δημος

Αποφάσεις

Αποφάσεις Οικονομικής-Διαχειριστικής Επιτροπής έτους 2023

Αποφάσεις Οικονομικής-Διαχειριστικής Επιτροπής έτους 2023

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

   ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΤΙΑΝΩΝ  
1/14-02-2023 Περί ψήφισης πιστώσεων 6434Ω1Ν-Α90
 2/21-03-2023 Περί εγκρίσεως απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 Κληροδοτήματος Γεωργίου Κωστάκη Τοπικής Κοινότητας Βουτιάνων  ΨΞΣΥΩ1Ν-Ψ0Φ
3/11-07-2023 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου «Οδοποιία Βουτιάνων» 9ΤΣΚΩ1Ν-ΣΓΒ
4/18-07-2023   Περί έγκρισης πληρωμής του 1ου λογαριασμού και πιστοποίησης του έργου "Οδοποιϊα Βουτιάνων" ΨΖΕ7Ω1Ν-ΥΟΘ
     
  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΑΓΓΓΕΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΥΠΗΣ   
 1/28-03-2023 Περί εγκρίσεως Απολογισμού-Ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 Kληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου Κοινότητας Τρύπης  6Ω03Ω1Ν-ΛΧΛ 
2/03-05-2023 Περί ψήφισης πιστώσεων  ΡΛ3ΤΩ1Ν-Γ68
3/06-06-2023 Περί 1ης Αναμόρφωσης  προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου  Κοινότητας Τρύπης   Ψ8ΞΟΩ1Ν-9ΡΠ
     
  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ  
 1/28-02-2023 Περί ψηφίσεως τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων και  προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου  Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών  ΨΚ82Ω1Ν-ΔΞΜ
 2/28-03-2023 Περί εγκρίσεως απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου Κοινότητας Σπαρτιατών  ΨΝΩΗΩ1Ν-ΠΥ5 
 3/04-07-2023 Εκμίσθωση ακινήτου του κληροδοτήματος  ΨΡΦ0Ω1Ν-Ι5Μ 
4/09-08-2023 Έγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου ΨΜΒΚΩ1Ν-7ΟΜ
     
  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ  
 1/21-03-2023 Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 του κληροδοτήματος  Παναγιώτη  Γραμματικάκη  68ΞΝΩ1Ν-Χ4Ψ
 2/21-03-2023 Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων ιδιοκτησίας κληροδοτήματος  6ΡΑ0Ω1Ν-2ΕΜ
3/25-04-2023 Περί εγκρίσεως απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 κληροδοτήματος Παναγιώτη Γραμματικάκη Τοπικής Κοινότητας Μαγούλας  69Υ4Ω1Ν-ΔΞΜ 
 4/27-06-2023 Καθορισμός όρων για εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων κληροδοτήματος  ΨΠΚΠΩ1Ν-ΕΓ8
     
  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ  
1/14-02-2023 Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Κληροδοτήματος Δημητρίου Σπυρόπουλου Κοινότητας Καστορείου ΨΞ1ΙΩ1Ν-Π0Μ
 2/21-03-2023 Περί  εγκρίσεως απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 Κληροδοτήματος Δημητρίου Σπυρόπουλου Τοπικής Κοινότητας Καστορείου  Ψ5ΤΨΩ1Ν-ΓΗΔ
 3/21-03-2023 Περί αντικατάστασης εκπροσώπου του Κληροδοτήματος «Δημητρίου Σπυρόπουλου» στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο:  «Επισκευή -Ανακαίνιση του Κτιρίου Σπυρόπουλου»  6ΜΙΟΩ1Ν-4ΜΦ
     
  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΕΡΕΚΟΥΛΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ  
1/14-02-2023 Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Κληροδοτήματος Γεωργίου και Αγγελικής Μερεκούλια 9ΙΤΔΩ1Ν-ΡΦΞ
2/04-04-2023 Περί εγκρίσεως απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 κληροδοτήματος Γεωργίου και Αγγελικής Μερεκούλια Κοινότητας Καστορείου  ΧΤΒΩ1Ν-87Ν 
     
