δημος

Αποφάσεις

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  1/04-01-2022  
 1/04-01-2022 Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης -Έγκριση συμφώνου συνεργασίας με το Κ.Α.Π.Ε., στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (κωδ. 4950) με τίτλο: «Βιώσιμη αστική κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών μετακινήσεων ΩΖ73Ω1Ν-Ψ8Β

   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  2/07-01-2022  
 2/07-01-2022 Ανάκληση της υπ αριθ. 412/23-11-2021 Α.Ο.Ε. με ΑΔΑ: ΩΔ1ΣΩ1Ν-3ΣΜ με θέμα «Περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους  ακίνητης  περιουσίας οικ. έτους 2022 – Λήψη νέας απόφασης 9ΔΚ3Ω1Ν-ΖΓΤ
 3/07-01-2022 Ανάκληση της υπ αριθ. 411/23-11-2021 Α.Ο.Ε. με ΑΔΑ:Ω3ΘΔΩ1Ν-ΡΚ0 με θέμα «Περί  αναπροσαρμογής ή μη  φόρου  ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το οικον. έτος  2022 - Λήψης νέας απόφασης 6Μ1ΙΩ1Ν-ΒΑΔ
4/07-01-2022 Ανάκληση της υπ αριθ. 410/23-11-2021 Α.Ο.Ε. με ΑΔΑ:ΩΜΚΩΩ1Ν-2ΩΨ με θέμα «Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών κοινοχρήστων χώρων & πλατειών οικ. έτους 2022 – Λήψη νέας απόφασης  9Ο7ΝΩ1Ν-Θ0Θ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  3/10-01-2022  
 5/10-01-2022 Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής  6Ψ0ΓΩ1Ν-ΚΓΑ
 6/10-01-2022 Περί α) έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, β) έγκρισης των τευχών της 1/2022 μελέτης της υπηρεσίας και γ) καθορισμού όρων πρόσκλησης  66ΦΜΩ1Ν-7ΧΨ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  4/12-01-2022  
7/12-01-2022 Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγμάτευσης για τη διενέργεια ανάθεσης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 για την ανάδειξη μειοδότη για την παροχή υπηρεσίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 9ΦΝΦΩ1Ν-ΩΒΞ
8/12-01-2022 Συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής εργασιών- υπηρεσιών για την εκτέλεση της υπηρεσίας  «Κατεπείγουσα υπηρεσία μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων» 9ΨΝ4Ω1Ν-8ΕΦ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  5/14-01-2022  
9/14-01-2022 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης στο έργο «Wifi4GR -Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» -Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας με ΕΥΔΕ-ΤΠΕ και ΓΓΤΤ 68ΝΑΩ1Ν-ΞΕ8 
10/14-01-2022 Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών για προμήθειες (στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 4950 ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ «Βιώσιμη αστική κινητικότητα, μικροκινητικότητα, ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών μετακινήσεων») 6Λ1ΠΩ1Ν-2Η1
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  6/18-01-2022  
11/18-01-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης 9ΛΣ3Ω1Ν-5Λ3
12/18-01-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης 6ΔΠΣΩ1Ν-ΤΝΠ
13/18-01-2022 Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σπάρτης» 6ΑΣΧΩ1Ν-8ΔΘ
14/18-01-2022 Έγκριση της αριθ.62/21-12-2021 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης με θέμα «Έγκριση  οικονομικού  απολογισμού έτους 2020» ΨΣΔΛΩ1Ν-Τ1Ω
15/18-01-2022 Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά της διατάξεις του άρθρου 235 του ν.4829/2021 Ψ728Ω1Ν-ΘΩ7
16/18-01-2022 Περί ανάκλησης της αριθ.446/07-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΦ9ΛΩ1Ν-2ΛΣ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, διάλυσης σύμβασης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» και συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής 9ΡΩ0Ω1Ν-ΠΧ2
17/18-01-2022 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αναπλάσεις χώρων Ξηροκαμπίου (2ος Ε.Π.)» 6ΕΗ2Ω1Ν-Θ6Μ
   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  7/21-01-2022  
18/21-01-2022 Κατάρτιση Ολοκληρωμένου  Πλαισίου Δράσης του Δήμου Σπάρτης έτους 2022  (Προϋπολογισμός-πίνακας στοχοθεσίας) 6Λ6ΦΩ1Ν-9Κ0
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  8/25-01-2022  
 19/25-01-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης 962ΔΩ1Ν-Λ9Π
 20/25-01-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης  Ψ62ΑΩ1Ν-Ο5Ξ
21/25-01-2022 Έγκριση της αριθ.123/20-12-2021 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης με θέμα «Έγκριση  απολογισμού οικονομικού έτους 2020» ΩΘΑΝΩ1Ν-9ΞΜ
22/25-01-2022 Περί εκμίσθωσης του καταστήματος 11 της Δημοτικής αγοράς ΨΧΗ7Ω1Ν-ΚΣΝ
23/25-01-2022 Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 2020», αναδόχου Ιωάννη Μπορέτου  ΨΠ31Ω1Ν-Ξ7Ω
24/25-01-2022 Αποδοχή δωρεάς  Ψ5ΦΕΩ1Ν-6ΘΓ
25/25-01-2022 Περί έγκρισης 3ουΠρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΟΠΣ 5029208 – ΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» - ΥΠΟΕΡΓΟ 1)”  9Υ24Ω1Ν-8Υ3
26/25-01-2022 Έγκριση Πρακτικού (3ο Πρακτικό) της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του έτους 2021»   ΩΘΔΖΩ1Ν-Σ6Ο
27/25-01-2022 Συγκρότηση επιτροπής για την έρευνα του βάσιμου των απαιτήσεων (αποζημίωσης) του αναδόχου του έργου «Προσθήκη γηπέδου τέννις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Παρορίου»  98ΒΡΩ1Ν-4Ξ2
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  9/01-02-2022  
28/01-02-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης ΩΧΥ3Ω1Ν-Θ2Υ
29/01-02-2022 Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-09-2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ», αναδόχου Δημητρίου Παπαδάκου  ΨΑΑΑΩ1Ν-ΣΟ6
30/01-02-2022 Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 2020», αναδόχου Ιωάννη Μπορέτου  615ΦΩ1Ν-ΠΩΘ

31/01-02-2022 Έγκριση λογαριασμού εσόδων –εξόδων για τον μήνα Δεκέμβριο έτους 2021  6ΣΣΖΩ1Ν-Ρ1Ι
32/01-02-2022 Διαγραφή οφειλών  ΩΖΜΠΩ1Ν-Φ08
33/01-02-2022 Υποβολή μήνυσης ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σπάρτης, για το αδίκημα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, κατά παντός υπευθύνου  66ΜΘΩ1Ν-837
34/01-02-2022 Τροποποίηση της αριθ.419/23-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΗΩΩ1Ν-Ψ23) Α.Ο.Ε. με θέμα «Περί αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων κοιμητηρίων για το έτος 2022»  6Θ3ΩΩ1Ν-ΑΕΠ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  10/07-02-2022  
35/07-02-2022 Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» 6ΑΔΚΩ1Ν-3ΕΒ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  11/08-02-2022  
36/08-02-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης 6ΓΩ2Ω1Ν-Μ96
37/08-02-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης ΡΠΗΟΩ1Ν-60Α
38/08-02-2022 Περί εκμίσθωσης γεωτεμαχίου στη θέση Άγιος Γεώργιος ή Μήνος της κοινότητας Καρυών  9ΘΞΙΩ1Ν-ΕΝΒ
39/08-02-2022 Έγκριση 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού «Εκπόνηση Σχεδίου  Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σπάρτης»  ΨΩΗΓΩ1Ν-ΣΟΦ 
40/08-02-2022 Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. ΔΔΠ1/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (ατομική επιχείρηση ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)  6ΩΦ2Ω1Ν-ΜΡΠ 
41/08-02-2022 Περί έγκρισης 4ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ(ΟΠΣ 5029208 – ΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» - ΥΠΟΕΡΓΟ 1)”  6ΟΝΜΩ1Ν-ΠΤΚ 
42/08-02-2022 Έγκριση Πρακτικού (1ο Πρακτικό) της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας κτηνιάτρου για την υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων»   ΨΤΔΛΩ1Ν-641
43/08-02-2022 Έγκριση του 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΤΔ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΙΠΟΤΑΜΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ (2η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)»  Ω8ΙΞΩ1Ν-ΚΚΖ 
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  12/11-02-2022  
44/11-02-2022 Προσαρμογή σχεδίου προϋπολογισμού 2022  σύμφωνα με την Γνώμη του  Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.  694ΡΩ1Ν-ΒΑ9
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  13/15-02-2022  
45/15-02-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης  ΨΨΝΒΩ1Ν-Φ06
46/15-02-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης  Ψ610Ω1Ν-ΤΤΙ
47/15-02-2022 Αδυναμία  παραχώρησης  υπαλλήλου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης στο Νομικό Πρόσωπο  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ   Ω37ΖΩ1Ν-ΙΞΘ
48/15-02-2022 Επέκταση διάρκειας ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών διαγωνιζόμενων στο έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΟΠΣ 5029208 – ΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» - ΥΠΟΕΡΓΟ 1)»   65ΝΔΩ1Ν-8Β5
49/15-02-2022 Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ»   9ΩΞΚΩ1Ν-2ΨΟ
50/15-02-2022 Κατακύρωση του άγονου του διαγωνισμού περί μίσθωσης ακινήτου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος αποθήκης και επανάληψη του διαγωνισμού   9ΘΕΓΩ1Ν-1ΙΝ
51/15-02-2022 Τροποποίηση  της  υπ’ αριθ. 3706/26-02-2020 με ΑΔΑΜ: 20SYMV006347602 Σύμβασης προμήθειας καυσίμων του Δήμου Σπάρτης ως προς την  άνευ οικονομικού αντικειμένου χρονική παράταση  σε εφαρμογή του άρθρου 132 του ν.4412/2016  9Ψ2ΩΩ1Ν-Α7Σ
 
52/15-02-2022 Έγκριση 1ουΠρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΗΝ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ)»   ΡΠΚΗΩ1Ν-ΚΦΒ
53/15-02-2022 Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ»   6ΤΒΚΩ1Ν-Ν7Φ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  14/22-02-2022  
54/22-02-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης 9ΕΑ5Ω1Ν-ΦΙ4
55/22-02-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης ΨΚΓΥΩ1Ν-ΓΒΗ
56/22-02-2022 Έγκριση λογαριασμού εσόδων –εξόδων για τον μήνα Ιανουάριο έτους 2022  6Ν6ΘΩ1Ν-ΥΓΝ
57/22-02-2022 Περί έγκρισης 2ουΠρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ»  63ΛΙΩ1Ν-ΟΩΨ
58/22-02-2022  Διαγραφή οφειλών λόγω παραγραφής  ΨΒ16Ω1Ν-Ι3Λ
59/22-02-2022  Έγκριση 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού  «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών του προσώπων»  ανακλήθηκε με την αριθ.71/02-03-2022 Α.Ο.Ε. 
