δημος

Αποφάσεις

Αποφάσεις Οικονομικής-Διαχειριστικής Επιτροπής έτους 2022

Αποφάσεις Οικονομικής-Διαχειριστικής Επιτροπής έτους 2022

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

   ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΤΙΑΝΩΝ  
1/01-02-2022 Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και τεχνικού προγράμματος 2022 του κληροδοτήματος  Γεωργίου Κωστάκη 6Μ6ΩΩ1Ν-ΑΤΧ
2/24-05-2022 Περί ψήφισης πιστώσεων  ΩΧΩΨΩ1Ν-Ζ3Υ
3/24-05-2022 Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2021 Κληροδοτήματος Γεωργίου Κωστάκη Τοπικής Κοινότητας Βουτιάνων 6ΒΩ1Ω1Ν-Υ24
4/01-08-2022 Μετατροπή συναλλάγματος επιταγής Γεωργίου Κωστάκη σε ευρώ  ΨΚ7ΤΩ1Ν-ΒΨΦ
 5/06-12-2022 Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και τεχνικού προγράμματος 2023 του κληροδοτήματος Γεωργίου Κωστάκη  ΨΥ71Ω1Ν-ΤΘ4
     
     
  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΑΓΓΓΕΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΥΠΗΣ   
1/01-03-2022 Περί εγκρίσεως τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2022 και  ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022 Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου  Τοπικής Κοινότητας Τρύπης   Αναβολή
2/08-03-2022 Περί εγκρίσεως τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2022 και  ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022 Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου  Τοπικής Κοινότητας Τρύπης (εξ αναβολής)  67ΔΑΩ1Ν-ΝΑΓ
3/31-05-2022 Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΤΡΥΠΗΣ”  63ΨΝΩ1Ν-744
4/07-06-2022 Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2021 Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου Τοπικής Κοινότητας Τρύπης 93Β2Ω1Ν-1Χ2
5/23-08-2022 Περί ψήφισης πιστώσεων  ΨΡΚΕΩ1Ν-ΦΑ0
 6/06-12-2022 Περί εγκρίσεως τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023 και  ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου Τοπικής Κοινότητας Τρύπης  6ΛΣΩΩ1Ν-Θ4Ε 
 7/13-12-2022 Περί έγκρισης πληρωμής του 1ου Λογαριασμού και πιστοποίησης του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα Τ.Κ. Τρύπης»  6ΚΠΦΩ1Ν-ΔΦΤ 
     
     
  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ  
1/18-01-2022 Περί έγκρισης ή μη απ’ ευθείας εκμίσθωσης ακινήτου του κληροδοτήματος ΩΜΧΙΩ1Ν-Φ96
2/22-02-2022 Περί ψηφίσεως τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων και  προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022 του Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου  Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών Ψ8ΩΛΩ1Ν-ΓΓΨ
3/24-05-2022 Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2021 Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών Ψ260Ω1Ν-ΖΘΘ
4/28-06-2022 Μη υπογραφή σύμβασης μίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος 61ΤΝΩ1Ν-0ΦΤ
5/12-07-2022 Εκποίηση ακινήτων κληροδοτήματος ΨΓΔΦΩ1Ν-006
6/23-08-2022 Περί ψήφισης πιστώσεων 68ΠΔΩ1Ν-ΤΞ2
7/11-10-2022 Προεκτίμηση αξίας ακινήτων κληροδοτήματος 63ΥΡΩ1Ν-8Σ9
     
     
  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ  
1/03-05-2022 Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού  εσόδων -εξόδων οικονομικού έτους 2022 του κληροδοτήματος  Παναγιώτη  Γραμματικάκη 9ΤΠΨΩ1Ν-ΔΘ4
2/07-06-2022 Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2021 κληροδοτήματος Παναγιώτη Γραμματικάκη Τοπικής Κοινότητας Μαγούλας ΡΟΛΦΩ1Ν-Ρ9Ζ
3/20-09-2022 Περί ψήφισης πιστώσεων  6ΕΞΨΩ1Ν-Ξ4Ρ
     
