δημος

Αποφάσεις

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023
Αριθμός απόφασης Θ Ε Μ Α Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  1/03-01-2023   
 1/03-01-2023 Προσαρμογή σχεδίου προϋπολογισμού 2023 σύμφωνα με την Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.  Ψ7ΛΥΩ1Ν-ΤΧΘ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  2/09-01-2023   
2/09-01-2023 Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»  Ψ26ΕΩ1Ν-251
3/09-01-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης ΨΤΩΛΩ1Ν-2ΞΚ
4/09-01-2023 Έγκριση 4ου Πρακτικού του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ LED Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ» 69ΜΝΩ1Ν-ΟΟ4
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  3/17-01-2023  
5/17-01-2023 Περί α) έγκρισης ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2023 – 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά του άρθρου 32 του ν.4412/2016, β) της ΑΡ.1/2023 μελέτης της υπηρεσίας και γ) καθορισμού όρων πρόσκλησης και δ) εγγραφής της σχετικής πίστωσης ΨΛΔΤΩ1Ν-Φ7Χ
6/17-01-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Σπάρτης» 64ΤΩΩ1Ν-6Η5
7/17-01-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Αφισσού οικονομικού έτους 2022 9Η2ΥΩ1Ν-3ΧΔ
8/17-01-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Περιβολίων οικονομικού έτους 2022 Ψ4ΤΗΩ1Ν-Χ99
9/17-01-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Πολοβίτσας οικονομικού έτους 2022 6Ζ6ΘΩ1Ν-ΡΨ8
10/17-01-2023 Περί αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων Κοιμητηρίων οικ. Έτους 2023 ΩΖΔΕΩ1Ν-479
11/17-01-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης 6Τ3ΘΩ1Ν-3ΘΑ
12/17-01-2023 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά Στερεών Αποβλήτων» ΨΜ40Ω1Ν-8ΗΥ
13/07-01-2023 Περί ανάδειξης νέου προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ» 6ΦΖΕΩ1Ν-ΙΓ0
14/17-01-2023 Έγκριση τροποποίησης  της από 31/10/2018 Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού - Γ.Γ.Α., για το έργο: «Προσθήκη γηπέδου τέννις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Παρορίου» 6Ζ7ΡΩ1Ν-6ΟΤ
15/17-01-2023 Έγκριση 4ου Πρακτικού Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού της προμήθειας «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2022 - ΜΑΪΟ 2023» 6ΓΖΤΩ1Ν-ΓΣΒ
16/17-01-2023 Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας  στα πλαίσια του ειδικού κύκλου προγραμματισμού προσλήψεων  «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2023 Ψ3ΠΞΩ1Ν-5ΔΚ
17/17-01-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» 9Σ3ΝΩ1Ν-Κ5Φ
18/17-01-2023 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής της προμήθειας «Αισθητική αναβάθμιση δημόσιου χώρου, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» ΨΣ15Ω1Ν-ΓΟΜ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  4/01-02-2023  
 19/01-02-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης  6ΦΕΥΩ1Ν-Φ9Λ
 20/01-02-2023 Περί έγκρισης 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΣΟΥΣ ΓΟΥΔΕ"  Ψ0ΒΓΩ1Ν-Ψ6Υ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  5/07-02-2023  
 21/07-02-2023 Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων για τον μήνα Δεκέμβριο έτους 2022  Ψ7ΥΘΩ1Ν-ΟΤ1
 22/07-02-2023 Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σπάρτης Α’ εξαμήνου 2022  6ΜΡΝΩ1Ν-Ω3Η
 23/07-02-2023 Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σπάρτης Β’ εξαμήνου 2022  ΡΒΕΒΩ1Ν-11Τ
 24/07-02-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Καστορείου οικονομικού έτους 2022  9ΒΚΠΩ1Ν-ΠΛΙ
25/07-02-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Σπαρτιατών οικονομικού έτους 2022 ΨΠΝ3Ω1Ν-Α0Ω
26/07-02-2023 Παροχή Πάγιας Προκαταβολής για τον Δήμο Σπάρτης οικ. έτους 2023 907ΗΩ1Ν-Υ32
27/07-02-2023 Σύσταση  Παγίας Προκαταβολής  προέδρων τοπικών κοινοτήτων έτους  2023 ΨΑΑΦΩ1Ν-ΩΥΠ
28/07-02-2023 Ανάκληση της 5/17-01-2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ΡΩΤΟΩ1Ν-04Ρ
29/07-02-2023 Διορισμός συμβολαιογράφου 6ΧΙΡΩ1Ν-ΣΦΓ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  6/14-02-2023  
30/14-02-2023 Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων για τον μήνα Ιανουάριο έτους 2023 ΨΧΨΗΩ1Ν-3Δ2
31/14-02-2023 Έγκριση Ανάθεσης της υπηρεσίας “Συλλογή Νεραντζιών 2023” ΑΝΑΒΟΛΗ
32/14-02-2023 Λήψη απόφασης για αίτημα παράτασης ισχύος των προσφορών των οικονομικών φορέων: 1) ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ, 2) GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3) ΣΕΡΒΙΣΛΙΝΚ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ LED Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ» [Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 143138] για λόγους δημοσίου συμφέροντος” ΨΖΥ8Ω1Ν-ΞΙΟ
33/14-02-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης 627ΤΩ1Ν-ΩΦΘ
34/14-02-2023 Εξειδίκευση πίστωσης  ποσού 4.000,00 ευρώ προμήθειας σε βάρος του Κ.Α 00-6451.001 με τίτλο: «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα»  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 6Κ84Ω1Ν-786
35/14-02-2023 Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.60-6471.004 με τίτλο «Δράσεις προγράμματος» για την υλοποίηση της δράσης «Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση κατά του καρκίνου» 60Α1Ω1Ν-ΛΩΛ
36/14-02-2023 Περί έγκρισης μελέτης, καθορισμού όρων και ημερομηνίας διεξαγωγής και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2021-2022» ΨΣΜΗΩ1Ν-77Η
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  7/21-02-2023  
37/21-02-2023 Έγκριση Ανάθεσης της υπηρεσίας “Συλλογή Νεραντζιών 2023”(εξ αναβολής) 6ΤΛΚΩ1Ν-ΨΛΗ
38/21-02-2023 Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» Ω8Β9Ω1Ν-ΦΣΑ
39/21-02-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης 6ΔΛ4Ω1Ν-ΩΓΕ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  8/28-02-2023  
40/28-02-2023 Ανάθεση σε συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων  αποδοχής κληρονομιάς – ανάκληση της αριθ.193/2021 απόφασης 6Σ97Ω1Ν-ΞΨΠ
41/28-02-2023 Αδυναμία παραχώρησης υπαλλήλου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης στο Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 9ΒΥΖΩ1Ν-0Σ9
42/28-02-2023 Αδυναμία παραχώρησης υπαλλήλου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης στο Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΨΖΗ6Ω1Ν-ΡΚ3
43/28-02-2023 Διορισμός σε δικαστικούς επιμελητές ΨΠ8ΠΩ1Ν-1ΞΓ
44/28-02-2023 Περί έγκρισης 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού στο πλαίσιο διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφορά στερεών αποβλήτων» Ρ7Ρ0Ω1Ν-1ΓΜ
45/28-02-2023 Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης τμήματος ακινήτου σε κοινή χρήση στην Κοινότητα Βαμβακούς ΨΩ22Ω1Ν-8ΒΟ
46/28-02-2023 Περί έγκρισης 4ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ» 9ΥΙ4Ω1Ν-6Β2
47/28-02-2023 Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2022 ΨΙΖ4Ω1Ν-ΜΤΔ
48/28-02-2023 Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης Δ τριμήνου 2022 ΨΩ9ΒΩ1Ν-ΑΦΧ
49/28-02-2023 Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση συλλόγων Ψ159Ω1Ν-ΤΡ5
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  9/28-02-2023  
50/28-02-2023 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος  του Δήμου οικ. έτους 2023 ΨΡΥΣΩ1Ν-Σ52
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  10/07-03-2023  
51/07-03-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης ΩΧΤΦΩ1Ν-ΑΡ2
52/07-03-2023 Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση συλλόγου ΩΧΚΞΩ1Ν-ΚΑΑ
53/07-03-2023 Kαθορισμός όρων  διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου – Κεντρικό Δημαρχείο 97Ξ4Ω1Ν-739
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  11/21-03-2023  
54/21-03-2023 Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» και διόρθωση της 38/2023 ΑΟΕ  9ΓΝΟΩ1Ν-ΕΚΠ
55/21-03-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  ΩΜΧΥΩ1Ν-ΓΨΑ
56/21-03-2023 Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων για τον μήνα Φεβρουάριο έτους 2023 6ΓΙΜΩ1Ν-ΙΕΘ
