δημος

Αποφάσεις

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023
Αριθμός απόφασης Θ Ε Μ Α Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  1/03-01-2023   
 1/03-01-2023 Προσαρμογή σχεδίου προϋπολογισμού 2023 σύμφωνα με την Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.  Ψ7ΛΥΩ1Ν-ΤΧΘ 
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  2/09-01-2023   
2/09-01-2023 Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»   Ψ26ΕΩ1Ν-251
3/09-01-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης ΨΤΩΛΩ1Ν-2ΞΚ
4/09-01-2023 Έγκριση 4ου Πρακτικού του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ LED Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ» 69ΜΝΩ1Ν-ΟΟ4
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  3/17-01-2023  
5/17-01-2023 Περί α) έγκρισης ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2023 – 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά του άρθρου 32 του ν.4412/2016, β) της ΑΡ.1/2023 μελέτης της υπηρεσίας και γ) καθορισμού όρων πρόσκλησης και δ) εγγραφής της σχετικής πίστωσης ΨΛΔΤΩ1Ν-Φ7Χ
6/17-01-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Σπάρτης» 64ΤΩΩ1Ν-6Η5
7/17-01-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Αφισσού οικονομικού έτους 2022 9Η2ΥΩ1Ν-3ΧΔ
8/17-01-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Περιβολίων οικονομικού έτους 2022 Ψ4ΤΗΩ1Ν-Χ99
9/17-01-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Πολοβίτσας οικονομικού έτους 2022 6Ζ6ΘΩ1Ν-ΡΨ8
10/17-01-2023 Περί αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων Κοιμητηρίων οικ. Έτους 2023 ΩΖΔΕΩ1Ν-479
11/17-01-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης 6Τ3ΘΩ1Ν-3ΘΑ
12/17-01-2023 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά Στερεών Αποβλήτων» ΨΜ40Ω1Ν-8ΗΥ
13/07-01-2023 Περί ανάδειξης νέου προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ» 6ΦΖΕΩ1Ν-ΙΓ0
14/17-01-2023 Έγκριση τροποποίησης  της από 31/10/2018 Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού - Γ.Γ.Α., για το έργο: «Προσθήκη γηπέδου τέννις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Παρορίου» 6Ζ7ΡΩ1Ν-6ΟΤ
15/17-01-2023 Έγκριση 4ου Πρακτικού Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού της προμήθειας «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2022 - ΜΑΪΟ 2023» 6ΓΖΤΩ1Ν-ΓΣΒ
16/17-01-2023 Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας  στα πλαίσια του ειδικού κύκλου προγραμματισμού προσλήψεων  «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2023 Ψ3ΠΞΩ1Ν-5ΔΚ
17/17-01-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» 9Σ3ΝΩ1Ν-Κ5Φ
18/17-01-2023 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής της προμήθειας «Αισθητική αναβάθμιση δημόσιου χώρου, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» ΨΣ15Ω1Ν-ΓΟΜ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  4/01-02-2023  
 19/01-02-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης  6ΦΕΥΩ1Ν-Φ9Λ
 20/01-02-2023 Περί έγκρισης 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΣΟΥΣ ΓΟΥΔΕ"  Ψ0ΒΓΩ1Ν-Ψ6Υ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  5/07-02-2023  
 21/07-02-2023 Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων για τον μήνα Δεκέμβριο έτους 2022  Ψ7ΥΘΩ1Ν-ΟΤ1
 22/07-02-2023 Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σπάρτης Α’ εξαμήνου 2022  6ΜΡΝΩ1Ν-Ω3Η
 23/07-02-2023 Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σπάρτης Β’ εξαμήνου 2022  ΡΒΕΒΩ1Ν-11Τ
 24/07-02-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Καστορείου οικονομικού έτους 2022  9ΒΚΠΩ1Ν-ΠΛΙ
25/07-02-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Σπαρτιατών οικονομικού έτους 2022 ΨΠΝ3Ω1Ν-Α0Ω
26/07-02-2023 Παροχή Πάγιας Προκαταβολής για τον Δήμο Σπάρτης οικ. έτους 2023 907ΗΩ1Ν-Υ32
27/07-02-2023 Σύσταση  Παγίας Προκαταβολής  προέδρων τοπικών κοινοτήτων έτους  2023 ΨΑΑΦΩ1Ν-ΩΥΠ
28/07-02-2023 Ανάκληση της 5/17-01-2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ΡΩΤΟΩ1Ν-04Ρ
