δημος

Αποφάσεις

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2024

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/08-01-2024 

 
πρακτικό 08/01/2024

Εκλογή μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου 

666ΘΩ1Ν-ΙΒΔ
 πρακτικό 08/01/2024

Εκλογή μελών της δημοτικής επιτροπής 

ΨΟΠΧΩ1Ν-ΛΦ9
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/17-01-2024

 
1/17-01-2024 Απευθείας μετάδοση συνεδριάσεων 6Β2ΕΩ1Ν-ΤΜΙ
2/17-01-2024 Λήψη απόφασης  περί της συμπερίληψης της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» στην υπό κατάρτιση Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (της πόλεως της Σπάρτης). 9ΕΕΒΩ1Ν-ΓΞ3
3/17-01-2024 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης ΑΝΑΒΟΛΗ 
4/17-01-2024 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης ΑΝΑΒΟΛΗ
5/17-01-2024

Ορισμός μελών παρατάξεων μειοψηφίας, για συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης, κατά άρθρο 74 παρ.10 του Ν.3852/2010.

6ΙΙΟΩ1Ν-ΜΕΞ
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/25-01-2024

 
6/25-01-2024 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης, σύμφωνα με την συνημμένη στην παρούσα  εισήγηση.  639ΛΩ1Ν-ΚΨΘ
7/25-01-2024 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης, σύμφωνα με την συνημμένη στην παρούσα  εισήγηση.  9ΩΘΑΩ1Ν-4ΩΛ
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/31-01-2024