57/21-03-2023 Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού και εξωραϊσμού κοιμητηρίων πλην κοινότητας Σπαρτιατών» ΨΘΘΩΩ1Ν-7ΨΠ
58/21-03-2023 Έγκριση 5ου πρακτικού του διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών του Προσώπων».  ΑΝΑΒΟΛΗ 
59/21-03-2023 Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Προμήθειας «Αισθητική αναβάθμιση δημόσιου χώρου, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» και καθορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών  6Α86Ω1Ν-571
60/21-03-2023 Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 126Β παρ. 2 του Ν.2717/1999  (Α'97) της διαφοράς από αγωγή Ιωάννη Καπερώνη του Αθανασίου, κατά Δήμου Σπάρτης και εξουσιοδότηση της Νομικής Συμβούλου του Δήμου, να παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης και να υπογράψει τα πρακτικά του δικαστηρίου για τον ανωτέρω συμβιβασμό  ΡΕΠΕΩ1Ν-99Υ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  12/28-03-2023  
61/28-03-2023 Περί μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2021-2022»  ΨΦ92Ω1Ν-Κ2Ρ
62/28-03-2023 Έγκριση 5ου πρακτικού του διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών του Προσώπων» (εξ αναβολής) Ψ5Π7Ω1Ν-ΕΗ7
63/28-03-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  6Α3ΖΩ1Ν-Λ49
64/28-03-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023  91ΨΧΩ1Ν-6Ρ2
65/28-03-2023 Περί έγκρισης 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού στο πλαίσιο διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφορά στερεών αποβλήτων»  ΨΤΞΞΩ1Ν-ΘΗΒ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  13/04-04-2023  
66/04-04-2023 Κατακύρωση του άγονου του διαγωνισμού για τη μίσθωση κτιρίων για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης και επανάληψη ή μη του διαγωνισμού  6Β36Ω1Ν-ΧΗΚ
67/04-04-2023 Κατακύρωση του άγονου του διαγωνισμού περί μίσθωσης ακινήτου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος για την στέγαση του ΚΕΠ Δήμου Σπάρτης και επανάληψη ή μη του διαγωνισμού  Ω8ΚΔΩ1Ν-ΣΞΖ
68/04-04-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης ΨΛΛΡΩ1Ν-ΞΤΕ
69/04-04-2023 Έγκριση του άγονου της αρ.πρωτ.οικ.16308/7-09-2022 διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του κλασικού τμήματος του 6ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης και επανάληψη της δημοπρασίας  962ΠΩ1Ν-07Τ
70/04-04-2023 Έγκριση του άγονου της αρ.πρωτ.οικ.22666/21-11-2022 διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης και επανάληψη της δημοπρασίας  Ψ6ΥΕΩ1Ν-646
71/04-04-2023 Αποδοχή της υπ’ αριθ.25213/24-03-2023 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με την  κατανομή ποσού 183.590,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  για την χρηματοδότηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023  ΨΓ83Ω1Ν-ΧΩΖ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  14/11-04-2023  
72/11-04-2023 Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων για τον μήνα Μάρτιο έτους 2023  ΩΝΣΕΩ1Ν-ΟΩΚ
73/11-04-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  6ΓΟ1Ω1Ν-520
74/11-04-2023 Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2021-2022»  6Η46Ω1Ν-ΟΣ8
75/11-04-2023 Έγκριση 6ου Πρακτικού Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού της προμήθειας «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2022 - ΜΑΪΟ 2023»  9ΗΛ1Ω1Ν-ΟΒΚ
76/11-04-2023 Περί καθορισμού όρων και ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΘΕΡΑΠΝΩΝ»  6Α3ΨΩ1Ν-ΨΡΠ
77/11-04-2023 Περί καθορισμού όρων και ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»  ΨΕΨΝΩ1Ν-ΔΛΠ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  15/24-04-2023  
78/24-04-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023  6ΙΘΡΩ1Ν-ΖΗ6
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  16/25-04-2023  
79/25-04-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων  6ΒΗ5Ω1Ν-Ζ05
80/25-04-2023 Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη: «Ηλεκτροδότηση κτιρίων    και Κ/Χ χώρων (νέες παροχές από ΔΕΗ- ΔΕΔΔΗΕ)» ποσού  4.460,34 €  9ΚΘΤΩ1Ν-Μ4Ζ
81/25-04-2023 Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 00-6433.006-με τίτλο: «Φιλοξενία δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων κ.α για προβολή προώθηση της περιοχής μας μέσω ταξιδιών γνωριμίας»  ΨΝΣΡΩ1Ν-0ΡΘ
82/25-04-2023 Περί διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για το προσωπικό του Δήμου Σπάρτης”, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 2/2023 Μελέτης του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και καθορισμού των όρων διακήρυξης  6193Ω1Ν-5ΞΘ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  17/03-05-2023  
83/03-05-2023 Κατακύρωση του άγονου της πρόσκλησης για απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κ.Ε.Π. Δήμου Σπάρτης 6Ν6ΓΩ1Ν-Δ5Μ
84/03-05-2023 Κατακύρωση του άγονου της πρόσκλησης για απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης 6ΠΘΩΩ1Ν-5ΧΞ
85/03-05-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης 6Ξ0ΞΩ1Ν-1ΩΤ
86/03-05-2023 Συμπλήρωση της αριθ.78/24-04-2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2023» 9Τ33Ω1Ν-6ΗΓ
87/03-05-2023 Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 00-6442.008-με τίτλο «Διοργάνωση εκδηλώσεων  τουριστικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Σπάρτης» 6ΘΠ3Ω1Ν-5ΕΟ
88/03-05-2023 Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Προμήθειας «Αισθητική αναβάθμιση δημόσιου χώρου, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» - ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 9ΕΕΞΩ1Ν-ΔΤΞ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  18/09-05-2023  
89/09-05-2023 Έγκριση 6ου Πρακτικού του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ LED Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ» 6ΙΕΓΩ1Ν-ΙΚ3
90/09-05-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης ΩΝΝΤΩ1Ν-ΞΞΨ
91/09-05-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2023 6Λ78Ω1Ν-07Μ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  19/15-05-2023  
92/15-05-2023 Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης λαμπτήρων και βάσεων (ντουί) δημοτικού φωτισμού στις Δ.Ε. Φάριδος, Θεραπνών, Οινούντος και Καρυών  Ψ4ΗΞΩ1Ν-ΡΞΛ
93/15-05-2023 Περί καθορισμού όρων και  ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΙΝΙΩΝ Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»  ΨΤΨΑΩ1Ν-ΜΝΣ 
94/15-05-2023 Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων για τον μήνα Απρίλιο έτους 2023  ΨΠ41Ω1Ν-9Θ5 
95/15-05-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης 91Λ7Ω1Ν-Π2Ε
96/15-05-2023 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών ταφών – εκταφών στα Α΄ και Β΄ κοιμητήρια Σπάρτης κ.α., έτους 2023-2024  9ΤΠ2Ω1Ν-394
97/15-05-2023 Καθορισμός όρων δεύτερου διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου – Κεντρικό Δημαρχείο  Ψ4ΠΤΩ1Ν-Ν9Α
98/15-05-2023 Καθορισμός όρων δεύτερου διαγωνισμού για την μίσθωση χώρου για τη στέγαση του Κ.Ε.Π. Δήμου Σπάρτης  ΨΥΥ8Ω1Ν-Ρ0Ι
99/15-05-2023 Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σπάρτης στον τηλεοπτικό σταθμό IONIAN TV σε βάρος του Κ.Α 10-6162.010 με τίτλο: «Υπηρεσία διαφήμισης σε ιστοσελίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς κλπ 2023»   ΨΛ3ΗΩ1Ν-50Π
100/15-05-2023 Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σπάρτης στην ιστοσελίδα ATHINORAMA.GR σε βάρος του Κ.Α 10-6162.010 με τίτλο: «Υπηρεσία διαφήμισης σε ιστοσελίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς κλπ 2023»   62ΑΥΩ1Ν-479
101/15-05-2023 Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σπάρτης στον τουριστικό οδηγό TOURIST GUIDE OF GREECE σε βάρος του Κ.Α 10-6162.010 με τίτλο: «Υπηρεσία διαφήμισης σε ιστοσελίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς κλπ 2023»   6ΒΠΚΩ1Ν-ΩΓΣ
102/15-05-2023 Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σπάρτης στην ιστοσελίδα TRAVELSTYLE.GR σε βάρος του Κ.Α 10-6162.010 με τίτλο: «Υπηρεσία διαφήμισης σε ιστοσελίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς κλπ 2023»  6ΘΘΖΩ1Ν-6Τ2
