δημος

Αποφάσεις

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2024

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/08-01-2024 

 
πρακτικό 08/01/2024

Εκλογή μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου 

666ΘΩ1Ν-ΙΒΔ
 πρακτικό 08/01/2024

Εκλογή μελών της δημοτικής επιτροπής 

ΨΟΠΧΩ1Ν-ΛΦ9
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/17-01-2024

 
1/17-01-2024 Απευθείας μετάδοση συνεδριάσεων 6Β2ΕΩ1Ν-ΤΜΙ
2/17-01-2024 Λήψη απόφασης  περί της συμπερίληψης της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» στην υπό κατάρτιση Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (της πόλεως της Σπάρτης). 9ΕΕΒΩ1Ν-ΓΞ3
3/17-01-2024 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης ΑΝΑΒΟΛΗ 
4/17-01-2024 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης ΑΝΑΒΟΛΗ
5/17-01-2024

Ορισμός μελών παρατάξεων μειοψηφίας, για συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης, κατά άρθρο 74 παρ.10 του Ν.3852/2010.

6ΙΙΟΩ1Ν-ΜΕΞ
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/25-01-2024

 
6/25-01-2024 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης, σύμφωνα με την συνημμένη στην παρούσα  εισήγηση.  639ΛΩ1Ν-ΚΨΘ
7/25-01-2024 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης, σύμφωνα με την συνημμένη στην παρούσα  εισήγηση.  9ΩΘΑΩ1Ν-4ΩΛ
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/31-01-2024

