δημος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο Δήμος Σπάρτης, στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης των δημοτών για την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας - ο οποίος ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης με την υπ. αριθμ. 71/2016 Απόφαση του – και με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των μέσων που διαθέτει για την διατήρηση της καθαριότητας στο Δήμο μας, προβαίνει σε μια σειρά ανακοινώσεων με σκοπό την ενεργοποίηση της συνεργασίας μεταξύ πολιτών και Δήμου ώστε να πετύχουμε μαζί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το Δήμο μας.

 

Τα ογκώδη αστικά απορρίμματα,όπως παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα, κλπ και τα προϊόντα κηπουρικών εργασιών όπως κλαδιά, φύλλα, χόρτα, γκαζόν κλπ, δεν παραλαμβάνονται από το σύστημα αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου. Η αποκομιδή τους δε, αποτελεί εργασία που επιβαρύνει ιδιαίτερα τις λειτουργικές δαπάνες του Δήμου (με έξοδα κίνησης και συντήρησης οχημάτων, μισθοδοσίας κ.α.).

Στο πλαίσιο βελτίωσης της οργάνωσης και εξορθολογισμού των εργασιών της Υπηρεσίας Καθαριότητας, η Δημοτική αρχή έχει δρομολογήσει τη δημιουργία ειδικών σημείων συγκέντρωσης των παραπάνω απορριμμάτων («Πράσινα Σημεία»). Μέχρι τη δημιουργία των σημείων αυτών, η αποκομιδή τους γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία (σύμφωνα πάντα με τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας).

 

 • Οι ενδιαφερόμενοι για την απόρριψη των παραπάνω απορριμμάτων μπορούν να τα μεταφέρουν με ίδια μέσα, στους χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων (ή ειδικών απορριμμάτων) του Δήμου, που υποδεικνύονται από την Υπηρεσία, κατά τις ώρες που αυτοί λειτουργούν.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας του ενδιαφερόμενου να τα μεταφέρει με ίδια μέσα, αυτός οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία Καθαριότητας, ώστε να προβεί στη αποκομιδή τους, από κατάλληλο χώρο και βάσει του προγράμματος αποκομιδής της Υπηρεσίας, αφού καταβληθεί από τον ενδιαφερόμενο το προβλεπόμενο ειδικό τέλος αποκομιδής κατά περίπτωση και για κάθε δρομολόγιο αποκομιδής.

 

Το ειδικό τέλος αποκομιδής κυμαίνεται (σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 245/2016 Απόφαση του Δ.Σ Σπάρτης) από 50,00 € έως 500,00 € κατά περίπτωση.

Βασικές προϋποθέσεις της αποκομιδής αυτής είναι:

 

 • Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αποθέσει τα απορρίμματα σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων την καθορισμένη ημερομηνία που του έχει οριστεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου (ή το νωρίτερο το προηγούμενο βράδυ).
 • Τα ογκώδη αντικείμενα (έπιπλα, στρώματα κλπ) θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από οργανικά απορρίμματα ή μπάζα.
 • Το βάρος των συγκεκριμένων απορριμμάτων κάθε ιδιοκτησίας ανά μήνα να μην είναι μεγαλύτερο από 50-70 kgr.
 • Ειδικότερα για τα κλαδιά και τα φύλλα, ο όγκος τους να καταλαμβάνει χώρο μέχρι το ήμισυ της χωρητικότητας της καρότσας ανοιχτού ημιφορτηγού (3-4 κυβικά μέτρα).
 • Για την εύκολη φόρτωσή τους τα φύλλα, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κλπ συσκευάζονται σε ανθεκτικούς ειδικούς βιοδιασπώμενους σάκους. Τα υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά, κλπ συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα.
 • Τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν συλλέγονται προϊόντα αποκλάδωσης δενδροπερίβολων, κτημάτων και γενικότερα αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
 • Τα ογκώδη πάσης φύσεως υλικά συσκευασίας (ξύλινα κιβώτια, φελιζόλ κ.α.)  γραφείων και καταστημάτων, τοποθετούνται προς αποκομιδή αφού προηγουμένως έχει ελαχιστοποιηθεί ο όγκος με πίεση, περίδεση κ.τ.λ.
 • Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως παλιά πλυντήρια, ψυγεία, κουζίνες, κλιματιστικά, ηλεκτρικά σώματα θέρμανσης, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές, φωτοτυπικά, ηλεκτρικοί λαμπτήρες, και γενικά κάθε τι που λειτουργεί με ρεύμα ή με μπαταρίες καθώς και τα τηλέφωνα και καλώδια, θεωρούνται ειδικά απορρίμματα και πρέπει να συλλέγονται χωριστά.
 • Τα απόβλητα αυτά πρέπει να μεταφέρονται από τους ενδιαφερόμενους στους ειδικούς χώρους υποδοχής που τους υποδεικνύει ο Δήμος (Υπηρεσία Καθαριότητας). Ειδικότερα για τις μεγάλες μεγέθους ηλεκτρικές συσκευές που δεν είναι εύκολο να μεταφερθούν και για τους κατοίκους που δεν μπορούν να τα μεταφέρουν μόνοι τους, ο Δήμος μπορεί να τα παραλάβει έξω από το χώρο τους και να τα μεταφέρει στους χώρους υποδοχής, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων και επιβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος.
 • Τα προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες δηλαδή μπάζα, χώματα και άλλα αδρανή υλικά, θεωρούνται ειδικά απορρίμματα και μεταφέρονται αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών σε χώρους ειδικά αδειοδοτημένους για την προσωρινή αποθήκευση ή/και επεξεργασία τους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την  νομοθεσία.
 • Υποχρεωτικά τα απόβλητα της συγκεκριμένης κατηγορίας αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χύδην απόρριψη των αποβλήτων αυτών.
 • Σε περίπτωση που σε κοινόχρηστους χώρους εγκαταλείπονται οικοδομικά υλικά ή υλικά κατεδαφίσεων (μπάζα) πλέον του 3/ημέρου, ο Δήμος τα απομακρύνει με δικά του μέσα και στη συνέχεια καταλογίζει σε βάρος των παραπάνω υπευθύνων όλες τις σχετικές δαπάνες.
 • Η εναπόθεση οικοδομικών υλικών ή μπαζών στους κοινούς κάδους απορριμμάτων και στους κάδους ανακύκλωσης τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο.
 • Για την απόρριψη υπερβολικά μεγάλης ποσότητας ογκωδών απορριμμάτων (μεγαλύτερες των ανωτέρω ορίων) οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα μεταφέρουν με ίδια μέσα και έξοδα, στους χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων του Δήμου.