103/15-05-2023 Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σπάρτης στην ιστοσελίδα EXPLORINGGREECE.TV σε βάρος του Κ.Α 10-6162.010 με τίτλο: «Υπηρεσία διαφήμισης σε ιστοσελίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς κλπ 2023»  6ΟΑΤΩ1Ν-Η0Ψ
104/15-05-2023 Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σπάρτης στο περιοδικό READY 2 BOARD σε βάρος του Κ.Α 10-6162.010 με τίτλο: «Υπηρεσία διαφήμισης σε ιστοσελίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς κλπ 2023»  6Θ1ΖΩ1Ν-ΛΤ5 
105/15-05-2023 Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση συλλόγων   638ΓΩ1Ν-ΝΟΧ
106/15-05-2023 Σχετικά με απόφαση Επιβολής κυρώσεων στον Δήμο Σπάρτης, για την άντληση και χρήση ύδατος από τον ποταμό «ΚΑΣΤΟΡΑ» στην θέση «ΒΡΥΣΙΩΤΙΚΟ» του Δήμου Σπάρτης  6ΣΛ3Ω1Ν-3ΚΥ 
107/15-05-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ, έτους 2023   Ρ9ΨΡΩ1Ν-4Μ7
108/15-05-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού  για δημιουργία κωδικών αναφορικά με την εκχώρηση πληρωμής από την ΕΕΑΑ  62Κ2Ω1Ν-50Λ
109/15-05-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού για δημιουργία κωδικού αναφορικά με την επιβολή  διοικητικού προστίμου για παράβαση  του  άρθρου 9 παρ. 1. περ.β και δ΄ του Ν.4830/2021  ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 
110/15-05-2023 Έγκριση Ανάθεσης των υπηρεσίων ’’Προστασία περιαστικών δασών στις Δημοτικές Ενότητες Οινούντος, Καρυών και Θεραπνών 2023” και ’’Προστασία περιαστικών δασών στις Δημοτικές Ενότητες Μυστρά, Πελλάνας, Σπάρτης και Φάριδος 2023’’»  6Ο63Ω1Ν-Λ2Κ
111/15-05-2023 Έγκριση Ανάθεσης της υπηρεσίας “Καθαρισμός ανοιχτών αυλάκων δημοτικών δικτύων άρδευσης – κατασκευή δέσεων Σπάρτης, Μυστρά, Πελλάνας 2023”  ΨΟΘΙΩ1Ν-8Μ4 
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  20/23-05-2023  
112/23-05-2023 Ματαίωση διαδικασίας διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΟΡΕΙΩΝ ΟΨΕΩΝ 2ου ΚΑΙ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»  ΨΟΕΚΩ1Ν-Γ4Ν
113/23-05-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  ΩΖΚΧΩ1Ν-9ΨΗ
114/23-05-2023 Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής  Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2021-2022»  Ρ4ΓΩΩ1Ν-ΠΒΝ
115/23-05-2023 Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής  Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ»  6ΑΔΠΩ1Ν-Π1Ν
116/23-05-2023 Περί απαλλαγής υπολόγου εντάλματος πληρωμής  για τη δαπάνη: «Ηλεκτροδότηση κτιρίων και Κ/Χ χώρων (νέες παροχές από ΔΕΗ- ΔΕΔΔΗΕ)» ποσού 4.460,34 €  678ΟΩ1Ν-ΦΙΥ
117/23-05-2023 Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη «Παραλλαγές δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕΔΔΗΕ» ποσού  1.388,18 €  9ΩΘΨΩ1Ν-53Ν
118/23-05-2023 Επέκταση διάρκειας ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών διαγωνιζομένων στο  έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ»  940ΠΩ1Ν-ΞΨ7 
119/23-05-2023 Ματαίωση διαδικασίας διαγωνισμού του έργου Ενεργειακή  Αναβάθμιση Κτιρίου Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου  Σπάρτης (ΟΠΣ 5029208- Πράξη «Ενεργειακή Αναβάθμιση  Κλειστού Δημοτικού  Γυμναστηρίου Σπάρτης» ΨΨ7ΖΩ1Ν-ΒΕΖ
120/23-05-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2023  6Χ9ΞΩ1Ν-Φ3Τ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  21/06-06-2023  
121/06-06-2023 Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής  Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ» ΡΠΧ1Ω1Ν-ΓΗΚ
122/06-06-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης ΨΝ91Ω1Ν-Β3Ξ
123/06-06-2023 Ανάκληση της υπ’ αριθ.87/03-05-2023 με ΑΔΑ: 6ΘΠ3Ω1Ν-5ΕΟ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 6ΡΨΛΩ1Ν-9ΓΦ
124/06-06-2023 Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 00-6442.008-με τίτλο: «Διοργάνωση εκδηλώσεων  τουριστικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Σπάρτης» Ψ5Β0Ω1Ν-ΜΔΙ
125/06-06-2023 Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού για την εκποίηση  κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων του Δήμου ΨΓΩΥΩ1Ν-Ι28
126/06-06-2023 Περί έγκρισης και κατάρτισης όρων διενέργειας Δημοπρασίας για την εκποίηση  κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων του Δήμου 6ΧΒΜΩ1Ν-775
127/06-06-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και  Τεχνικού Προγράμματος 9Τ0ΣΩ1Ν-Ω1Η
128/06-06-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 9ΧΖΘΩ1Ν-ΕΘΝ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  22/20-06-2023  
129/20-06-2023 Περί διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της υπηρεσίας  με τίτλο  «Εργασίες Ταφών – Εκταφών στα Α’ & Β’ Κοιμητήρια Σπάρτης κ.ά. 2023-2024», έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. Ε6/3/2023 μελέτης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και καθορισμού των όρων διακήρυξης 6ΝΩΞΩ1Ν-97Σ
130/20-06-2023 Αποδοχή παραχώρησης τμήματος ακινήτου σε κοινή χρήση στην κοινότητα Καλλονής ΨΡΕ5Ω1Ν-ΗΡΙ
131/20-06-2023 Περί έγκρισης όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 2ου τμήματος του 1ου Νηπιαγωγείου  Σπάρτης ΨΜΧΨΩ1Ν-ΧΗΙ
132/20-06-2023 Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων για τον μήνα Μάιο έτους 2023 6ΔΨ1Ω1Ν-57Μ
133/20-06-2023 Περί διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της προμήθειας  με τίτλο  “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων”, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 3/2023 Μελέτης του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και καθορισμού των όρων διακήρυξης 63Ν7Ω1Ν-Γ3Δ
134/20-06-2023 Περί εκμίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Γοράνων 6ΔΩΔΩ1Ν-44Ν
135/20-06-2023 Αποδοχή δωρεάς   ΨΞΞ6Ω1Ν-ΟΣΣ
136/20-06-2023 Έγκριση 7ου Πρακτικού του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ LED Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ»   68ΨΣΩ1Ν-ΞΨΓ
137/20-06-2023 Έγκριση μελετών, τευχών δημοπράτησης και υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο: «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Σπάρτης», στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ   ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
138/20-06-2023 Περί εκμίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καλυβίων Σοχάς  ΩΜ5ΙΩ1Ν-5ΥΡ
139/20-06-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης 6ΡΚΛΩ1Ν-Ν4Ν
140/20-06-2023 Περί ανάδειξης νέου προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ»  91ΡΒΩ1Ν-2Β1
141/20-06-2023 Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΙΝΙΩΝ Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»  ΨΟ5ΩΩ1Ν-5ΚΑ
142/20-06-2023 Ανάθεση σε συμβολαιογράφο για σύνταξη δανειστικού συμβολαίου  ΨΧ6ΒΩ1Ν-ΦΤΩ 
143/20-06-2023 Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 60-6471.004 με τίτλο «Δράσεις προγράμματος» για την υλοποίηση της δράσης «Δράση Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης της κοινότητας σχετικά με τις εξαρτησιογόνες ουσίες»  ΨΙΟ2Ω1Ν-ΕΗΙ 
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  23/27-06-2023  
144/27-06-2023 Κατακύρωση του άγονου του δεύτερου διαγωνισμού για τη μίσθωση κτιρίων για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης ΨΠ17Ω1Ν-ΧΗΖ
145/27-06-2023 Περί διαχείρισης λογαριασμών κληροδοτημάτων του Δήμου Σπάρτης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 6ΑΔΩΩ1Ν-7Ι9
146/27-06-2023 Περί διαχείρισης λογαριασμών κληροδοτημάτων του Δήμου Σπάρτης στην τράπεζα Eurobank 6ΑΔΝΩ1Ν-Ι9Β
147/27-06-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης 96ΥΓΩ1Ν-ΘΒΜ
148/27-06-2023 Κατακύρωση του άγονου του διαγωνισμού περί μίσθωσης ακινήτου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος για την στέγαση του ΚΕΠ Δήμου Σπάρτης και επανάληψη ή μη του διαγωνισμού 6ΠΦ4Ω1Ν-ΛΝ3
149/27-06-2023 Περί έγκρισης όρων Διακήρυξης για την ενοικίαση χώρων για διεξαγωγή εμποροπανήγυρης Μυστρά 6865Ω1Ν-ΣΡ3
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  24/04-07-2023   
