειες για την βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σπάρτης» -Εξουσιοδότηση υπογραφής και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».

6Β26Ω1Ν-ΡΕΗ 
240/09-08-2023

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023

6ΟΥ0Ω1Ν-ΖΧΦ
241/09-08-2023 Διαγραφή οφειλών Ψ2Θ0Ω1Ν-ΔΙΕ
242/09-08-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΚ ΚΑΡΥΩΝ 2021» ΨΩ6ΠΩ1Ν-Δ44
243/09-08-2023 Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης στη διεθνή έκθεση τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET (WTM) στο Λονδίνο και στη διεθνή έκθεση τουρισμού PHILOXENIA  στη Θεσσαλονίκη - Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στις ανωτέρω εκθέσεις 6ΓΩ5Ω1Ν-ΖΡΠ
244/09-08-2023 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ (2ος ΕΠ)» Ψ8ΤΚΩ1Ν-Χ8Ρ
245/09-08-2023 Αποδοχή παραίτησης μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης και αντικατάστασή του 6Ψ1ΗΩ1Ν-ΩΨΒ
246/09-08-2023 Επιχορηγήσεις Συλλόγων -Σωματείων ΡΙΟΗΩ1Ν-ΠΤΓ
247/09-08-2023 Έγκριση της αρίθμ πρωτ. 15865/31-7-2023  Απόφασης Δημάρχου για την «Κατεπείγουσα ανάθεση της προμήθειας ελαστικών στο ΜΕ 123408 πυροσβεστικό όχημα του Δήμου» Ω8Ι7Ω1Ν-ΙΦΣ
248/09-08-2023 Αποδοχή παραίτησης Προέδρου/ μέλους  Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης και αντικατάσταση του ΨΕΥΕΩ1Ν-Ω95
249/09-08-2023 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «Μελέτη βελτίωσης της Εθνικής Οδού Σπάρτη –Μυστρά, στο τμήμα τ.κ. Μυστρά –Κεντρική Πύλη Κάστρου»  μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης, της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΕ ΑΟΤΑ και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ορισμός εκπροσώπων και εξουσιοδότηση υπογραφής ΡΠ9ΒΩ1Ν-ΕΒΡ
250/09-08-2023 Μετατόπιση περιπτέρου στην οδό Ευαγγελιστρίας και Γκορτσολόγου 69ΒΙΩ1Ν-ΔΙΟ
251/09-08-2023 Έγκριση της αρίθμ πρωτ. 15097/19-7-2023 (ορθή επαν.) Απόφασης Δημάρχου για την «Κατεπείγουσα ανάθεση της προμήθειας τροφίμων για το προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας». ΡΓΡΟΩ1Ν-Ω6Ζ
252/09-08-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2023 6ΩΘ6Ω1Ν-ΠΝΨ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33/21-08-2023  
253/21-08-2023 Διόρθωση της υπ’ αριθ.193/2023 (ΑΔΑ: 9ΤΩΡΩ1Ν-ΓΕΝ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και της  υπ’ αριθ.236/2023 (ΑΔΑ: ΨΨΣΔΩ1Ν-8ΨΘ)  Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τα μισθώματα Εμποροπανήγυρης 2023. 9ΛΧΔΩ1Ν-Ρ0Ξ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34/23-08-2023  
254/23-08-2023 Συμπλήρωση  της υπ΄αριθ. 195/2023 (ΑΔΑ: 9ΒΠΖΩ1Ν-Τ1Σ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  και της υπ΄αριθ. 253/2013 (ΑΔΑ:9ΛΧΔΩ1Ν-Ρ0Ξ) απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου  που αφορούν μισθώματα  Εμποροπανήγυρης  2023 61Θ5Ω1Ν-15Ζ
255/23-08-2023 Δωρεάν παραχώρηση ή μη οικίας και αιθουσών Παπαδάκου Νικόλαου στον Σύλλογο Πρόληψης και Καταστολής Δασικών Πυρκαγιών και Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων 9ΡΝΙΩ1Ν-ΖΞ4
256/23-08-2023 Περί 2ης τροποποίησης της υπ’ αριθ.19822/18-10-2022 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ως προς την άνευ οικονομικού αντικειμένου χρονική παράταση της παράδοσης, λόγω ανωτέρας βίας, για το τμήμα 2 και το είδος «Διαξονικό όχημα 19τν τύπου γάντζου (ΗΟΟΚ LIFT) μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων» σε εφαρμογή των άρθρων 132 και 206 του ν.4412/2016 Ψ3ΤΝΩ1Ν-0ΘΜ
257/23-08-2023 Αποδοχή της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους Δήμων της Χώρας οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού 9ΜΣ8Ω1Ν-ΒΙΣ
258/23-08-2023 Αποδοχή χρηματοδότησης επιχορήγησης της ΠΕΔ, ποσού 10.000 € - Αναμόρφωση προϋπολογισμού 9454Ω1Ν-ΕΡΖ
259/23-08-2023 Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2024 9ΗΗΨΩ1Ν-1ΚΤ
260/23-08-2023 Διόρθωση της υπ’ αριθ.212/12-07-2023 με ΑΔΑ: ΡΒΔΒΩ1Ν-ΟΗΝ  απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2023 6ΔΡ4Ω1Ν-ΤΝΣ
261/23-08-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για δημιουργία κωδικού για τιμητική διάκριση κ.λ.π. ΨΔ3ΓΩ1Ν-76Α