29/07-02-2023 Διορισμός συμβολαιογράφου 6ΧΙΡΩ1Ν-ΣΦΓ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  6/14-02-2023  
30/14-02-2023 Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων για τον μήνα Ιανουάριο έτους 2023 ΨΧΨΗΩ1Ν-3Δ2
31/14-02-2023 Έγκριση Ανάθεσης της υπηρεσίας “Συλλογή Νεραντζιών 2023” ΑΝΑΒΟΛΗ
32/14-02-2023 Λήψη απόφασης για αίτημα παράτασης ισχύος των προσφορών των οικονομικών φορέων: 1) ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ, 2) GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3) ΣΕΡΒΙΣΛΙΝΚ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ LED Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ» [Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 143138] για λόγους δημοσίου συμφέροντος” ΨΖΥ8Ω1Ν-ΞΙΟ
33/14-02-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης 627ΤΩ1Ν-ΩΦΘ
34/14-02-2023 Εξειδίκευση πίστωσης  ποσού 4.000,00 ευρώ προμήθειας σε βάρος του Κ.Α 00-6451.001 με τίτλο: «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα»  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 6Κ84Ω1Ν-786
35/14-02-2023 Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.60-6471.004 με τίτλο «Δράσεις προγράμματος» για την υλοποίηση της δράσης «Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση κατά του καρκίνου» 60Α1Ω1Ν-ΛΩΛ
36/14-02-2023 Περί έγκρισης μελέτης, καθορισμού όρων και ημερομηνίας διεξαγωγής και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2021-2022» ΨΣΜΗΩ1Ν-77Η
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  7/21-02-2023  
37/21-02-2023 Έγκριση Ανάθεσης της υπηρεσίας “Συλλογή Νεραντζιών 2023”(εξ αναβολής) 6ΤΛΚΩ1Ν-ΨΛΗ
38/21-02-2023 Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» Ω8Β9Ω1Ν-ΦΣΑ
39/21-02-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης 6ΔΛ4Ω1Ν-ΩΓΕ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  8/28-02-2023  
40/28-02-2023 Ανάθεση σε συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων  αποδοχής κληρονομιάς – ανάκληση της αριθ.193/2021 απόφασης 6Σ97Ω1Ν-ΞΨΠ
41/28-02-2023 Αδυναμία παραχώρησης υπαλλήλου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης στο Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 9ΒΥΖΩ1Ν-0Σ9
42/28-02-2023 Αδυναμία παραχώρησης υπαλλήλου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης στο Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΨΖΗ6Ω1Ν-ΡΚ3
43/28-02-2023 Διορισμός σε δικαστικούς επιμελητές ΨΠ8ΠΩ1Ν-1ΞΓ
44/28-02-2023 Περί έγκρισης 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού στο πλαίσιο διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφορά στερεών αποβλήτων» Ρ7Ρ0Ω1Ν-1ΓΜ
45/28-02-2023 Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης τμήματος ακινήτου σε κοινή χρήση στην Κοινότητα Βαμβακούς ΨΩ22Ω1Ν-8ΒΟ
46/28-02-2023 Περί έγκρισης 4ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ» 9ΥΙ4Ω1Ν-6Β2
47/28-02-2023 Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2022 ΨΙΖ4Ω1Ν-ΜΤΔ
48/28-02-2023 Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης Δ τριμήνου 2022 ΨΩ9ΒΩ1Ν-ΑΦΧ
49/28-02-2023 Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση συλλόγων Ψ159Ω1Ν-ΤΡ5
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  9/28-02-2023  
50/28-02-2023 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος  του Δήμου οικ. έτους 2023 ΨΡΥΣΩ1Ν-Σ52
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  10/07-03-2023  
51/07-03-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης ΩΧΤΦΩ1Ν-ΑΡ2
52/07-03-2023 Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση συλλόγου ΩΧΚΞΩ1Ν-ΚΑΑ
53/07-03-2023 Kαθορισμός όρων  διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου – Κεντρικό Δημαρχείο 97Ξ4Ω1Ν-739
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  11/21-03-2023  
54/21-03-2023 Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» και διόρθωση της 38/2023 ΑΟΕ  9ΓΝΟΩ1Ν-ΕΚΠ
55/21-03-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  ΩΜΧΥΩ1Ν-ΓΨΑ 