150/04-07-2023 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την  εκμίσθωση ισογείου καταστήματος  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Γοράνων 62ΛΓΩ1Ν-Ψ41
151/04-07-2023 Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας -εξειδίκευση πίστωσης για την χορήγηση  χρηματικού βοηθήματος 9ΛΥΞΩ1Ν-Ι4Μ
152/04-07-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης ΨΙ5ΚΩ1Ν-3ΛΕ
153/04-07-2023 Αποδοχή ή μη αιτήματος για εξώδικο συμβιβασμό 6ΡΒΘΩ1Ν-889
154/04-07-2023 Διόρθωση της υπ’ αριθμ.110/29-3-2022 (Α.Δ.Α.: ΨΜ5ΕΩ1Ν-ΨΟΤ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σπάρτης με θέμα «Αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς Καλαβρυτινού Αικατερίνης» ΨΥ30Ω1Ν-ΟΓ8
155/04-07-2023 Έγκριση 7ου Πρακτικού Επιτροπής περί ματαίωσης του Διαγωνισμού της προμήθειας «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2022 - ΜΑΪΟ 2023» 6ΥΛΕΩ1Ν-Γ8Ρ
156/04-07-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για  ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας 9Β3ΚΩ1Ν-ΙΛ9
157/04-07-2023 Απόφαση τροποποίησης της Πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Σπάρτης» (κωδικός ΟΠΣ 5029208)  –Αναμόρφωση προϋπολογισμού 6ΟΣΕΩ1Ν-5ΕΑ
158/04-07-2023 Έγκριση  1ης  αναμόρφωσης ΟΠΔ 2023 9Ξ1ΣΩ1Ν-ΦΥΠ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  25/11-07-2023    
159/11-07-2023 Έγκριση μελετών, τευχών δημοπράτησης και υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο: «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Σπάρτης», στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ  ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 
160/11-07-2023 Έγκριση του άγονου της αρ.πρωτ.οικ.9400/25-05-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 4ου 1/Θ Νηπιαγωγείου Σπάρτης» ΩΧ38Ω1Ν-ΣΤΙ
161/11-07-2023 Αποδοχή της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους Δήμων της Χώρας οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού 9ΦΝΤΩ1Ν-Ε06
162/11-07-2023 Αποδοχή της  επιχορήγησης  από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ της επικράτειας – Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ψ7Γ5Ω1Ν-ΑΜΓ
163/11-07-2023 Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Προμήθειας «Αισθητική αναβάθμιση δημόσιου χώρου, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» Ψ6Λ7Ω1Ν-ΩΝΘ
164/11-07-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης ΨΨ5ΝΩ1Ν-4ΚΩ
165/11-07-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 - Αλλαγή χρηματοδότησης ΨΒ11Ω1Ν-ΣΩΠ
166/11-07-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 Ψ8Θ7Ω1Ν-Τ33
167/11-07-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2023 Ψ2ΦΧΩ1Ν-Ω4Μ
   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26/18-07-2023  
168/18-07-2023 Έγκριση 5ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ» ΨΜΗΥΩ1Ν-ΦΩΦ
169/18-07-2023 Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων για τον μήνα Ιούνιο έτους 2023 6ΩΣΒΩ1Ν-ΞΔΜ
170/18-07-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης 6ΒΙΡΩ1Ν-Φ3Ρ
171/18-07-2023 Έγκριση του 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΨΣΥΦΩ1Ν-ΨΜΥ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  27/25-07-2023  
172/25-07-2023 Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ» 6ΓΞΑΩ1Ν-Δ42
173/25-07-2023 Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΙΝΙΩΝ Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» ΩΖΚ3Ω1Ν-3ΣΜ
174/25-07-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 σε θέματα αρμοδιότητας Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού ΡΩ2ΞΩ1Ν-ΗΛΝ
175/25-07-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 σχετικά με την παροχή υπηρεσίας κατόπιν προσωρινής διαταγής 9ΥΞΑΩ1Ν-ΝΩ6
176/25-07-2023 Ανάθεση σε συμβολαιογράφο Σπάρτης για σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων για το κτηματολόγιο 9ΖΦΛΩ1Ν-ΒΤΥ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  28/31-07-2023   
 177/31-07-2023 Περί Ηλεκτρονικού ανοικτού  Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της υπηρεσίας  με τίτλο  «Προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού», έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 1/2023 μελέτης του Τμήματος Πληροφορικής Επικοινωνιών και Διαφάνειας της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και καθορισμού των όρων διακήρυξης   66ΙΞΩ1Ν-0ΗΨ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  29/04-08-2023  
178/04-08-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Λογγανίκου  οικ. έτους 2023 6668Ω1Ν-0ΑΒ
179/04-08-2023 Περί καθορισμού όρων διαγωνισμού για την μίσθωση χώρων στάθμευσης τροχοφόρων προς εξυπηρέτηση των δημοτών, εντός της πόλης της Σπάρτης 9Ο5ΥΩ1Ν-90Β
180/04-08-2023 Περί εγκρίσεως πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για ενοικίαση χώρων για διεξαγωγή εμποροπανήγυρης Μυστρά 2023 ΨΣΟ0Ω1Ν-Β5Δ
181/04-08-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 9ΕΒ4Ω1Ν-ΓΔΥ
182/04-08-2023 Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού για την εκποίηση  κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων του Δήμου. Επανάληψη του Διαγωνισμού ΨΑΦΨΩ1Ν-ΜΛ8
183/04-08-2023 Περί αποδοχής ή μη δωρεάς επίπλων για το γραφείο της κοινότητας Ποταμιάς 6Μ40Ω1Ν-ΩΨΠ
184/04-08-2023 Έγκριση απολογισμού χρήσεως οικ. έτους 2022 6ΔΛΓΩ1Ν-ΩΛ3
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  30/09-08-2023  
185/09-08-2023 Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων ΡΞΗ7Ω1Ν-ΨΗΣ
186/09-08-2023 Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο : «Εργασίες ταφών – εκταφών στα Α΄και Β΄κοιμητήρια Σπάρτης κ.α. 2023-2024» ΨΧΒΥΩ1Ν-Π1Δ
187/09-08-2023 Έγκριση λογαριασμού εσόδων –εξόδων για τον μήνα Ιούλιο έτους 2023 ΕΠ3ΩΩ1Ν-ΗΚ3
188/09-08-2023 Αποδοχή δωρεάς έργου κατασκευής τάπητα ασφαλείας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης ΡΧ5ΗΩ1Ν-60Ψ
189/09-08-2023 Έγκριση μελετών, τευχών δημοπράτησης και υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο: «Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Σπάρτης» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ ΑΝΑΒΟΛΗ
190/09-08-2023 Περί έγκρισης αιτήματος ενίσχυσης στόλου της αναδόχου εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΠΕΡΜΕ HELLAS Μ.Α.Ε. που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Μεταφορά στερεών αποβλήτων» ΑΝΑΒΟΛΗ
191/09-08-2023 Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας   με  τίτλο:   «Παροχή υπηρεσιών  μεταφοράς και διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων  ΔΕ Σπάρτης» Ε6Γ5Ω1Ν-2ΤΗ
192/09-08-2023 Περί επιβολής τελών καθαριότητας εμποροπανήγυρης έτους 2023 6Τ9ΛΩ1Ν-8ΗΧ
193/09-08-2023 Περί καθορισμού μισθωμάτων εμποροπανήγυρης έτους 2023 9ΤΩΡΩ1Ν-ΓΕΝ
194/09-08-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 ΡΖ73Ω1Ν-ΦΤ0
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  31/18-08-2023  
195/18-08-2023 Διόρθωση της υπ' αριθ.  193/2023 (ΑΔΑ: 9ΤΩΡΩ1Ν-ΓΕΝ)  Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και της  υπ' αριθ.236/2023 (ΑΔΑ: ΨΨΣΔΩ1Ν-8ΨΘ)  Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  που αφορά τα  μισθώματα Εμποροπανήγυρης 2023 9ΒΠΖΩ1Ν-Τ1Σ
196/18-08-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης 6ΒΕΒΩ1Ν-ΚΘΗ 
197/18-08-2023 Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της  εργασίας «Ηλεκτροφωτισμός και επίβλεψη λειτουργίας, εποπτείας και ασφάλειας  ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε χώρους αρμοδιότητας Δήμου Σπάρτης κατά τη διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης Μυστρά έτους 2023», σε βάρος του Κ.Α.:70-6262.026 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Ψ7ΗΥΩ1Ν-Ω5Ο 
198/18-08-2023 Περί έγκρισης αιτήματος ενίσχυσης στόλου της αναδόχου εταιρίας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΠΕΡΜΕ HELLAS Μ.Α.Ε. που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Μεταφορά στερεών αποβλήτων»  6ΧΛΕΩ1Ν-62Ε 
199/18-08-2023 Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού στο πλαίσιο ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»  ΨΩΥ3Ω1Ν-Ζ5Ξ