262/23-08-2023 Χορήγηση εγκρίσεων συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη και τοποθέτηση πωλητών σε θέσεις ΨΡΘΧΩ1Ν-ΞΟΕ
263/23-08-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2023 ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35/25-08-2023  
264/25-08-2023 Χορήγηση εγκρίσεων συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη και τοποθέτηση πωλητών σε θέσεις 6ΒΣΩΩ1Ν-ΕΦΒ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/30-08-2023  
265/30-08-2023 Έγκριση της αριθ.21/24-08-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα "2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2023" Ψ7Ξ0Ω1Ν-ΜΙΞ
266/30-08-2023 Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης – ορισμός νέου 6ΑΧΘΩ1Ν-ΘΣΠ
267/30-08-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ» 6ΝΛ2Ω1Ν-Ρ3Σ
268/30-08-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΗΝ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ)» 90ΨΣΩ1Ν-8ΜΒ
269/30-08-2023  Εξέταση αιτήματος του Μουσικού Συλλόγου «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η ΤΑΫΓΕΤΗ» περί δωρεάς προτομής του μουσουργού Μιχαήλ Μαχαίρα – Ορισμός μέλους επιτροπής για την κρίση καλλιτεχνικής αρτιότητας 9ΠΣΒΩ1Ν-ΙΑΑ
270/30-08-2023 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Προσθήκη γηπέδου τέννις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Παρορίου» ΡΩΘΟΩ1Ν-ΗΓΙ
271/30-08-2023 Τροποποίηση της υπ’ αριθ.11847/08-06-2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV012839261 2023-06-08 σύμβασης για την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» του Δήμου Σπάρτης ως προς την άνευ οικονομικού αντικειμένου χρονική παράταση σε εφαρμογή του άρθρου 132 του ν.4412/2016 ΨΛΣΙΩ1Ν-6Ψ1
272/30-08-2023 Αποδοχή της υπ’ αριθ.: 20/11-07-2023 (ΑΔΑ ΡΠ5ΒΟΞΒΗ-ΖΓ1) απόφασης του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης, περί παραχώρησης προσωρινής χρήσης των οχημάτων, ΚΗΙ 2333, ΚΗΙ 2338, ΚΗΙ 2337, ΚΗΙ 2339, ΚΗΙ 2362 έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την οριστική μεταφορά μεταβίβασης των οχημάτων στον Δήμο Σπάρτης 9ΩΚ7Ω1Ν-6ΣΟ
273/30-08-2023 Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από το Ν. 4830-2021» -Αναμόρφωση Ψ7Δ5Ω1Ν-0ΞΨ
274/30-08-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 9ΡΨΝΩ1Ν-ΖΞΗ
275/30-08-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΦΑΡΙΔΟΣ 2019-2020» 6ΘΩΖΩ1Ν-Σ50
276/30-08-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ» 9ΥΙΨΩ1Ν-ΙΥ9
277/30-08-2023 Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΦΑΡΙΔΟΣ» ΩΖΨΚΩ1Ν-9ΤΚ
278/30-08-2023 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) έργου: «Συντήρηση και επισκευή ακινήτων Δήμου Σπάρτης» ΡΒΣΖΩ1Ν-0ΚΛ
279/30-08-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2023 για ενίσχυση κωδικών για  δημοτικό φωτισμό και για άρδευση  για έργα οδοποιίας κλπ 97ΣΞΩ1Ν-Ο5Μ
280/30-08-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023  για θέματα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και  Ανάπτυξης και του Τμήματος Καθαριότητας της ΔΤΥΧΥΔΟΜΠ ΨΓ4ΦΩ1Ν-ΣΟΜ
281/30-08-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και τεχνικού προγράμματος 2023 ΨΕ0ΩΩ1Ν-5Ψ3
282/30-08-2023 Έγκριση της αριθ.44/21-08-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα "Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2023" ΨΒΞΤΩ1Ν-Φ27
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37/04-09-2023  
283/04-09-2023 Περί παραχώρησης χώρου στην είσοδο του κοινοτικού Καταστήματος Μυστρά για τοποθέτηση γραμματοθυρίδων ΨΒΔ8Ω1Ν-1Β4
284/04-09-2023 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική αντιμετώπιση νομικού ζητήματος του Δήμου 6Δ32Ω1Ν-0Μ1
285/04-09-2023 Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν.3852/2010 μεταξύ των Δήμων Σπάρτης και Ευρώτα, για την παροχή υποστήριξης του Δήμου Ευρώτα προς το Δήμο Σπάρτης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ). Ψ9ΙΨΩ1Ν-1ΜΔ
286/04-09-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2023 ΨΒΔ8Ω1Ν-1Β4
287/04-09-2023 Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων κ.λ.π. 6Μ2ΖΩ1Ν-4ΡΒ
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38/08-09-2023