56/21-03-2023 Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων για τον μήνα Φεβρουάριο έτους 2023 6ΓΙΜΩ1Ν-ΙΕΘ 
57/21-03-2023 Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού και εξωραϊσμού κοιμητηρίων πλην κοινότητας Σπαρτιατών» ΨΘΘΩΩ1Ν-7ΨΠ 
58/21-03-2023 Έγκριση 5ου πρακτικού του διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών του Προσώπων».  ΑΝΑΒΟΛΗ 
59/21-03-2023 Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Προμήθειας «Αισθητική αναβάθμιση δημόσιου χώρου, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» και καθορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών  6Α86Ω1Ν-571
60/21-03-2023 Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 126Β παρ. 2 του Ν.2717/1999  (Α'97) της διαφοράς από αγωγή Ιωάννη Καπερώνη του Αθανασίου, κατά Δήμου Σπάρτης και εξουσιοδότηση της Νομικής Συμβούλου του Δήμου, να παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης και να υπογράψει τα πρακτικά του δικαστηρίου για τον ανωτέρω συμβιβασμό  ΡΕΠΕΩ1Ν-99Υ 
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  12/28-03-2023  
61/28-03-2023 Περί μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2021-2022»  ΨΦ92Ω1Ν-Κ2Ρ 
62/28-03-2023 Έγκριση 5ου πρακτικού του διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών του Προσώπων» (εξ αναβολής) Ψ5Π7Ω1Ν-ΕΗ7
63/28-03-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  6Α3ΖΩ1Ν-Λ49
64/28-03-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023  91ΨΧΩ1Ν-6Ρ2 
65/28-03-2023 Περί έγκρισης 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού στο πλαίσιο διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφορά στερεών αποβλήτων»  ΨΤΞΞΩ1Ν-ΘΗΒ 
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  13/04-04-2023  
66/04-04-2023 Κατακύρωση του άγονου του διαγωνισμού για τη μίσθωση κτιρίων για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης και επανάληψη ή μη του διαγωνισμού  6Β36Ω1Ν-ΧΗΚ
67/04-04-2023 Κατακύρωση του άγονου του διαγωνισμού περί μίσθωσης ακινήτου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος για την στέγαση του ΚΕΠ Δήμου Σπάρτης και επανάληψη ή μη του διαγωνισμού  Ω8ΚΔΩ1Ν-ΣΞΖ 
68/04-04-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης ΨΛΛΡΩ1Ν-ΞΤΕ
69/04-04-2023 Έγκριση του άγονου της αρ.πρωτ.οικ.16308/7-09-2022 διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του κλασικού τμήματος του 6ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης και επανάληψη της δημοπρασίας  962ΠΩ1Ν-07Τ
70/04-04-2023 Έγκριση του άγονου της αρ.πρωτ.οικ.22666/21-11-2022 διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης και επανάληψη της δημοπρασίας  Ψ6ΥΕΩ1Ν-646
71/04-04-2023 Αποδοχή της υπ’ αριθ.25213/24-03-2023 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με την  κατανομή ποσού 183.590,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  για την χρηματοδότηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023  ΨΓ83Ω1Ν-ΧΩΖ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  14/11-04-2023  
72/11-04-2023 Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων για τον μήνα Μάρτιο έτους 2023  ΩΝΣΕΩ1Ν-ΟΩΚ
73/11-04-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  6ΓΟ1Ω1Ν-520
74/11-04-2023 Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2021-2022»  6Η46Ω1Ν-ΟΣ8
75/11-04-2023 Έγκριση 6ου Πρακτικού Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού της προμήθειας «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2022 - ΜΑΪΟ 2023»  9ΗΛ1Ω1Ν-ΟΒΚ
76/11-04-2023 Περί καθορισμού όρων και ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΘΕΡΑΠΝΩΝ»  6Α3ΨΩ1Ν-ΨΡΠ
77/11-04-2023 Περί καθορισμού όρων και ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»  ΨΕΨΝΩ1Ν-ΔΛΠ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  15/24-04-2023  
78/24-04-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023  6ΙΘΡΩ1Ν-ΖΗ6
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  16/25-04-2023  