200/18-08-2023 Περί διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση με τίτλο  “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ”, έγκρισης της αριθμ. 2/2023 Μελέτης του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και καθορισμού των όρων διακήρυξης  ΨΧΝΝΩ1Ν-ΝΑΕ
201/18-08-2023 Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών «Καθαρισμός οδών, τουαλετών και λοιπών χώρων εμποροπανήγυρης Μυστρά»  9288Ω1Ν-Κ90 
202/18-08-2023 Αποδοχή της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους Δήμων της Χώρας οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ψ8ΘΖΩ1Ν-8Τ2
203/18-08-2023 Αποδοχή χρηματοδότησης επιχορήγησης της ΠΕΔ, ποσού 10.000 € - Αναμόρφωση προϋπολογισμού  Ψ3Ι3Ω1Ν-ΘΥ9 
204/18-08-2023 Έγκριση μελετών, τευχών δημοπράτησης και υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο: «Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Σπάρτης» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ  ΑΝΑΒΟΛΗ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  32/22-08-2023  
205/22-08-2023 Επέκταση διάρκειας ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών διαγωνιζομένων στο  έργο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ»  6ΥΜΝΩ1Ν-Σ64
206/22-08-2023 Διόρθωση της υπ’ αριθ. 167/11-07-2023 με ΑΔΑ: Ψ2ΦΧΩ1Ν-Ω4Μ απόφασης Ο.Ε.   με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2023»  9ΩΟΠΩ1Ν-Ε94 
207/22-08-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για δημιουργία κωδικού για τιμητική διάκριση κ.λ.π.  65ΟΒΩ1Ν-ΝΥΨ 
208/22-08-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2023  ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 
209/22-08-2023 Αδυναμία  παραχώρησης  υπαλλήλου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης στο Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης  6ΩΜΣΩ1Ν-ΙΙΙ 
210/22-08-2023 Αδυναμία  παραχώρησης  υπαλλήλου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης στο Νομικό Πρόσωπο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης  6ΝΚ0Ω1Ν-ΞΩΖ 
211/22-08-2023 Αδυναμία  παραχώρησης  υπαλλήλου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης στο Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης  6Ν0ΥΩ1Ν-ΧΔΖ
212/22-08-2023 Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση συλλόγων  Ψ60ΟΩ1Ν-Κ0Θ 
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  33/23-08-2023   
213/23-08-2023 Συμπλήρωση της υπ’ αριθ.195/2023 (ΑΔΑ: 9ΒΠΖΩ1Ν-Τ1Σ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και της  υπ’ αριθ.253/2023 (ΑΔΑ: 9ΛΧΔΩ1Ν-Ρ0Ξ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν τα μισθώματα Εμποροπανήγυρης 2023  ΨΕΨΝΩ1Ν-69Σ 
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  34/29-08-2023  
214/29-08-2023 Περί διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της υπηρεσίας  με τίτλο  «Υπηρεσίες διαλογής - ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών 2023-2024», έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. Ε6/6/2023 μελέτης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και καθορισμού των όρων διακήρυξης  Ψ2ΖΓΩ1Ν-995
215/29-08-2023 Περί διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της προμήθειας  με τίτλο  «Σίτιση του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης για το σχολικό έτος 2023-2024», έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 5/2023 μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και καθορισμού των όρων διακήρυξης 

ΨΔΣΑΩ1Ν-ΦΧ7

216/29-08-2023 Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΙΝΙΩΝ Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»  ΨΒΟΞΩ1Ν-ΜΟ7
217/29-08-2023 Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από το Ν. 4830-2021» -Αναμόρφωση  6Ν3ΦΩ1Ν-ΣΕΖ
218/29-08-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2023 για ενίσχυση κωδικών για  δημοτικό φωτισμό και για άρδευση  για έργα οδοποιίας κλπ  Ψ74ΞΩ1Ν-ΖΟΑ
219/29-08-2023 Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 320,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10-6422.001 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για τη συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης στην έκθεση τουρισμού PHILOXENIA στη Θεσσαλονίκη - Έγκριση μετακίνησης δημοτικής αποστολής  ΨΙΨΖΩ1Ν-Ξ4Γ
220/29-08-2023 Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 400,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.001 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 320,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10-6422.001 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» για τη συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης στην έκθεση τουρισμού WTM στο Λονδίνο - Έγκριση μετακίνησης δημοτικής αποστολής  ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 
221/29-08-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023  για θέματα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και  Ανάπτυξης και του Τμήματος Καθαριότητας της ΔΤΥΧΥΔΟΜΠ  98ΒΘΩ1Ν-ΞΥΠ
222/29-08-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και τεχνικού προγράμματος 2023  Ψ4ΙΖΩ1Ν-ΛΞΗ
223/29-08-2023 Ανάκληση της υπ’ αριθ.179/04-08-2023 (ΑΔΑ:  9Ο5ΥΩ1Ν-90Β) Α.Ο.Ε. με θέμα «Περί καθορισμού όρων διαγωνισμού για την μίσθωση χώρων στάθμευσης τροχοφόρων προς εξυπηρέτηση των δημοτών, εντός της πόλης της Σπάρτης»  6ΣΧΡΩ1Ν-ΒΞΖ
224/29-08-2023 Συγκρότηση επιτροπής για την έρευνα του βάσιμου των απαιτήσεων (αποζημίωσης) του αναδόχου του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»  6ΗΟ2Ω1Ν-ΨΕΩ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  35/04-09-2023  
225/04-09-2023 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική αντιμετώπιση νομικού ζητήματος του Δήμου Ψ3ΩΦΩ1Ν-1ΥΥ
226/04-09-2023 Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο  «Εργασίες ταφών – εκταφών στα Α΄ και Β΄ κοιμητήρια Σπάρτης κ.α. 2023-2024»  Ψ55ΠΩ1Ν-ΜΗΚ
227/04-09-2023 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στην ΤΚ Καλυβίων Σοχάς  9ΕΗΖΩ1Ν-ΚΤΖ 
228/04-09-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  Ψ857Ω1Ν-64Ξ
229/04-09-2023 Έγκριση του 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ»  9Ν0ΙΩ1Ν-Α0Ω 
230/04-09-2023 Περί έγκρισης μελέτης, καθορισμού όρων και ημερομηνίας διεξαγωγής και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην ΤΚ Αφισίου»  9ΙΧΟΩ1Ν-ΤΛΔ 
231/04-09-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2023  ΨΗΔΖΩ1Ν-ΚΔ0
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  36/07-09-2023  
232/07-09-2023 Εξειδίκευση πίστωσης  για την αθλητική εκδήλωση ΣΠΑΡΤΑΚΙΑΔΑ 2023  Ψ2ΗΗΩ1Ν-Λ44
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  37/20-09-2023  
233/20-09-2023 Έγκριση λογαριασμού εσόδων –εξόδων για τον μήνα Αύγουστο έτους 2023   6ΒΨ8Ω1Ν-ΩΝΥ
234/20-09-2023 Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού»   
235/20-09-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  Ψ7ΘΘΩ1Ν-ΣΓ0
236/20-09-2023 Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Σπάρτης για τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΠΕΛ23 «Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας» της ΕΥΔ ΕΠ Πελοποννήσου»  63Ε5Ω1Ν-ΒΕΝ
237/20-09-2023 Έγκριση μελετών, τευχών δημοπράτησης και υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο: «Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Σπάρτης» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ  ΩΧΘΒΩ1Ν-ΨΔΦ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  38/21-09-2023  
238/21-09-2023 Έγκριση μελετών, τευχών δημοπράτησης και υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Σπάρτης» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ  Ψ8ΦΣΩ1Ν-1ΡΨ
239/21-09-2023 Εξειδίκευση πίστωσης  ποσού 12.850,00 ευρώ  σε βάρος του  Κ.Α.15-6472.020 με τίτλο «Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων  του Δήμου με την ΠΕΔΠ» για την πολιτιστική  εκδήλωση με τίτλο  «Εκδήλωση προς τιμή των συμμετεχόντων στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2023“»  9Π9ΑΩ1Ν-Ψ94