60/22-02-2022 Έγκριση της αριθ.2/04-02-2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Ψήφιση του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Ν.Π.  Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου  Σπάρτης 2022»  6Μ4ΧΩ1Ν-97Θ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  15/24-02-2022  
61/24-02-2022 Εξέταση ένστασης  κ.Παναγιωτακάκου Ελένης κατά του διαγωνισμού της 10/9/2021  για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του έτους 2021»  60ΖΡΩ1Ν-Χ1Δ
62/24-02-2022 Κατ’ εξαίρεση και κατεπείγουσα ανάθεση σε δύο (2) Δικηγόρους Σπάρτης,  για παράσταση ενώπιον των ανακριτικών αρχών και ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου για την υπεράσπιση του Αντιδημάρχου κ. Αθανασίου Καρλαύτη  6ΧΦΦΩ1Ν-Δ63
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  16/25-02-2022  
63/25-02-2022 Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Σπάρτης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Υπομέτρο 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»  ΑΝΑΒΟΛΗ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  17/01-03-2022   
 64/01-03-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης  9ΔΘΔΩ1Ν-Α19
 65/01-03-2022 Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» ΨΛ6ΥΩ1Ν-ΛΥΞ
 66/01-03-2022 Έγκριση 3ου Πρακτικού του διαγωνισμού «Εκπόνηση Σχεδίου  Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σπάρτης ΩΥ8ΧΩ1Ν-3ΕΒ
67/01-03-2022 Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ»  ΨΚΙΑΩ1Ν-8ΕΑ
68/01-03-2022 Έγκριση Πρακτικού  του διαγωνισμού: «Συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων και δικύκλων του Δήμου Σπάρτης - Προμήθεια ανταλλακτικών» (Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης) 6ΜΟ2Ω1Ν-ΔΒΦ
69/01-03-2022 Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης, για την παράταση της Πράξης: «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης, με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας» με κωδικό ΟΠΣ 5007755  6ΚΧΔΩ1Ν-Α53
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  18/02-03-2022  
70/02-03-2022 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του Δήμου Ήλιδας για τη «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» ΩΤΗ0Ω1Ν-ΕΕΦ
71/02-03-2022 Ανάκληση της αριθ.59/22-02-2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού  «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών του προσώπων» και λήψη νέας  66ΕΚΩ1Ν-ΜΜΜ
72/02-03-2022 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 18793/2021 Σύμβασης προμήθειας  δυο (2) απορριμματοφόρων και ενός (1) σαρώθρου ως προς την άνευ οικονομικού αντικειμένου χρονική παράταση της παράδοσης, λόγω ανωτέρας βίας, για την ομάδα Α και το είδος Α.2  «Απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 4 κμ» σε εφαρμογή των άρθρων 132 και 206 του ν.4412/2016  ΨΚΤ2Ω1Ν-ΘΤΗ
73/02-03-2022 Αποδοχή δωρεάς ζωοτροφών  ΨΒΕΕΩ1Ν-2Ο8
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  19/08-03-2022  
74/08-03-2022 Περί α) έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΩΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, β) έγκρισης των τευχών της 02/2022 μελέτης της υπηρεσίας και γ) καθορισμού όρων πρόσκλησης Ρ4ΚΙΩ1Ν-ΩΟΙ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  20/08-03-2022  
75/08-03-2022 Αποδοχή δωρεάς 6ΚΥΓΩ1Ν-ΧΥΥ
76/08-03-2022 Περί της εν μέρει ανάκλησης της αριθ.16/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής όσον αφορά τη μονομερή διάλυση της σύμβασης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» και τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής.  69ΔΛΩ1Ν-ΡΞ1
77/08-03-2022 Έγκριση 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, οχήματος μεταφοράς απορριμμάτων, μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού»  6Δ4ΠΩ1Ν-0Ν0
78/08-03-2022 Έγκριση 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού «Προμήθεια απορριμματοφόρου (2021)»  ΨΧ4ΗΩ1Ν-1ΣΞ
79/08-03-2022 Περί εγκρίσεως αγόνου αποτελέσματος για την εκμίσθωση καταστήματος 11 της δημοτικής Αγοράς Σπάρτης  ΨΕΜΔΩ1Ν-ΔΜΘ
80/08-03-2022 Έγκριση της αριθ.8/09-02-2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Έγκριση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2022»  Ψ1ΕΧΩ1Ν-Ζ7Η
81/08-03-2022 Διαγραφή οφειλών  9Μ6ΥΩ1Ν-ΕΣ8
82/08-03-2022 Περί έγκρισης 1ουΠρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΚ ΚΑΡΥΩΝ 2021»  6Γ63Ω1Ν-Ζ2Ξ
83/08-03-2022 Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2023-2026  9Μ29Ω1Ν-4Ρ9
84/08-03-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης  6ΝΣΦΩ1Ν-Λ4Χ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  21/09-03-2022   
 85/09-03-2022 Περί Έγκρισης Πρακτικού Διενέργειας Διαπραγμάτευσης και ανακήρυξης μειοδότη της υπηρεσίας: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΩΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022»  9Π4ΥΩ1Ν-ΒΒ8
 86/09-06-2022 Συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής εργασιών- υπηρεσιών για την εκτέλεση της υπηρεσίας  «Κατεπείγουσα υπηρεσία μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων έως 20 Μαρτίου 2022»  99ΓΑΩ1Ν-Λ7Π
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  22/17-03-2022  
 87/17-03-2022 Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Σπάρτης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» (εξ αναβολής)  ΨΣΕΠΩ1Ν-2Ν0
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  23/18-03-2022  
88/18-03-2022 Περί α) έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΩΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, β) έγκρισης των τευχών της 03/2022 μελέτης της υπηρεσίας και γ) καθορισμού όρων πρόσκλησης 6ΨΡ4Ω1Ν-97Ι
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  24/22-03-2022  
 89/22-03-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης ΩΥΟΤΩ1Ν-3ΕΩ
90/22-03-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης 68ΑΥΩ1Ν-ΨΥ1
91/22-03-2022 2η Τροποποίηση της αρ.πρωτ.3469/26-02-2021 Σύμβασης «Προμήθεια  σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου Δήμου Σπάρτης για το σχολικό έτος 2020-2021 90ΝΖΩ1Ν-ΥΦ3
92/22-03-2022 Έγκριση λογαριασμού εσόδων –εξόδων για τον μήνα Φεβρουάριο έτους 2022 ΨΟΧΘΩ1Ν-ΔΚΘ
93/22-03-2022 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ 2019-2020», αναδόχου Αναστασίου Κανελλάκη ΨΗΞ4Ω1Ν-6Ο6
94/22-03-2022 Περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου έτους 2022 σε Κοινότητες του Δήμου Σπάρτης και καθορισμού θέσεων, καθηκόντων και αμοιβής υδρονομέων άρδευσης ΨΦ4ΚΩ1Ν-ΗΝΑ
95/22-03-2022 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεωτεμαχίου στην Κοινότητα Καρυών ΨΡΑ3Ω1Ν-1ΝΛ
96/22-03-2022 Περί έγκρισης 5ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΟΠΣ 5029208 – ΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» - ΥΠΟΕΡΓΟ 1)» ΨΣΡΦΩ1Ν-902
97/22-03-2022 Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού  Διενέργειας  Διαγωνισμού  του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ  ΣΠΑΡΤΗΣ» ΨΕ5ΧΩ1Ν-Ρ2Ζ
98/22-03-2022 Περί έγκρισης 1ουΠρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΔΕ (ΠΛΗΝ ΣΠΑΡΤΗΣ)» 6ΘΧΥΩ1Ν-ΚΙΝ
99/22-03-2022 Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού  «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών  του Δήμου Σπάρτης  και των Νομικών του Προσώπων» Ω596Ω1Ν-ΟΓΨ
100/22-03-2022 Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ -Α.ΟΤΑ», για την πράξη: «Οργάνωση και λειτουργία περιπτέρου τουριστικής πληροφόρησης (info kiosk) στο Δήμο Σπάρτης Ω2ΑΖΩ1Ν-ΕΟΦ
101/22-03-2022 Έγκριση τροποποίησης της από 31/10/2018 Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού - Γ.Γ.Α., για το έργο: «Προσθήκη γηπέδου τένις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Παρορίου 6Χ27Ω1Ν-2Υ9
102/22-03-2022 Περί έγκρισης του πρακτικού διαγωνισμού «Συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων και δικύκλων του Δήμου Σπάρτης-Προμήθεια ανταλλακτικών» (Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης)-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Ανάκληση της 68/22 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 9Π15Ω1Ν-Ρ6Ρ
103/22-03-2022 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής προμήθειας πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων  - μηχανημάτων και υλικών μηχανολογικού εξοπλισμού  έτους 2022 9Α5ΠΩ1Ν-Α9Χ
104/22-03-2022 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων και πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού έτους 2022 ΨΒΑΚΩ1Ν-6ΦΞ
105/22-03-2022 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών 6ΟΘΛΩ1Ν-99Ξ
106/22-03-2022 Αποδοχή  ή αποποίηση κληρονομιάς Καλαβρυτινού Αικατερίνης  ΑΝΑΒΟΛΗ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  25/23-03-2022  
 107/23-03-2022 Περί Έγκρισης Πρακτικού Διενέργειας Διαπραγμάτευσης και ανακήρυξης μειοδότη της υπηρεσίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΩΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022»  ΨΥ88Ω1Ν-Χ7Π
 108/23-03-2022 Συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής εργασιών- υπηρεσιών για την εκτέλεση της υπηρεσίας  «Κατεπείγουσα υπηρεσία μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων έως 21 Ιουνίου 2022»  Ψ5ΜΔΩ1Ν-Η4Υ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  26/29-03-2022  
109/29-03-2022 Περί Παράτασης συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση της άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας εξ' αιτίας της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19»  99ΤΓΩ1Ν-7ΦΡ
110/29-03-2022 Αποδοχή  ή αποποίηση κληρονομιάς Καλαβρυτινού Αικατερίνης (εξ αναβολής)  ΨΜ5ΕΩ1Ν-ΨΟΤ
111/29-03-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  9ΧΩΗΩ1Ν-ΞΕΓ
112/29-03-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  ΩΑ23Ω1Ν-ΜΜΕ
113/29-03-2022 Τροποποίηση  της  υπ’ αριθ.3706/26-02-2020 με ΑΔΑΜ: 20SYMV006347602 Σύμβασης προμήθειας καυσίμων του Δήμου Σπάρτης ως προς την άνευ οικονομικού αντικειμένου χρονική παράταση  σε εφαρμογή του άρθρου 132 του ν.4412/2016  ΩΧΘΛΩ1Ν-ΠΞΠ
114/29-03-2022 Έγκριση 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ LED Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ»  96Α8Ω1Ν-ΠΔ9
115/29-03-2022 Περί αντικατάστασης εκπροσώπου του Δήμου Σπάρτης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την «Τεχνική -διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου στην εκπόνηση μελετών και ωρίμανση έργων»  ΨΥΥΣΩ1Ν-Τ4Γ
116/29-03-2022 Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης, καθορισμού όρων και  ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ  ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ»  Ψ039Ω1Ν-ΔΘ9
117/29-03-2022 Έγκριση της αριθ.2/14-03-2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2022 του Ν.Π.  Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης»  ΨΓΤΨΩ1Ν-ΓΩΙ
118/29-03-2022 Αποδοχή Πράξης με τίτλο: «Έργα και προμήθειες για τη βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σπάρτης» -Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος» (από πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ») - Έγκριση πολυετούς  δαπάνης  61ΑΩΩ1Ν-2ΥΖ
119/29-03-2022 Αποδοχή πράξης ένταξης του Δήμου Σπάρτης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», Άξονας Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση» του Πράσινου Ταμείου» -έγκριση πολυετούς δαπάνης  Ψ9ΛΑΩ1Ν-Α0Α
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  27/29-03-2022  
120/29-03-2022 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος  του Δήμου οικ. έτους 2022  6ΡΓΧΩ1Ν-Ε39
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  28/02-04-2022  
121/02-04-2022 Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης για την διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Σπάρτης  και ορισμός μελών στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης  ΕΦΦ2Ω1Ν-ΝΓ0
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  29/05-04-2022  
122/05-04-2022 Κατεπείγουσα Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ(ΑΣΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΔΕ3)ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΣΤΟΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΔΕ1) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (2η αναμόρφωση Π.Υ)  9Γ97Ω1Ν-ΦΧ4
123/05-04-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  6ΒΗΣΩ1Ν-Ξ6Χ
124/05-04-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  9ΦΨΥΩ1Ν-ΠΔ4
125/05-04-2022 Έγκριση Πρακτικού (2ο Πρακτικό) της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσίας κτηνιάτρου για την υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων»  63ΙΟΩ1Ν-ΟΘΗ
126/05-04-2022 Περί ανάκλησης της αριθ. 94/2022 Α.Ο.Ε. (ΨΦ4ΚΩ1Ν-ΗΝΑ) με θέμα «Περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου έτους 2022 σε Κοινότητες του Δήμου Σπάρτης και καθορισμού θέσεων, καθηκόντων και αμοιβής υδρονομέων άρδευσης»  6Γ8ΕΩ1Ν-7ΨΗ
127/05-04-2022 Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά την εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και συμβάσεων υπηρεσιών για το έτος 2022  657ΨΩ1Ν-ΦΑΔ
