δημος

Αποφάσεις

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2022

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2022

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ    1/31-01-2022  
 1/31-01-2022 Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σπάρτης ΩΤΣΔΩ1Ν-ΑΑΖ
 2/31-01-2022 Γνωμοδότηση για έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών σε τμήματα των Ο.Τ. 19, 20 & 21 του ρυμοτομικού σχεδίου Μαγούλας ΩΑΤΣΩ1Ν-Δ2Ξ
 3/31-01-2022 Γνωμοδότηση για διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου της κας Αλεξανδράκη Πανάγιω του Στέργιου στη συμβολή των οδών Αγίου Νίκωνος και Λυκούργου 6ΨΞΗΩ1Ν-Ξ0Φ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ    2/19-05-2022  
 4/19-05-2022 Ανάκληση ή μη της αρ.πρωτ.οικ.16054/03-09-2021 άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στον υπαίθριο χώρο του Κ.Υ.Ε. της κας Ορφανάκου Χρυσάνθης-Αγγελικής  Αναβολή
 5/19-05-2022 Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2021 9ΛΥΡΩ1Ν-ΥΧ2
 6/19-05-2022 Γνωμοδότηση για κοπές δέντρων σε χώρους ευθύνης του Δήμου 6Σ4ΔΩ1Ν-ΛΘΑ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ    3/16-06-2022  
7/16-06-2022 Ανάκληση ή μη της αρ.πρωτ.οικ.16054/03-09-2021 άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στον υπαίθριο χώρο του Κ.Υ.Ε. της κας Ορφανάκου Χρυσάνθης-Αγγελικής (εξ αναβολής) ΨΖ8ΠΩ1Ν-ΖΒΗ
 8/16-06-2022 Γνωμοδότηση για δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Άγιδος αριθ.11, στη Σπάρτη κατόπιν αιτήματος του κ.Νικολακάκου Παναγιώτη του Γεωργίου Ψ6Γ6Ω1Ν-ΘΦΞ
 9/16-06-2022 Έγκριση της από Ιουνίου 2022 αναθεώρησης της μελέτης με τίτλο  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» Ψ2Α2Ω1Ν-ΥΤΠ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ    4/28-06-2022  
10/28-06-2022 Έγκριση παραδοτέων της υπηρεσίας «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ»  6ΧΓΡΩ1Ν-ΩΗΗ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ    5/19-07-2022  
 11/19-07-2022 Γνωμοδότηση επί της αριθμ. 27/2022 Κυκλοφοριακής Μελέτης με τίτλο «Δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Κύπρου αριθ.65, στη Σπάρτη κατόπιν αιτήματος της κ. Ασπιώτη Μαρίας του Κωνσταντίνου»  6ΛΜΚΩ1Ν-Ω1Κ
 12/19-07-2022 Γνωμοδότηση επί της αριθμ. 35/2022 Κυκλοφοριακής Μελέτης με τίτλο «Δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Γκορτσολόγου αριθ.119, στη Σπάρτη κατόπιν αιτήματος του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας» 68ΑΒΩ1Ν-7ΦΗ
 13/19-07-2022 Γνωμοδότηση επί της αριθμ. 25/2022 Κυκλοφοριακής Μελέτης με τίτλο «Δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Θεοκλέους αριθ.20, στη Σπάρτη κατόπιν αιτήματος του κ. Κουκούτση Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου» ΩΜ6ΝΩ1Ν-34Ψ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ    6/09-08-2022  
 14/09-08-2022 Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης Μυστρά  ΨΤΟΔΩ1Ν-ΕΩΓ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ    7/22-08-2022   
 15/22-08-2022 Γνωμοδότηση επί της αριθμ.26/2022 Κυκλοφοριακής Μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση της αριθ. 91/2020 μελέτης ως προς ι)την Περίπτωση 2 της παραγράφου Β1 και ιι) την παράγραφο Β2, της ενότητας Β αυτής» ΨΡΥ0Ω1Ν-ΑΔΙ