240/21-09-2023 Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης ποσού 20.000,00€ για την εκδήλωση ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2023  σε βάρος των Κ.Α.15-6472.020 για την αθλητική εκδήλωση με τίτλο ¨Διοργάνωση  ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ και ΣΠΑΡΤΙΑΚΙΑΔΑ 2023 “  ΨΑ36Ω1Ν-ΝΡΡ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  39/02-10-2023  
241/02-10-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην ΤΚ Αφισίου»  ΨΒΧ5Ω1Ν-ΤΛ4
242/02-10-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  6ΑΜΚΩ1Ν-ΟΒΞ
243/02-10-2023 Έγκριση του  2ου Πρακτικού  επιτροπής διαγωνισμού  στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων  συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή  αναδόχου της προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»  6ΚΠΘΩ1Ν-Τ3Ι
244/02-10-2023 Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή προσωρινού αναδόχου προμήθειας με τίτλο «Σίτιση του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης για το σχολικό έτος 2023-2024»  ΨΝΒΒΩ1Ν-ΚΟΕ
245/02-10-2023 Έγκριση του 1ου Πρακτικού της  Επιτροπής  Διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια  με τίτλο «Προμήθεια  Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για το  προσωπικό  του Δήμου Σπάρτης»  69Λ3Ω1Ν-ΝΨΧ
246/02-10-2023 Διόρθωση των αριθ.59, 88, 163/2023 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής οι οποίες αφορούν αντίστοιχα την  έγκριση 1ου, 2ου και 3ου πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Προμήθειας «Αισθητική αναβάθμιση δημόσιου χώρου, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας»  Ψ65ΛΩ1Ν-ΡΜΡ
247/02-10-2023 Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στην ΤΚ Καλυβίων Σοχάς  ΡΗΤΘΩ1Ν-Η6Ω
   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  40/17-10-2023  
248/17-10-2023 Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή προσωρινού αναδόχου προμήθειας με τίτλο «Σίτιση του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης για το σχολικό έτος 2023-2024» Ψ9Ι4Ω1Ν-ΤΨ9
249/17-10-2023 Έγκριση λογαριασμού εσόδων –εξόδων για τον μήνα Σεπτέμβριο έτους 2023 963ΤΩ1Ν-8ΘΩ
250/17-10-2023 Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσίας με τίτλο «Χριστουγεννιάτικος στολισμός Δ.Ε. Σπαρτιατών» 9ΚΦΤΩ1Ν-ΠΔ6
251/17-10-2023 Έγκριση Ανάθεσης της υπηρεσίας “Εργασίες Διαχείρισης Οργανωμένων Περιοχών Πρασίνου 2023” 6ΔΙΥΩ1Ν-Γ34
252/17-10-2023 Αποδοχή ή μη αιτήματος του κ.Κορωνιού Ανδρέα για εξώδικο συμβιβασμό ΨΜΒΙΩ1Ν-1Ε2
253/17-10-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης ΨΧΡΑΩ1Ν-9Δ0
254/17-10-2023 Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση συλλόγων κατόπιν έγκρισης επιχορήγησης με την αριθ. 287/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ψ75ΡΩ1Ν-1Κ1
255/17-10-2023 Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 400,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α 00-6432.002  «Συμμετοχή του Δήμου σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις εσωτερικού & εξωτερικού»   και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 320,00 ευρώ σε βάρος του  Κ.Α. 10-6422.001 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για τη συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης στην έκθεση τουρισμού WTM στο Λονδίνο - Έγκριση μετακίνησης δημοτικής αποστολής 60ΚΓΩ1Ν-ΣΗΣ
256/17-10-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Πελλάνας  οικ. έτους 2023 67Ω4Ω1Ν-ΓΛΧ
257/17-10-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2023 ΨΒΓΒΩ1Ν-ΥΙΩ
258/17-10-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Αλευρούς  οικ. έτους 2023 6ΗΔΙΩ1Ν-ΒΛΤ
259/17-10-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Παλαιοπαναγιάς  οικ. έτους 2023 93ΤΩΩ1Ν-Η4Γ
260/17-10-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Σουστιάνων  οικ. έτους 2023 Ω85ΙΩ1Ν-ΔΑ9
261/17-10-2023 Τροποποίηση της υπ’ αριθ.117/23-05-2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  με ΑΔΑ: 9ΩΘΨΩ1Ν-53Ν  και με θέμα «Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη «Παραλλαγές δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕΔΔΗΕ» ποσού  1.388,18 € 9Φ0ΒΩ1Ν-ΓΩΕ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  41/25-10-2023  
262/25-10-2023 Αποδοχή παραχώρησης τμήματος ακινήτου σε κοινή χρήση στη Δημοτική Κοινότητα Αμυκλών  Ψ13ΓΩ1Ν-ΧΩΡ
263/25-10-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  9ΤΩ3Ω1Ν-ΕΛΜ
264/25-10-2023 Ματαίωση διαδικασίας διαγωνισμού του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ»  6ΦΞ0Ω1Ν-ΣΛΣ
265/25-10-2023 Έγκριση του 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΦΥΣΙΟΥ»  Ψ6ΝΨΩ1Ν-9ΟΑ
266/25-10-2023 Περί έγκρισης 1ου πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού στο πλαίσιο Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας - προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»  Ψ166Ω1Ν-0ΑΔ
267/25-10-2023 Γνωμοδότηση σχετικά με την από 25-09-2023 ένσταση της «Β.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ (ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε.) αναδόχου του έργου με τίτλο ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΣΟΥΣ ΓΟΥΔΕ» κατά της υπ’ αριθ.18606/04-09-2023 απόφασης της Δ.Τ.Υ.Χ.Υ.Δ.&Π.  95Χ1Ω1Ν-61Γ
268/25-10-2023 Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας   με  τίτλο:   «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων ΔΕ Θεραπvών, Καρυών, Μυστρά, Οινούντος, Πελλάνας και Φάριδος»  6ΡΓΓΩ1Ν-ΚΦΙ
269/25-10-2023 Έγκριση υποβολής πρότασης για την Πράξη: «Αποκαταστάσεις ζημιών από ισχυρά καιρικά φαινόμενα στην Τ.Κ. Καστορίου» στο ΤΠΑ ΥΠΕΣ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό «Π86-16 ΦΥΣ ΚΑΤ» του Υπουργείου Εσωτερικών  6ΩΙ3Ω1Ν-0ΣΡ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  42/31-10-2023  
  Έλλειψη απαρτίας – δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση *** 
   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 43/07-11-2023  
270/07-11-2023 Προέλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων της 31-12-2021 (Ισολογισμού και Κατάστασης  Αποτελεσμάτων Χρήσεων χρήσεως) 6330Ω1Ν-ΞΝ4
271/07-11-2023 Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού (ΔΕΔΔΗΕ)» σε βάρος του Κ.Α.: 20-7325.004, ποσού 6.946,17€ 6ΙΘΒΩ1Ν-Π3Ν
272/07-11-2023 Έγκριση του 2ου  Πρακτικού της Επιτροπής ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού» - Κατακύρωση σύμβασης ΨΤ18Ω1Ν-ΞΘΟ
273/07-11-2023 Έγκριση του 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τις  «Υπηρεσίες διαλογής – ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών 2023-2024» ΨΔΥΠΩ1Ν-ΑΦ4
274/07-11-2023 Έγκριση Ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαχείριση δέντρων (κλαδέματα, άρση επικινδυνότητας κλπ) 2023” ΨΩ9ΕΩ1Ν-7Φ5
275/07-11-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Αγίας Ειρήνης οικ. έτους 2023 96ΜΡΩ1Ν-ΟΜΤ
276/07-11-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Άρνας  οικ. έτους 2023 Ψ76ΟΩ1Ν-ΙΥΑ
277/07-11-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Αφισσού  οικ. έτους 2023 ΨΒΛΕΩ1Ν-ΤΔΝ
278/07-11-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Βορδόνιας  οικ. έτους 2023 619ΚΩ1Ν-4Λ5
279/07-11-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Καλυβίων Σοχάς  οικ. έτους 2023 6ΑΑΣΩ1Ν-9ΜΒ
280/07-11-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Κονιδίτσας  οικ. έτους 2023 ΨΜΦΚΩ1Ν-2Φ3
281/07-11-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Λευκοχώματος  οικ. έτους 2023 6ΗΖ0Ω1Ν-4Λ5
282/07-11-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Λογγάστρας  οικ. έτους 2023 ΨΙΟΑΩ1Ν-ΕΤΨ
283/07-11-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Ξηροκαμπίου  οικ. έτους 2023 Ψ8ΔΛΩ1Ν-Ζ5Ν
284/07-11-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Παρορείου  οικ. έτους 2023 6Α6ΓΩ1Ν-Π77
285/07-11-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Περιβολίων  οικ. έτους 2023 ΨΦ6ΟΩ1Ν-ΟΛΓ
286/07-11-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Πλατάνας  οικ. έτους 2023 Ψ6ΔΗΩ1Ν-2ΗΝ