128/05-04-2022 Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2022  6ΑΕΒΩ1Ν-553
129/05-04-2022 Περί αντικατάστασης εκπροσώπου του Δήμου Σπάρτης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής ΠΑΡΝΩΝΑ, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ  6ΒΠ3Ω1Ν-ΔΦΧ
130/05-04-2022 Περί έγκρισης εναρμόνισης καταστατικού της εταιρείας: «Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και λειτουργίας της και ως «Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού» (βάσει του Ν. 4875/2021)»  9ΔΜ5Ω1Ν-0ΔΨ
131/05-04-2022 Περί έγκρισης εναρμόνισης καταστατικού της εταιρείας: «ΜΟΡΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία, Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και λειτουργίας της και ως «Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού» (βάσει του Ν. 4875/2021)  Ψ3ΨΦΩ1Ν-3ΗΦ
132/05-04-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 στην υπηρεσία Νεκροταφείων  9ΗΕ6Ω1Ν-9Α7
133/05-04-2022 Αποδοχή  όρων  επενδυτικού δανείου  για την εκτέλεση του έργου «Ο ζωγράφος του 1821, Παναγιώτης Ζωγράφος και το έργο του  «Ζωντανεύουν» στην Σπάρτη» ενταγμένου στο  πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».  ΩΥΓΕΩ1Ν-ΛΨ3
134/05-04-2022 Αποδοχή  όρων  επενδυτικού δανείου  για την εκτέλεση του έργου: «Αστική αναζωογόνηση της πόλης της Σπάρτης» ενταγμένου στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (ΑΤ06)   Ψ6Υ4Ω1Ν-Χ3Φ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  30/07-04-2022  
135/07-04-2022 Περί καθορισμού θέσεων, καθηκόντων και αμοιβής υδρονομέων άρδευσης σε Κοινότητες του Δήμου Σπάρτης  6Ι6ΑΩ1Ν-74Τ
136/07-04-2022 Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους  2022./Δυνατότητα πλήρωσης θέσεων από επιλαχόντες  προηγούμενης προκήρυξης Ψ44ΟΩ1Ν-35Λ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  31/08-04-2022  
137/07-04-2022 Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στο Διαγωνισμό του έργου «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»  ΩΔ10Ω1Ν-643
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  32/12-04-2022  
138/12-04-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  9Ψ2ΡΩ1Ν-ΓΦ3
139/12-04-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης ΩΧΜΣΩ1Ν-6Α1
140/12-04-2022 Περί έγκρισης 1ουΠρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»  ΩΧ4ΙΩ1Ν-7Γ6
141/12-04-2022 Έγκριση λογαριασμού εσόδων –εξόδων για τον μήνα Μάρτιο έτους 2022  ΩΤΥ1Ω1Ν-ΜΦ2
142/12-04-2022 Διαγραφή οφειλών 65ΠΖΩ1Ν-8ΞΕ
143/12-04-2022 Αδυναμία  παραχώρησης  υπαλλήλου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης στο ΝΠ Σχολική Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  ΩΖΨΒΩ1Ν-ΦΝΣ
144/12-04-2022 Αδυναμία  παραχώρησης  υπαλλήλου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης στο ΝΠ Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  6ΣΘΓΩ1Ν-ΣΔΖ
145/12-04-2022 Κατακύρωση του άγονου του επαναληπτικού διαγωνισμού περί μίσθωσης ακινήτου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος αποθήκης  90ΩΛΩ1Ν-Ι6Ω
146/12-04-2022 Περί εγκρίσεως αγόνου αποτελέσματος επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση καταστήματος 11 της δημοτικής Αγοράς Σπάρτης  61ΦΥΩ1Ν-ΣΥΤ
147/12-04-2022 Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια κρέατος και τσουρεκιών ενόψει γιορτών του Πάσχα 2022 για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου  9ΥΙΖΩ1Ν-0ΨΓ
148/12-04-2022 Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, για προμήθεια εξοπλισμού για αδέσποτα ζώα συντροφιάς  68ΚΞΩ1Ν-2ΚΕ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  33/18-04-2022  
149/18-04-2022 Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου: α) υπ’ αριθμ. 6054/13-04-2022 απόφασης «Κατεπείγουσα ανάθεση εργασιών «Μίσθωση μηχανημάτων και εργασίες διάστρωσης της οδού Αγ.Νίκωνος» και β)  υπ’ αριθμ. 6056/13-04-2022 απόφασης «Κατεπείγουσα ανάθεση προμήθειας: «Προμήθεια σκυροδέματος»  Ψ2ΘΨΩ1Ν-ΨΟΘ
150/18-04-2022 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και δέσμευση πίστωσης  και ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Σπάρτης», κατά παρέκκλιση  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του  άρθρου 6  του ν.4412/2016  ΨΤΥΙΩ1Ν-Κ7Γ
151/18-04-2022 Έγκριση απόφασης Δημάρχου: «Κατεπείγουσα ανάθεση εργασιών: «Επιχωμάτωση των απορριμμάτων στον πρώην ΧΑΔΑ και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών»  6ΘΕΖΩ1Ν-ΜΨ8
152/18-04-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  62Ξ2Ω1Ν-Θ7Η
153/18-04-2022 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού κοιμητηρίων - χορτοκοπών με ίδια μέσα  ΨΓΚ6Ω1Ν-ΠΕΑ
154/18-04-2022 Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Σπάρτης για παροχή υπηρεσιών (διάθεση τεχνικού προσωπικού)  6Φ90Ω1Ν-Α4Κ
155/18-04-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  για ενίσχυση κωδικών (α) άρδευσης και (β)  προμήθειας ανταλλακτικών επισκευής  μεταφορικών μέσων»  Ψ7ΛΤΩ1Ν-ΞΥΨ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  34/29-04-2022  
156/29-04-2022 Τροποποίηση  της  υπ’ αριθ.3706/26-02-2020 με ΑΔΑΜ: 20SYMV006347602 Σύμβασης προμήθειας καυσίμων του Δήμου Σπάρτης ως προς την άνευ οικονομικού αντικειμένου χρονική παράταση  σε εφαρμογή του άρθρου 132 του ν.4412/2016  ΨΤ1ΣΩ1Ν-ΘΗΧ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  35/03-05-2022  
157/03-05-2022 Έγκριση Απολογισμού χρήσεως οικ. έτους 2021  6ΧΗΕΩ1Ν-Ρ9Ο
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  36/03-05-2022  
158/03-05-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  Ψ572Ω1Ν-ΞΝΞ
159/03-05-2022
Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  ΩΧ20Ω1Ν-Δ6Λ
160/03-05-2022
Περί έγκρισης όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση 2ης αίθουσας του ολοήμερου τμήματος του 6ου Νηπιαγωγείου  Σπάρτης  ΩΣΜΧΩ1Ν-5ΦΠ
161/03-05-2022 Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ – ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ»  6Φ8ΞΩ1Ν-Θ7Σ
 162/03-05-2022  Περί έγκρισης ή μη του από 18-04-2022 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής τμήματος εργασίας-υπηρεσίας.  67Ε1Ω1Ν-ΡΥΑ
163/03-05-2022 Έγκριση 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού  «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, οχήματος μεταφοράς απορριμμάτων, μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού»    9ΠΥΑΩ1Ν-Λ5Λ
164/03-05-2022 Έγκριση 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού: «Προμήθεια απορριμματοφόρου (2021)»    6ΘΤΧΩ1Ν-32Μ
165/03-05-2022 Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης λαμπτήρων και βάσεων (ντουί) δημοτικού φωτισμού  στις Δ.Ε. Θεραπνών, Φάριδος, Οινούντος και Καρυών  ΩΣΒΨΩ1Ν-ΝΥΞ
166/03-05-2022 Διορισμός σε δικαστικούς επιμελητές  6Α7ΟΩ1Ν-017
167/03-05-2022 Περί έγκρισης 4ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»  6ΘΒΨΩ1Ν-5ΑΠ
168/03-05-2022 Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη: «Παραλλαγές δικτύων ηλεκτροφωτισμού  (ΔΕΔΔΗΕ)»ποσού  3.975,82 €  ΨΜΡΠΩ1Ν-ΕΟ1
169/03-05-2022 Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη: «Παραλλαγές δικτύων ηλεκτροφωτισμού  (ΔΕΔΔΗΕ)» ποσού 4.467,44 €.  6ΜΧΗΩ1Ν-ΝΞΚ
170/03-05-2022 Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 00-6442.008 με τίτλο: «Διοργάνωση εκδηλώσεων  τουριστικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Σπάρτης»  ΩΥ2ΜΩ1Ν-ΜΥ0
171/03-05-2022  Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2022   για δημιουργία κωδικών κατόπιν της αριθ.149/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  6Ν4ΜΩ1Ν-44Χ
172/03-05-2022 Άσκηση η μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ.81/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σπάρτης  627ΠΩ1Ν-ΤΨΧ
173/03-05-2022 Περί μετάθεσης ημερομηνίας λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ»  ΨΒ9ΛΩ1Ν-7ΞΕ
174/03-05-2022 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός ανοιχτών αυλάκων δημοτικών δικτύων άρδευσης – κατασκευή δέσεων Σπάρτης, Μυστρά, Πελλάνας 2022  9ΞΧ7Ω1Ν-ΥΨΦ
175/03-05-2022 Σύσταση  Παγίας Προκαταβολής  προέδρων δημοτικής  και τοπικών κοινοτήτων έτους  2022  6ΝΜΧΩ1Ν-2ΞΘ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37/10-05-2022   
176/10-05-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  για δημιουργία κωδικού σύμφωνα με την αριθ. 151/2022  Α.Ο.Ε με ΑΔΑ: 6ΘΕΖΩ1Ν-ΜΨ8  ΨΣΚ4Ω1Ν-Ρ2Ε
177/10-05-2022 Περί εκλογής και διορισμού υδρονομέων άρδευσης έτους 2022  ΩΖΥ0Ω1Ν-ΤΧΕ
178/10-05-2022 Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση γεωτεμαχίου στην Κοινότητα Καρυών  6Ν1ΤΩ1Ν-ΜΕΥ
179/10-05-2022 Διαπίστωση του άγονου του επαναληπτικού διαγωνισμού για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»  9ΟΚΖΩ1Ν-Ι5Η
180/10-05-2022 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής &οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»  ΨΨΟΣΩ1Ν-Φ47
181/10-05-2022 Έγκριση λογαριασμού εσόδων –εξόδων για τον μήνα Απρίλιο έτους 2022  ΩΔΖ8Ω1Ν-7Ε5
182/10-05-2022 Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση της δράσης: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Σπάρτης», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022 του Πράσινου Ταμείου»  ΨΝΟΔΩ1Ν-ΕΝΙ
183/10-05-2022 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής &οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων  & αύλειων χώρων Δήμου Σπάρτης  6Υ7ΑΩ1Ν-ΓΑΠ
184/10-05-2022 Διαγραφή οφειλών Ω3Ε0Ω1Ν-ΥΟΝ
185/10-05-2022 Παροχή Πάγιας Προκαταβολής  για τον Δήμο Σπάρτης οικ. έτους 2022 ΩΝΔΗΩ1Ν-ΚΩ2
186/10-05-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού-τεχνικού προγράμματος  οικ. έτους 2022  (εφαρμογή του τριακοστού άρθρου του ν.4917/22) 6ΧΤΡΩ1Ν-0ΨΓ
187/10-05-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης 6Ρ6ΛΩ1Ν-ΥΕΓ
188/10-05-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης ΩΑΚΑΩ1Ν-ΕΞ3
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38/17-05-2022  
189/17-05-2022 Λήψη απόφασης για τον κατ’ εξαίρεση διορισμό του  Δικηγόρου Αθηνών, Δημητρίου Ηλιόπουλου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Σπάρτης κατά την εκδίκαση της προσωρινής διαταγής με ΓΑΚ/ΕΑΚ 35366/3923/2022 των: 1) Μπένου Ουρανίας κ.π. έως και 25) Περδίκη Ηλία, συμβασιούχων εργαζομένων στον Δήμο Σπάρτης ΨΕΧ8Ω1Ν-Ρ35
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 39/17-05-2022  
190/17-05-2022 Άσκηση Παρέμβασης κατά την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών  μέτρων της Αγγελικής Βαρυμπομπιώτη κ.λ. 60 δημοτών του Δήμου Σπάρτης κατά της εταιρείας με την επωνυμία “VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών” Ψ8ΝΟΩ1Ν-ΓΞ4
 191/17-05-2022 Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών  «Καθαρισμός  ανοιχτών αυλάκων δημοτικών δικτύων άρδευσης - κατασκευή δέσεων Σπάρτης, Μυστρά, Πελλάνας 2022» 6ΤΣΡΩ1Ν-ΟΦΜ
 192/17-05-2022 Περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού σχετικά με αίτηση κ.Παναγιώτη Κιρκίρη  Ρ43ΟΩ1Ν-ΛΛΦ
 193/17-05-2022 Περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού σχετικά με αίτηση κ.Ελένης Καστάνη  99Ψ5Ω1Ν-ΨΩ2
 194/17-05-2022 Περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού σχετικά με αίτηση κ.Κων/νου Στεφάνου 63Υ3Ω1Ν-Ξ2Ψ
 195/17-05-2022 Λήψη απόφασης περί κήρυξης ως έκπτωτου του αναδόχου στην υπηρεσία: «Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2021-2022»  6ΓΟ5Ω1Ν-Χ96
196/17-05-2022 Έγκριση της αριθ.3/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2022 του  Αθλητικού  Οργανισμού Δήμου  Σπάρτης» 6Ψ8ΦΩ1Ν-ΠΦΞ
197/17-05-2022 3η Τροποποίηση της αρ.πρωτ.3469/26-02-2021 Σύμβασης «Προμήθεια  σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου Δήμου Σπάρτης για το σχολικό έτος 2020-2021» Ψ9Θ2Ω1Ν-ΦΚ6
198/17-05-2022 Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» 6Ξ2ΒΩ1Ν-ΨΣΘ
199/17-05-2022 Έγκριση κατάρτισης Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Σπάρτης για τα έτη 2022 και 2023 με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και έγκριση αυτής ΨΟΑΛΩ1Ν-Ν9Ι
 200/17-05-2022 Έγκριση του 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ»  Ψ52ΤΩ1Ν-1ΡΗ
201/17-05-2022 Συγκρότηση Προσωρινής και Οριστικής Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» Ψ8ΑΨΩ1Ν-ΨΑΑ
202/17-05-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης 6Φ4ΦΩ1Ν-54Ρ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  40/24-05-2022  
203/24-05-2022 Περί έγκρισης 5ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»  Ψ5Β2Ω1Ν-3ΞΒ
204/24-05-2022 Περί μετάθεσης ημερομηνίας λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ  ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ»  9Η6ΦΩ1Ν-ΝΞΧ
205/24-05-2022 Έγκριση της αριθ.21/19-05-2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας με θέμα «1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022»  9ΓΡ9Ω1Ν-ΤΕ3
206/24-05-2022 Έγκριση της αριθ. 22/19-05-2022  απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας με θέμα «Έγκριση απολογισμού του Ν.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ για το οικονομικό έτος 2021»  ΨΗΥΙΩ1Ν-80Σ
