δημος

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «Ασφαλιστική κάλυψη της εμποροπανήγυρης» , προϋπολογισμού δαπάνης 1.140,00 ευρώ. Καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς ο τίτλος της προμήθειας, έως τις 21 Αυγούστου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  του Δήμου Σπάρτης, Μαγούλα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

 

Μελέτη

 

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015 10:25

Φύλαξη της εμποροπανήγυρης

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «Φύλαξη  της εμποροπανήγυρης» , προϋπολογισμού δαπάνης 7.800,00 ευρώ. Καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς ο τίτλος της προμήθειας, έως τις 21 Αυγούστου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  του Δήμου Σπάρτης, Μαγούλα.

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, του Δήμου Σπάρτης, (Δ/νση: Μαγούλα παλαιό Δημαρχείο), ΤΚ 23100, Τηλ: 27313 61127, αρμόδιος υπάλληλος Νικόλαος Παναγάκος.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

 

Μελέτη

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του σε φωτοαντιγραφικό χαρτί καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την Τρίτη 18 Αυγούστου και ώρα 12:00 στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών στη Μαγούλα (ισόγειο υπόψιν κας ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΥ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των ειδών, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή της.

Πληροφορίες για τo διαγωνισμό θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σπάρτης, (Δ/νση: ΜΑΓΟΥΛΑ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΤΚ 23100, Τηλ: 2731361123, κιν. 6973775295, e-mail: gsmyrnios Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Σμυρνιός)


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «Κατασκευή παραπηγματων και ηλεκτροφωτισμο»,, προϋπολογισμού 10560,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες δημοσίων έργων καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη των εργασιών του αναφερομένου έργου με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Τετάρτη  12 Αυγούστου 2015 και ώρα 13:00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι πτυχίο για έργα ανάλογης δυναμικότητας και ειδικότητας, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, καθώς και οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ.27313-63362 .

Η παρούσα όπως αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων α)του Κεντρικού Καταστήματος Δήμου Σπάρτης και β)της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Σπάρτη 10 Αυγούστου  2015
Ο Δήμαρχος Σπάρτης


Ευάγγελος Βαλιώτης

Μελέτη

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ πρ.ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΚ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ», προϋπολογισμού 7.500,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προϋπολογισμός

Τεχνική Περιγραφή

Τιμολόγιο

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά,  για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια & εγκατάσταση Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού μηχ/σης», προϋπολογιζόμενης δαπάνης  30.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Περίληψη Διακήρυξης 

Διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια Θραυστού υλικού (3Α) και Αμμοχάλικου Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ» προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της αναφερόμενης προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο Π.Ε., μέχρι και την Δευτέρα 3 – 08 - 2015 και ώρα 14:00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ .

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο.

• Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου ή ισοδύναμο έγγραφο που να αποδεικνύει τη δραστηριότητα του ενδιαφερόμενου στα προμηθευόμενα είδη .

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ. 27313-63370 από τον Υπάλληλο της ΔΤΥ κ.Πανόπουλο Βασίλειο .

Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί: α) στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, β) στην ιστοσελίδα του Δήμου

 

ΣΠΑΡΤΗ: 29 – 07 - 2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

 

 

ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια Θραυστού υλικού (3Α) και Αμμοχάλικου Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ» προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της αναφερόμενης προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο Π.Ε., μέχρι και την Δευτέρα 3 – 08 - 2015 και ώρα 14:00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ .

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο.

• Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου ή ισοδύναμο έγγραφο που να αποδεικνύει τη δραστηριότητα του ενδιαφερόμενου στα προμηθευόμενα είδη .

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ. 27313-63370 από τον Υπάλληλο της ΔΤΥ κ.Πανόπουλο Βασίλειο .

Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί: α) στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, β) στην ιστοσελίδα του Δήμου

  

ΣΠΑΡΤΗ: 29 – 07 - 2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

 

 

ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 
 
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015 14:47

Προμήθεια κάδων

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ», προϋπολογισμού  52.321,00  ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

Τεχνική έκθεση

Τεχνικές Προδιαγραφές

Συγγραφή υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός

Έντυπο προσφοράς

Βαθμολογία προσφορών

Εξώφυλλο

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «Βελτίωση –αποκατάσταση υδραυλάκων άρδευσης», προϋπολογισμού 3000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες δημοσίων έργων καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη των εργασιών του αναφερομένου έργου με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στη Μαγούλα, μέχρι και τη Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015 και ώρα 9:00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι πτυχίο για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ανάλογης δυναμικότητας, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, καθώς και οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ. 27313-63362.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων α)Δημοτικό κατάστημα Σπάρτης β)της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών γ) στον ιστότοπο του δήμου

 

Μαγούλα  27 Ιουλίου 2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

 

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

Μελέτη

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.