79/25-04-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων  6ΒΗ5Ω1Ν-Ζ05
80/25-04-2023 Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη: «Ηλεκτροδότηση κτιρίων    και Κ/Χ χώρων (νέες παροχές από ΔΕΗ- ΔΕΔΔΗΕ)» ποσού  4.460,34 €  9ΚΘΤΩ1Ν-Μ4Ζ
81/25-04-2023 Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 00-6433.006-με τίτλο: «Φιλοξενία δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων κ.α για προβολή προώθηση της περιοχής μας μέσω ταξιδιών γνωριμίας»  ΨΝΣΡΩ1Ν-0ΡΘ 
82/25-04-2023 Περί διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για το προσωπικό του Δήμου Σπάρτης”, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 2/2023 Μελέτης του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και καθορισμού των όρων διακήρυξης  6193Ω1Ν-5ΞΘ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  17/03-05-2023  
83/03-05-2023 Κατακύρωση του άγονου της πρόσκλησης για απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κ.Ε.Π. Δήμου Σπάρτης 6Ν6ΓΩ1Ν-Δ5Μ
84/03-05-2023 Κατακύρωση του άγονου της πρόσκλησης για απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης 6ΠΘΩΩ1Ν-5ΧΞ
85/03-05-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης 6Ξ0ΞΩ1Ν-1ΩΤ
86/03-05-2023 Συμπλήρωση της αριθ.78/24-04-2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2023» 9Τ33Ω1Ν-6ΗΓ
87/03-05-2023 Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 00-6442.008-με τίτλο «Διοργάνωση εκδηλώσεων  τουριστικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Σπάρτης» 6ΘΠ3Ω1Ν-5ΕΟ
88/03-05-2023 Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Προμήθειας «Αισθητική αναβάθμιση δημόσιου χώρου, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» - ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 9ΕΕΞΩ1Ν-ΔΤΞ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  18/09-05-2023  
89/09-05-2023 Έγκριση 6ου Πρακτικού του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ LED Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ» 6ΙΕΓΩ1Ν-ΙΚ3
90/09-05-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης ΩΝΝΤΩ1Ν-ΞΞΨ
91/09-05-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2023 6Λ78Ω1Ν-07Μ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  19/15-05-2023  
92/15-05-2023 Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης λαμπτήρων και βάσεων (ντουί) δημοτικού φωτισμού στις Δ.Ε. Φάριδος, Θεραπνών, Οινούντος και Καρυών  Ψ4ΗΞΩ1Ν-ΡΞΛ
93/15-05-2023 Περί καθορισμού όρων και  ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΙΝΙΩΝ Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»  ΨΤΨΑΩ1Ν-ΜΝΣ 
94/15-05-2023 Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων για τον μήνα Απρίλιο έτους 2023  ΨΠ41Ω1Ν-9Θ5 
95/15-05-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης 91Λ7Ω1Ν-Π2Ε
96/15-05-2023 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών ταφών – εκταφών στα Α΄ και Β΄ κοιμητήρια Σπάρτης κ.α., έτους 2023-2024  9ΤΠ2Ω1Ν-394
97/15-05-2023 Καθορισμός όρων δεύτερου διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου – Κεντρικό Δημαρχείο  Ψ4ΠΤΩ1Ν-Ν9Α
98/15-05-2023 Καθορισμός όρων δεύτερου διαγωνισμού για την μίσθωση χώρου για τη στέγαση του Κ.Ε.Π. Δήμου Σπάρτης  ΨΥΥ8Ω1Ν-Ρ0Ι
99/15-05-2023 Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σπάρτης στον τηλεοπτικό σταθμό IONIAN TV σε βάρος του Κ.Α 10-6162.010 με τίτλο: «Υπηρεσία διαφήμισης σε ιστοσελίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς κλπ 2023»   ΨΛ3ΗΩ1Ν-50Π
100/15-05-2023 Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σπάρτης στην ιστοσελίδα ATHINORAMA.GR σε βάρος του Κ.Α 10-6162.010 με τίτλο: «Υπηρεσία διαφήμισης σε ιστοσελίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς κλπ 2023»   62ΑΥΩ1Ν-479
101/15-05-2023 Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σπάρτης στον τουριστικό οδηγό TOURIST GUIDE OF GREECE σε βάρος του Κ.Α 10-6162.010 με τίτλο: «Υπηρεσία διαφήμισης σε ιστοσελίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς κλπ 2023»   6ΒΠΚΩ1Ν-ΩΓΣ