 
288/08-09-2023 Διάθεση χώρων προεκλογικής προβολής ενόψει των εκλογών α’ και β’ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, του Οκτωβρίου 2023 9ΛΒΝΩ1Ν-Γ18
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 39/20-09-2023  
289/20-09-2023 Περί διεξαγωγής του αγώνα SPARTAN TRIFECTA WORLD CHAMPIONSHIP 2023 9ΠΜΦΩ1Ν-6ΒΙ
290/20-09-2023 Απευθείας μίσθωση ακινήτου με την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για τη στέγαση του 4ου 1/θ Νηπιαγωγείου Σπάρτης και ορισμό μελών επιτροπής καταλληλότητας και επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για τη στέγαση του Ω8ΖΕΩ1Ν-ΖΝΓ
291/20-09-2023 Περί κατανομής ποσού 88.666,80 (Γ’ κατανομή 2023) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σπάρτης          Ψ2ΖΗΩ1Ν-ΔΓΧ
292/20-09-2023 Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης, των Δήμων Μονεμβάσιας, Ανατολικής Μάνης και των Δήμων – Εταίρων Ελαφονήσου και Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, για την υλοποίηση των Πράξεων: Α. «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης  με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας», Β.1. «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μονεμβάσιας», Β.2. «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ανατολικής Μάνης». ΨΗΨΗΩ1Ν-ΣΣΓ
293/20-09-2023 Κοπές δέντρων σε χώρους ευθύνης του Δήμου. 9ΒΙΥΩ1Ν-77Θ
294/20-09-2023 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού» 9Α1ΜΩ1Ν-ΜΚΤ
295/20-09-2023 Διοικητική αποβολή από το περίπτερο στην οδό Κων/νου Παλαιολόγου και Όθωνος Αμαλίας. 6Μ88Ω1Ν-ΨΦΤ
296/20-09-2023 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης 9Ρ23Ω1Ν-ΑΤΡ
297/20-09-2023 Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης 9ΗΤ8Ω1Ν-ΧΛ6
298/20-09-2023 Ενημέρωση επί της Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2022 στο Δήμο Σπάρτης (Ν.4795/2021)  ****
299/20-09-2023 Περί αιτήσεως κ.Διονύση Ρηγόπουλου για συμπλήρωση της υπ’ αρ. 225/26.7.2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης σχετικά με την προτομή του Χρίστου Καρβούνη     61ΑΗΩ1Ν-Ξ7Γ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 40/18-10-2023  
300/18-10-2023 Περί αντικατάστασης αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης, προκειμένου να συμμετέχουν στη συγκρότηση Σχολικών Συμβουλίων στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 107 του Ν.4823/2021 (Α΄136)»(Σχετική η υπ΄αριθ.192/20-10-2021 Α.Δ.Σ.) ΨΥΜ7Ω1Ν-ΑΡΠ
301/18-10-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ» 6ΦΟΒΩ1Ν-Θ34
302/18-10-2023 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και 1ης   Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ» 9ΟΞΜΩ1Ν-Ε2Ψ
303/18-10-2023 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΗΝ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ) Ψ7Υ4Ω1Ν-ΜΣΔ
304/18-10-2023 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & 1ης   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΝ 2021» 6ΦΘΦΩ1Ν-ΙΧΛ
305/18-10-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2021-2022» 9ΣΚΑΩ1Ν-Μ95
306/18-10-2023 Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  & 1ηςΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΦΑΡΙΔΟΣ 2019- 2020 ΨΞΛΕΩ1Ν-Ν5Δ
307/18-10-2023 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Προσθήκη γηπέδου τέννις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Παρορίου» 6ΗΣΞΩ1Ν-Λ5Η
308/18-10-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2023 9ΕΥΧΩ1Ν-8ΓΝ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 41/26-10-2023  
309/26-10-2023 Παράταση αρδευτικής περιόδου και παράταση θητείας υδρονομέων Ω814Ω1Ν-ΗΗΗ
310/26-10-2023 Έγκριση συμφωνίας εκμίσθωσης του αεροδρομίου Σπάρτης προς την GULF AIR AVIATION ΨΗ2ΞΩ1Ν-Λ76
311/26-10-2023 Περί ανακήρυξης σε επίτιμο δημότη Δήμου Σπάρτης του Elon Musk   6Φ4ΤΩ1Ν-Λ9Φ
312/26-10-2023

