δημος

Αποφάσεις

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2023

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/03-01-2023  
1/03-01-2023 Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Σπάρτης οικονομικού  έτους 2023 6ΝΑ1Ω1Ν-ΔΦΣ
   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/03-01-2023  
2/03-01-2023 Ανάκληση της αριθ.258/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για την απευθείας μίσθωση αεροδρομίου.  ΑΝΑΒΟΛΗ
3/03-01-2023 Περί χορήγησης άδειας στο Δημοτικό Σύμβουλο κ.Παναγιώτη Πριστούρη 98Σ0Ω1Ν-Γ5Π
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/09-01-2023  
  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ  
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/16-01-2023  
4/16-01-2023 Ανάκληση της αριθ.258/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για την απευθείας μίσθωση αεροδρομίου (εξ αναβολής). 6ΡΕΜΩ1Ν-ΖΛΔ
5/16-01-2023 Περί  καθορισμού οργάνων επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών βάση του άρθρου 1 & 9 του Π.Δ. 270/1981 για το έτος 2023 και για τους διαγωνισμούς του 2022 που είναι σε εξέλιξη και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών 6ΑΦ6Ω1Ν-4ΗΕ
6/16-01-2023 Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης – ορισμός νέου   ΨΛΩΥΩ1Ν-ΝΒΙ
7/16-01-2023 Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών (Κ.Α.Ε. 00-6124) 9981Ω1Ν-ΧΚ0
8/16-01-2023 Ανάκληση της αριθ.233/2022 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Περί αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων Κοιμητηρίων οικ.έτους 2023» 6ΣΒΙΩ1Ν-ΚΒ9
9/16-01-2023 Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2023 6ΣΛΗΩ1Ν-Υ45
10/16-01-2023 Συγκρότηση διευρυμένης Διαπαραταξιακής Επιτροπής, για την τροποποίηση του υφιστάμενου κανονισμού λειτουργίας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σπάρτης ΨΕΙΡΩ1Ν-ΜΧΗ
11/16-01-2023 Παροχή γνώμης επί της αριθ.60/2022 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου με θέμα «Διαμόρφωση εισήγησης τιμολογιακής πολιτικής και προϋπολογισμού έτους 2023 προς το Δ.Σ.» Ψ0ΟΙΩ1Ν-ΒΜΗ
12/16-01-2023 Αποδοχή αιτήματος της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Αναβίωση Βαμβακούς/Vamvakou Revival» σχετικά με εκτέλεση εργασιών «στο Κοινοτικό κατάστημα Βαμβακούς για την λειτουργία θερμοκοιτίδας νέων επιχειρήσεων». 6ΝΙΙΩ1Ν-10Β
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/01-02-2023  
13/01-02-2023 Έγκριση της αρίθμ πρωτ. 1704/31-01-2023  Απόφασης Δημάρχου για την κατεπείγουσα ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση προβλημάτων από την έντονη βροχόπτωση της 26/01/2023». Ψ2ΞΚΩ1Ν-Ρ4Ψ
14/01-02-2023 Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας (MoC) στο πλαίσιο της Αποστολής για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030 ΨΗ3ΒΩ1Ν-ΕΨ3
15/01-02-2023 Χορήγηση άδειας λειτουργίας αμιγούς επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. 6ΥΜΔΩ1Ν-ΠΒΨ
16/01-02-2023 Υποβολή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων 66ΕΛΩ1Ν-9Φ6
17/01-02-2023 Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης» 6Θ93Ω1Ν-ΩΕΤ
18/01-02-2023 Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης 6ΝΖΟΩ1Ν-Τ7Ω
19/01-02-2023 Περί χορήγηση άδειας στο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τριτάκη Παναγιώτη  ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ χωρίς να ληφθεί απόφαση.
20/01-02-2023 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών τακτοποιητικού του έργου "Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού λοιπών Δ.Ε. (πλην Σπάρτης)" Ψ1ΞΒΩ1Ν-ΩΝ8
21/01-02-2023 Έγκριση της αριθ.540/13-12-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση της αριθμ πρωτ. 24697/14-12-2022  Απόφασης Δημάρχου για την κατεπείγουσα ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση προβλημάτων από την έντονη ανεμοθύελλα της 10/12/2022» (παρ.2. άρθ.37 Ν.5013/2023) 6ΥΚΨΩ1Ν-7ΘΖ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/15-02-2023   
22/15-02-2023 Πολυετής προγραμματισμός  ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης  2024-2027   64ΕΓΩ1Ν-3ΤΩ