207/24-05-2022 Επέκταση διάρκειας ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών διαγωνιζομένων στο  έργο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ 2019-2020»  Ψ1ΜΘΩ1Ν-ΠΩΑ
208/24-05-2022 Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021 –Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»  ΨΣΔΗΩ1Ν-Α2Υ
209/24-05-2022 Λήψη απόφασης για αίτημα παράτασης ισχύος της προσφοράς της εταιρείας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ GLASS CLEANING για την  «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του έτους 2021» για λόγους δημοσίου συμφέροντος  67ΒΞΩ1Ν-ΥΤΤ
210/24-05-2022 Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ»  ΨΟΚΒΩ1Ν-ΗΣΖ
211/24-05-2022 Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΗΝ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ)»  Ψ23ΔΩ1Ν-Δ53
212/24-05-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  91ΤΕΩ1Ν-ΙΣ2
213/24-05-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος  οικ. έτους 2022 για την δημιουργία κωδικού με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΣΟΥΣ ΓΟΥΔΕ»  Ω24ΨΩ1Ν-49Ψ
214/24-05-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού - τεχνικού προγράμματος οικ  έτους 2022 (αίτημα  Τμήματος Μελετών και Κατασκευής Έργων και  αίτημα  Τμήματος Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας)  691ΓΩ1Ν-ΓΟ6
215/24-05-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (Εγγραφή εσόδου, εμποροπανήγυρη κλπ)  96ΝΩΩ1Ν-7ΘΥ
216/24-05-2022 Αντικατάσταση μέλους της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης: «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την  Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας  6ΕΚΗΩ1Ν-Χ5Δ
217/24-05-2022 Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 10-6162.008 για την υπηρεσία διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σπάρτης στον τηλεοπτικό σταθμό STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με τίτλο: «Υπηρεσία διαφήμισης σε ιστοσελίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς κλπ»  63ΕΘΩ1Ν-ΚΑΩ
218/24-05-2022 Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 10-6162.008 για την υπηρεσία διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σπάρτης στο περιοδικό ΔΙΑΚΟΠΕΣ SUMMER 2022 με τίτλο: «Υπηρεσία διαφήμισης σε ιστοσελίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς κλπ»  67ΜΠΩ1Ν-ΚΡ0
219/24-05-2022 Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 10-6162.008 για  την υπηρεσία διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σπάρτης στο τηλεοπτικό σταθμό IONIAN TV με τίτλο: «Υπηρεσία διαφήμισης σε ιστοσελίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς κλπ»  Ω2Φ4Ω1Ν-ΑΟΔ
220/24-05-2022 Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 10-6162.008 για την υπηρεσία διαφημιστικής του Δήμου Σπάρτης στην ιστοσελίδα TRAVELSTYLE.GR  με τίτλο: «Υπηρεσία διαφήμισης σε ιστοσελίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς κλπ»  ΨΔΕΚΩ1Ν-6ΟΗ
221/24-05-2022 Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 10-6162.008 για την υπηρεσία διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σπάρτης στο περιοδικό Ready 2 BOARD με τίτλο: «Υπηρεσία διαφήμισης σε ιστοσελίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς κλπ»  ΨΡΡΡΩ1Ν-ΝΦΥ
222/24-05-2022 Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 10-6162.008 για τη υπηρεσία διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σπάρτης στο περιοδικό CIAO MAGAZINE με τίτλο: «Υπηρεσία διαφήμισης σε ιστοσελίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς κλπ»  ΨΤ4ΣΩ1Ν-95Ο
223/24-05-2022 Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 10-6162.008 για την υπηρεσία διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σπάρτης στην ιστοσελίδα THECALLER.GR με τίτλο: «Υπηρεσία διαφήμισης σε ιστοσελίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς κλπ»  ΡΟΙΛΩ1Ν-2ΕΛ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 41/31-05-2022  
224/31-05-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  ΨΩΣΗΩ1Ν-Χ2Θ
225/31-05-2022 Τροποποίηση της αριθ.πρωτ.16596/10-09-2021 σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ζωοτροφών»  Ψ6ΕΙΩ1Ν-ΘΨΧ
226/31-05-2022 Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΡΥΣΑΦΑΣ”  6ΩΟ9Ω1Ν-ΧΟΗ
227/31-05-2022 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών ταφών – εκταφών στα Α΄ και Β΄ κοιμητήρια Σπάρτης κ.α., έτους 2022-2023  ΨΤΞΑΩ1Ν-514
228/31-05-2022 Περί απαλλαγής υπολόγου εντάλματος πληρωμής  για τη δαπάνη: «Παραλλαγές δικτύων ηλεκτροφωτισμού  (ΔΕΔΔΗΕ)» ποσού  3.975,82 €  94Π6Ω1Ν-ΓΒΝ
229/31-05-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αίτημα Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)  6ΥΟΧΩ1Ν-5Ν7
230/31-05-2022 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αναπλάσεις χώρων Ξηροκαμπίου (2ος Ε.Π.)», αναδόχου ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΤΚΕΕ 6ΕΘΑΩ1Ν-ΨΘΚ
231/31-05-2022 Επέκταση διάρκειας ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών διαγωνιζομένων στο  έργο «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» ΨΖΨ2Ω1Ν-ΕΔΥ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 42/07-06-2022  
 232/07-06-2022 Έγκριση της αριθ.24/06-05-2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας με θέμα «2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022» 6ΖΒΞΩ1Ν-1ΗΦ
233/07-06-2022 Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με  τίτλο «Μεταφορά στερεών αποβλήτων» 6ΗΘΡΩ1Ν-ΡΥΠ
234/07-06-2022 Διαγραφή οφειλών 6ΔΛΣΩ1Ν-ΞΨΕ
235/07-06-2022 Περί έγκρισης της αριθ.17/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος με θέμα «Έγκριση απολογισμού του Ν.Π Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2021» ΨΠΘ3Ω1Ν-Σ35
236/07-06-2022 Διαγραφή οφειλών 61ΩΘΩ1Ν-8Κ8
237/07-06-2022 Ανάθεση σε συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς στο Δήμο Σπάρτης 6ΦΦΝΩ1Ν-ΤΦΣ
238/07-06-2022 Ανάθεση σε συμβολαιογράφο για σύνταξη  συμβολαιογραφικής πράξης στο Δήμο Σπάρτης 6Υ2ΒΩ1Ν-7ΦΗ
239/07-06-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αίτημα Τμήματος Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης) Ψ18ΙΩ1Ν-6ΧΛ
240/07-06-2022 Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου για τη δημιουργία δικτύου γωνιών ανακύκλωσης Ψ6ΓΙΩ1Ν-143
241/07-06-2022 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ 2017», αναδόχου Αναστασίου Κανελλάκη 6ΧΞΛΩ1Ν-Σ2Γ
242/07-06-2022 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου« ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ 2019-2020», αναδόχου Αναστασίου Κανελλάκη 6ΛΧΘΩ1Ν-ΖΓ6
243/07-06-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης ΨΜΠΓΩ1Ν-Ο00
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 43/09-06-2022  
244/09-06-2022 Τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης με τίτλο «Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Σπάρτης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της τρίτης διαχειριστικής ενότητας (ΔΕ3) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο Σταθμό Μεταβατικής Διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της πρώτης διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ1) της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 65ΝΕΩ1Ν-8ΞΕ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 44/14-06-2022  
245/14-06-2022 Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ), για απασχόληση στο Δήμο Σπάρτης  κατά το σχολικό έτος 2022-2023 9ΡΜΛΩ1Ν-Π7Η
246/14-06-2022  Περί α) έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΩΣ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, β) έγκρισης των τευχών της 06/2022 μελέτης της υπηρεσίας και γ) καθορισμού όρων πρόσκλησης  ΨΖΙ6Ω1Ν-ΠΦΞ
247/14-06-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  Ψ823Ω1Ν-Ζ01
248/14-06-2022 2ος Επαναληπτικός διαγωνισμός περί μίσθωσης ακινήτου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος αποθήκης  Ψ469Ω1Ν-Κ4Μ
249/14-06-2022 2ος Επαναληπτικός διαγωνισμός για την <<ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ>>  ΨΨ86Ω1Ν-Γ0Δ
250/14-06-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  κατόπιν της  υπ’ αριθ. 244/09-06-2022 με ΑΔΑ: 65ΝΕΩ1Ν-8ΞΕ Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  6719Ω1Ν-ΠΣΨ
251/14-06-2022 Διορισμός συμβολαιογράφου για  σύνταξη δανειστικού συμβολαίου για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου: με τίτλο «Επισκευή –ανακαίνιση του κτιρίου Σπυρόπουλου»  9ΧΙΗΩ1Ν-ΚΘΑ
252/14-06-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 - διάθεση αδιάθετου ταμειακού υπόλοιπου  κατανομών από τους ΚΑΠ  ΩΧ34Ω1Ν-ΙΓ5
253/14-06-2022 Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης τμημάτων ακινήτου σε κοινή χρήση  Ψ3ΘΝΩ1Ν-0ΒΙ
254/14-06-2022 Περί έγκρισης 2ουΠρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΝ 2021”  9ΥΕΑΩ1Ν-ΟΞ4
255/14-06-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  Ψ86ΝΩ1Ν-Γ33
256/14-06-2022 Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΔΕ (ΠΛΗΝ ΣΠΑΡΤΗΣ)”  Ψ71ΥΩ1Ν-Ξ4Α
   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 45/15-06-2022  
257/15-06-2022 Περί έγκρισης όρων Διακήρυξης για την ενοικίαση χώρων για διεξαγωγή εμποροπανήγυρης Μυστρά  ΑΝΑΒΟΛΗ
   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 46/17-06-2022  
258/17-06-2022 Περί Έγκρισης Πρακτικού Διενέργειας Διαπραγμάτευσης και ανακήρυξης μειοδότη της υπηρεσίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΩΣ 08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022»  ΨΦΓ0Ω1Ν-6ΒΣ
   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 47/21-06-2022  
 259/21-06-2022 Συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής εργασιών- υπηρεσιών για την εκτέλεση της υπηρεσίας  «Κατεπείγουσα υπηρεσία μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων έως 8 Αυγούστου 2022»  6ΜΠ7Ω1Ν-ΦΕΡ
 260/21-06-2022 Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2022  6Γ19Ω1Ν-ΒΟΨ
261/21-06-2022 Έγκριση κατάρτισης Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Σπάρτης για τα έτη 2022 και 2023 9ΨΟΚΩ1Ν-8ΚΥ
262/21-06-2022 Έγκριση της από τον Ιούνιο 2022 αναθεώρησης της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» Ψ03ΨΩ1Ν-Τ6Η
263/21-06-2022 Περί έγκρισης όρων Διακήρυξης για την ενοικίαση χώρων για διεξαγωγή εμποροπανήγυρης Μυστρά 69Θ9Ω1Ν-Μ77
264/21-06-2022 Έγκριση λογαριασμού εσόδων –εξόδων για τον μήνα Μάιο έτους 2022 93ΜΗΩ1Ν-3ΝΚ
265/21-06-2022 Διαγραφή οφειλών Ω8ΔΜΩ1Ν-Τ5Λ
266/21-06-2022 Έγκριση της αριθ.6/16-06-2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός με θέμα «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2022 του  Αθλητικού  Οργανισμού Δήμου  Σπάρτης» 6ΡΩΔΩ1Ν-ΔΔΔ
267/21-06-2022 Έγκριση της αριθ.28/16-06-2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας με θέμα «3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022» Ψ5ΓΓΩ1Ν-Ψ90
268/21-06-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης ΨΛΙΒΩ1Ν-Α68
269/21-06-2022 Εξειδίκευση πίστωσης   για την επιχορήγηση συλλόγων 6ΩΙ5Ω1Ν-ΩΙΣ
270/21-06-2022 Περί έγκρισης 2ουΠρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» ΨΩΜΤΩ1Ν-0Ε3
271/21-06-2022 Περί έγκρισης του2ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου  «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΤΔ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΙΠΟΤΑΜΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ (2η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)» Ψ389Ω1Ν-3ΨΡ
272/21-06-2022 Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΟΡΕΙΩΝ ΟΨΕΩΝ 2ου ΚΑΙ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» 99Η4Ω1Ν-ΕΔ4
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 48/28-06-2022  
273/28-06-2022 Περί έγκρισης της αριθ.30/10-062022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022»   ΨΠΞΠΩ1Ν-ΝΦΠ
274/28-06-2022 Διαγραφή οφειλών ΨΑΤΣΩ1Ν-35Ρ
275/28-06-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης ΨΞΒΩΩ1Ν-Χ24
276/28-06-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 ΨΕ6ΠΩ1Ν-971
277/28-06-2022 Περί απαλλαγής υπολόγου εντάλματος πληρωμής για τη δαπάνη: «Παραλλαγές δικτύων ηλεκτροφωτισμού  (ΔΕΔΔΗΕ)» ποσού 4.467,44 € ΩΑΝ3Ω1Ν-Χ1Β
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 49/05-07-2022  
278/05-07-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης Ψ032Ω1Ν-ΒΛΣ
279/05-07-2022 Αποδοχή απόφασης τροποποίησης της απόφασης ένταξης της Πράξης: «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας», με Κωδικό ΟΠΣ 5007755, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» 6ΗΛΛΩ1Ν-Τ1Ο
280/05-07-2022 Έγκριση 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ LED Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ» 6ΨΚΨΩ1Ν-ΞΧΗ
281/05-07-2022 Έγκριση 3ου Πρακτικού του διαγωνισμού  «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, οχήματος μεταφοράς απορριμμάτων, μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού»  6Η1ΦΩ1Ν-ΚΤΣ