Περί ανακήρυξης σε επίτιμη δημότισσα Δήμου Σπάρτης της Δρ.Χρυσάνθης Γάλλου

 6Η34Ω1Ν-Α9Ζ
313/26-10-2023 Περί ανακήρυξης σε επίτιμο δημότη Δήμου Σπάρτης του Φώτη Ζησιμόπουλου   ΨΚ49Ω1Ν-6Η9 
314/26-10-2023

Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια διεξαγωγής του αγώνα “SPARTAN” 2023, στο Δήμο Σπάρτης»

ΨΝΛ6Ω1Ν-ΓΞ5
****** Έγκριση Σχεδίου Κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στάσιμου εμπορίου, για την Κοινότητα Ξηροκαμπίου Δ.Ε Φάριδος, Δήμου Σπάρτης Αποσύρθηκε χωρίς να ληφθεί απόφαση
315/26-10-2023 Απομάκρυνση ή μη του περιπτέρου στη συμβολή των οδών Λυκούργου και Αγίου Νίκωνος ΨΜΓΧΩ1Ν-3ΡΔ
316/26-10-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΚ ΚΑΡΥΩΝ 2021» ΨΙΖΠΩ1Ν-Σ3Ζ
317/26-10-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΚ ΚΑΡΥΩΝ 2022» ΨΖΤΥΩ1Ν-Δ61
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 42/02-11-2023  
318/02-11-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» 9ΛΡ1Ω1Ν-0Θ7
319/02-11-2023 Περί υποβολής αιτήματος εξαίρεσης της κατάργησης του «Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης» ( άρθρο 52 του Ν. 5056/23) 6Ω6ΔΩ1Ν-66Τ
320/02-11-2023 Περί υποβολής αιτήματος εξαίρεσης της κατάργησης του «Νομικού Προσώπου Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης» (άρθρο 52 του Ν. 5056/23) 6ΔΚΥΩ1Ν-ΜΤΖ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 43/15-11-2023  
321/15-11-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2023 6375Ω1Ν-Β3Η
322/15-11-2023 Παράταση θητείας υδρονομέων σε κοινότητες του Δήμου Σπάρτης λόγω παράτασης της αρδευτικής περιόδου έτους 2023 68ΜΞΩ1Ν-23Σ
323/15-11-2023 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης στην Προγραμματική Σύμβαση, στο πλαίσιο της Πράξης: «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας», ενταγμένης στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» 97ΠΕΩ1Ν-ΝΞΘ
324/15-11-2023 Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας» στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» - Αναμόρφωση προϋπολογισμού» 6ΑΥΚΩ1Ν-ΑΕΑ
325/15-11-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2023 6ΦΔ7Ω1Ν-ΧΡ5
326/15-11-2023 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Προσθήκη γηπέδου τέννις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Παρορίου» 6375Ω1Ν-Β3Η
327/15-11-2023 Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Π. & Δ. Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025 6ΜΝ7Ω1Ν-993
328/15-11-2023 Έγκριση της υπ’ αριθμ.28/07-11-2023 (ΑΔΑ_9Ω12ΟΞΒΗ-ΓΡΞ) απόφασης του  Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «3η  αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023» 6Ε4ΩΩ1Ν-ΨΝΞ
329/15-11-2023 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΑΝΤΟΣ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» 9ΚΕΑΩ1Ν-Χ2Ψ
330/15-11-2023 Περί εγκρίσεως της  υπ'  αριθ. 17/2023  απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023» Ψ38ΚΩ1Ν-ΟΗΡ
331/15-11-2023 Περί εγκρίσεως της  υπ'  αριθ. 18/2023  απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023» 9ΔΟΦΩ1Ν-ΞΘΨ
332/15-11-2023 Περί εγκρίσεως της  υπ'  αριθ. 19/2023  απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023» 99Τ2Ω1Ν-ΩΨΠ
333/15-11-2023 Περί εγκρίσεως της  υπ'  αριθ. 20/2023  απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023» ΨΞΩΑΩ1Ν-ΧΔΥ
334/15-11-2023 Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας  και κινητής μονάδας Δήμου Σπάρτης με 15Παράρτημα Ρομά με περιοχή ευθύνης την ΠΕ Λακωνίας 6ΜΨΘΩ1Ν-ΓΛ3
335/15-11-2023 Κοπές δέντρων σε χώρους ευθύνης του Δήμου. 6ΘΔΓΩ1Ν-ΙΑΓ
336/15-11-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος- Αλλαγή χρηματοδότησης 9ΔΛΨΩ1Ν-9ΗΗ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 44/04-12-2023  
337/04-12-2023