 
8/31-01-2024 Παροχή εξουσιοδότησης στα άτομα που θα διενεργούν την διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Ελλάδος 6ΨΘΚΩ1Ν-Υ9Ν
9/31-01-2024 Ορισμός διαχειριστών των λογαριασμών του Δήμου  που τηρούνται στην τράπεζα Eurobank  ΨΕΒ0Ω1Ν-ΖΤΘ
10/31-01-2024 Ορισμός αιρετών εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους, προκειμένου να συμμετέχουν στην εκ νέου συγκρότηση των επιτροπών καταλληλότητας και επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για τη στέγαση του 3ου νηπιαγωγείου Σπάρτης, λόγω λήξης της θητείας.   6Τ9ΨΩ1Ν-Ρ9Ι
11/31-01-2024 Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020 και του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027».  653ΓΩ1Ν-ΨΗ4
12/31-01-2024 Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης (εκπρόσωπος και αναπληρωτής) στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER/CLLD  Ανατολικής Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020.  Ψ7ΧΕΩ1Ν-37Ι
13/31-01-2024 Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης (εκπρόσωπος και αναπληρωτής) στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων ΨΠΕ0Ω1Ν-2ΜΣ
14/31-01-2024 Περί αναπροσαρμογής  ή μη τελών ηλεκτροφωτισμού /καθαριότητας για το οικ. έτος 2024 6Ψ10Ω1Ν-ΗΞΙ
15/31-01-2024 Περί αναπροσαρμογής ή μη φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το οικ. έτος 2024 6ΓΙ1Ω1Ν-Λ7Θ
16/31-01-2024 Περί αναπροσαρμογής ή μη  τέλους ακίνητης περιουσίας για το οικ.έτος 2024 96ΧΓΩ1Ν-Χ5Ο 
17/31-01-2024 Περί αναπροσαρμογής ή μη ημερήσιου  τέλους Λαϊκών αγορών για το έτος 2024 9ΠΜΒΩ1Ν-ΤΨ9
18/31-01-2024 Περί αναπροσαρμογής ή μη  τελών κοινοχρήστων χώρων και πλατειών για το 2024  ΨΚΛΛΩ1Ν-ΘΥΑ
19/31-01-2024  Περί αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων κοιμητηρίων οικ. έτους 2024 ΨΚ8ΣΩ1Ν-ΘΛΗ
20/31-01-2024  Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης (εκπρόσωπος και αναπληρωτής) στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΑΕ Α.Ο.Τ.Α. ΨΣΗΖΩ1Ν-Α0Θ
21/31-01-2024 Έγκριση της υπ’ αριθ.2023-015 Κυκλοφοριακής Μελέτης με τίτλο «Δημιουργία ατομικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Λυκούργου αριθ.104, στη Σπάρτη κατόπιν αιτήματος της κας Τριτάκη Αναστασίας του Βασιλείου»  ΨΡ57Ω1Ν-ΑΚΦ 
22/31-01-2024 Εκλογή εκπροσώπων Δήμου στον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου  Ψ8ΠΞΩ1Ν-ΤΥΨ
23/31-01-2024 Εκλογή εκπροσώπων Δήμου Σπάρτης στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου (ΠΕΔ Πελοποννήσου)  6ΗΩ4Ω1Ν-Θ1Ε
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/13-02-2024  
  Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης σχετικά με τον αδόκητο θάνατο του π. βουλευτή Λακωνίας και π. Υπουργού,Λεωνίδα Γρηγοράκου ****
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/15-02-2024  
24/15-02-2024 Ψήφισμα στήριξης  του Δημοτικού Συμβουλίου  της Σπάρτης  στα αιτήματα των αγροτών-κτηνοτρόφων της Λακωνίας 9ΜΗ4Ω1Ν-2Τ9
25/15-02-2024 Διόρθωση  της υπ΄αριθ. 9/31-01-2024 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ ΨΕΒ0Ω1Ν-ΖΤΘ) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  με θέμα «Ορισμός διαχειριστών των λογαριασμών του Δήμου  που τηρούνται στην τράπεζα Eurobank» Ψ6Χ2Ω1Ν-Ψ36
26/15-02-2024 Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2024 6ΔΝΜΩ1Ν-ΖΜΠ
27/15-02-2024 Περί έγκρισης  Προγράμματος Τουριστικής  Προβολής του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2024 ΨΙΞΛΩ1Ν-5Λ8
28/15-02-2024 Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων, μηνιαίως, για χρήση κινητής τηλεφωνίας στους δικαιούχους της παροχής αυτής. 6Χ3ΚΩ1Ν-ΞΕΓ
29/15-02-2024 Ορισμός δικαιούχων - προσδιορισμός αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 5003/22 και την αρ.11836/17.4.2018 ΚΥΑ ΡΒΠΧΩ1Ν-ΣΟΑ
30/15-02-2024 Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια διεξαγωγής του αγώνα “SPARTA CITY ULTRA” 2024, στο Δήμο Σπάρτης» 9Ρ9ΨΩ1Ν-Ν7Ω 
31/15-02-2024 Εξέταση αιτήματος του Γυναικείου Συνεταιρισμού Βαμβακούς περί καθορισμού χρήσης γης σε τμήμα ακινήτου επί των οδών Αρχιδάμου 33 και Δωριέων στη Σπάρτη, στο υπ’ αριθ. 57 οικοδομικό τετράγωνο 9ΖΞ7Ω1Ν-ΦΞ8
32/15-02-2024 Περί έγκρισης ή μη συστάσεως εταιρείας από τον μισθωτή του ακινήτου «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑ» Δημοτικής Ενότητας Θεραπνών Δήμου Σπάρτης ΡΨΚΑΩ1Ν-ΖΞΟ
33/15-02-2024 Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης (εκπρόσωπος και αναπληρωτής) στη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ Α.Ο.Τ.Α.». ΡΨΞ1Ω1Ν-ΥΩΚ
34/15-02-2024 Λήψη απόφασης για α) Εκκίνηση διαδικασιών σύνταξης της Στρατηγικής για Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ και ΟΧΕ/ΒΑΑ) στην περιοχή του Δήμου Σπάρτης, στο πλαίσιο του Επιχ.  Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021-2027», και β) Συγκρότηση Τοπικών Ομάδων Υποστήριξης και Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης για τη Διακυβέρνηση των Στρατηγικών ΟΧΕ και ΟΧΕ/ΒΑΑ  ΨΖΛ4Ω1Ν-ΕΙΒ
35/15-02-2024 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σπάρτης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) ΨΖΛ4Ω1Ν-ΕΙΒ
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/21-02-2024

 
36/21-02-2024

Τέλη άρδευσης του οικονομικού έτους 2024

9Ρ4ΘΩ1Ν-Δ7Κ
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/27-02-2024

 
****

Συζήτηση σχετικά με το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»

