δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 27ης Σεπτεμβρίου 2021 (πρακτικό 44)

 

44ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 323/27-09-2021
Περί συμπλήρωσης – διόρθωσης του Ε.Ε.Ε.Σ. που αφορά τη δημοπράτηση έργου «Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Σπάρτης»  ΨΧ2ΘΩ1Ν-6ΕΑ
324/27-09-2021 Περί συμπλήρωσης – διόρθωσης του Ε.Ε.Ε.Σ. που αφορά τη δημοπράτηση έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΟΡΕΙΩΝ ΟΨΕΩΝ 2ου ΚΑΙ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»  6ΨΡ6Ω1Ν-Ρ7Θ
325/27-09-2021 Έγκριση για την άσκηση αγωγής (Αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου Λαϊκής Αγοράς) κατά του Ελληνικού Δημοσίου  Ω3ΙΨΩ1Ν-ΔΥΟ
326/27-09-2021 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης   9ΟΡΔΩ1Ν-4Α2
327/27-09-2021 Αποδοχή δωρεάς ακινήτου Κράμπη Ιωάννη του Γεωργίου   9ΛΦΦΩ1Ν-Φ5Τ
328/27-09-2021 Έγκριση 3ου Πρακτικού του διαγωνισμού:  «Συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων και δικύκλων του Δήμου Σπάρτης- Προμήθεια ανταλλακτικών  ΩΧΠΦΩ1Ν-ΖΣΔ
329/27-09-2021 Άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου   ΩΙΦ3Ω1Ν-ΚΓΙ
330/27-09-2021 Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3473,49 € (με Φ.Π.Α. & Προμήθεια Τράπεζας) – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.20-7325.004 με τίτλο: Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού – Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής  ΩΜΞΡΩ1Ν-ΝΓΑ
331/27-09-2021 Περί έγκρισης τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης, για τη μελέτη: «6ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης - 7ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης   ΨΠ87Ω1Ν-ΝΛ0
332/27-09-2021 Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων (ΕΣΕΚΚ) Δήμου Σπάρτης», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2021 του Πράσινου Ταμείου  9Ρ5ΟΩ1Ν-ΔΡΗ
333/27-09-2021 Λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σπάρτης –Ενίσχυση προσωπικού και δημιουργία Παραρτήματος ΡΟΜΑ -Τροποποίηση της απόφασης ένταξης 6274Ω1Ν-3ΔΞ
334/27-09-2021 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου« ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΛΛΑΝΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ 3KM», αναδόχου Μπόκολα Γ.Δημητρίου 6Χ7ΧΩ1Ν-ΝΝΛ
335/27-09-2021 Περί έγκρισης : α) 2ουΠρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΟΠΣ 5029208 – ΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» - ΥΠΟΕΡΓΟ 1)”   β) σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής σχετικά με την επάρκεια (ή μη) των επανορθωτικών μέτρων – ενεργειών που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας “Π. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΤΟΕΕΕΕ”  ΨΕΩ5Ω1Ν-ΗΥΖ
336/27-09-2021 Περί έγκρισης 1ουΠρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ»  Ψ5Τ6Ω1Ν-ΒΙΓ
337/27-09-2021 Επέκταση διάρκειας ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών διαγωνιζομένων στο  έργο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ 2019-2020»  9Ψ2ΔΩ1Ν-3ΜΓ
338/27-09-2021 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021  6Θ3ΗΩ1Ν-ΑΦΕ
339/27-09-2021 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους  2021  για εγγραφή πίστωσης υποέργου ΕΜΑΥΤΙΩΝ  Ω2Υ3Ω1Ν-ΒΧΚ
340/27-09-2021 Κατ’ εξαίρεση διορισμός Δικηγόρου κατ’ άρθρ. 72 παρ. 1 περ. ιδ΄ για την παράσταση κατά τη δικάσιμο της 06.10.2021 της με αριθμ. κατάθ. 02/2020 Αίτησης Αναίρεσης του Δήμου Σπάρτης κατά της υπ’ αριθμ. 330/2019 Απόφασης του Εφετείου Ναυπλίου ΨΖ62Ω1Ν-ΟΣ5
 341/27-09-2021 Κατ’ εξαίρεση διορισμός Δικηγόρου κατ’ άρθρ. 72 παρ. 1 περ. ιδ΄ για την παράσταση κατά τη δικάσιμο της 06.10.2021 της με αριθμ. κατάθ. 02/2020 Αίτησης Αναίρεσης του Δήμου Σπάρτης κατά της υπ’ αριθμ. 330/2019 Απόφασης του Εφετείου Ναυπλίου   6ΒΟ4Ω1Ν-ΞΛΜ
Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.