 16/22-08-2022 Γνωμοδότηση σχετικά με «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με τη δημιουργία νέων κυκλικών κόμβων σε δημοτικές οδούς πόλης Σπάρτης και διευθέτηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ και θέσης φορτοεκφόρτωσης- τροφοδοσίας» 9ΟΑΒΩ1Ν-Ζ0Ε
17/22-08-2022 Ανάκληση της με αριθμό 17/06-10-2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση της αριθ.72/2020 μελέτης: «Δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Γκορτσολόγου αριθ.129 κατόπιν αιτήματος του κ.Γιάνναρη Αντωνίου του Αθανασίου, στην Κοινότητα Σπαρτιατών» ΩΥΞ0Ω1Ν-ΟΛ0
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ    8/06-09-2022  
18/06-09-2022 Γνωμοδότηση σχετικά με «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με τη δημιουργία νέου κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση Λυκούργου – Ορθίας Αρτέμιδος – Ε. & Σ. Βαλιώτη» Ψ0Κ2Ω1Ν-Β2Τ
19/06-09-2022 Γνωμοδότηση σχετικά με «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με τη δημιουργία νέου κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση Λυκούργου – Αρχιδάμου και διευθέτηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ» 6Ζ8ΝΩ1Ν-Γ18
20/06-09-2022 Γνωμοδότηση σχετικά με «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με τη δημιουργία νέου κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση Θερμοπυλών – Λεωνίδου και διευθέτηση θέσης φορτοεκφόρτωσης-τροφοδοσίας» 6Θ8ΑΩ1Ν-ΒΛΕ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ    9/27-09-2022  
21/27-09-2022 Γνωμοδότηση σχετικά με έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια του ‘‘Σπάρταθλον’’ 2022, εντός της πόλης της Σπάρτης» ΩΤ4ΛΩ1Ν-ΝΩΚ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ    10/11-10-2022  
22/11-10-2022 Γνωμοδότηση σχετικά με την υπ’ αριθ. 48/2022 Κυκλοφοριακή Μελέτη με τίτλο: «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης i) στο τμήμα της οδού Αγησιλάου, μεταξύ των οδών Λυκούργου και Βρασίδου και ii)στο τμήμα της οδού Βρασίδου, μεταξύ των οδών Λεωνίδου και Κων/νου Παλαιολόγου» 6393Ω1Ν-ΒΡΗ
23/11-10-2022 Έγκριση της υπ’ αριθ.2022-057 Κυκλοφοριακής Μελέτης με θέμα: «Δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Δερκυλίδου αριθ.23, στη Σπάρτη, κατόπιν αιτήματος της κας Γκοντσάροβα Λουντμίλα του Νικολάι» ΨΜΨΩΩ1Ν-5ΘΛ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ    11/21-10-2022  
24/21-10-2022 Γνωμοδότηση σχετικά με την υπ’ αριθ. 83/2022 Κυκλοφοριακή Μελέτη «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια διεξαγωγής του αγώνα “SPARTAN” 2022, εντός της πόλης της Σπάρτης 6Γ4ΛΩ1Ν-5Σ7
   ΠΡΑΚΤΙΚΟ   12/20-12-2022  
25/20-12-2022 Γνωμοδότηση σχετικά με την υπ’ αριθ.81/2022 Κυκλοφοριακή Μελέτη με θέμα «Δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Επισκόπου Βρεσθένης αριθ.6 στη Σπάρτη κατόπιν αιτήματος της κας Βούλγαρη Μιχαέλας- Λιάνας» Ψ1ΗΖΩ1Ν-Α73
26/20-12-2022 Γνωμοδότηση σχετικά με την υπ’ αριθ.85/2022 Κυκλοφοριακή Μελέτη με θέμα «Τοποθέτηση κάθετης σήμανσης για την προστασία ΑΜΕΑ εντός ορίων οικισμού Συκαρακίου, στη Σπάρτη κατόπιν αιτήματος του κ.Καρκαμπάση Νικόλαου του Κων/νου» 6ΔΣΓΩ1Ν-Β6Υ
27/20-12-2022 Γνωμοδότηση σχετικά με την υπ’ αριθ.87/2022 Κυκλοφοριακή Μελέτη με θέμα «Δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Ηρακλειδών αριθ.12, στη Σπάρτη κατόπιν αιτήματος του κ.Διακουμάκου Σπυρίδωνα του Ιωάννη» ΨΣΙΝΩ1Ν-5Α7

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.