 ΔΕΝ ΛΗΦΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/29-02-2024

 
37/29-02-2024 Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σπάρτης 9ΕΞΒΩ1Ν-30Λ
38/29-02-2024 Εξουσιοδότηση του κ.Δημάρχου Σπάρτης να υπογράψει συμβολαιογραφική πράξη σχετικά με την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στο ακίνητο με κ.α. 0408029 στο Ο.Τ. 394 της περιοχής Πλατανιστά – Αγία Ειρήνη του Δήμου Σπάρτης 9ΡΑ1Ω1Ν-ΙΥ5
39/29-02-2024 Περί εκμίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μυστρά Ψ94ΨΩ1Ν-ΖΥΟ
40/29-02-2024 Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2024 Ψ12ΠΩ1Ν-Β8Π
41/29-02-2024 Περί καθορισμού οργάνων επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών βάση του άρθρου 1 & 9 του Π.Δ. 270/1981  για το έτος 2023 και για τους διαγωνισμούς του 2022 που είναι σε εξέλιξη και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών 9Α64Ω1Ν-57Η
42/29-02-2024 Περί καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για τα έτη 2025-2026-2027 60ΙΖΩ1Ν-Β92
43/29-02-2024 Χορήγηση άδειας για περιστασιακή τοποθέτηση φορητής ράμπας ΑΜΕΑ στο πεζοδρόμιο επί της οδού Διοσκούρων αριθ. 35 στη Σπάρτη για εξυπηρέτηση του Κ.Δ.Β.Μ της «ΚΑΡΓΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 91ΙΙΩ1Ν-0Β5
44/29-02-2024 Περί ορισμού αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης για τη συγκρότηση Σχολικών Συμβουλίων  98ΤΖΩ1Ν-ΜΜΚ
45/29-02-2024 Γνωμοδότηση περί μετονομασίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης ΡΓΚ5Ω1Ν-ΠΘΙ
46/29-02-2024 Ορισμός νέου εκπροσώπου Δήμου Σπάρτης, ως Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Μνημονίου Συνεργασίας για την Πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Οpen Mall) Σπάρτης». ΡΡΡ4Ω1Ν-Σ3Τ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/29-2-2024  
***** 1η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της παρούσας Δημοτικής Αρχής *****
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/06-03-2024  
47/06-03-2024 Ανάθεση διεκπεραίωσης πάσης φύσεως διαδικασιών και ενεργειών σε ορκωτούς λογιστές για την υποβοήθηση του έργου των επιτροπών καταγραφής και  απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών και οικονομικών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο Σπάρτης από τα καταργούμενα Νομικά πρόσωπα (σχετ.  Ν.5056/2023 άρ. 27 παρ.3β.) ΡΨΞΕΩ1Ν-ΕΞ4-1
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/07-03-2024  
48/07-03-2024 Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Σπάρτης οικονομικού  έτους 2024 ΨΘΛΥΩ1Ν-60Γ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/13-03-2024  
49/13-03-2024 Συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης ως νέο τακτικό μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την ανάπτυξη και έγκριση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής.           ΕΓΚΡΩ1Ν-ΧΑ4
50/13-03-2024 Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης Οικ. Έτους 2022 Ψ9ΡΞΩ1Ν-ΞΡ6
51/13-03-2024 Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης Οικ. Έτους 2022 Ψ9ΥΖΩ1Ν-ΛΦΠ
52/13-03-2024 Περί παραχώρησης καταστήματος 6 της Δημοτικής Αγοράς στο Σωματείο Υπαλλήλων Δήμου Σπάρτης 6ΕΗΡΩ1Ν-Β2Ν
53/13-03-2024 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΥΛΟΣ» Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Λακωνίας 96ΟΚΩ1Ν-076
54/13-03-2024 Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Σπάρτης (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 70Α του ν. 3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4604/2019) 68ΩΚΩ1Ν-ΑΒ9
55/13-03-2024 Έγκριση Σύμβασης Συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.) για την Εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας 6ΛΝΑΩ1Ν-ΟΓΡ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/21-03-2024  
56/21-03-2024 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης για νομική υποστήριξη του τέως Αντιδημάρχου κ.Αθανασίου Καρλαύτη 6ΩΠΓΩ1Ν-ΖΡΑ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/22-03-2024  
57/22-03-2024 Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης για το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Διευθυντή του ΙΝΕΒΥΠ Μυστρά Νικολάου Ζαχαριά 6Ε97Ω1Ν-ΠΒΗ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/22-03-2024  
58/22-03-2024 Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης για τον επισυμβάντα θάνατο του Σταύρου Κανελλάκη ΨΩΙΗΩ1Ν-ΟΘΣ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17/27-03-2024  
59/27-03-2024

Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σπάρτης Β’ εξαμήνου 2023.