287/07-11-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Πολοβίτσας  οικ. έτους 2023 Ψ59ΛΩ1Ν-3ΔΧ
288/07-11-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Σελλασίας  οικ. έτους 2023 6ΠΓΓΩ1Ν-34Ζ
289/07-11-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Τρύπης  οικ. έτους 2023 6Π19Ω1Ν-Ζ26
290/07-11-2023 Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης τμήματος ακινήτου σε κοινή χρήση ΨΡΒΒΩ1Ν-Ω5Ο
291/07-11-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2023 Ω8ΚΖΩ1Ν-ΑΕΔ
292/07-11-2023 Περί ματαίωσης διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» ΨΨΥ4Ω1Ν-1ΓΛ
293/07-11-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης ΨΧΩΛΩ1Ν-961
294/07-11-2023 Περί καθορισμού όρων και ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» 9ΓΒΦΩ1Ν-207
295/07-11-2023 Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης: «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας» στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» - Αναμόρφωση προϋπολογισμού» 6ΨΩΖΩ1Ν-ΦΜΓ
296/07-11-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2023 Ψ9Ε7Ω1Ν-ΥΜΞ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 44/14-11-2023  
297/14-11-2023 Έγκριση λογαριασμού εσόδων–εξόδων για τον μήνα Οκτώβριο έτους 2023 Ψ23ΔΩ1Ν-2ΓΞ
298/14-11-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης 6ΔΓ5Ω1Ν-ΡΕΞ
299/14-11-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Βρεσθένων  οικ. έτους 2023 69ΝΦΩ1Ν-ΡΟΘ
300/14-11-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Αγίου Ιωάννη  οικ. έτους 2023 ΨΖΓΒΩ1Ν-ΛΙ8
301/14-11-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Αμυκλών  οικ. έτους 2023 6Μ4ΤΩ1Ν-Χ7Η
302/14-11-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Βασιλικής  οικ. έτους 2023 ΨΜΨΡΩ1Ν-Β0Γ
303/14-11-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Καμινίων  οικ. έτους 2023 ΨΑ91Ω1Ν-ΖΓΕ
304/14-11-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Ανωγείων  οικ. έτους 2023 ΨΛΡ8Ω1Ν-ΚΣ5
305/14-11-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Αλευρούς οικονομικού έτους 2023 ΨΠΛΝΩ1Ν-ΡΗ4
306/14-11-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Πελλάνας οικονομικού έτους 2023 Ρ60ΗΩ1Ν-Α5Ε
307/14-11-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Σπαρτιατών οικονομικού έτους 2023 999ΚΩ1Ν-ΖΞΛ
308/14-11-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Σουστιάνων οικονομικού έτους 2023 6ΒΗ0Ω1Ν-Ζ5Β
309/14-11-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Ποταμιάς οικονομικού έτους 2023 ΨΑΗΞΩ1Ν-ΘΔΗ
310/14-11-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Σπαρτιάς οικονομικού έτους 2023 6Α98Ω1Ν-Β7Ζ
311/14-11-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του Προέδρου Κοινότητας Θεολόγου οικ. έτους 2023 9ΙΦ7Ω1Ν-1ΗΙ
312/14-11-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του Προέδρου Κοινότητας Γεωργιτσίου οικ.έτους 2023 ΨΠ99Ω1Ν-Σ0Δ
313/14-11-2023 Περί καθορισμού όρων και ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «Αγροτική οδοποιία Μαγούλας-Αγ. Ιωάννη-Αγ.Ειρήνης» ΨΘ4ΔΩ1Ν-Δ2Ν
314/14-11-2023 Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης Α΄ τριμήνου 2023 ΨΘΩ5Ω1Ν-06Τ
315/14-11-2023 Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης Β΄ τριμήνου 2023 6Α7ΖΩ1Ν-5ΥΡ
316/14-11-2023 Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2023 6Ψ69Ω1Ν-76Τ
317/14-11-2023 Περί διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της προμήθειας  με τίτλο  “Προμήθεια τροφίμων (γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων και τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου) για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης”, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 2/2023 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και Εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και καθορισμού των όρων διακήρυξης ΨΝΖΗΩ1Ν-03Υ
318/14-11-2023 Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού  μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για το Προσωπικό του Δήμου Σπάρτης» ΨΥ1ΕΩ1Ν-ΛΑ8
319/14-11-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος - Αλλαγή χρηματοδότησης ΨΛΒ1Ω1Ν-5ΦΟ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 45/16-11-2023  
320/16-11-2023 Ανάκληση της αριθ.273/07-11-2023 απόφασης με θέμα «Έγκριση του 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τις  «Υπηρεσίες διαλογής – ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών 2023-2024» 6Ξ7ΑΩ1Ν-Ρ5Γ
321/16-11-2023 Έγκριση του 1ου Πρακτικού (σε ορθή επανάληψη) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τις  «Υπηρεσίες διαλογής – ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών 2023-2024»  6ΟΖΝΩ1Ν-3ΞΟ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  46/28-11-2023  
322/28-11-2023 Ανάθεση σε συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου ΨΘΞ1Ω1Ν-1Ε0
323/28-11-2023 Ανάθεση σε συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης για την παραχώρηση του κοινοτικού Ξενώνα Βρεσθένων στο Κληροδότημα Ν.Πηλάλα 6Ν36Ω1Ν-092
324/28-11-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης 6ΚΚΥΩ1Ν-ΖΨ6
325/28-11-2023 Έγκριση κατάρτισης Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2024 με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και έγκριση αυτής Ψ6ΕΔΩ1Ν-0ΑΠ
326/28-11-2023 Περί μετάθεσης ημερομηνίας λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό του έργου «Αγροτική οδοποιία Μαγούλας-Αγ. Ιωάννη-Αγ.Ειρήνης» 61Κ9Ω1Ν-0Ο1
327/28-11-2023 Περί απαλλαγής υπολόγου εντάλματος πληρωμής  για τη δαπάνη «Παραλλαγές δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕΔΔΗΕ» ποσού  1.388,18 € 6Α6ΟΩ1Ν-Ψ4I
328/28-11-2023 Περί απαλλαγής υπολόγου εντάλματος πληρωμής  για τη δαπάνη: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού (ΔΕΔΔΗΕ)» σε βάρος του Κ.Α.: 20-7325.004 ποσού 6.946,17 € ΨΦΝΣΩ1Ν-ΝΑΨ
329/28-11-2023 Νομική Υποστήριξη του κ.Αθανάσιου Καρλαύτη του Βασιλείου (πρώην Αντιδήμαρχος Σπάρτης) 6ΕΒΖΩ1Ν-Σ9Υ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  47/04-12-2023   
330/04-12-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  9Λ9ΖΩ1Ν-Φ44
331/04-12-2023 Έγκριση του2ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες διαλογής – ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών 2023-2024»  ΨΜΗΚΩ1Ν-5ΝΥ
332/04-12-2023 Διορισμός Δικηγόρου για τη Νομική υποστήριξη της  Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χ.Υ.Δομ.& Π. κας Άννας Καρακίτσου  6ΜΘΤΩ1Ν-04Χ
333/04-12-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2023 για ενίσχυση κωδικών και διόρθωση προηγούμενης αναμόρφωσης  6Ρ4ΟΩ1Ν-ΜΦΠ 
*** Γνωμοδότηση σχετικά με την από 29-10-2023 ένσταση «ΔΟΜΗΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε»   (ΔΟΜΗΚΑΤ)» αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» κατά της υπ.αρ.22049/16-10-2023 Ειδικής Διαταγής της Δ.Τ.Υ.Χ.Υ.Δ.& Π.  ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 
*** Γνωμοδότηση σχετικά με την από 29-10-2023 ένσταση «ΔΟΜΗΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε» (ΔΟΜΗΚΑΤ)» αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» κατά της υπ.αρ. 22030/16-10-2023 Ειδικής Διαταγής της Δ.Τ.Υ.Χ.Υ.Δ.& Π.  ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
*** Γνωμοδότηση σχετικά με την από 22-11-2023 ένσταση «ΔΟΜΗΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε» (ΔΟΜΗΚΑΤ)» αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» κατά της υπ.αρ.22274/01-11-2023 Απόφασης Απόρριψης Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών της Δ.Τ.Υ.Χ.Υ.Δ.& Π.  ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
*** Γνωμοδότηση σχετικά με την από 27-11-2023 ένσταση «ΔΟΜΗΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε»  (ΔΟΜΗΚΑΤ)» αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» κατά της υπ.αρ.23994/10-11-2023 Απόφασης περί κήρυξης έκπτωσης του αναδόχου του έργου της Δ.Τ.Υ.Χ.Υ.Δ.& Π.  ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  48/12-12-2023  
334/12-12-2023 Περί έγκρισης 2ου πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού στο πλαίσιο Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας - προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»  ΨΝΖ4Ω1Ν-9ΙΤ
