δημος

 

 

 Τίτλος Πράξης

 Ανάπλαση Κέντρου Σπάρτης (ΟΠΣ 5073663)

Απόφαση ένταξης

ΑΔΑ:ΨΒ1Ρ7Λ1-ΤΦΩ

 

 

Τίτλος Πράξης

 Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall) Σπάρτης

(ΟΠΣ 5037870)

Απόφαση ένταξης

ΑΔΑ: ΨΩΞΘ465ΧΙ8-0Β7

        Ψ3ΝΦ465ΧΙ8-ΝΧΡ

        63ΣΔ46ΜΤΛΡ-37Β