δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 28ης Δεκεμβρίου 2021 (πρακτικό 59)

 59ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

508/28-12-2021 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης  ΩΑΡ2Ω1Ν-Ψ6Ο
509/28-12-2021 Διόρθωση αποφάσεων αναμόρφωσης ως προς το αποθεματικό - Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021  ΩΙ7ΑΩ1Ν-ΠΚΨ
510/28-12-2021 Διαγραφή οφειλών  ΨΑ1ΓΩ1Ν-Θ6Ε
511/28-12-2021 Περί εξώδικου  συμβιβασμού  με την κα Ζαφειροπούλου Ευαγγελία  ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 
512/28-12-2021 Ανάθεση σε συμβολαιογράφο  σύνταξης  συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς ακινήτου και μεταγραφή αυτής ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
513/28-12-2021 Περί έγκρισης ανάθεσης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (όπως ισχύει σήμερα) των ομάδων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 του συνοπτικού διαγωνισμού της 15ης Ιουνίου 2021 για την «Συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων και δικύκλων του Δήμου Σπάρτης – Προμήθεια ανταλλακτικών» 6ΩΙΞΩ1Ν-Χ86
514/28-12-2021 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και τροποποίησης της στατικής μελέτης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΔΡΕΣ – ΝΤΕΜΙΡΙΑ 3 KM», αναδόχου Αναστασίου Κανελλάκη. 6Ν5ΜΩ1Ν-Β6Μ
515/28-12-2021 Περί έγκρισης μελέτης, καθορισμού όρων και  ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΝ 2021» Ω5Ψ6Ω1Ν-ΗΩΦ
516/28-12-2021 Εξειδίκευση πίστωσης  για την επιχορήγηση συλλόγων 698ΤΩ1Ν-ΗΓ9
517/28-12-2021 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Ξηροκαμπίου οικονομικού έτους 2021 ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
518/28-12-2021 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Αμυκλών οικονομικού έτους 2021 ΨΒ87Ω1Ν-Ο0Ν
519/28-12-2021 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Μυστρά οικονομικού έτους 2021 ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
520/28-12-2021 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Καρυών οικονομικού έτους 2021 6Υ4ΩΩ1Ν-3Φ2
521/28-12-2021 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Αφισσού οικονομικού έτους 2021 ΨΥΕΩΩ1Ν-5Γ8
522/28-12-2021 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Καστορείου οικονομικού έτους 2021 9ΦΘΒΩ1Ν-Κ7Ρ
523/28-12-2021 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Παλαιοπαναγιάς οικονομικού έτους 2021 68ΣΦΩ1Ν-ΘΦΟ
524/28-12-2021 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Ανωγείων οικονομικού έτους 2021 62ΗΨΩ1Ν-Ο72
525/28-12-2021 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Λογκανίκου οικονομικού έτους 2021 Ω36ΓΩ1Ν-21Λ
526/28-12-2021 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Πελλάνας οικονομικού έτους 2021 ΨΩΡΘΩ1Ν-ΔΩ0
527/28-12-2021 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Βασαρά οικονομικού έτους 2021 ΩΖΚΝΩ1Ν-Ρ0Λ
528/28-12-2021 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Σελλασίας οικονομικού έτους 2021 Ω0Χ8Ω1Ν-ΟΛΡ
529/28-12-2021 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Αγίας Ειρήνης οικονομικού έτους 2021 62ΕΡΩ1Ν-ΡΤΝ
530/28-12-2021 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Λογγάστρας οικονομικού έτους 2021 6ΛΓΞΩ1Ν-0ΚΒ
531/28-12-2021 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Λευκοχώματος οικονομικού έτους 2021 Ω1ΗΠΩ1Ν-7ΒΩ
532/28-12-2021 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Τρύπης οικονομικού έτους 2021 ΨΡ6ΝΩ1Ν-6ΙΒ
533/28-12-2021 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Σουστιάνων οικονομικού έτους 2021 6ΦΠ4Ω1Ν-Ψ3Ψ
534/28-12-2021 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Άρνης οικονομικού έτους 2021 ΨΠΓ3Ω1Ν-1ΙΝ
535/28-12-2021 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Βασιλικής οικονομικού έτους 2021 6Μ3ΜΩ1Ν-ΥΥΘ
536/28-12-2021 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Γεωργιτσίου οικονομικού έτους 2021 ΩΖ1ΓΩ1Ν-ΗΟΛ
537/28-12-2021 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Αγίου Ιωάννη οικονομικού έτους 2021 6646Ω1Ν-Φ96
538/28-12-2021 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Βρεσθένων οικονομικού έτους 2021 Ω33ΝΩ1Ν-ΙΔ0
539/28-12-2021 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Περιβολίων οικονομικού έτους 2021 ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
540/28-12-2021 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Καμινίων οικονομικού έτους 2021 ΨΞΛ3Ω1Ν-3ΙΘ
541/28-12-2021 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Παρορείου οικονομικού έτους 2021 ΨΣΚΑΩ1Ν-ΙΩΗ
542/28-12-2021 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Χρυσάφων οικονομικού έτους 2021 ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
543/28-12-2021 Εισήγηση για την μίσθωση χώρου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη 6Ε7ΙΩ1Ν-ΥΩΦ
544/28-12-2021 Περί μετάθεσης ημερομηνίας λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» Ψ1Ρ6Ω1Ν-Β2Μ
545/28-12-2021 Περί μετάθεσης ημερομηνίας λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό του έργου «Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού λοιπών Δ.Ε. (πλην Σπάρτης)» 62Ψ9Ω1Ν-ΛΒ4
546/28-12-2021 Περί διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της υπηρεσίας  με τίτλο  «Παροχή υπηρεσίας  κτηνιάτρου για την υλοποίηση του προγράμματος αδέσποτων ζώων», έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 9/2021 μελέτης του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης  της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και καθορισμού των όρων διακήρυξης 6ΞΙ4Ω1Ν-ΙΛΛ
547/28-12-2021 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ 2019-2020» ΩΦΕΤΩ1Ν-66Σ
548/28-12-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΚ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ 2016». ΨΕΡΟΩ1Ν-ΝΤ3
549/28-12-2021 Περί παράτασης συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση της άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας εξ’ αιτίας της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από 01-01-2022 έως 31-03-2022 ΨΑΓΖΩ1Ν-7ΘΦ
550/28-12-2021 Κατ’ εξαίρεση διορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Αντιδημάρχου Χρήστου Κανακάκου, ενώπιον του Πλημμελειοδικείου Σπάρτης για παράβαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας ΩΧΠΡΩ1Ν-ΑΤΥ
551/28-12-2021 Κατ’ εξαίρεση διορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δημοτικού Συμβούλου Ευάγγελου Βαλιώτη, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Σπάρτης Ω3Φ2Ω1Ν-9ΓΒ
552/28-12-2021 Κατ’ εξαίρεση διορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σπάρτης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την εκδίκαση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ.2187/16-02-17 απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης Ω2Ζ7Ω1Ν-ΖΕΩ
553/28-12-2021 Κατ’ εξαίρεση διορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σπάρτης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την εκδίκαση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ.1939/14-02-2017 απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης 6Χ5ΨΩ1Ν-Ο4Ν
554/28-12-2021 Περί διενέργειας   Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της προμήθειας  με τίτλο  «Προμήθεια 2 διπλοκάμπινων πετρελαιοκίνητων ημιφορτηγών 4Χ4 για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης», έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. Ε5/10/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος και καθορισμού των όρων διακήρυξης 6ΝΘΨΩ1Ν-ΗΣΦ

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.