δημος

Αποφάσεις

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023
Αριθμός απόφασης Θ Ε Μ Α Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  1/03-01-2023   
 1/03-01-2023 Προσαρμογή σχεδίου προϋπολογισμού 2023 σύμφωνα με την Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.  Ψ7ΛΥΩ1Ν-ΤΧΘ 
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  2/09-01-2023   
2/09-01-2023 Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»   Ψ26ΕΩ1Ν-251
3/09-01-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης ΨΤΩΛΩ1Ν-2ΞΚ
4/09-01-2023 Έγκριση 4ου Πρακτικού του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ LED Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ» 69ΜΝΩ1Ν-ΟΟ4
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  3/17-01-2023  
5/17-01-2023 Περί α) έγκρισης ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2023 – 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά του άρθρου 32 του ν.4412/2016, β) της ΑΡ.1/2023 μελέτης της υπηρεσίας και γ) καθορισμού όρων πρόσκλησης και δ) εγγραφής της σχετικής πίστωσης ΨΛΔΤΩ1Ν-Φ7Χ
6/17-01-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Σπάρτης» 64ΤΩΩ1Ν-6Η5
7/17-01-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Αφισσού οικονομικού έτους 2022 9Η2ΥΩ1Ν-3ΧΔ
8/17-01-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Περιβολίων οικονομικού έτους 2022 Ψ4ΤΗΩ1Ν-Χ99
9/17-01-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Πολοβίτσας οικονομικού έτους 2022 6Ζ6ΘΩ1Ν-ΡΨ8
10/17-01-2023 Περί αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων Κοιμητηρίων οικ. Έτους 2023 ΩΖΔΕΩ1Ν-479
11/17-01-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης 6Τ3ΘΩ1Ν-3ΘΑ
12/17-01-2023 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά Στερεών Αποβλήτων» ΨΜ40Ω1Ν-8ΗΥ
13/07-01-2023 Περί ανάδειξης νέου προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ» 6ΦΖΕΩ1Ν-ΙΓ0
14/17-01-2023 Έγκριση τροποποίησης  της από 31/10/2018 Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού - Γ.Γ.Α., για το έργο: «Προσθήκη γηπέδου τέννις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Παρορίου» 6Ζ7ΡΩ1Ν-6ΟΤ
15/17-01-2023 Έγκριση 4ου Πρακτικού Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού της προμήθειας «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2022 - ΜΑΪΟ 2023» 6ΓΖΤΩ1Ν-ΓΣΒ
16/17-01-2023 Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας  στα πλαίσια του ειδικού κύκλου προγραμματισμού προσλήψεων  «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2023 Ψ3ΠΞΩ1Ν-5ΔΚ
17/17-01-2023 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» 9Σ3ΝΩ1Ν-Κ5Φ
18/17-01-2023 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής της προμήθειας «Αισθητική αναβάθμιση δημόσιου χώρου, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» ΨΣ15Ω1Ν-ΓΟΜ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  4/01-02-2023  
 19/01-02-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης  6ΦΕΥΩ1Ν-Φ9Λ
 20/01-02-2023 Περί έγκρισης 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΣΟΥΣ ΓΟΥΔΕ"  Ψ0ΒΓΩ1Ν-Ψ6Υ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  5/07-02-2023  
 21/07-02-2023 Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων για τον μήνα Δεκέμβριο έτους 2022  Ψ7ΥΘΩ1Ν-ΟΤ1
 22/07-02-2023 Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σπάρτης Α’ εξαμήνου 2022  6ΜΡΝΩ1Ν-Ω3Η
 23/07-02-2023 Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σπάρτης Β’ εξαμήνου 2022  ΡΒΕΒΩ1Ν-11Τ
 24/07-02-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Καστορείου οικονομικού έτους 2022  9ΒΚΠΩ1Ν-ΠΛΙ
25/07-02-2023 Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Σπαρτιατών οικονομικού έτους 2022 ΨΠΝ3Ω1Ν-Α0Ω
26/07-02-2023 Παροχή Πάγιας Προκαταβολής για τον Δήμο Σπάρτης οικ. έτους 2023 907ΗΩ1Ν-Υ32
27/07-02-2023 Σύσταση  Παγίας Προκαταβολής  προέδρων τοπικών κοινοτήτων έτους  2023 ΨΑΑΦΩ1Ν-ΩΥΠ