282/05-07-2022 Έγκριση 3ου Πρακτικού του διαγωνισμού: «Προμήθεια απορριμματοφόρου (2021)» Ω3ΟΧΩ1Ν-6ΔΡ
283/05-07-2022 Περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού σχετικά με την αίτηση του Δημητρίου Κουβελιώτη 6ΦΚΡΩ1Ν-Ε5Γ
284/05-07-2022 Περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού σχετικά με την αίτηση του Μητράκου Γεωργίου του Ανδρέα ΩΤ0ΚΩ1Ν-Θ1Ο
285/05-07-2022 Περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού σχετικά με την αίτηση του Δαφνιώτη Ιωάννη 97ΙΚΩ1Ν-956
286/05-07-2022 Περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού σχετικά με την αίτηση του Μολυνδρή Δημητρίου του Γεωργίου 9ΟΞ0Ω1Ν-ΝΧΨ
287/05-07-2022 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την ενίσχυση με προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας Δήμου Σπάρτης και δημιουργία παραρτήματος ΡΟΜΑ ΨΜΙΣΩ1Ν-ΥΝΠ
288/05-07-2022 Αποδοχή χρηματοδότησης και Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 αναφορικά με την  υπ’ αριθ.42212/24-6-2022 με ΑΔΑ: Ψ7ΔΙ46ΜΤΛ6-ΖΥΡ Απόφαση του αν. Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο «Επιχορήγηση συνολικού ύψους 5.620.000 € σε Δήμους της χώρας και σε Συνδέσμους Δήμων, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας» ΩΤΟΜΩ1Ν-ΗΦΜ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 50/11-07-2022  
289/11-07-2022 Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Σπάρτης έτους 2023 ΡΠΒΚΩ1Ν-ΑΛΦ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 51/12-07-2022  
290/12-07-2022 Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών - Έγκριση ανάθεσης - Επιχορήγηση του Δήμου Σπάρτης για την εκτέλεση προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας Ψ9Γ1Ω1Ν-Β5Ο
291/12-07-2022 Άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ.56/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σπάρτης  ΨΥ75Ω1Ν-9Χ2
292/12-07-2022 Άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ.Α81/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης  Ω8ΛΩΩ1Ν-1Ψ3
293/12-07-2022 Διαγραφή οφειλών ΨΣΦΗΩ1Ν-35Ι 
294/12-07-2022 Έγκριση λογαριασμού εσόδων –εξόδων για τον μήνα Ιούνιο έτους 2022  ΨΧΝΘΩ1Ν-ΔΛ8
295/12-07-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  ΩΖΨ1Ω1Ν-Μ2Φ 
296/12-07-2022 Επιβολή ή μη τέλους παρεπιδημούντων για το οικ. έτος 2023  ΨΗ4ΦΩ1Ν-ΙΥΒ
297/12-07-2022 Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ 2019-2020»  97ΡΒΩ1Ν-ΑΚΛ 
298/12-07-2022 Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ»  91Δ7Ω1Ν-Ο7Υ 
299/12-07-2022 Έγκριση του άγονου της αρ.πρωτ.οικ.7825/16-05-2022 διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση 2ης αίθουσας του ολοήμερου τμήματος του 6ου 2/θ νηπιαγωγείου Σπάρτης»  Ψ96ΦΩ1Ν-66Ψ 
300/12-07-2022 Άσκηση αιτήσεως στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σπάρτης, για προσωρινό προσδιορισμό αποζημίωσης απαλλοτρίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών κείμενων επί της οδού Χαμαρέτου μεταξύ του Ο.Τ. 174 και 175 του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Σπάρτης του Δήμου Σπάρτης  ΩΤ05Ω1Ν-Ζ59
301/12-07-2022 Αλλαγή χρηματοδότησης- αναμόρφωση προϋπολογισμού  62ΨΩΩ1Ν-ΦΛ8 
302/12-07-2022 Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση συλλόγων  ΨΤΡΚΩ1Ν-ΑΞ9 
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 52/19-07-2022  
303/19-07-2022 Περί έγκρισης 4ου Πρακτικού του διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών  του Δήμου Σπάρτης  και των Νομικών του Προσώπων»  6ΟΚΦΩ1Ν-0ΤΦ 
304/19-07-2022 Έγκριση πρόσληψης σχολικών καθαριστριών για το σχολικό έτος 2022-2023 - Κατανομή των εγκεκριμένων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης  ΨΑΑΠΩ1Ν-ΠΘΝ
305/19-07-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  ΩΤΜΓΩ1Ν-7ΑΥ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 53/26-07-2022  
306/26-07-2022 Αποδοχή δωρεάς ξύλινου – γλυπτού ποδηλάτου διαστάσεων 3,5Χ2,5 μέτρων  6ΖΑΛΩ1Ν-ΗΛΤ
307/26-07-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  ΨΑΑΥΩ1Ν-Ρ74 
308/26-07-2022 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»  ΨΠΥΥΩ1Ν-ΕΧΩ
309/26-07-2022 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-09-2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ».  ΨΙΖ1Ω1Ν-42Ν
310/26-07-2022 Αποδοχή χρηματοδότησης - αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών λόγω επιβάρυνσης προϋπολογισμού από την αύξηση του ενεργειακού κόστους βάσει της υπ’ αριθ..43582/30-06-2022 Απόφασης ΥΠΕΣ με ΑΔΑ: 62ΛΛ46ΜΤΛ6-ΗΘΥ  6ΓΖΙΩ1Ν-9ΝΑ
311/26-07-2022 Συμπλήρωση-διόρθωση των 301/2022 (ΑΔΑ: 62ΨΩΩ1Ν-ΦΛ8) Α.Ο.Ε. και 109/2022 (ΑΔΑ:969ΗΩ1Ν-0Υ9) Α.Δ.Σ. ως προς την λογιστική τακτοποίηση  6ΖΙ2Ω1Ν-Λ3Δ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 54/01-08-2022  
312/01-08-2022 Περί εγκρίσεως πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για ενοικίαση χώρων για διεξαγωγή εμποροπανήγυρης Μυστρά»  9ΡΞΩΩ1Ν-84Ρ
313/01-08-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 -Ενίσχυση των κωδικών που αφορούν στην Αποτίμηση μέσων ατομικής προστασίας σε χρήμα, σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Σπάρτης για την περίοδο 01/01/2020 έως 31/12/2020, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν.4735/2020»  Ψ78ΟΩ1Ν-Ι90
314/01-08-2022 Ακύρωση της υπ’ αριθ. 252/14-06-2022 Α.Ο.Ε με ΑΔΑ: ΩΧ34Ω1Ν-ΙΓ5 και της αριθ.92/15-06-2022 Α.Δ.Σ με ΑΔΑ: ΨΛΠΦΩ1Ν-ΡΤΛ που αφορούν στην αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 -διάθεση αδιάθετου ταμειακού υπόλοιπου κατανομών από τους ΚΑΠ  Ψ6Σ3Ω1Ν-ΓΡΦ
315/01-08-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 -λογιστική τακτοποίηση για την διάθεση αδιάθετου ταμειακού υπόλοιπου κατανομών από τους ΚΑΠ  9ΞΣΙΩ1Ν-ΕΦΘ 
316/01-08-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή δαπανών  εμποροπανήγυρης Μυστρά 2022  9ΓΖΖΩ1Ν-3Β6
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 55/04-08-2022  
317/04-08-2022 Τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης με τίτλο «Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Σπάρτης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της τρίτης διαχειριστικής ενότητας (ΔΕ3) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο Σταθμό Μεταβατικής Διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της πρώτης διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ1) της Περιφέρειας Πελοποννήσου  ΩΧ61Ω1Ν-4ΞΑ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 56/05-08-2022  
318/05-08-2022 Τροποποίηση  της  υπ΄αριθ.10547/21-06-2022 με ΑΔΑΜ: 22SYMV010786276 2022-06-21 Σύμβασης για την  υπηρεσία «Κατεπείγουσα υπηρεσία μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων έως 08 Αυγούστου 2022»   του Δήμου Σπάρτης ως προς την  άνευ οικονομικού αντικειμένου χρονική παράταση  σε εφαρμογή του άρθρου 132 του ν.4412/2016  6Β7ΚΩ1Ν-ΒΨ3
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 57/10-08-2022  
319/10-08-2022 Έγκριση της αριθμ.πρωτ.14472/10-08-2022 απόφασης Δημάρχου για την κατεπείγουσα ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο ¨Εργασίες προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας στη Δ.Ε. Οινούντος & Κοιν.Καρυών»  6Ο2ΙΩ1Ν-ΨΤ9
320/10-08-2022 Έγκριση της από 01-07-2022 αναθεώρησης της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»  96Ψ2Ω1Ν-ΦΣ0 
321/10-08-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων  60ΑΠΩ1Ν-ΨΕ2 
322/10-08-2022 Διαγραφή οφειλών Ψ7Θ1Ω1Ν-ΝΣ0
323/10-08-2022 Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση συλλόγων  ΩΖΡ5Ω1Ν-7ΑΘ
324/10-08-2022 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Μυστρά 2019-2020»  63ΠΒΩ1Ν-Υ03
325/10-08-2022 Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Σπάρτης για παραχώρηση χρήσης οχήματος (υδροφόρα)  6ΖΙΨΩ1Ν-Η67 
326/10-08-2022 Εξειδίκευση πίστωσης  ποσού 3.370,00 ευρώ προμήθειας σε βάρος του Κ.Α 00-6451.001 με τίτλο: «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα»  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022  60ΝΨΩ1Ν-894 
327/10-08-2022 Αναμόρφωση  προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  66ΡΝΩ1Ν-Π91 
328/10-08-2022 Περί επιβολής τελών  καθαριότητας  εμποροπανήγυρης  έτους 2022  9Π2ΡΩ1Ν-ΝΝ5 
329/10-08-2022 Περί καθορισμού μισθωμάτων Εμποροπανήγυρης 2022  9ΩΘ9Ω1Ν-4ΛΜ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 58/16-08-2022  
330/16-08-2022 Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας «Ηλεκτροφωτισμός και επίβλεψη λειτουργίας, εποπτείας και ασφάλειας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε χώρους αρμοδιότητας Δήμου Σπάρτης κατά τη διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης Μυστρά έτους 2022  9ΕΥΤΩ1Ν-872
331/16-08-2022 Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών «Καθαρισμός οδών, τουαλετών και λοιπών χώρων εμποροπανήγυρης Μυστρά»  99Υ8Ω1Ν-1ΟΡ 
332/16-08-2022 Διαγραφή οφειλών ΨΦΦΨΩ1Ν-81Ε 
333/16-08-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  63ΡΝΩ1Ν-5ΟΖ 
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 59/23-08-2022  
 334/23-08-2022 Έγκριση της αριθ.32/12-08-2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας με θέμα «4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2022» 6ΗΕΠΩ1Ν-ΩΡΔ 
335/23-08-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την δημιουργία κωδικών με τίτλο ««Ο ζωγράφος του 1821, Παναγιώτης Ζωγράφος και το έργο του  «Ζωντανεύουν» στην Σπάρτη» ΨΦΜΖΩ1Ν-ΨΤ2
336/23-08-2022 Αποδοχή  επιχορήγησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού»- Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 9ΨΧΛΩ1Ν-0ΛΩ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 60/01-09-2022  
337/01-09-2022 Προέλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων της 31-12-2020 (Ισολογισμού και Κατάστασης  Αποτελεσμάτων Χρήσεων χρήσεως 2020) 6ΣΝΔΩ1Ν-Π7Τ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 61/01-09-2022   
338/01-09-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  ΨΤ13Ω1Ν-ΠΙΦ
339/01-09-2022 Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων για τον μήνα Ιούλιο έτους 2022  ΨΞΝ5Ω1Ν-6Δ8
340/01-09-2022 Διαπίστωση του άγονου του 2ου επαναληπτικού διαγωνισμού για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»  6ΖΩΨΩ1Ν-ΥΧ6
341/01-09-2022 Έγκριση της αριθ.10/2022  απόφασης  του  Δ.Σ. του Αθλητικού  Οργανισμού  Δήμου Σπάρτης με τίτλο «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2022 του Αθλητικού  Οργανισμού  Δήμου Σπάρτης» 685ΛΩ1Ν-ΓΒ7
342/01-09-2022 Περί διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της υπηρεσίας  με τίτλο  «Εργασίες Ταφών – Εκταφών στα Α’ & Β’ Κοιμητήρια Σπάρτης κ.ά. 2022-2023», έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. Ε6/10/22 μελέτης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και καθορισμού των όρων διακήρυξης 6ΞΓΡΩ1Ν-ΣΦ0
343/01-09-2022 Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 00-6442.008 με τίτλο «Διοργάνωση εκδηλώσεων  τουριστικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Σπάρτης» για την υπηρεσία: «Διοργάνωση Διεθνούς Forum Γαστρονομικού Τουρισμού» ΑΝΑΒΟΛΗ
344/01-09-2022 Εξειδίκευση πίστωσης   για την επιχορήγηση συλλόγων 6ΒΙΛΩ1Ν-ΣΒΨ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 62/05-09-2022   
345/05-09-2022 Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 00-6442.008 με τίτλο «Διοργάνωση εκδηλώσεων  τουριστικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Σπάρτης» για την υπηρεσία: «Διοργάνωση Διεθνούς Forum Γαστρονομικού Τουρισμού» 9ΓΔ5Ω1Ν-ΞΔΨ
346/05-09-2022 Έγκριση του 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ» ΨΒΕΓΩ1Ν-ΩΩΔ
347/05-09-2022 Περί έγκρισης όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου για τη στέγαση του κλασικού τμήματος του 6ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης 694ΡΩ1Ν-ΠΘ4
348/05-09-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού για «Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Σπάρτης (ΠΔΕ)» Ψ0Φ2Ω1Ν-ΛΗΝ
349/05-09-2022 Μεταφορά  πιστώσεων του  έργου  2003ΣΕ05500005 (ΣΑΕ 055) «Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Σπάρτης 6ΔΓΘΩ1Ν-Μ6Κ
350/05-09-2022 Περί διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της προμήθειας  με τίτλο  «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Σπάρτης για το Νοέμβριο 2022 – Μάιο 2023», έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ.1/2022 μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και καθορισμού των όρων διακήρυξης 9ΣΔΞΩ1Ν-ΓΨΒ
351/05-09-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης 6ΔΡΨΩ1Ν-ΜΣΔ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 63/12-09-2022   
352/12-09-2022 Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα για το έτος 2023, με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021 Ω36ΙΩ1Ν-Π06
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 64/13-09-2022   
353/13-09-2022 Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων για τον μήνα Αύγουστο έτους 2022 63ΛΧΩ1Ν-Ο41