335/12-12-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  Ψ1ΘΠΩ1Ν-ΖΓ2
336/12-12-2023 Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας -εξειδίκευση πίστωσης για την χορήγηση  χρηματικού βοηθήματος  Ψ819Ω1Ν-8Ν6
337/12-12-2023 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 8389/02-05-2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV012583019 2023-05-02 Σύμβασης για την υπηρεσία «Υπηρεσία μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων» του Δήμου Σπάρτης ως προς την  άνευ οικονομικού αντικειμένου χρονική παράταση σε εφαρμογή του άρθρου 132 του ν.4412/2016  ΨΥ6ΟΩ1Ν-ΔΓΤ
338/12-12-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την δημιουργία κωδικού για την κατεπείγουσα ανάθεση μέσων ατομικής προστασίας  643ΗΩ1Ν-5ΟΙ
339/12-12-2023 Αποδοχή της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Δήμων της Χώρας οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών αυτών της 15ης Οκτωβρίου 2023 6ΤΛ3Ω1Ν-ΘΣΓ
340/12-12-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του Προέδρου Κοινότητας Βουτιάνων  οικ. έτους 2023  ΨΒΩΝΩ1Ν-Μ49
341/12-12-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του Προέδρου Κοινότητας Βαρβίτσας οικ. έτους 2023  6ΖΧΖΩ1Ν-ΦΓ5
342/12-12-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του Προέδρου Κοινότητας Βασαρά  οικ. έτους 2023  ΨΛ9ΔΩ1Ν-225
343/12-12-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του Προέδρου Κοινότητας Γκοριτσάς  οικ. έτους 2023  6ΡΝΣΩ1Ν-ΓΚΕ
344/12-12-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του Προέδρου Κοινότητας Καρυών  οικ. έτους 2023  67ΨΝΩ1Ν-ΘΘΕ
345/12-12-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Κεφαλά  οικ. έτους 2023  ΨΣΖΕΩ1Ν-Θ74
346/12-12-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του Προέδρου Κοινότητας Αγίων Αναργύρων οικ. έτους 2023  ΨΟΗΑΩ1Ν-ΟΜΜ
347/12-12-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Σκούρας  οικ. έτους 2023  645ΘΩ1Ν-Κ16
348/12-12-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του Προέδρου Κοινότητας Βουτιάνων  οικ. έτους 2023  ΨΒ1ΒΩ1Ν-7ΡΟ
349/12-12-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Λογγανίκου οικονομικού έτους 2023  6Κ34Ω1Ν-Θ1Τ
350/12-12-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Άρνας οικονομικού έτους 2023  6Α4ΛΩ1Ν-96Ψ
351/12-12-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Πλατάνας οικονομικού έτους 2023  Ψ6Θ2Ω1Ν-7ΟΑ
352/12-12-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Παρορείου οικονομικού έτους 2023  Ψ8ΨΕΩ1Ν-9ΓΝ
353/12-12-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Καλυβίων Σοχάς οικονομικού έτους 2023  ΨΨΤΙΩ1Ν-ΠΚ5
354/12-12-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Πολοβίτσας οικονομικού έτους 2023  ΨΖΔΓΩ1Ν-ΨΝΙ
355/12-12-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Λευκοχώματος οικονομικού έτους 2023  66ΔΖΩ1Ν-ΛΦΟ
356/12-12-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Τρύπης οικονομικού έτους 2023  Ψ9ΕΥΩ1Ν-8ΔΤ
357/12-12-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Αφισσού οικονομικού έτους 2023  63ΑΨΩ1Ν-93Ω
358/12-12-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Χρυσάφων οικονομικού έτους 2023  6ΘΟΡΩ1Ν-Τ7Θ
359/12-12-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Βορδόνιας οικονομικού έτους 2023  99ΔΔΩ1Ν-ΨΛΛ
360/12-12-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Βρεσθένων οικονομικού έτους 2023   ΨΥΕΨΩ1Ν-ΝΒΨ
361/12-12-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής  Κοινότητας Βασιλικής οικονομικού έτους 2023 6ΓΩΟΩ1Ν-Ρ9Π 
362/12-12-2023 Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σπάρτης Α’ εξαμήνου 2023  ΨΔ80Ω1Ν-ΓΗΛ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  49/19-12-20  
363/19-12-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου  οικ. έτους 2023 ΨΥΜΓΩ1Ν-8ΩΨ
364/19-12-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Καστορείου οικ. έτους 2023 66ΤΕΩ1Ν-ΓΞΞ
365/19-12-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Μαγούλας οικ. έτους 2023 Ψ4ΩΦΩ1Ν-926
366/19-12-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας  Μυστρά οικ. έτους 2023 9ΠΩΟΩ1Ν-70Τ
367/19-12-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Γοράνων οικ. έτους 2023 6422Ω1Ν-1ΑΚ
368/19-12-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του Προέδρου Κοινότητας Τραπεζοντής  οικ. έτους 2023 9ΩΜΘΩ1Ν-ΤΒ5
369/19-12-2023 Ανάκληση της αριθ.348/12-12-2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του Προέδρου Κοινότητας Βουτιάνων  οικ. έτους 2023» ΨΑ69Ω1Ν-ΙΟ6
370/19-12-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2023 6ΩΗ6Ω1Ν-Ρ9Η
371/19-12-2023 Περί αναπροσαρμογής  ή μη τελών ηλεκτροφωτισμού /καθαριότητας για το οικ. έτος 2024 ΨΧΖ3Ω1Ν-ΕΨΠ
372/19-12-2023 Περί αναπροσαρμογής ή μη φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το οικ. έτος 2024 ΨΗΦΠΩ1Ν-ΠΣΩ
373/19-12-2023 Περί αναπροσαρμογής ή μη  τέλους ακίνητης περιουσίας για το οικ.έτος 2024 980ΛΩ1Ν-Ψ9Ψ
374/19-12-2023 Περί αναπροσαρμογής ή μη ημερήσιου  τέλους Λαϊκών αγορών για το έτος 2024 ΨΖΥ2Ω1Ν-ΔΘΥ
375/19-12-2023 Περί αναπροσαρμογής ή μη  τελών κοινοχρήστων χώρων και πλατειών για το 2024 9Σ95Ω1Ν-Δ4Ι
376/19-12-2023 Περί αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων κοιμητηρίων οικ. έτους 2024 ΩΝΝΔΩ1Ν-ΒΓ6
377/19-12-2023 Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΦΥΣΙΟΥ» 6ΗΚ9Ω1Ν-5ΛΜ
378/19-12-2023 Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» 6ΞΞΧΩ1Ν-4ΨΨ
379/19-12-2023 Περί καθορισμού όρων και ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ» 6ΟΖΧΩ1Ν-Ψ9Τ
380/19-12-2023 Γνωμοδότηση σχετικά με την από 29-10-2023 ένστασης «ΔΟΜΗΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε» (ΔΟΜΗΚΑΤ)» αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» κατά της υπ’ αρ.22049/16-10-2023 Ειδικής Διαταγής της Δ.Τ.Υ.Χ.Υ.Δ.& Π. 6ΕΔΞΩ1Ν-ΨΜ5
381/19-12-2023 Γνωμοδότηση σχετικά με την από 29-10-2023 ένστασης «ΔΟΜΗΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε» (ΔΟΜΗΚΑΤ)» αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» κατά της υπ’ αρ.22030/16-10-2023 Ειδικής Διαταγής της Δ.Τ.Υ.Χ.Υ.Δ.& Π. ΨΟΝΞΩ1Ν-425
382/19-12-2023 Γνωμοδότηση σχετικά με την από 22-11-2023 ένστασης «ΔΟΜΗΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε» (ΔΟΜΗΚΑΤ)» αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» κατά της υπ’ αρ.22274/01-11-2023 Απόφασης Απόρριψης Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών της Δ.Τ.Υ.Χ.Υ.Δ.& Π. ΨΒ9ΘΩ1Ν-Ν96
383/19-12-2023 Γνωμοδότηση σχετικά με την από 27-11-2023 ένστασης «ΔΟΜΗΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε» (ΔΟΜΗΚΑΤ)» αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» κατά της υπ’ αρ.23994/10-11-2023 Απόφασης περί κήρυξης έκπτωσης του αναδόχου του έργου της Δ.Τ.Υ.Χ.Υ.Δ.& Π. ΨΒΞΒΩ1Ν-92Ρ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  50/28-12-2023  
384/28-12-2023 Έγκριση λογαριασμού εσόδων–εξόδων για τον μήνα Νοέμβριο έτους 2023 ΨΜΨΣΩ1Ν-Π95
385/28-12-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης ΡΨΟΤΩ1Ν-ΞΤΝ
386/28-12-2023 Περί έγκρισης 3ου πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού στο πλαίσιο Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας - προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» 9ΦΗ1Ω1Ν-5ΤΜ
387/28-12-2023 Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων (γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων και τροφίμων κοινωνικού παντοπωλείου) για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης»  
388/28-12-2023 Περί διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του (Σχολικών Επιτροπών)»,έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 3/2023 Ενιαίας Μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και καθορισμού των όρων διακήρυξης ΨΓ6ΒΩ1Ν-ΙΓΓ

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.