102/15-05-2023 Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σπάρτης στην ιστοσελίδα TRAVELSTYLE.GR σε βάρος του Κ.Α 10-6162.010 με τίτλο: «Υπηρεσία διαφήμισης σε ιστοσελίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς κλπ 2023»  6ΘΘΖΩ1Ν-6Τ2
103/15-05-2023 Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σπάρτης στην ιστοσελίδα EXPLORINGGREECE.TV σε βάρος του Κ.Α 10-6162.010 με τίτλο: «Υπηρεσία διαφήμισης σε ιστοσελίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς κλπ 2023»  6ΟΑΤΩ1Ν-Η0Ψ
104/15-05-2023 Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σπάρτης στο περιοδικό READY 2 BOARD σε βάρος του Κ.Α 10-6162.010 με τίτλο: «Υπηρεσία διαφήμισης σε ιστοσελίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς κλπ 2023»  6Θ1ΖΩ1Ν-ΛΤ5 
105/15-05-2023 Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση συλλόγων   638ΓΩ1Ν-ΝΟΧ
106/15-05-2023 Σχετικά με απόφαση Επιβολής κυρώσεων στον Δήμο Σπάρτης, για την άντληση και χρήση ύδατος από τον ποταμό «ΚΑΣΤΟΡΑ» στην θέση «ΒΡΥΣΙΩΤΙΚΟ» του Δήμου Σπάρτης  6ΣΛ3Ω1Ν-3ΚΥ 
107/15-05-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ, έτους 2023   Ρ9ΨΡΩ1Ν-4Μ7
108/15-05-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού  για δημιουργία κωδικών αναφορικά με την εκχώρηση πληρωμής από την ΕΕΑΑ  62Κ2Ω1Ν-50Λ
109/15-05-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού για δημιουργία κωδικού αναφορικά με την επιβολή  διοικητικού προστίμου για παράβαση  του  άρθρου 9 παρ. 1. περ.β και δ΄ του Ν.4830/2021  ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 
110/15-05-2023 Έγκριση Ανάθεσης των υπηρεσίων ’’Προστασία περιαστικών δασών στις Δημοτικές Ενότητες Οινούντος, Καρυών και Θεραπνών 2023” και ’’Προστασία περιαστικών δασών στις Δημοτικές Ενότητες Μυστρά, Πελλάνας, Σπάρτης και Φάριδος 2023’’»  6Ο63Ω1Ν-Λ2Κ
111/15-05-2023 Έγκριση Ανάθεσης της υπηρεσίας “Καθαρισμός ανοιχτών αυλάκων δημοτικών δικτύων άρδευσης – κατασκευή δέσεων Σπάρτης, Μυστρά, Πελλάνας 2023”  ΨΟΘΙΩ1Ν-8Μ4 
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  20/23-05-2023  
112/23-05-2023 Ματαίωση διαδικασίας διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΟΡΕΙΩΝ ΟΨΕΩΝ 2ου ΚΑΙ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»  ΨΟΕΚΩ1Ν-Γ4Ν
113/23-05-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης  ΩΖΚΧΩ1Ν-9ΨΗ
114/23-05-2023 Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής  Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2021-2022»  Ρ4ΓΩΩ1Ν-ΠΒΝ
115/23-05-2023 Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής  Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ»  6ΑΔΠΩ1Ν-Π1Ν
116/23-05-2023 Περί απαλλαγής υπολόγου εντάλματος πληρωμής  για τη δαπάνη: «Ηλεκτροδότηση κτιρίων και Κ/Χ χώρων (νέες παροχές από ΔΕΗ- ΔΕΔΔΗΕ)» ποσού 4.460,34 €  678ΟΩ1Ν-ΦΙΥ
117/23-05-2023 Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη «Παραλλαγές δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕΔΔΗΕ» ποσού  1.388,18 €  9ΩΘΨΩ1Ν-53Ν
118/23-05-2023 Επέκταση διάρκειας ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών διαγωνιζομένων στο  έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ»  940ΠΩ1Ν-ΞΨ7 
119/23-05-2023 Ματαίωση διαδικασίας διαγωνισμού του έργου Ενεργειακή  Αναβάθμιση Κτιρίου Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου  Σπάρτης (ΟΠΣ 5029208- Πράξη «Ενεργειακή Αναβάθμιση  Κλειστού Δημοτικού  Γυμναστηρίου Σπάρτης» ΨΨ7ΖΩ1Ν-ΒΕΖ
120/23-05-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2023  6Χ9ΞΩ1Ν-Φ3Τ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  21/06-06-2023  
121/06-06-2023 Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής  Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ» ΡΠΧ1Ω1Ν-ΓΗΚ
122/06-06-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης ΨΝ91Ω1Ν-Β3Ξ
123/06-06-2023 Ανάκληση της υπ’ αριθ.87/03-05-2023 με ΑΔΑ: 6ΘΠ3Ω1Ν-5ΕΟ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 6ΡΨΛΩ1Ν-9ΓΦ