ΨΑ8ΙΩ1Ν-Β1Ο 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/27-03-2024

 
60/27-03-2024 Τροποποίηση προϋπολογισμού  οικ.έτους 2024 για την προμήθεια καυσίμων της συνεχιζόμενης σύμβασης με αριθμό 9845/14.06.2022 (ΑΔΑΜ:22SYMV010752084 16-06-2022)   ΡΕΥΛΩ1Ν-ΥΣΒ   
61/27-03-2024 Καθορισμός αρδευτικής περιόδου  έτους 2024 σε  Κοινότητες του Δήμου Σπάρτης ΨΧ2ΧΩ1Ν-9ΧΞ
62/27-03-2024 Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2024 60ΔΦΩ1Ν-49Θ
63/27-03-2024 Κατανομή ποσού 88.666,80 (A΄ κατανομή 2024) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σπάρτης 6ΑΛΔΩ1Ν-ΤΟ3
64/27-03-2024 Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023 60ΨΞΩ1Ν-Ε9Ε
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19/23-04-2024  
65/23-04-2024 Τροποποίηση (1η) τεχνικού προγράμματος έτους 2024 9ΤΜΦΩ1Ν-ΙΤΩ
66/23-04-2024 Περί σύστασης επιτροπής επιλογής αιτήσεων εγγραφής-επανεγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Σπάρτης. 628ΟΩ1Ν-ΒΜ4
67/23-04-2024 Έγκριση δαπάνης καταβολής χρηματικού βοηθήματος σε άτομο που βρίσκεται προσωρινώς ή μονίμως σε κατάσταση ανάγκης λόγω ασθενείας, κατοίκου του Δήμου μας και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 1500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00-6733.002, με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άτομα που βρίσκονται προσωρινώς ή μονίμως σε κατάσταση ανάγκης λόγω ασθενείας, θεομηνίας ή άλλου απρόβλεπτου συμβάντος ΨΧΕΕΩ1Ν-ΑΞ0
68/23-04-2024 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΣΟΥΣ ΓΟΥΔΕ» ΨΖΣ2Ω1Ν-695
69/23-04-2024 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ» 9ΛΚΗΩ1Ν-ΓΜΡ
70/23-04-2024 Γνωμοδότηση περί έναρξης της διαδικασίας και περί προσδιορισμού τμήματος του οικισμού «Παλαιολόγιο» της Δ.Ε. Μυστρά, του Δήμου Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας για την κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/2011), κατόπιν αιτήματος των Β.Σκρουμπέλου και Δ.Πατζιά. 9ΚΟΠΩ1Ν-Π9Ψ
71/23-04-2024 Γνωμοδότηση περί έναρξης της διαδικασίας και περί προσδιορισμού τμήματος του οικισμού «Πολύδενδρο» της Δ.Ε. Σπαρτιατών, του Δήμου Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας για την κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/2011), κατόπιν αιτήματος του Π.Βέργαδου. ΨΣ9ΒΩ1Ν-ΥΥΚ
72/23-04-2024 Περί καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας στις υπηρεσίες με αρμοδιότητες Κοιμητηρίων και Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης 9ΤΗ1Ω1Ν-Ο3Φ
73/23-04-2024 Ορισμός επιτροπής  παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06) Ρ4ΖΠΩ1Ν-7ΨΩ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/24-04-2024  
74/24-04-2024 Υποχρεωτική Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2024 Ρ9ΖΥΩ1Ν-ΔΛΝ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/24-04-2024  
**** Ανάπλαση Κωνσταντίνου Παλαιολόγου: τρόπος και διαδικασίες ολοκλήρωσης έργου εν εξελίξει ΔΕΝ ΛΗΦΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/07-05-2024  
75/07-05-2024 Συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης στους 56ους Διεθνείς Παιδικούς Αγώνες που θα διεξαχθούν 15-20 Ιουλίου 2024, στην πόλη Leon, Guanajuato, στο Μεξικό 6Σ6ΩΩ1Ν-Η6Η
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/10-05-2024  
76/10-05-2024 Ψήφισμα για το θάνατο Δημητρόπουλου Χρήστου Ψ8ΓΕΩ1Ν-ΝΙΛ

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.