23/15-02-2023 Τροποποίηση της αρ.πρωτ.7886/29-4-2021 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υλοποίησης Πράξης» (Υποέργο 7 της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall) Σπάρτης», με Κωδικό MIS 5037870). 6ΛΗΒΩ1Ν-98Ω
24/15-02-2023 Περί καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2023  ΨΝΨΧΩ1Ν-Θ46
25/15-02-2023 Περί έγκρισης Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2023. ΨΙ2ΦΩ1Ν-ΞΟ9
26/15-02-2023 Έγκριση της αριθ.8/2023 κυκλοφοριακής μελέτης «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια διεξαγωγής του αγώνα “SPARTA CITY ULTA” 2023, στο Δήμο Σπάρτης». ΨΟ7ΣΩ1Ν-Μ94
27/15-02-2023 Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου στη συμβολή των οδών Κων.Παλαιολόγου και των 118 ΑΝΑΒΟΛΗ
28/15-02-2023 Έγκριση της αριθ.7/2023 κυκλοφοριακής μελέτης «Τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών και σήμανσης για την προστασία των πεζών στην Κοινότητα Βρεσθένων Δήμου Σπάρτης»  ΑΝΑΒΟΛΗ
29/15-02-2023 Έγκριση της αρίθμ.πρωτ.2132/3-2-2023 Απόφασης Δημάρχου για την κατεπείγουσα ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Κατεπείγουσα προμήθεια για την σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης από 6/02/2023 – 30/03/2023» 6ΣΗΤΩ1Ν-ΠΗΚ
30/15-02-2023 Περί κατανομής ποσού 133.254,82 (Α’ κατανομή 2023) για κάλυψη  λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σπάρτης. 6ΦΞΒΩ1Ν-7Ω2
31/15-02-2023 Περί έγκρισης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ-Α.ΟΤΑ», για την πράξη: «Οργάνωση και λειτουργία περιπτέρου τουριστικής πληροφόρησης (info kiosk) στο Δήμο Σπάρτης» 9259Ω1Ν-ΖΘΚ
32/15-02-2023 Ορισμός εκπροσώπων για σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής για θέματα αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ ΑΝΑΒΟΛΗ
33/15-02-2023 Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης – ορισμός νέου Προέδρου . 9ΧΦ1Ω1Ν-8Α7
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/22-02-2023  
34/22-02-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΡΥΣΑΦΑΣ», αναδόχου Αναστασίου Κανελλάκη. ΨΡΙΑΩ1Ν-Θ6Ε
35/22-02-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ, ΚΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΝΩΝ», αναδόχου Χαράλαμπου Σουρλή 6ΛΙΕΩ1Ν-4Ν4
36/22-02-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΛΛΑΝΑΣ», αναδόχου Ιωάννη Μπορέτου   6ΡΕΦΩ1Ν-01Ψ
37/22-02-2023 Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων 6ΟΗΚΩ1Ν-ΙΓΟ
38/22-02-2023 Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης ΨΚ12Ω1Ν-37Τ
39/22-02-2023 Αποδοχή παραιτήσεων τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης – ορισμός νέων μελών 6Λ67Ω1Ν-ΚΟ7
40/22-02-2023 Μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου – κεντρικό Δημαρχείο ΨΤ8ΜΩ1Ν-ΜΞΨ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/28-02-2023  
41/28-02-2023 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος  του Δήμου οικ. έτους 2023 ΑΝΑΒΟΛΗ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/28-02-2023  
42/28-02-2023 Ορισμός εκπροσώπων  για σύσταση  διαπαραταξιακής επιτροπής για θέματα ΕΛΓΑ  (εξ αναβολής) 6ΜΕΒΩ1Ν-Γ7Η
43/28-02-2023 Ορισμός μελών επιτροπής καταλληλότητας ΨΦ86Ω1Ν-ΞΩΩ 
44/28-02-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ» αναδόχου Γ.ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 6ΝΔΗΩ1Ν-ΒΔΧ
45/28-02-2023 Ορισμός υπαλλήλου για τη διαχείριση του λογαριασμού της παγίας προκαταβολής έτους  2023 6ΜΘΩΩ1Ν-ΞΟΝ
46/28-02-2023 Διατήρηση λογαριασμών ειδικού σκοπού στο όνομα του Δήμου για την παγία προκαταβολή των προέδρων  τοπικών και δημοτικών  κοινοτήτων 6ΣΟΖΩ1Ν-7Ι3
47/28-02-2023 Διαγραφή οφειλών 68ΘΩΩ1Ν-Π8Ε
48/28-02-2023 Περί χορήγηση άδειας στο Δημοτικό Σύμβουλο κ.Αναστασάκο Ηλία ΨΗΩΠΩ1Ν-Ι92
49/28-02-2023 Έγκριση επιχορηγήσεων  συλλόγων 6Π7ΣΩ1Ν-Μ9Π
50/28-02-2023 Έγκριση της ορθής επανάληψης της αρίθμ.πρωτ.1704/31-01-2023  Απόφασης Δημάρχου για την κατεπείγουσα ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση προβλημάτων από την έντονη βροχόπτωση της 26/01/2023» Ψ7ΧΖΩ1Ν-Η0Α
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/08-03-2023  
51/08-03-2023

Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σπάρτης Α’ εξαμήνου 2022

 ΑΝΑΒΟΛΗ
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/08-03-2023

 
52/08-03-2023

Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σπάρτης Β’ εξαμήνου 2022

ΑΝΑΒΟΛΗ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/08-03-2023

 
53/08-03-2023 Περί ανάρτησης πανό από αντιπροσωπεία φοιτητών  στην πρόσοψη του κτιρίου του δημαρχείου με αφορμή  το δυστύχημα στα Τέμπη   6ΨΚ8Ω1Ν-ΡΔΨ
54/08-03-2023 Λήψη απόφασης για συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σε άλλο οίκημα της έδρας του Δήμου. ΑΝΑΒΟΛΗ 
55/08-03-2023 Έγκριση της αριθ.1/13.02.2023  απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου  Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Σπάρτης με θέμα δ «Έγκριση Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Οικονομικού έτους  2023 (άρθρο 63δ & άρθρο 266 ν. 3852/2010)» ΑΝΑΒΟΛΗ
56/08-03-2023 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2022 ΑΝΑΒΟΛΗ 
57/08-03-2023 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2022  ΑΝΑΒΟΛΗ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/15-03-2023  
58/15-03-2023 Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σπάρτης Α’ εξαμήνου 2022 9Η7ΚΩ1Ν-47Ο
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/15-03-2023  
59/15-03-2023 Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σπάρτης Β’ εξαμήνου 2022 6ΤΘΥΩ1Ν-229 
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/15-03-2023  
60/15-03-2023 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος  του Δήμου οικ. έτους 2023 (εξ αναβολής) 642ΟΩ1Ν-Α0Σ
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/15-03-2023