     
  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ  
 1/08-02-2022 Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022 του Κληροδοτήματος Δημητρίου Σπυρόπουλου Κοινότητας Καστορείου 6ΚΜΚΩ1Ν-ΡΡΟ
 2/24-05-2022 Περί ψήφισης πιστώσεων  ΩΜΠΑΩ1Ν-ΑΔΑ
 3/24-05-2022 Περί  εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2021 Κληροδοτήματος Δημητρίου Σπυρόπουλου Τοπικής Κοινότητας Καστορείου Ψ09ΔΩ1Ν-3ΜΠ
     
     
  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΕΡΕΚΟΥΛΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ  
1/08-02-2022 Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022 του Κληροδοτήματος Γεωργίου και Αγγελικής Μερεκούλια  9ΩΓΤΩ1Ν-ΖΟΖ
2/24-05-2022 Περί ψήφισης πιστώσεων 6Γ8ΩΩ1Ν-ΑΦ0
3/07-06-2022 Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2021 κληροδοτήματος Γεωργίου και Αγγελικής Μερεκούλια Τοπικής Κοινότητας Καστορείου Ω2ΝΔΩ1Ν-ΤΝ8
4/13-09-2022 Περί έγκρισης δαπάνης, ψήφισης πίστωσης για βράβευση των επιτυχόντων μαθητών του σχολικού έτους 2021-2022 σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 67Ω2Ω1Ν-Λ5Η
     
     
  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΗΛΙΑ ΚΑΤΣΙΧΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ  
1/18-01-2022 Καθορισμός όρων για εκμίσθωση καταστήματος κληροδοτήματος Ηλία Κατσίχτη ΨΩΡΜΩ1Ν-ΦΑΖ
2/03-05-2022 Έγκριση άγονου για την εκμίσθωση καταστήματος κληροδοτήματος Ηλία Κατσίχτη ΨΩΛΖΩ1Ν-ΩΧΑ
3/03-05-2022 Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022 του  κληροδοτήματος Ηλία Κατσίχτη 9Ο2ΝΩ1Ν-ΣΞΡ
4/07-06-2022 Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2021 Κληροδοτήματος Ηλία Κατσίχτη  Τοπικής Κοινότητας Αναβρυτής 93ΞΓΩ1Ν-Ζ5Γ
5/20-09-2022 Περί ψήφισης πιστώσεων Ψ2ΟΖΩ1Ν-Τ48
     
     
  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ  
1/22-02-2022 Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022  Κληροδοτήματος Κων/νου Καλαμβόκη 9ΑΘΕΩ1Ν-4ΣΣ
2/07-06-2022 Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2021 κληροδοτήματος Κων/νου Καλαμβόκη Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών 9ΚΡΓΩ1Ν-0ΣΣ
3/28-06-2022 Περί   ψήφισης πιστώσεων  91ΒΘΩ1Ν-6ΚΓ
4/05-07-2022 Περί έγκρισης δαπάνης, ψήφισης πίστωσης και έκδοσης προκήρυξης – πρόσκλησης για χορήγηση βοηθήματος γάμου σε άπορη και ορφανή κοπέλα  Ψ733Ω1Ν-ΙΞΚ
5/12-07-2022 Περί 1ης Αναμόρφωσης  προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022 του Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Καλαμβόκη  Κοινότητας Σπαρτιατών  ΨΗΘΘΩ1Ν-Γ5Λ
6/13-09-2022 Περί ψήφισης πιστώσεων  9ΕΙΨΩ1Ν-ΣΕΕ
 7/22-11-2022 Περί χορήγησης γαμήλιου βοηθήματος από τα έσοδα ενοικίων 2021   6Ι6ΞΩ1Ν-9ΣΓ
     