124/06-06-2023 Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 00-6442.008-με τίτλο: «Διοργάνωση εκδηλώσεων  τουριστικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Σπάρτης» Ψ5Β0Ω1Ν-ΜΔΙ
125/06-06-2023 Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού για την εκποίηση  κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων του Δήμου ΨΓΩΥΩ1Ν-Ι28
126/06-06-2023 Περί έγκρισης και κατάρτισης όρων διενέργειας Δημοπρασίας για την εκποίηση  κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων του Δήμου 6ΧΒΜΩ1Ν-775
127/06-06-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και  Τεχνικού Προγράμματος 9Τ0ΣΩ1Ν-Ω1Η
128/06-06-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 9ΧΖΘΩ1Ν-ΕΘΝ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  22/20-06-2023  
129/20-06-2023 Περί διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της υπηρεσίας  με τίτλο  «Εργασίες Ταφών – Εκταφών στα Α’ & Β’ Κοιμητήρια Σπάρτης κ.ά. 2023-2024», έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. Ε6/3/2023 μελέτης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και καθορισμού των όρων διακήρυξης 6ΝΩΞΩ1Ν-97Σ
130/20-06-2023 Αποδοχή παραχώρησης τμήματος ακινήτου σε κοινή χρήση στην κοινότητα Καλλονής ΨΡΕ5Ω1Ν-ΗΡΙ
131/20-06-2023 Περί έγκρισης όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 2ου τμήματος του 1ου Νηπιαγωγείου  Σπάρτης ΨΜΧΨΩ1Ν-ΧΗΙ
132/20-06-2023 Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων για τον μήνα Μάιο έτους 2023 6ΔΨ1Ω1Ν-57Μ
133/20-06-2023 Περί διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της προμήθειας  με τίτλο  “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων”, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 3/2023 Μελέτης του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και καθορισμού των όρων διακήρυξης 63Ν7Ω1Ν-Γ3Δ
134/20-06-2023 Περί εκμίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Γοράνων 6ΔΩΔΩ1Ν-44Ν
135/20-06-2023 Αποδοχή δωρεάς   ΨΞΞ6Ω1Ν-ΟΣΣ
136/20-06-2023 Έγκριση 7ου Πρακτικού του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ LED Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ»   68ΨΣΩ1Ν-ΞΨΓ
137/20-06-2023 Έγκριση μελετών, τευχών δημοπράτησης και υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο: «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Σπάρτης», στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ   ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
138/20-06-2023 Περί εκμίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καλυβίων Σοχάς  ΩΜ5ΙΩ1Ν-5ΥΡ
139/20-06-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης 6ΡΚΛΩ1Ν-Ν4Ν
140/20-06-2023 Περί ανάδειξης νέου προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ»  91ΡΒΩ1Ν-2Β1
141/20-06-2023 Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΙΝΙΩΝ Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»  ΨΟ5ΩΩ1Ν-5ΚΑ
142/20-06-2023 Ανάθεση σε συμβολαιογράφο για σύνταξη δανειστικού συμβολαίου  ΨΧ6ΒΩ1Ν-ΦΤΩ 
143/20-06-2023 Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 60-6471.004 με τίτλο «Δράσεις προγράμματος» για την υλοποίηση της δράσης «Δράση Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης της κοινότητας σχετικά με τις εξαρτησιογόνες ουσίες»  ΨΙΟ2Ω1Ν-ΕΗΙ 
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  23/27-06-2023  
144/27-06-2023 Κατακύρωση του άγονου του δεύτερου διαγωνισμού για τη μίσθωση κτιρίων για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης ΨΠ17Ω1Ν-ΧΗΖ
145/27-06-2023 Περί διαχείρισης λογαριασμών κληροδοτημάτων του Δήμου Σπάρτης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 6ΑΔΩΩ1Ν-7Ι9
146/27-06-2023 Περί διαχείρισης λογαριασμών κληροδοτημάτων του Δήμου Σπάρτης στην τράπεζα Eurobank 6ΑΔΝΩ1Ν-Ι9Β
147/27-06-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης 96ΥΓΩ1Ν-ΘΒΜ
148/27-06-2023 Κατακύρωση του άγονου του διαγωνισμού περί μίσθωσης ακινήτου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος για την στέγαση του ΚΕΠ Δήμου Σπάρτης και επανάληψη ή μη του διαγωνισμού 6ΠΦ4Ω1Ν-ΛΝ3