354/13-09-2022 Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού «Προμήθεια 2 διπλοκάμπινων πετρελαιοκίνητων ημιφορτηγών 4Χ4 για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης» 9ΙΓΟΩ1Ν-ΡΚΛ
355/13-09-2022 Έγκριση πρακτικού τροποποίησης της αρ.πρωτ.10548/21-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010795302 2022-06-22) σύμβασης που αφορά την προμήθεια του τμήματος 1- Δήμος Σπάρτης στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του δήμου Σπάρτης και των νομικών προσώπων του έτους 2021» ΩΥΤΩΩ1Ν-ΛΜΖ
356/13-09-2022 Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών - Έγκριση ανάθεσης – Εργασιών Διαχείρισης Οργανωμένων Περιοχών Πρασίνου 2022 Ω29ΘΩ1Ν-ΙΟΒ
357/13-09-2022 Κατ’ εξαίρεση ανάθεση σε δύο (2) Δικηγόρους Σπάρτης,  για νομική υποστήριξη του Αντιδημάρχου κ. Αθανασίου Καρλαύτη 6ΖΞ4Ω1Ν-ΖΗΦ
358/13-09-2022 Κατ’ εξαίρεση ανάθεση σε Δικηγόρο Σπάρτης, για νομική υποστήριξη του Προέδρου Κοινότητας Λογγάστρας  Σουλτάνη Ανδρέα ΨΡ8ΠΩ1Ν-ΚΣΚ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 65/20-09-2022   
359/20-09-2022 Περί α) έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, β) έγκρισης των τευχών της 10/2022 μελέτης της υπηρεσίας και γ) καθορισμού όρων πρόσκλησης. Ψ818Ω1Ν-ΔΩΧ
360/20-09-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης Ψ2Ν3Ω1Ν-82Σ 
361/20-09-2022 Έγκριση της αρ. 64/22 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης, με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022» 9ΕΞ5Ω1Ν-3ΛΚ
362/20-09-2022 Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης τμήματος ακινήτου σε κοινή χρήση ΨΞΙΤΩ1Ν-7ΦΣ
363/20-09-2022 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 700,00 σε βάρος των Κ.Α. 00-6073.001, Κ.Α. 10-6422.001 και Κ.Α. 20-6422.001 για την κάλυψη των Οδοιπορικών εξόδων και της αποζημίωσης των μετακινούμενων υπαλλήλων. Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής σε συνέδριο ΨΜ3ΗΩ1Ν-2ΞΥ
364/20-09-2022 Εξειδίκευση πίστωσης ποσού:2.597,14 € (με Φ.Π.Α και έξοδα τραπέζης)-Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α: 20-7325.005 με τίτλο: Ηλεκτροδότηση κτιρίων Κ/Χ χώρων(νέες παροχές από ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ) για τις παρακάτω περιπτώσεις:Α) Ηλεκτροδότηση Ξενώνα ΛογκανίκουΒ) Ηλεκτροδότηση Αποδυτηρίων γηπέδου Ποταμιάςκαι Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Σταυρόπουλου Ευρυσθένη του Παναγιώτη 9Η8ΑΩ1Ν-34Ω
365/20-09-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2022 ΡΓ1ΣΩ1Ν-Μ10
366/20-09-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2022 6ΩΜΓΩ1Ν-ΡΡ3
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 66/27-09-2022   
367/27-09-2022 Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη μειοδότη για την παροχή υπηρεσίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022» 9923Ω1Ν-ΗΞΜ
368/27-09-2022 Περί έγκρισης της αριθ.16/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2022 του  Αθλητικού  Οργανισμού Δήμου  Σπάρτης» ΨΥ3ΑΩ1Ν-Ζ6Λ
369/27-09-2022 Τροποποίηση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων εταίρων, που αφορούν την παράταση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σπάρτης (MIS 5007755), την ενίσχυση προσωπικού και δημιουργία Παραρτήματος ΡΟΜΑ ΨΔΕΑΩ1Ν-4ΒΠ
370/27-09-2022 Έγκριση 3ου πρακτικού του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ LED Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ»  9Ω2ΞΩ1Ν-4ΞΔ
371/27-09-2022 Συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής εργασιών- υπηρεσιών για την εκτέλεση της υπηρεσίας  «Κατεπείγουσα υπηρεσία μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων έως 31 Δεκεμβρίου 2022»  ΨΩΕΙΩ1Ν-ΟΡΞ 
372/27-09-2022 Κατάπτωση εγγυήσεων για εκποίηση μεταλλικών κάδων  Ω8Ο3Ω1Ν-Γ3Σ
373/27-09-2022 Περί έγκρισης και κατάρτισης όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση  κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων του Δήμου  6ΑΘΘΩ1Ν-ΥΜΡ
374/27-09-2022 Αποδοχή ή μη αιτήσεων Σουσάνη Στυλιανού και Μουτή Βασιλικής για εξώδικο συμβιβασμό  ΩΣΟΠΩ1Ν-ΞΛ6
375/27-09-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  κατόπιν της  υπ΄αριθ. 359/20-09-2022 με ΑΔΑ:ψ818ω1ν-δωχ Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  Ψ0ΦΩΩ1Ν-ΝΓΓ 
376/27-09-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  τμήματος καθαριότητας και τμήματος Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πολ.Προστασίας  (δημιουργία κωδικών  για μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων κ.λ.π)  Ω8Τ7Ω1Ν-3ΧΛ
377/27-09-2022 Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ – ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ»  6Ρ39Ω1Ν-ΑΥΖ
378/27-09-2022 Συμπλήρωση -τροποποίηση της αρ. 148/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση τροποποίησης του αιτήματος ένταξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιά  9Η9ΜΩ1Ν-ΒΨ0 
379/27-09-2022 Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης Πράξης του Δήμου Σπάρτης με τίτλο: «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Σπάρτης» στη Πρόσκληση: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του Επιχ. Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»  ΨΠΞ2Ω1Ν-ΠΔΓ
380/27-09-2022 Περί έγκρισης ή μη τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας «ΜΟΡΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία, Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» για χορήγηση δυνατότητας ίδρυσης Κέντρου δια Βίου Μάθησης -ΚΔΒΜ  ΨΨ62Ω1Ν-ΝΕΓ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 67/29-09-2022   
381/29-09-2022 Εξειδίκευση  πίστωσης ποσού 900,00 ευρώ σε βάρος του    Κ.Α. 00-6444.004 με τίτλο «Έξοδα αδελφοποιήσεων (Έξοδα μετακίνησης-φιλοξενίας δώρων κλπ » για τη συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης στις αντικατοχικές εκδηλώσεις «Μέρες μνήμης Μόρφου» - Έγκριση μετακίνησης δημοτικής αποστολής  ΨΥΡΧΩ1Ν-ΒΗΗ 
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 68/04-10-2022
 
382/04-10-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης Ρ6Κ6Ω1Ν-8ΙΝ
383/04-10-2022 Περί διαγραφής ή μη οφειλής 9ΒΜΤΩ1Ν-ΕΦΣ
384/04-10-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2022 για εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης υποέργου ΕΜΑΥΤΙΩΝ 99ΨΟΩ1Ν-ΖΕ6
385/04-10-2022 Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.», για την πράξη «Ωρίμανση και υλοποίηση του έργου: ‘‘Αστική Αναζωογόνηση της πόλης της Σπάρτης’’ ΨΜ7ΖΩ1Ν-8ΛΑ
386/04-10-2022 Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σπάρτης» 67Λ8Ω1Ν-0ΘΟ
387/04-10-2022 Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2021 ΩΜΠΗΩ1Ν-1Φ2
388/04-10-2022 Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης Α΄ τριμήνου 2022 9ΥΜΖΩ1Ν-ΔΝΛ
389/04-10-2022 Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης Β΄ τριμήνου 2022 6ΞΙΘΩ1Ν-ΩΨΘ
390/04-10-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος  οικ. έτους 2022 για την  «Αστική αναζωογόνηση της πόλης της Σπάρτης» Ρ40ΛΩ1Ν-ΛΘΤ
391/04-10-2022 Περί έγκρισης μελέτης, καθορισμού όρων και ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2021-2022» ΨΨΥΑΩ1Ν-ΝΘΛ
392/04-10-2022 Περί καθορισμού όρων και ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΣΟΥΣ ΓΟΥΔΕ» 618ΙΩ1Ν-ΝΟΟ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 69/11-10-2022   
393/11-10-2022 Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή προσωρινού αναδόχου προμήθειας με τίτλο «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Δήμου Σπάρτης για το Νοέμβριο 2022-Μάιο 2023»  Ψ1ΨΧΩ1Ν-Χ0Σ 
394/11-10-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  Ψ9ΓΟΩ1Ν-ΕΦΝ 
395/11-10-2022 Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων για τον μήνα Σεπτέμβριο έτους 2022 6ΙΔΑΩ1Ν-Ν19 
396/11-10-2022 Αποδοχή  ένταξης της πράξης του Δήμου Σπάρτης: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Σπάρτης» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022 του Πράσινου Ταμείου -Αναμόρφωση προϋπολογισμού» 94Τ3Ω1Ν-ΜΧΩ 
397/11-10-2022 Αποδοχή της ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» (Κωδικός ΟΠΣ 5163963) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» - Αναμόρφωση προϋπολογισμού» Ψ7ΕΦΩ1Ν-ΘΗ1 
398/11-10-2022 Αποδοχή της ένταξης  της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Ανωγείων και Καμινίων Δ.Ε. Φάριδος Δήμου Σπάρτης» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Δράση 4.3.4.) -Αναμόρφωση προϋπολογισμού» ΨΝΑ0Ω1Ν-ΝΓ3 
399/11-10-2022 Αποδοχή  συμπληρωματικής  κατανομής από τους ΚΑΠ  για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (κάλυψη δαπανών θέρμανσης)–αναμόρφωση προϋπολογισμού ΨΣΟΖΩ1Ν-ΞΦΨ 
400/11-10-2022 Αποδοχή  συμπληρωματικής κατανομής ΚΑΠ  αναμόρφωση προϋπολογισμού 6ΒΗΨΩ1Ν-ΕΘΓ 
401/11-10-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την δημιουργία κωδικού  για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σπάρτης». 673ΓΩ1Ν-ΤΧΓ 
402/11-10-2022 Αίτημα αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου της Πράξης “Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Σπάρτης”» 607ΒΩ1Ν-ΥΟΟ
403/11-10-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την δημιουργία κωδικού για την ««Δράση Καταστάσεις Άγχους – Πανικού» ΨΗΡΓΩ1Ν-7Ο8
404/11-10-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2022 σε συνέχεια της  149/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  9ΩΦ7Ω1Ν-9ΟΓ 
405/11-10-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2022 για ενίσχυση κωδικών ΩΖ75Ω1Ν-ΧΥΦ 
406/11-10-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού για μίσθωση χρήσης- συντήρηση και βελτίωση υποδομών αεροδρομίου (Α/Δ) Σπάρτης (Λευκωχόματος) ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 
407/11-10-2022 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΛΛΑΝΑΣ 63ΕΡΩ1Ν-ΞΦ1 
408/11-10-2022 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ, ΚΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΝΩΝ  ΩΔΖΚΩ1Ν-ΩΙΒ 
409/11-10-2022 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ 6ΠΩ6Ω1Ν-Ο2Η 
410/11-10-2022 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ Ψ5Τ6Ω1Ν-ΘΝΘ 
411/11-10-2022 Αποδοχή επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ 2021 9Λ9ΞΩ1Ν-ΑΥ4 
412/11-10-2022 Έγκριση 2ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευή - συντήρηση υδραυλάκων ομβρίων, αρδευτικών υδραυλάκων και δικτύων 2020 (πολυετής δαπάνη έτους 2020)»  6Σ6ΦΩ1Ν-5Φ4 
413/11-10-2022 Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας  με τίτλο «Εργασίες Ταφών – Εκταφών στα Α’ & Β’ Κοιμητήρια Σπάρτης κ.ά. 2022-2023»  6Ε6ΣΩ1Ν-ΑΗΑ
414/11-10-2022 Έγκριση της αρίθμ.πρωτ.18797/6-10-2022  Απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση με την διαδικασία του κατεπείγοντος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 της υπηρεσίας με τίτλο: «Κατεπείγουσα επισκευή ηλεκτροκινητήρα σε αρδευτική γεώτρηση της Κοινότητας Σκούρας»  6Τ3ΖΩ1Ν-Β5Δ
415/11-10-2022 Περί έγκρισης 3ουΠρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΤΔ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΙΠΟΤΑΜΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ (2η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)  6Α3ΘΩ1Ν-ΧΜΞ
416/11-10-2022 Συγκρότηση Προσωρινής και Οριστικής Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»  Ψ8ΕΘΩ1Ν-ΡΝΜ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 70/17-10-2022   
417/17-10-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης Ψ458Ω1Ν-ΣΝ2
418/17-10-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού κατόπιν της υπ’ αριθ.414/11-10-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  ΨΩ4ΚΩ1Ν-Λ37
419/17-10-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού  για ενίσχυση κωδικού για την 28η Οκτωβρίου   6ΡΟΖΩ1Ν-Χ2Δ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 71/18-10-2022   
420/18-10-2022 Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης τμήματος ακινήτου σε κοινή χρήση στην κοινότητα Ποταμιάς 61ΥΞΩ1Ν-ΕΙΟ 
421/18-10-2022 Έγκριση της αριθ.73/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022»  ΨΓΒΜΩ1Ν-ΡΑ3 
422/18-10-2022 Περί απαλλαγής  υπολόγου για την κάλυψη δαπάνης συμμετοχής σε συνέδριο ΨΗΞ4Ω1Ν-3Ε0 
423/18-10-2022 Περί απαλλαγής υπολόγου εντάλματος πληρωμής  για τη δαπάνη: (Α) Ηλεκτροδότηση ξενώνα Λογγανίκου και (Β) Ηλεκτροδότηση αποδυτηρίων  γηπέδου Ποταμιάς 6Θ3ΩΩ1Ν-73Α 
424/18-10-2022 Περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού σχετικά με την αίτηση της Ευγενίας Τσίχλη Ω3Β5Ω1Ν-Β1Σ 
425/18-10-2022 Περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού σχετικά με την αίτηση  του Ιωάννη Κατσουγκράκη Ω88ΨΩ1Ν-ΚΞΦ 
426/18-10-2022 Ανάθεση σε συμβολαιογράφο για σύνταξη δανειστικού συμβολαίου ΨΞΨΤΩ1Ν-ΕΤΣ 
427/18-10-2022 Έγκριση της Μελέτης Προμήθειας «Αισθητική αναβάθμιση δημόσιου χώρου, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» και του Σχεδίου Διακήρυξης αυτής. 6ΣΨΨΩ1Ν-ΠΩΛ 
428/18-10-2022 Έγκριση του 4ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ» ΩΝΖΛΩ1Ν-ΛΞΒ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 72/25-10-2022  