     
  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΗΛΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΚΛΩΝ  
1/22-03-2022 Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού  εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022 κληροδοτήματος Ηλία Ασημακόπουλου ΨΛΓ3Ω1Ν-ΑΑΔ
2/24-05-2022 Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2021 κληροδοτήματος Ηλία Ασημακόπουλου Τοπικής Κοινότητας Αμυκλών Ω5ΝΝΩ1Ν-Τ5Ν
3/26-07-2022 Περί ψήφισης πιστώσεων Ψ4ΥΔΩ1Ν-ΘΜΨ
4/26-07-2022 Περί έγκρισης δαπάνης, ψήφισης πίστωσης και απόδοσης ποσού στην εκκλησία «Κοίμηση της Θεοτόκου 6ΩΘΘΩ1Ν-ΞΕΛ
5/26-07-2022 Περί έγκρισης δαπάνης, ψήφισης πίστωσης για βράβευση των αριστούχων μαθητών του σχολικού έτους 2021-2022 61ΟΜΩ1Ν-Δ0Θ
6/26-07-2022 Περί έγκρισης δαπάνης, ψήφισης πίστωσης και απόδοσης ποσού στην Τοπική  Κοινότητα Αμυκλών Ψ42ΒΩ1Ν-ΩΑΦ
7/26-07-2022 Περί έγκρισης δαπάνης, ψήφισης πίστωσης και έκδοσης προκήρυξης – πρόσκλησης για χορήγηση βοηθήματος γάμου στην πτωχότερη κοπέλα Ψ2ΘΩΩ1Ν-Φ3Υ
8/04-10-2022 Περί ανανέωσης μίσθωσης ή μη οικίας ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος 6Υ8ΣΩ1Ν-ΗΙ0
 9/22-11-2022 Περί χορήγησης γαμήλιου βοηθήματος από τα έσοδα ενοικίων 2021  ΨΗΥΨΩ1Ν-ΟΣ5
 
     
  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΒΑΡΝΑΒΕΛΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΥΡΟΥΣ  
 1/08-02-2022 Περί ψηφίσεως τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022 του Κληροδοτήματος Αριστείδη Βαρναβέλια  9ΠΨ3Ω1Ν-8ΝΝ
 2/24-05-2022 Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού 2022 6ΛΝΧΩ1Ν-ΓΕΔ
 3/24-05-2022 Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2021 κληροδοτήματος Αριστείδη Βαρναβέλια, Τοπικής Κοινότητας Αλευρούς 6Κ60Ω1Ν-Ι0Φ
 4/15-11-2022 Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης διαμερίσματος κληροδοτήματος Αριστείδη Βαρναβέλια  ΨΘΖ5Ω1Ν-4ΣΡ 
     
     
  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ  
1/08-02-2022 Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022 του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Μοσχοβίτη 6ΚΔΔΩ1Ν-Σ1Θ
2/15-02-2022 Περί ανανέωσης μίσθωσης ή μη διαμερίσματος ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος 6ΦΨ0Ω1Ν-ΙΧΞ
3/31-05-2022 Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού 2022 Ω5Ι0Ω1Ν-ΔΩΖ
4/07-06-2022 Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2021 κληροδοτήματος Παναγιώτη Μοσχοβίτη Τοπικής Κοινότητας Λογγάστρας 927ΝΩ1Ν-8ΞΠ
5/12-07-2022 Περί έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης για δωρεά στο ταμείο Ιερού Ναού Αγίων Ταξιαρχών Λογγάστρας ΨΡ30Ω1Ν-Φ4Σ
6/20-09-2022 Περί ανανέωσης  ή μη  μίσθωσης διαμερίσματος ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος ΨΧΦΚΩ1Ν-ΠΚΤ
 7/22-11-2022 Περί έγκρισης δαπάνης, ψήφισης πίστωσης, ανάθεσης, συγκρότησης επιτροπής παραλαβής και έγκρισης πληρωμής των απαιτούμενων προμηθειών για την τέλεση μνημοσύνου  στη μνήμη των ψυχών της οικογένειας του Παναγιώτη Μοσχοβίτη   66ΓΗΩ1Ν-Τ5Ο
     
     
  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ  
1/22-03-2022 Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και τεχνικού προγράμματος 2022 του κληροδοτήματος  Γεωργίου Παπαδάκου 6ΒΦΜΩ1Ν-Ο3Μ
2/24-05-2022 Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2021 Κληροδοτήματος Γεωργίου Παπαδάκου Τοπικής Κοινότητας Ξηροκαμπίου 9ΦΑ3Ω1Ν-ΝΦΞ
3/28-06-2022 Περί   ψήφισης πιστώσεων ΨΡΙΧΩ1Ν-53Α
4/27-09-2022 Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2022 ως προς τον τίτλο έργου ΩΥ2ΠΩ1Ν-ΘΚ9
     
     

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.