Έγκριση της αριθ.πρωτ. 25565/29-11-2023 Απόφασης Δημάρχου για την κατεπείγουσα ανάθεση  της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας

ΨΝ5ΟΩ1Ν-ΚΗΚ
338/04-12-2023 Περί έγκρισης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου για τη δημιουργία δικτύου γωνιών ανακύκλωσης 6Η93Ω1Ν-2ΜΞ
339/04-12-2023 Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Σπάρτης ως Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Μνημονίου Συνεργασίας για την Πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Οpen Mall) Σπάρτης» (κωδ. ΟΠΣ 5037870) Ψ48ΟΩ1Ν-73Ρ
340/04-12-2023 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Α’ τριμήνου 2023 9ΩΞΦΩ1Ν-Α0Δ
341/04-12-2023 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Β’ τριμήνου 2023 66Υ5Ω1Ν-ΤΦ7
342/04-12-2023 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Γ’ τριμήνου 2023 6ΟΖΑΩ1Ν-9ΕΨ
343/04-12-2023 Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης «Δημιουργία ατομικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Ωραίας Ελένης αριθ.79, στη Σπάρτη κατόπιν αιτήματος της κας Χρηστίδη Δήμητρας του Ιωάννη Ψ0ΩΤΩ1Ν-ΞΝ3
344/04-12-2023 Έγκριση της αριθ.50/13-11-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα "Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 6Α98Ω1Ν-Ο1Ι
345/04-12-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ 2019-2020 9Π0ΣΩ1Ν-Υ2Α
346/04-12-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΨΡΤΥΩ1Ν-ΡΟΣ
347/04-12-2023 Απευθείας μίσθωση ακινήτου με την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης και ορισμό μελών επιτροπής καταλληλότητας και επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για τη στέγαση του ΨΝΤΩΩ1Ν-Ο9Δ
348/04-12-2023 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2021-2022 ΨΥΑ4Ω1Ν-7ΥΖ
349/04-12-2023 Αποδοχή διορθωτικών ενεργειών και διαμορφωθείσας κατάστασης, έγκριση 7ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του υποέργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων Σκάλας» της Πράξης «Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Σκάλας»,με ΟΠΣ: 300800 6ΧΟΞΩ1Ν-ΠΧΜ
350/04-12-2023 Έγκριση δαπάνης καταβολής χρηματικού βοηθήματος σε άτομο που βρίσκεται προσωρινώς ή μονίμως σε κατάσταση ανάγκης λόγω ασθενείας, κατοίκου του Δήμου μας και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 2000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6733.002, με τίτλο: «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άτομα που βρίσκονται προσωρινώς ή μονίμως σε κατάσταση ανάγκης λόγω ασθενείας, θεομηνίας ή άλλου απρόβλεπτου συμβάντος 97Ψ9Ω1Ν-ΣΞ4
351/04-12-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ ΩΝΦΒΩ1Ν-ΓΟΛ
352/04-12-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΗΝ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ) 677ΟΩ1Ν-3ΧΚ
353/04-12-2023 Καθορισμός αμοιβής δύο (2) δικηγόρων  για την Νομική Υποστήριξη Αθανασίου Καρλαύτη του Βασιλείου (πρώην Αντιδημάρχου Σπάρτης) 912ΧΩ1Ν-3ΚΒ
354/04-12-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για ενίσχυση κωδικών και διόρθωση προηγούμενης αναμόρφωσης 6Υ3ΩΩ1Ν-Χ5Ν
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 45/13-12-2023  
355/13-12-2023 Ψήφισμα σχετικά με τις σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις για τις συγχωνεύσεις των Δ.Ε.Υ.Α. και των υπηρεσιών ύδρευσης των Δήμων                    ΡΚ03Ω1Ν-ΙΟ3 