 
8/31-01-2024 Παροχή εξουσιοδότησης στα άτομα που θα διενεργούν την διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Ελλάδος 6ΨΘΚΩ1Ν-Υ9Ν
9/31-01-2024 Ορισμός διαχειριστών των λογαριασμών του Δήμου  που τηρούνται στην τράπεζα Eurobank  ΨΕΒ0Ω1Ν-ΖΤΘ
10/31-01-2024 Ορισμός αιρετών εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους, προκειμένου να συμμετέχουν στην εκ νέου συγκρότηση των επιτροπών καταλληλότητας και επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για τη στέγαση του 3ου νηπιαγωγείου Σπάρτης, λόγω λήξης της θητείας.   6Τ9ΨΩ1Ν-Ρ9Ι
11/31-01-2024 Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020 και του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027».  653ΓΩ1Ν-ΨΗ4
12/31-01-2024 Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης (εκπρόσωπος και αναπληρωτής) στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER/CLLD  Ανατολικής Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020.  Ψ7ΧΕΩ1Ν-37Ι
13/31-01-2024 Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης (εκπρόσωπος και αναπληρωτής) στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων ΨΠΕ0Ω1Ν-2ΜΣ
14/31-01-2024 Περί αναπροσαρμογής  ή μη τελών ηλεκτροφωτισμού /καθαριότητας για το οικ. έτος 2024 6Ψ10Ω1Ν-ΗΞΙ
15/31-01-2024 Περί αναπροσαρμογής ή μη φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το οικ. έτος 2024 6ΓΙ1Ω1Ν-Λ7Θ
16/31-01-2024 Περί αναπροσαρμογής ή μη  τέλους ακίνητης περιουσίας για το οικ.έτος 2024 96ΧΓΩ1Ν-Χ5Ο 
17/31-01-2024 Περί αναπροσαρμογής ή μη ημερήσιου  τέλους Λαϊκών αγορών για το έτος 2024 9ΠΜΒΩ1Ν-ΤΨ9
18/31-01-2024 Περί αναπροσαρμογής ή μη  τελών κοινοχρήστων χώρων και πλατειών για το 2024  ΨΚΛΛΩ1Ν-ΘΥΑ
19/31-01-2024  Περί αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων κοιμητηρίων οικ. έτους 2024 ΨΚ8ΣΩ1Ν-ΘΛΗ
20/31-01-2024  Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης (εκπρόσωπος και αναπληρωτής) στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΑΕ Α.Ο.Τ.Α. ΨΣΗΖΩ1Ν-Α0Θ
21/31-01-2024 Έγκριση της υπ’ αριθ.2023-015 Κυκλοφοριακής Μελέτης με τίτλο «Δημιουργία ατομικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Λυκούργου αριθ.104, στη Σπάρτη κατόπιν αιτήματος της κας Τριτάκη Αναστασίας του Βασιλείου»  ΨΡ57Ω1Ν-ΑΚΦ 
22/31-01-2024 Εκλογή εκπροσώπων Δήμου στον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου  Ψ8ΠΞΩ1Ν-ΤΥΨ
23/31-01-2024 Εκλογή εκπροσώπων Δήμου Σπάρτης στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου (ΠΕΔ Πελοποννήσου)  6ΗΩ4Ω1Ν-Θ1Ε
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/13-02-2024  
  Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης σχετικά με τον αδόκητο θάνατο του π. βουλευτή Λακωνίας και π. Υπουργού,Λεωνίδα Γρηγοράκου ****
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/15-02-2024  
24/15-02-2024 Ψήφισμα στήριξης  του Δημοτικού Συμβουλίου  της Σπάρτης  στα αιτήματα των αγροτών-κτηνοτρόφων της Λακωνίας 9ΜΗ4Ω1Ν-2Τ9
25/15-02-2024 Διόρθωση  της υπ΄αριθ. 9/31-01-2024 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ ΨΕΒ0Ω1Ν-ΖΤΘ) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  με θέμα «Ορισμός διαχειριστών των λογαριασμών του Δήμου  που τηρούνται στην τράπεζα Eurobank» Ψ6Χ2Ω1Ν-Ψ36
26/15-02-2024 Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2024 6ΔΝΜΩ1Ν-ΖΜΠ
27/15-02-2024 Περί έγκρισης  Προγράμματος Τουριστικής  Προβολής του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2024 ΨΙΞΛΩ1Ν-5Λ8
28/15-02-2024 Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων, μηνιαίως, για χρήση κινητής τηλεφωνίας στους δικαιούχους της παροχής αυτής. 6Χ3ΚΩ1Ν-ΞΕΓ
29/15-02-2024 Ορισμός δικαιούχων - προσδιορισμός αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 5003/22 και την αρ.11836/17.4.2018 ΚΥΑ ΡΒΠΧΩ1Ν-ΣΟΑ
30/15-02-2024 Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια διεξαγωγής του αγώνα “SPARTA CITY ULTRA” 2024, στο Δήμο Σπάρτης» 9Ρ9ΨΩ1Ν-Ν7Ω 
31/15-02-2024 Εξέταση αιτήματος του Γυναικείου Συνεταιρισμού Βαμβακούς περί καθορισμού χρήσης γης σε τμήμα ακινήτου επί των οδών Αρχιδάμου 33 και Δωριέων στη Σπάρτη, στο υπ’ αριθ. 57 οικοδομικό τετράγωνο 9ΖΞ7Ω1Ν-ΦΞ8
32/15-02-2024 Περί έγκρισης ή μη συστάσεως εταιρείας από τον μισθωτή του ακινήτου «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑ» Δημοτικής Ενότητας Θεραπνών Δήμου Σπάρτης ΡΨΚΑΩ1Ν-ΖΞΟ
33/15-02-2024 Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης (εκπρόσωπος και αναπληρωτής) στη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ Α.Ο.Τ.Α.». ΡΨΞ1Ω1Ν-ΥΩΚ
34/15-02-2024 Λήψη απόφασης για α) Εκκίνηση διαδικασιών σύνταξης της Στρατηγικής για Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ και ΟΧΕ/ΒΑΑ) στην περιοχή του Δήμου Σπάρτης, στο πλαίσιο του Επιχ.  Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021-2027», και β) Συγκρότηση Τοπικών Ομάδων Υποστήριξης και Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης για τη Διακυβέρνηση των Στρατηγικών ΟΧΕ και ΟΧΕ/ΒΑΑ  ΨΖΛ4Ω1Ν-ΕΙΒ
35/15-02-2024 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σπάρτης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) ΨΖΛ4Ω1Ν-ΕΙΒ
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/21-02-2024

 
36/21-02-2024

Τέλη άρδευσης του οικονομικού έτους 2024

9Ρ4ΘΩ1Ν-Δ7Κ

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.