 
61/15-03-2023 Περί της απόφασης ΔΕΥΑ Σπάρτης  με θέμα : Απόσυρση του νομοσχεδίου  του Υπουργείου Περιβάλλοντος  και Ενέργειας με θέμα: «Μετονομασία  της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας  σε Ρυθμιστική Αρχή  Αποβλήτων, Ενέργειας  και Υδάτων  και διεύρυνση του αντικειμένου της  με αρμοδιότητες  επί των υπηρεσιών ύδατος και  της διαχείρισης  αστικών αποβλήτων , ενίσχυση  της υδατικής  πολιτικής 9ΛΤΩΩ1Ν-ΚΧΨ
62/15-03-2023 Λήψη απόφασης για συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σε άλλο οίκημα της έδρας του Δήμου (εξ αναβολής) 9ΚΙΚΩ1Ν-Ρ12
63/15-03-2023 Έγκριση της αριθ.1/13.02.2023  απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου  Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Σπάρτης με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Οικονομικού έτους  2023 (άρθρο 63δ & άρθρο 266 ν. 3852/2010)» (εξ αναβολής) 94ΦΓΩ1Ν-ΦΞΔ
64/15-03-2023 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2022 (εξ αναβολής) ΨΩΣΧΩ1Ν-ΑΓΗ 
65/15-03-2023 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2022 (εξ αναβολής) 6ΧΔΔΩ1Ν-9ΜΥ
66/15-03-2023 Έγκριση της αριθ.3/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί προσαρμογής του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2023 σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ.300/3-3-2023 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023 του φορέα με την επωνυμία: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» ΨΦΤ1Ω1Ν-95Ω   
67/15-03-2023 Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού για την πρόσληψη τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 6ΛΜΟΩ1Ν-01Ε 
68/15-03-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου «Επισκευή κτιρίων για την ίδρυση Πυροσβεστικού Κλιμακίου στο Δήμο Σπάρτης με έδρα την Βαμβακού Λακωνίας 93ΟΘΩ1Ν-0ΑΙ
69/15-03-2023 Μίσθωση χώρων στάθμευσης τροχοφόρων προς εξυπηρέτηση των δημοτών, εντός της πόλης της Σπάρτης ΨΖΧΕΩ1Ν-ΧΥ6
70/15-03-2023 Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΔΡΕΣ – ΝΤΕΜΙΡΙΑ 3 KM», αναδόχου Αναστασίου Κανελλάκη ΨΨΘΛΩ1Ν-ΗΒΟ
71/15-03-2023 Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΡΔΟΝΙΑΣ-ΕΥΡΩΤΑΣ 3KM», αναδόχου Ανδρέα Μάλη 64Φ1Ω1Ν-2ΩΖ
72/15-03-2023 Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΛΛΑΝΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ 3KM», αναδόχου Δημητρίου Μπόκολα ΨΕ3ΞΩ1Ν-ΘΦΜ 
73/15-03-2023 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής προμήθειας πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων  - μηχανημάτων και υλικών μηχανολογικού εξοπλισμού  έτους 2023 9ΠΒΔΩ1Ν-ΤΑΧ
74/15-03-2023 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων και πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού έτους 2023 660ΚΩ1Ν-Θ4Ω
75/15-03-2023 Έγκριση της αριθ. 3/02-03-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος  Δήμου Σπάρτης  με θέμα : «Ψήφιση του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Ν.Π.  Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου  Σπάρτης 2023 ΨΡΣ6Ω1Ν-707  
   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17/22-03-2023  
76/22-03-2023 Περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου έτους 2023 σε Κοινότητες του Δήμου Σπάρτης και καθορισμού θέσεων, καθηκόντων και αμοιβής υδρονομέων άρδευσης ΑΝΑΒΟΛΗ
77/22-03-2023 Ορισμός δικαιούχων – προσδιορισμός αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν.5003/22 και την αριθ.11836/17-04-2018 ΚΥΑ 6ΑΞΛΩ1Ν-ΝΗΛ
78/22-03-2023 Περί αντικατάστασης εκπροσώπου του Δήμου Σπάρτης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για τη μελέτη  «6ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης -7ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης» ΨΗΕΚΩ1Ν-Υ6Ψ
79/22-03-2023 Περί αντικατάστασης εκπροσώπου του Δήμου Σπάρτης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΕ-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» για το έργο «Τεχνική –Διοικητική Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου στην εκπόνηση μελετών και ωρίμανση έργων». 6ΓΒ9Ω1Ν-ΥΧΝ
80/22-03-2023 Περί αντικατάστασης εκπροσώπου του Δήμου Σπάρτης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΕ- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» για την «Τεχνική Υποστήριξη υλοποίησης του έργου «Βιοκλιματική Αναβάθμιση ΞΕΝΙΑ Σπάρτης και μετατροπή σε Κέντρο  Πολιτιστικών, Τουριστικών και Διοικητικών Δραστηριοτήτων». ΨΜΦ5Ω1Ν-Ρ45
81/22-03-2023 Περί αντικατάστασης εκπροσώπου του Δήμου Σπάρτης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Σπάρτης». 63ΘΖΩ1Ν-ΠΧΚ
82/22-03-2023 Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 6ΑΥ8Ω1Ν-ΗΝΟ
83/22-03-2023 Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης Ψ684Ω1Ν-ΩΝ1
84/22-03-2023 Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης 6229Ω1Ν-49Η
85/22-03-2023 Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης» ΨΩΧΙΩ1Ν-Θ4Ρ
86/22-03-2023 Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης» Ψ5Θ8Ω1Ν-7ΜΘ
87/22-03-2023 Περί έγκρισης ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2022 6ΜΘΒΩ1Ν-ΛΦΨ
88/22-03-2023 Περί έγκρισης της αριθ.7/2023 κυκλοφοριακής μελέτης «Τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών και σήμανσης για την προστασία των πεζών στην Κοινότητα Βρεσθένων Δήμου Σπάρτης» 60ΦΖΩ1Ν-Τ2Φ
89/22-03-2023 Περί ορισμού τριμελούς επιτροπής παραλαβής των εκμισθωμένων χώρων του αεροδρομίου Σπάρτης (Λευκόχωμα) ΨΛ4ΓΩ1Ν-ΔΓΔ
Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.