149/27-06-2023 Περί έγκρισης όρων Διακήρυξης για την ενοικίαση χώρων για διεξαγωγή εμποροπανήγυρης Μυστρά 6865Ω1Ν-ΣΡ3
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  24/04-07-2023   
150/04-07-2023 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την  εκμίσθωση ισογείου καταστήματος  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Γοράνων 62ΛΓΩ1Ν-Ψ41
151/04-07-2023 Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας -εξειδίκευση πίστωσης για την χορήγηση  χρηματικού βοηθήματος 9ΛΥΞΩ1Ν-Ι4Μ
152/04-07-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης ΨΙ5ΚΩ1Ν-3ΛΕ
153/04-07-2023 Αποδοχή ή μη αιτήματος για εξώδικο συμβιβασμό 6ΡΒΘΩ1Ν-889
154/04-07-2023 Διόρθωση της υπ’ αριθμ.110/29-3-2022 (Α.Δ.Α.: ΨΜ5ΕΩ1Ν-ΨΟΤ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σπάρτης με θέμα «Αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς Καλαβρυτινού Αικατερίνης» ΨΥ30Ω1Ν-ΟΓ8
155/04-07-2023 Έγκριση 7ου Πρακτικού Επιτροπής περί ματαίωσης του Διαγωνισμού της προμήθειας «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2022 - ΜΑΪΟ 2023» 6ΥΛΕΩ1Ν-Γ8Ρ
156/04-07-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για  ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας 9Β3ΚΩ1Ν-ΙΛ9
157/04-07-2023 Απόφαση τροποποίησης της Πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Σπάρτης» (κωδικός ΟΠΣ 5029208)  –Αναμόρφωση προϋπολογισμού 6ΟΣΕΩ1Ν-5ΕΑ
158/04-07-2023 Έγκριση  1ης  αναμόρφωσης ΟΠΔ 2023 9Ξ1ΣΩ1Ν-ΦΥΠ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  25/11-07-2023    
159/11-07-2023 Έγκριση μελετών, τευχών δημοπράτησης και υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο: «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Σπάρτης», στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ  ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 
160/11-07-2023 Έγκριση του άγονου της αρ.πρωτ.οικ.9400/25-05-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 4ου 1/Θ Νηπιαγωγείου Σπάρτης» ΩΧ38Ω1Ν-ΣΤΙ
161/11-07-2023 Αποδοχή της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους Δήμων της Χώρας οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού 9ΦΝΤΩ1Ν-Ε06
162/11-07-2023 Αποδοχή της  επιχορήγησης  από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ της επικράτειας – Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ψ7Γ5Ω1Ν-ΑΜΓ
163/11-07-2023 Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Προμήθειας «Αισθητική αναβάθμιση δημόσιου χώρου, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» Ψ6Λ7Ω1Ν-ΩΝΘ
164/11-07-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης ΨΨ5ΝΩ1Ν-4ΚΩ
165/11-07-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 - Αλλαγή χρηματοδότησης ΨΒ11Ω1Ν-ΣΩΠ
166/11-07-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 Ψ8Θ7Ω1Ν-Τ33
167/11-07-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2023 Ψ2ΦΧΩ1Ν-Ω4Μ
   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26/18-07-2023  
168/18-07-2023 Έγκριση 5ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ» ΨΜΗΥΩ1Ν-ΦΩΦ
169/18-07-2023 Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων για τον μήνα Ιούνιο έτους 2023 6ΩΣΒΩ1Ν-ΞΔΜ
170/18-07-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης 6ΒΙΡΩ1Ν-Φ3Ρ
171/18-07-2023 Έγκριση του 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΨΣΥΦΩ1Ν-ΨΜΥ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  27/25-07-2023  
172/25-07-2023 Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ» 6ΓΞΑΩ1Ν-Δ42
173/25-07-2023 Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΙΝΙΩΝ Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» ΩΖΚ3Ω1Ν-3ΣΜ
174/25-07-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 σε θέματα αρμοδιότητας Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού ΡΩ2ΞΩ1Ν-ΗΛΝ
175/25-07-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 σχετικά με την παροχή υπηρεσίας κατόπιν προσωρινής διαταγής 9ΥΞΑΩ1Ν-ΝΩ6