429/25-10-2022 Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» -Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΨΥΗ7Ω1Ν-ΝΝΗ
430/25-10-2022 Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2022 - ΜΑΪΟ 2023» ΨΠΞ3Ω1Ν-5ΔΛ
431/25-10-2022

Διαγραφή οφειλών

ΨΝΛΘΩ1Ν-ΑΔΞ
432/25-10-2022 Έγκριση του άγονου της αρ.πρωτ.οικ.12546/14-07-2022 επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση 2ης αίθουσας του ολοήμερου τμήματος του 6ου 2/θ νηπιαγωγείου Σπάρτης  99ΛΝΩ1Ν-Σ3Β
433/25-10-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης ΨΨΠΦΩ1Ν-ΠΟΝ 
434/25-10-2022 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ 2021», αναδόχου Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε    ΨΙΨΧΩ1Ν-ΚΣ0 
435/25-10-2022 Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 160,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α 00-6432.002  «Συμμετοχή του Δήμου σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις εσωτερικού & εξωτερικού»  και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 160,00 ευρώ σε βάρος του  Κ.Α. 10-6422.001 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για τη συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης στην έκθεση τουρισμού PHILOXENIA στη Θεσσαλονίκη - Έγκριση μετακίνησης δημοτικής αποστολής ΨΣΙΘΩ1Ν-ΩΓΞ
436/25-10-2022 Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 400,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α 00-6432.002  «Συμμετοχή του Δήμου σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις εσωτερικού & εξωτερικού»   και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 320,00 ευρώ σε βάρος του  Κ.Α. 10-6422.001 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για τη συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης στην έκθεση τουρισμού WTM στο Λονδίνο - Έγκριση μετακίνησης δημοτικής αποστολής 64ΛΤΩ1Ν-ΡΔΓ
437/25-10-2022 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του Προέδρου  Κοινότητας Άρνας οικ. έτους 2022 6ΟΟΓΩ1Ν-ΒΡΠ
438/25-10-2022 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Αγίας Ειρήνης οικ. έτους 2022  Ψ2Ψ6Ω1Ν-ΩΜΕ
439/25-10-2022 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Λογγάστρας οικ. έτους 2022 6ΒΣΦΩ1Ν-ΤΨ2 
440/25-10-2022 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του Προέδρου Κοινότητας Λογκανίκου οικ. έτους 2022 6Η79Ω1Ν-ΚΦΘ
441/25-10-2022 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Βορδόνιας οικ. έτους 2022 6ΟΔΨΩ1Ν-59Χ
442/25-10-2022 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του Προέδρου Κοινότητας Παρορείου οικ. έτους 2022 ΨΥΚΣΩ1Ν-ΑΧΑ
443/25-10-2022 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή της Προέδρου Κοινότητας Σουστιάνων οικ. έτους 2022 63ΗΧΩ1Ν-ΥΒ9
444/25-10-2022 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του Προέδρου Κοινότητας Καμινίων οικ. έτους 2022 ΩΝΠΑΩ1Ν-2ΕΣ
445/25-10-2022 Κατάπτωση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης 6ΙΕΥΩ1Ν-ΔΟ9
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 73/01-11-2022  
446/01-11-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης ΨΞΗ1Ω1Ν-15Β
447/01-11-2022 Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού για την εκποίηση  κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων του Δήμου 6ΒΨΤΩ1Ν-ΘΥ2
448/01-11-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2022 για την ενίσχυση κωδικού Κ.Α. 30-7322.075  «Οδοποιία και τεχνικά έργα Τ.Κ. Καρυών 2022» ΨΦΗΨΩ1Ν-2Δ1
449/01-11-2022 Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 400,00 ευρώ για την έγκριση  δαπάνης και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του 00-6073.001 για την κάλυψη δαπάνης επιμόρφωσης και συμμετοχής σε Σεμινάριο και έγκριση  εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου  Παναγάκου Νικολάου  του Πέτρου 62ΛΨΩ1Ν-ΕΤΕ
450/01-11-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την δημιουργία κωδικών  για δράσεις του Κέντρου Κοινότητας ΨΡΛΕΩ1Ν-55Ζ
451/01-11-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικ.έτους 2022 ΨΤΕ4Ω1Ν-ΒΤΑ
   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  74/15-11-2022  
452/15-11-2022 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.287/05-07-2022  Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την ενίσχυση με προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας Δήμου Σπάρτης και δημιουργία παραρτήματος ΡΟΜΑ» 6ΥΤΒΩ1Ν-Υ74
453/15-11-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης 6ΦΜ8Ω1Ν-8ΨΟ
454/15-11-2022 Περί έγκρισης όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου για τη στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης Ψ62ΘΩ1Ν-7ΨΝ
455/15-11-2022 Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω απρόβλεπτου γεγονότος (πρόβλημα υγείας)-  εξειδίκευση πίστωσης για την χορήγηση  χρηματικού βοηθήματος 6Β79Ω1Ν-Δ5Δ
456/15-11-2022 Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες Ταφών – Εκταφών στα Α’ & Β’ Κοιμητήρια Σπάρτης κ.ά. 2022-2023» 9Δ4ΜΩ1Ν-55Γ
457/15-11-2022 Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας   με  τίτλο   «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων  ΔΕ Σπαρτιατών» Ψ2ΙΩΩ1Ν-0ΟΔ
458/15-11-2022 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» 61Σ9Ω1Ν-ΣΟΩ
459/15-11-2022 Έγκριση λογαριασμού εσόδων –εξόδων για τον μήνα Οκτώβριο  έτους 2022 9ΩΓ0Ω1Ν-ΚΩ3
460/15-11-2022 Παράταση θητείας υδρονομέων σε κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Μυστρά λόγω παράτασης της αρδευτικής περιόδου έτους 2022 ΨΨΔΩΩ1Ν-Γ4Ξ
461/15-11-2022 Διαγραφή οφειλών ΩΤΙ7Ω1Ν-Ο6Ρ
462/15-11-2022 Περί διαχείρισης λογαριασμών κληροδοτημάτων του Δήμου Σπάρτης στην τράπεζα Eurobank ΨΦΔΝΩ1Ν-Μ8Ψ
463/15-11-2022 Περί διαχείρισης λογαριασμών κληροδοτημάτων του Δήμου Σπάρτης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 9359Ω1Ν-ΟΧΘ
464/15-11-2022 Έγκριση α) Ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης, β) Αποζημίωσης του Αναδόχου για θετικές  ζημίες,  γ) προσαρμογής της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  «Προσθήκη γηπέδου τένις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Παρορίου», Προϋπολογισμού 64.300,00€, Χρηματοδότησης:  ΠΔΕ 2021 (ΣΑΕ 016) μεταφερόμενο στο πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 (ΚΑ: 64-7326.003) ΩΔΑΖΩ1Ν-ΖΞΙ
465/15-11-2022 Τροποποίηση της υπ’ αριθ.24118/24-11-2020 με ΑΔΑΜ: 20SYMV007711942 2020-11-25 Σύμβασης για την  προμήθεια «Προμήθεια λιπαντικών» του Δήμου Σπάρτης ως προς την  άνευ οικονομικού αντικειμένου χρονική παράταση  σε εφαρμογή του άρθρου 132 του ν.4412/2016 ΨΧΩΒΩ1Ν-ΑΓΤ
466/15-11-2022 Έγκριση 1ου πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2021-2022» 991ΦΩ1Ν-64Μ
467/15-11-2022 Έγκριση 2ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ» ΩΣ5ΓΩ1Ν-ΞΩΒ
468/15-11-2022 Ανάθεση σε συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης για την παραχώρηση του κοινοτικού γραφείου Βαμβακούς για εγκατάσταση θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων 9ΘΛΗΩ1Ν-ΝΔ1
469/15-11-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2022 για την δημιουργία κωδικού για τον εορτασμό του Οσίου Νίκωνος του Μετανοείτε ΨΞΘΠΩ1Ν-Ζ1Θ
470/15-11-2022 Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς από αγωγή της ΔΟΜΗΚΑΤ  Ε.Ε ΔΗΜΟΣΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» κατά του Δήμου Σπάρτης και εξουσιοδότηση της Νομικής Συμβούλου να παραστεί στον ενδοδικαστικό συμβιβασμό με τις προτάσεις του Δήμου και να υπογράψει τα πρακτικά του συμβιβασμού ΨΜ4ΥΩ1Ν-ΡΟΥ
471/15-11-2022 Αποδοχή  επιχορήγησης για την «Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Σπάρτης» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ -Αναμόρφωση προϋπολογισμού   67Ξ3Ω1Ν-ΝΜΥ
472/15-11-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2022 για το έργο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Ανοικτού Κέντρου  Εμπορίου Σπάρτης»  6ΠΧ2Ω1Ν-ΧΨΦ
473/15-11-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2022 για ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας  ΨΧΨΠΩ1Ν-0Τ5 
474/15-11-2022 Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση συλλόγων  6Ι3ΞΩ1Ν-ΗΦΝ 
475/15-11-2022 Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Άρνας -Αγίου Νικολάου -Καστανιάς»  69ΑΞΩ1Ν-Μ7Ξ 
476/15-11-2022 Περί εγκρίσεως  πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για  μίσθωση ακινήτου ως αποθήκη  ΨΚΓ1Ω1Ν-9ΞΠ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  75/22-11-2022   
477/22-11-2022 Έγκριση της αρίθμ.πρωτ.22809/22-11-2022 Απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση με την διαδικασία του κατεπείγοντος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 της προμήθειας με τίτλο: «Κατεπείγουσα ανάθεση προμήθειας για τη Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Σπάρτης»  Ω3Π9Ω1Ν-ΘΟΣ
478/22-11-2022  Κατεπείγουσα αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  ΨΣ0ΗΩ1Ν-Ψ3Μ
479/22-11-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  6ΨΞΞΩ1Ν-Δ89
480/22-11-2022 Έγκριση 1ου πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΣΟΥΣ ΓΟΥΔΕ»  ΨΛΟΡΩ1Ν-ΚΨΤ
481/22-11-2022 Επέκταση διάρκειας ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών διαγωνιζομένων του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΟΡΕΙΩΝ ΟΨΕΩΝ 2ου ΚΑΙ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»  Ρ5ΕΓΩ1Ν-ΠΙΠ
482/22-11-2022 Περί έγκρισης της αριθ.78/14-11-2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022» ΡΛ1ΡΩ1Ν-ΝΙΠ
483/22-11-2022 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Λευκοχώματος οικ.έτους 2022 6ΠΣΨΩ1Ν-ΜΙ6
484/22-11-2022 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Ξηροκαμπίου οικ.έτους 2022  6ΤΚΓΩ1Ν-ΝΒΖ
485/22-11-2022 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Σκούρας οικ.έτους 2022  ΨΘΥΑΩ1Ν-ΜΓΥ 
486/22-11-2022 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Αγίου Ιωάννη οικ.έτους 2022  ΨΒΜ1Ω1Ν-ΝΦΑ 
487/22-11-2022 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Περιβολίων οικ.έτους 2022  9ΝΙ0Ω1Ν-4ΒΣ
488/22-11-2022 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Τρύπης οικ.έτους 2022  ΨΩΧΨΩ1Ν-Ε48
489/22-11-2022 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Αμυκλών οικ.έτους 2022  9ΩΓΖΩ1Ν-ΦΨ5
490/22-11-2022 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Ανωγείων οικ.έτους 2022  ΡΔ05Ω1Ν-ΗΘΡ
491/22-11-2022 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Παλαιοπαναγιάς οικ.έτους 2022  ΡΜΣΛΩ1Ν-6ΒΒ
492/22-11-2022 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Πελλάνας οικ.έτους 2022  6ΧΧ9Ω1Ν-5Τ3
493/22-11-2022 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΡΥΣΑΦΑΣ» αναδόχου  Αναστασίου Κανελλάκη  6ΑΙΗΩ1Ν-ΠΥΠ
494/22-11-2022 Αποδοχή δήλωσης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος της σύμβασης του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-09-2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ " αναδόχου Παπαδάκου Δημ. έως 06-12-2022  Ω5ΔΕΩ1Ν-ΡΛΧ
495/22-11-2022 Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού και επέκτασης διάρκειας ισχύος προσφορών του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ»  ΨΩΟΟΩ1Ν-Η9Ξ
496/22-11-2022 Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης, καθορισμού όρων και  ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Σπάρτης»  ΨΙΘΡΩ1Ν-1ΒΩ
497/22-11-2022 Τροποποίηση - διόρθωση αποφάσεων που αφορούν την αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» την αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος  ΨΩ5ΒΩ1Ν-Τ4Ξ
498/22-11-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2022 για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό 6Ι82Ω1Ν-1ΡΤ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  76/29-11-2022  
499/29-11-2022 Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών άρδευσης οικ.έτους 2023  ΨΤΚΛΩ1Ν-ΧΨΡ
500/29-11-2022 Περί Αναπροσαρμογής ή μη φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων 2023  9ΥΗ6Ω1Ν-8ΡΕ
501/29-11-2022 Περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους ακίνητης περιουσίας  οικ.έτους 2023  62ΟΣΩ1Ν-ΟΤΒ
502/29-11-2022 Περί αναπροσαρμογής ή μη ύψους ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών για το έτος 2023  936ΣΩ1Ν-Σ42
503/29-11-2022 Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών κοινοχρήστων χώρων & πλατειών οικ. έτους 2023  90ΖΞΩ1Ν-7ΦΙ
504/29-11-2022 Περί αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων Κοιμητηρίων οικ. Έτους 2023  ΩΑΕΣΩ1Ν-ΗΤΛ
505/29-11-2022 Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών ηλεκτροφωτισμού / καθαριότητας για το οικ.έτος 2023   6ΙΣ6Ω1Ν-ΓΚ4
506/29-11-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  ΨΡΣ7Ω1Ν-Μ8Β
507/29-11-2022 Περί απαλλαγής  υπολόγου  για την κάλυψη δαπάνης  συμμετοχής σε Σεμινάριο  9ΓΦΝΩ1Ν-3Ρ7
508/29-11-2022 Περί καταβολής της αποζημίωσης στην Σταυρούλα χα Γεωργίου Ρηγοπούλου  σε έξι δόσεις  670ΔΩ1Ν-ΖΣ5
509/29-11-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2022  ΨΓΞΠΩ1Ν-Ω5Η 