356/13-12-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την δημιουργία κωδικού  για την κατεπείγουσα  ανάθεση μέσων ατομικής προστασίας   6Α5ΛΩ1Ν-0ΚΠ
357/13-12-2023 Αποδοχή της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Δήμων της Χώρας οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών αυτών της 15ης Οκτωβρίου 2023   63ΘΨΩ1Ν-Τ9Ζ
358/13-12-2023 Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Αναπλάσεις χώρων Ξηροκαμπίου (2ος Ε.Π.)», αναδόχου ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ Ω8ΔΜΩ1Ν-ΙΝ2
359/13-12-2023 Περί κατανομής ποσού 133.000,20 (Δ’ κατανομή 2023) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σπάρτης Ψ57ΑΩ1Ν-1Ω5
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 46/20-12-2023  
360/20-12-2023 Έγκριση οικονομικών Καταστάσεων της 31-12-2021 (Ισολογισμού και Κατάστασης  Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2021) 919ΔΩ1Ν-ΓΚΣ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 47/20-12-2023  
361/20-12-2023 Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σπάρτης Α’ εξαμήνου 2023 9ΦΑΟΩ1Ν-5ΗΝ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 48/20-12-2023  
362/20-12-2023 Συζήτηση  και λήψη απόφασης ψηφίσματος σχετικά  με τη διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας από τη Σπάρτης 9Ε5ΧΩ1Ν-2Υ8  
363/20-12-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΨΦ1ΣΩ1Ν-ΠΑΜ
364/20-12-2023 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής της προμήθειας  με τίτλο  “Προμήθεια τροφίμων (γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων και τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου) για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης 9Ε5ΧΩ1Ν-2Υ8
365/20-12-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2023 62Τ6Ω1Ν-ΩΜ7
366/20-12-2023 Περί αναπροσαρμογής  ή μη τελών ηλεκτροφωτισμού /καθαριότητας για το οικ. έτος 2024 ΑΝΑΒΟΛΗ
367/20-12-2023 Περί αναπροσαρμογής ή μη φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το οικ. έτος 2024 ΑΝΑΒΟΛΗ
368/20-12-2023 Περί αναπροσαρμογής ή μη  τέλους ακίνητης περιουσίας για το οικ.έτος 2024 ΑΝΑΒΟΛΗ
369/20-12-2023 Περί αναπροσαρμογής ή μη ημερήσιου  τέλους Λαϊκών αγορών για το έτος 2024 ΑΝΑΒΟΛΗ
370/20-12-2023 Περί αναπροσαρμογής ή μη  τελών κοινοχρήστων χώρων και πλατειών για το 2024 ΑΝΑΒΟΛΗ
371/20-12-2023 Περί αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων κοιμητηρίων οικ. έτους 2024 ΑΝΑΒΟΛΗ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 49/28-12-2023  
372/28-12-2023 Έγκριση της αριθ.54/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος με θέμα «Έγκριση απολογισμού του Ν.Π Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2022» Ψ5ΝΘΩ1Ν-ΚΙΛ
373/28-12-2023 Έγκριση της αριθ.21/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Έγκριση  απολογισμού οικονομικού έτους 2019 96Ξ8Ω1Ν-Κ41
374/28-12-2023 Έγκριση της αριθ.22/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Έγκριση  απολογισμού οικονομικού έτους 2020» ΨΑΦΔΩ1Ν-1Κ4
375/28-12-2023 Έγκριση της αριθ.23/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Έγκριση  απολογισμού οικονομικού έτους 2021 ΨΦ7ΧΩ1Ν-ΑΗΨ
376/28-12-2023 Έγκριση της αριθ.23/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Έγκριση  απολογισμού οικονομικού έτους 2021» 9ΧΝΔΩ1Ν-ΗΒΔ
377/28-12-2023 Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί έγκρισης Απολογισμού έτους 2022 ΨΟ13Ω1Ν-0ΘΨ
     
Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.