176/25-07-2023 Ανάθεση σε συμβολαιογράφο Σπάρτης για σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων για το κτηματολόγιο 9ΖΦΛΩ1Ν-ΒΤΥ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  28/31-07-2023   
 177/31-07-2023 Περί Ηλεκτρονικού ανοικτού  Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της υπηρεσίας  με τίτλο  «Προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού», έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 1/2023 μελέτης του Τμήματος Πληροφορικής Επικοινωνιών και Διαφάνειας της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και καθορισμού των όρων διακήρυξης   66ΙΞΩ1Ν-0ΗΨ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  29/04-08-2023  
178/04-08-2023 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή του  Προέδρου Κοινότητας Λογγανίκου  οικ. έτους 2023 6668Ω1Ν-0ΑΒ 
179/04-08-2023 Περί καθορισμού όρων διαγωνισμού για την μίσθωση χώρων στάθμευσης τροχοφόρων προς εξυπηρέτηση των δημοτών, εντός της πόλης της Σπάρτης 9Ο5ΥΩ1Ν-90Β
180/04-08-2023 Περί εγκρίσεως πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για ενοικίαση χώρων για διεξαγωγή εμποροπανήγυρης Μυστρά 2023 ΨΣΟ0Ω1Ν-Β5Δ
181/04-08-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 9ΕΒ4Ω1Ν-ΓΔΥ
182/04-08-2023 Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού για την εκποίηση  κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων του Δήμου. Επανάληψη του Διαγωνισμού ΨΑΦΨΩ1Ν-ΜΛ8
183/04-08-2023 Περί αποδοχής ή μη δωρεάς επίπλων για το γραφείο της κοινότητας Ποταμιάς 6Μ40Ω1Ν-ΩΨΠ
184/04-08-2023 Έγκριση απολογισμού χρήσεως οικ. έτους 2022 6ΔΛΓΩ1Ν-ΩΛ3
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  30/09-08-2023  
185/09-08-2023 Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων ΡΞΗ7Ω1Ν-ΨΗΣ
186/09-08-2023 Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο : «Εργασίες ταφών – εκταφών στα Α΄και Β΄κοιμητήρια Σπάρτης κ.α. 2023-2024» --
187/09-08-2023 Έγκριση λογαριασμού εσόδων –εξόδων για τον μήνα Ιούλιο έτους 2023 ΕΠ3ΩΩ1Ν-ΗΚ3
188/09-08-2023 Αποδοχή δωρεάς έργου κατασκευής τάπητα ασφαλείας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης ΡΧ5ΗΩ1Ν-60Ψ
189/09-08-2023 Έγκριση μελετών, τευχών δημοπράτησης και υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο: «Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Σπάρτης» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ ΑΝΑΒΟΛΗ
190/09-08-2023 Περί έγκρισης αιτήματος ενίσχυσης στόλου της αναδόχου εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΠΕΡΜΕ HELLAS Μ.Α.Ε. που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Μεταφορά στερεών αποβλήτων» ΑΝΑΒΟΛΗ
191/09-08-2023 Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας   με  τίτλο:   «Παροχή υπηρεσιών  μεταφοράς και διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων  ΔΕ Σπάρτης» Ε6Γ5Ω1Ν-2ΤΗ
192/09-08-2023 Περί επιβολής τελών καθαριότητας εμποροπανήγυρης έτους 2023 6Τ9ΛΩ1Ν-8ΗΧ
193/09-08-2023 Περί καθορισμού μισθωμάτων εμποροπανήγυρης έτους 2023 9ΤΩΡΩ1Ν-ΓΕΝ
194/09-08-2023 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 ΡΖ73Ω1Ν-ΦΤ0
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  31/18-08-2023  
195/18-08-2023 Διόρθωση της υπ' αριθ.  193/2023 (ΑΔΑ: 9ΤΩΡΩ1Ν-ΓΕΝ)  Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και της  υπ' αριθ.236/2023 (ΑΔΑ: ΨΨΣΔΩ1Ν-8ΨΘ)  Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  που αφορά τα  μισθώματα Εμποροπανήγυρης 2023 9ΒΠΖΩ1Ν-Τ1Σ
196/18-08-2023    
197/18-08-2023    
198/18-08-2023    
199/18-08-2023    
200/18-08-2023    
201/18-08-2023    
202/18-08-2023    
203/18-08-2023    
204/18-08-2023    
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  32/22-08-2023  
205/22-08-2023    
206/22-08-2023    
207/22-08-2023    
208/22-08-2023    
209/22-08-2023    
210/22-08-2023    
211/22-08-2023    
212/22-08-2023    

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.