28/07-02-2023 Ανάκληση της 5/17-01-2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ΡΩΤΟΩ1Ν-04Ρ
29/07-02-2023 Διορισμός συμβολαιογράφου 6ΧΙΡΩ1Ν-ΣΦΓ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  6/14-02-2023  
30/14-02-2023 Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων για τον μήνα Ιανουάριο έτους 2023 ΨΧΨΗΩ1Ν-3Δ2
31/14-02-2023 Έγκριση Ανάθεσης της υπηρεσίας “Συλλογή Νεραντζιών 2023” ΑΝΑΒΟΛΗ
32/14-02-2023 Λήψη απόφασης για αίτημα παράτασης ισχύος των προσφορών των οικονομικών φορέων: 1) ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ, 2) GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3) ΣΕΡΒΙΣΛΙΝΚ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ LED Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ» [Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 143138] για λόγους δημοσίου συμφέροντος” ΨΖΥ8Ω1Ν-ΞΙΟ
33/14-02-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης 627ΤΩ1Ν-ΩΦΘ
34/14-02-2023 Εξειδίκευση πίστωσης  ποσού 4.000,00 ευρώ προμήθειας σε βάρος του Κ.Α 00-6451.001 με τίτλο: «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα»  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 6Κ84Ω1Ν-786
35/14-02-2023 Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.60-6471.004 με τίτλο «Δράσεις προγράμματος» για την υλοποίηση της δράσης «Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση κατά του καρκίνου» 60Α1Ω1Ν-ΛΩΛ
36/14-02-2023 Περί έγκρισης μελέτης, καθορισμού όρων και ημερομηνίας διεξαγωγής και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2021-2022» ΨΣΜΗΩ1Ν-77Η
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  7/21-02-2023  
37/21-02-2023 Έγκριση Ανάθεσης της υπηρεσίας “Συλλογή Νεραντζιών 2023”(εξ αναβολής) 6ΤΛΚΩ1Ν-ΨΛΗ
38/21-02-2023 Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» Ω8Β9Ω1Ν-ΦΣΑ
39/21-02-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης 6ΔΛ4Ω1Ν-ΩΓΕ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  8/28-02-2023  
40/28-02-2023 Ανάθεση σε συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων  αποδοχής κληρονομιάς – ανάκληση της αριθ.193/2021 απόφασης 6Σ97Ω1Ν-ΞΨΠ
41/28-02-2023 Αδυναμία παραχώρησης υπαλλήλου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης στο Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 9ΒΥΖΩ1Ν-0Σ9
42/28-02-2023 Αδυναμία παραχώρησης υπαλλήλου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης στο Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΨΖΗ6Ω1Ν-ΡΚ3
43/28-02-2023 Διορισμός σε δικαστικούς επιμελητές ΨΠ8ΠΩ1Ν-1ΞΓ
44/28-02-2023 Περί έγκρισης 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού στο πλαίσιο διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφορά στερεών αποβλήτων»  
45/28-02-2023 Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης τμήματος ακινήτου σε κοινή χρήση στην Κοινότητα Βαμβακούς ΨΩ22Ω1Ν-8ΒΟ
46/28-02-2023 Περί έγκρισης 4ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ» 9ΥΙ4Ω1Ν-6Β2
47/28-02-2023 Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2022 ΨΙΖ4Ω1Ν-ΜΤΔ
48/28-02-2023 Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης Δ τριμήνου 2022 ΨΩ9ΒΩ1Ν-ΑΦΧ
49/28-02-2023 Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση συλλόγων Ψ159Ω1Ν-ΤΡ5
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  9/28-02-2023  
50/28-02-2023 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος  του Δήμου οικ. έτους 2023 ΨΡΥΣΩ1Ν-Σ52
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  10/07-03-2023  
51/07-03-2023 Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης ΩΧΤΦΩ1Ν-ΑΡ2
52/07-03-2023 Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση συλλόγου ΩΧΚΞΩ1Ν-ΚΑΑ
53/07-03-2023 Kαθορισμός όρων  διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου – Κεντρικό Δημαρχείο 97Ξ4Ω1Ν-739

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.