510/29-11-2022 Έγκριση της αριθ.22/22-11-2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2022 του  Αθλητικού  Οργανισμού Δήμου  Σπάρτης»  Ψ6ΓΒΩ1Ν-ΥΘ5 
511/29-11-2022 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ», αναδόχου Αναστασίου Κανελλάκη  6ΘΥΩΩ1Ν-Ι10
512/29-11-2022 Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών  643ΚΩ1Ν-ΟΣ1
513/29-11-2022 Εξώδικος Συμβιβασμός με Οικονομικό φορέα «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ» για το έργο  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ"  6ΧΨΨΩ1Ν-ΠΩ9
514/29-11-2022 Απαλλαγή Προέδρων Κοινοτήτων από την πάγια προκαταβολή  6ΘΧ5Ω1Ν-ΜΥΙ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  77/06-12-2022  
515/06-12-2022 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-09-2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ», αναδόχου Δημητρίου Παπαδάκου ΩΝΜΟΩ1Ν-Η3Ε
516/06-12-2022 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ 2021» αναδόχου Γ.ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  Ρ961Ω1Ν-ΕΧΗ
517/06-12-2022 Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και Δήμου Σπάρτης για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων βάσει ΠΕΣΔΑ»  ΨΠΑΩΩ1Ν-Π13
518/06-12-2022 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-09-2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ»  64ΑΞΩ1Ν-Σ6Α
519/06-12-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2022  63ΡΒΩ1Ν-6ΣΘ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  78/13-12-2022  
520/13-12-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων  6694Ω1Ν-ΕΤΞ
521/13-12-2022 Υποβολή λογαριασμού εσόδων – εξόδων για τον μήνα Νοέμβριο  έτους 2022 6ΛΟΘΩ1Ν-4Δ8
522/13-12-2022 Λήψη απόφασης  σχετικά με τον κατ’ εξαίρεση διορισμό του Δικηγόρου Αθηνών Δημητρίου Ηλιόπουλου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σπάρτης κατά την συζήτηση της με ΓΑΚ/ΕΑΚ 76475/2059/2022 αγωγής και της υπ’ αριθμ. ΓΑΚ/ΕΑΚ 108042/2816/2022 κλήσης μετά από ματαίωση και επαναπροσδιορισμού της ως άνω αγωγής των 1) Μπένου Ουρανίας κ.λ.π. συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, εργαζομένων στον Δήμο Σπάρτης κατά Δήμου Σπάρτης  9623Ω1Ν-ΞΡΖ
523/13-12-2022 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή οικ. έτους 2022  92ΔΔΩ1Ν-ΗΙ3
524/13-12-2022 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Καμινίων οικονομικού έτους 2022  ΨΣΥΔΩ1Ν-66Φ
525/13-12-2022 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Αγίας Ειρήνης οικονομικού έτους 2022  ΨΕΞΓΩ1Ν-5ΝΚ 
526/13-12-2022 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Λογγάστρας οικονομικού έτους 2022  6ΓΡΤΩ1Ν-ΙΑΡ
527/13-12-2022 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Παρορείου οικονομικού έτους 2022  604ΦΩ1Ν-Χ3Ι
528/13-12-2022 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Βορδόνιας οικονομικού έτους 2022  Ω5Ε8Ω1Ν-ΞΡΨ
529/13-12-2022 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Σουστιάνων οικονομικού έτους 2022  ΩΑ8ΜΩ1Ν-ΣΞΗ
530/13-12-2022 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Άρνης οικονομικού έτους 2022  ΨΤΦΦΩ1Ν-ΦΑ5
531/13-12-2022 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Λογκανίκου οικονομικού έτους 2022  9ΗΓΧΩ1Ν-ΥΡ8
532/13-12-2022 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Σελλασίας  οικ. έτους 2022  ΩΑΔ7Ω1Ν-ΓΣΕ
533/13-12-2022 Αίτημα για ορθή επανάληψη της 491/22-11-2022 (ΑΔΑ: ΡΜΣΛΩ1Ν-6ΒΒ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Έγκριση  δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Παλαιοπαναγιάς  οικ. έτους 2022»  Ψ6ΨΩΩ1Ν-ΛΛ2
534/13-12-2022 Διαγραφή οφειλών  66Γ4Ω1Ν-8ΑΛ
535/13-12-2022 Αποδοχή δωρεάς 6ΧΚΙΩ1Ν-8ΞΘ
536/13-12-2022 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Μυστρά και Πελλάνας»  ΨΩΣ4Ω1Ν-ΓΒΗ
537/13-12-2022 Τροποποίηση της αρ. 128/2022 ΑΔΑ 6ΑΕΒΩ1Ν-553 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2022» - Αντικατάσταση τακτικού μέλους 9ΓΑ0Ω1Ν-7ΛΝ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  79/20-12-2022  
538/20-12-2022 Έγκριση της αριθ.44/16-12-2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας με θέμα «5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022» 9ΕΖΡΩ1Ν-ΙΟΦ
539/20-12-2022 Έγκριση της αριθ.45/16-12-2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας με θέμα «Ορθή απεικόνιση ταμειακού υπολοίπου προϋπολογισμού οικ. έτους 2022» ΨΑΥ4Ω1Ν-Η1Ι
540/20-12-2022 Έγκριση της αρίθμ πρωτ. 24697/14-12-2022  Απόφασης Δημάρχου για την κατεπείγουσα ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση προβλημάτων από την έντονη ανεμοθύελλα της 10/12/2022» ΨΘΑ2Ω1Ν-Ξ33
541/20-12-2022 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης 9Η7ΕΩ1Ν-ΘΗΛ
542/20-12-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2022 Ψ490Ω1Ν-5ΓΨ
543/20-12-2022 Ανάθεση σε συμβολαιογράφο Σπάρτης για σύνταξη του συμβολαίου αγοράς ακινήτου Μπουλταδάκη-Ζαφειροπούλου Ευαγγελίας Ω3Ω5Ω1Ν-Ω0Σ
544/20-12-2022 Ανάθεση σε Δικηγόρο Σπάρτης, για νομική υποστήριξη της κ.Ελένης Δαράκη Ψ79ΠΩ1Ν-ΖΣΥ
545/20-12-2022 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) & 1ηςΣυμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ 2021» 9ΒΚΠΩ1Ν-ΜΟΝ
546/20-12-2022 Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2021-2022» 9Λ91Ω1Ν-Δ3Β
547/20-12-2022 Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας για το έργο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ 2019-2020» Ψ2ΨΥΩ1Ν-ΙΒ6 
548/20-12-2022 Kαθορισμός όρων  διαγωνισμού για την μίσθωση  αεροδρομίου ΨΚ8ΞΩ1Ν-3ΩΕ 
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  80/22-12-2022  
549/22-12-2022 Περί α) Έγκρισης Ανάθεσης της Σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο «Κατεπείγουσα Ανάθεση Υπηρεσιών Διαλογής - Ανάκτησης Ανακυκλώσιμων Υλικών», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, β) έγκρισης των τευχών της Ε6/34/2022 Μελέτης, γ) καθορισμού όρων πρόσκλησης και δ) δεσμευτικής εισήγησης για εγγραφή της σχετικής πίστωσης 9ΡΛΤΩ1Ν-6ΙΧ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  81/27-12-2022  
550/27-12-2022 Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Σπάρτης έτους 2023  (Προϋπολογισμός-πίνακας στοχοθεσίας) ΨΕΗ6Ω1Ν-ΗΣ8
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  82/27-12-2022  
551/27-12-2022 Απαλλαγή υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής 6ΒΒ7Ω1Ν-ΖΓΩ
552/27-12-2022 Kαθορισμός όρων  διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για το ΚΕΠ 209  Σπάρτης Ω319Ω1Ν-Υ3Ω
553/27-12-2022 Έγκριση της αριθ.92/28-11-2022 απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής 61ΩΗΩ1Ν-ΑΘΖ
554/27-12-2022 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Αφισσού  οικ. έτους 2022 ΡΛΥΦΩ1Ν-724
555/27-12-2022 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Πολοβίτσας  οικ. έτους 2022 Ψ6ΙΣΩ1Ν-ΨΡΑ
556/27-12-2022 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Γεωργιτσίου  οικ. έτους 2022 ΡΚΒΜΩ1Ν-ΞΩΥ
557/27-12-2022 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Καρυών  οικ. έτους 2022 6ΠΗ3Ω1Ν-ΩΣ5
558/27-12-2022 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Αγίου Ιωάννου οικονομικού έτους 2022 94ΧΤΩ1Ν-Ε54
559/27-12-2022 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Τρύπης οικονομικού έτους 2022 9Ρ94Ω1Ν-ΟΣΠ
560/27-12-2022 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Λευκοχώματος οικονομικού έτους 2022 9Ψ4ΩΩ1Ν-Χ2Υ
561/27-12-2022 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Σκούρας οικονομικού έτους 2022 ΩΑΘΚΩ1Ν-ΞΕΘ
562/27-12-2022 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Ανωγείων οικονομικού έτους 2022  ΡΩΠ8Ω1Ν-ΣΘΨ
563/27-12-2022 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Πελλάνας οικονομικού έτους 2022  Ρ04ΡΩ1Ν-3ΛΨ
564/27-12-2022 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Αμυκλών οικονομικού έτους 2022  ΨΘΥΨΩ1Ν-7Ρ7
565/27-12-2022 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Βασιλικής  οικ. έτους 2022 990ΑΩ1Ν-ΨΚ4
566/27-12-2022 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Μυστρά  οικ. έτους 2022 Ρ22ΝΩ1Ν-Ψ8Ε
567/27-12-2022 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Βρεσθένων οικ. έτους 2022 92Λ2Ω1Ν-Φ97
568/27-12-2022 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Σπαρτιατών  οικ. έτους 2022 6ΥΠΖΩ1Ν-02Α
569/27-12-2022 Έγκριση μελέτης και συμπλήρωση της αρ. 208/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» Ψ7ΔΧΩ1Ν-ΖΗΡ
570/27-12-2022 Αναμόρφωση για την «Κατεπείγουσα ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Αποκατάσταση προβλημάτων από την έντονη ανεμοθύελλα της 10/12/2022» 9529Ω1Ν-ΛΞΑ
571/27-12-2022 Αναμόρφωση για την «Κατεπείγουσα Ανάθεση Υπηρεσιών Διαλογής - Ανάκτησης Ανακυκλώσιμων Υλικών ΩΔΛΡΩ1Ν-Υ72
572/27-12-2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2022 Ψ7ΟΠΩ1Ν-Ν06
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  83/28-12-2022  
573/28-12-2022 Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας   με  τίτλο «Υπηρεσία μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων»  ΨΛ2ΚΩ1Ν-ΑΛ0
574/28-12-2022 Έγκριση της αριθ.81/2022 απόφασης του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022»  6Τ5ΟΩ1Ν-ΡΘ9
575/28-12-2022 Περί Ανάθεσης της Σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο «Κατεπείγουσα Ανάθεση Υπηρεσιών Διαλογής - Ανάκτησης Ανακυκλώσιμων Υλικών»   6ΛΨΠΩ1Ν-ΚΨΓ
576/28-12-2022 Περί Συγκρότησης επιτροπής παραλαβής, της Σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο «Κατεπείγουσα Ανάθεση Υπηρεσιών Διαλογής - Ανάκτησης Ανακυκλώσιμων Υλικών» ΨΞΡΠΩ1Ν-Ε5Ζ
577/28-12-2022 Περί διενέργειας Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της προμήθειας  με τίτλο  «Αισθητική αναβάθμιση δημόσιου χώρου, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και -βιώσιμης αστικής κινητικότητας», Υποέργο 2 της Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall) Σπάρτης”, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και καθορισμού των όρων διακήρυξης – Τροποποίηση της 2022/50 μελέτης ως προς τη συμβατική προθεσμία  6Π51Ω1Ν-ΕΩ4
578/28-12-2022 Περί διενέργειας  Διεθνή  Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της υπηρεσίας  με τίτλο  «Μεταφορά στερεών αποβλήτων», έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 8/2022 μελέτης του Τμήματος Καθαριότητας της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και καθορισμού των όρων διακήρυξης  9ΩΘΒΩ1Ν-ΒΔΠ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  84/29-12-2022  
579/29-12-2022 Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση συλλόγου  6ΝΗ9Ω1Ν-ΚΗ3
580/29-12-2022 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Καλυβίων Σοχάς οικονομικού έτους 2022  67ΦΡΩ1Ν-ΟΦΞ
581/29-12-2022 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Παλαιοπαναγιάς οικονομικού έτους 2022  6ΦΣ3Ω1Ν-6Τ9
582/29-12-2022 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Χρυσάφων οικονομικού έτους 2022 6ΜΥΚΩ1Ν-Τ90
583/29-12-2022 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Σελλασίας οικονομικού έτους 2022  ΨΨΘ4Ω1Ν-8Ν3
584/29-12-2022 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Αναβρυτής οικονομικού έτους 2022  613ΤΩ1Ν-ΖΛΜ
585/29-12-2022 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Ξηροκαμπίου οικονομικού έτους 2022  Ψ4ΝΟΩ1Ν-Α7Ψ
586/29-12-2022 Τροποποίηση  της  υπ’ αριθ. 18707/05-10-2022 με ΑΔΑΜ: 22SYMV011367994 2022-10-05 σύμβασης για την  υπηρεσία «Κατεπείγουσα υπηρεσία μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων έως 31 Δεκεμβρίου 2022»   του Δήμου Σπάρτης ως προς την  άνευ οικονομικού αντικειμένου χρονική παράταση  σε εφαρμογή του άρθρου 132 του ν.4412/2016  6ΠΤΔΩ1Ν-Λ46
587/29-12-2022 Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων ΔΕ Θεραπνών, Καρυών, Μυστρά, Οινούντος, Πελλάνας και Φάριδος» 6Φ0ΩΩ1Ν-ΔΛΨ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  85/30-12-2022  
588/30-12-2022 Τροποποίηση του άρθρου 4 (Διάρκεια Σύμβασης) της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης με τίτλο «Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Σπάρτης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της τρίτης διαχειριστικής ενότητας (ΔΕ3) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο Σταθμό Μεταβατικής Διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της πρώτης διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ1) της Περιφέρειας Πελοποννήσου»  6Α6ΤΩ1Ν-ΜΔ8
589/30-12-2022 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Βρεσθένων οικονομικού έτους 2022 6Χ1ΠΩ1Ν-416
590/30-12-2022 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Βασιλικής οικονομικού έτους 2022 6ΦΟ2Ω1Ν-6ΣΛ
591/30-12-2022 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Γεωργιτσίου οικονομικού έτους 2022 6ΒΔΤΩ1Ν-ΔΔΣ
592/30-12-2022 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Μυστρά οικονομικού έτους 2022 Ω5ΠΞΩ1Ν-ΗΕΨ
593/30-12-2022 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Καρυών οικονομικού έτους 2022 ΨΝ3ΒΩ1Ν-468

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.