  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΗΛΙΑ ΚΑΤΣΙΧΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ  
 1/21-03-2023 Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 του  κληροδοτήματος Ηλία Κατσίχτη  6ΞΟ1Ω1Ν-ΡΗΕ
 2/28-03-2023 Περί εγκρίσεως απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 Κληροδοτήματος Ηλία Κατσίχτη  Κοινότητας Αναβρυτής  ΨΤΒΜΩ1Ν-8ΦΗ
 3/04-07-2023 Απευθείας εκμίσθωση καταστήματος κληροδοτήματος Ηλία Κατσίχτη  ΩΜ8ΝΩ1Ν-7ΙΩ
     
  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ  
 1/28-02-2023 Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023  Κληροδοτήματος Κων/νου Καλαμβόκη   61Λ4Ω1Ν-ΠΧ4
2/25-04-2023 Περί εγκρίσεως απολογισμού - ισολογισμού  οικονομικού έτους 2022  Κληροδοτήματος Κων/νου Καλαμβόκη Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών 9ΟΞ1Ω1Ν-6ΦΤ
     
  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΗΛΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΚΛΩΝ  
 1/07-03-2023 Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 κληροδοτήματος  Ηλία Ασημακόπουλου  9ΠΤΛΩ1Ν-4ΟΣ
2/25-04-2023 Περί εγκρίσεως απολογισμού - ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 κληροδοτήματος Ηλία Ασημακόπουλου Τοπικής Κοινότητας Αμυκλών ΨΒ15Ω1Ν-ΤΞΔ
3/23-05-2023 Περί ψήφισης πιστώσεων 9Ρ9ΞΩ1Ν-ΙΗ4
4/23-05-2023 Περί έγκρισης δαπάνης, ψήφισης πίστωσης και απόδοσης ποσού στην εκκλησία «Κοίμηση της Θεοτόκου» ΨΘΓΣΩ1Ν-Θ1Υ
5/23-05-2023 Περί έγκρισης δαπάνης, ψήφισης πίστωσης και απόδοσης ποσού στην Τοπική  Κοινότητα Αμυκλών 6ΞΗΠΩ1Ν-76Τ
6/27-06-2023 Περί έγκρισης δαπάνης, ψήφισης πίστωσης και έκδοσης προκήρυξης – πρόσκλησης για χορήγηση βοηθήματος γάμου στην πτωχότερη κοπέλα 9053Ω1Ν-8Λ7 
7/04-07-2023 Περί έγκρισης δαπάνης, ψήφισης πίστωσης για βράβευση των αριστούχων μαθητών του σχολικού έτους 2022-2023 94ΕΩΩ1Ν-Θ3Ε 
     
  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΒΑΡΝΑΒΕΛΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΥΡΟΥΣ  
1/14-02-2023 Περί ψηφίσεως τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού  εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Κληροδοτήματος Αριστείδη Βαρναβέλια ΡΟΣΙΩ1Ν-6Ο2
 2/21-03-2023 Περί εγκρίσεως απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 κληροδοτήματος Αριστείδη Βαρναβέλια, Τοπικής Κοινότητας Αλευρούς  6Θ1ΑΩ1Ν-7Ψ8
     
  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ  
 1/21-03-2023 Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Μοσχοβίτη  ΨΤΥΜΩ1Ν-ΤΗ1
 2/04-04-2023 Περί εγκρίσεως απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 κληροδοτήματος Παναγιώτη Μοσχοβίτη Τοπικής Κοινότητας Λογγάστρας»  9ΩΩ5Ω1Ν-ΥΒΦ
     
  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ  
1/28-02-2023 Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και τεχνικού προγράμματος 2023 του κληροδοτήματος Γεωργίου Παπαδάκου  6ΒΞΩΩ1Ν-Ξ20
 2/21-03-2023 Περί εγκρίσεως απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 Κληροδοτήματος Γεωργίου Παπαδάκου Τοπικής Κοινότητας Ξηροκαμπίου  6ΜΑ2Ω1Ν-Γ3Π
 3/11-07-2023 Περί ψήφισης πιστώσεων   617ΑΩ1Ν-ΓΒΨ
     

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.