 

Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιοδήποτε τρόπο απόρριψη αχρήστων υλικών (αδρανή υλικά, μπάζα, στερεά απόβλητα, κηπευτικά προϊόντα) σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους όπως οικόπεδα, ακάλυπτοι χώροι, ρέματα, άλση, δάση κλπ.

Σε περίπτωση μη τήρησης όλων των ανωτέρω, η απόρριψη ογκωδών απορριμμάτων θεωρείται ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων στο περιβάλλον και τιμωρείται με πρόστιμο, κυμαινόμενο κατά περίπτωση.

Ενδεικτικά ενημερώνουμε ότι:

 

 1. Η απόρριψη ογκωδών αντικειμένων χωρίς την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου ύψους 300,00 € κατ’ ελάχιστο.
 2. Η χύμα εναπόθεση προϊόντων περιποίησης κήπων χωρίς την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας περί ογκωδών αντικειμένων έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου ύψους 100,00 € κυμαινόμενου κατά περίπτωση.
 3. Η εναπόθεση οικοδομικών υλικών στους κάδους ανακύκλωσης τιμωρείται με πρόστιμο 200,00 €.
 4. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος καταβάλει το πρόστιμο στο ταμείο του Δήμου εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη ημέρα βεβαίωσης της παράβασης.

 

 

Η συνεργασία όλων μας είναι απαραίτητη για να διατηρήσουμε καθαρή τη πόλη μας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27310 23241

Σε νέα παραλαβή εκατοντάδων καφέ κάδων που προορίζονται για την αποκομιδή οργανικών απορριμμάτων, προχώρησε ο Δήμος Σπάρτης, στο πλαίσιο του προγράμματος για τη Διαλογή στην Πηγή σε έξι ξεχωριστά ρεύματα. Οι νέοι κάδοι αναμένεται να διανεμηθούν το επόμενο διάστημα σε πολίτες που δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στο πρόγραμμα.

Οι νέοι αυτοί κάδοι είναι διαφορετικής χωρητικότητας ο καθένας, ενώ η καινοτομία είναι ότι διαθέτουν και κλειδαριά για ασφαλή και ατομική διάθεση των οργανικών αποβλήτων». Έτσι, θα αποφευχθούν φαινόμενα απόρριψης σύμμεικτων απορριμμάτων σε ιδιωτικούς κάδους (από διερχόμενους), καθώς οι ιδιοκτήτες θα έχουν πλήρη έλεγχο (και ευθύνη) για το περιεχόμενο των κάδων που έχουν χρεωθεί.

Ο Δήμος Σπάρτης, απευθυνόμενος στα φιλόζωα αισθήματα των συμπολιτών μας με έμπρακτη έκφραση αγάπης και συμπόνιας προς τα ζώα συντροφιάς, προσφέρει για υιοθεσία αδέσποτα ζώα συντροφιάς-σκύλους.

Η ζωοφιλία είναι έκφραση κοινωνικής ευαισθησίας και προάγει την υπευθυνότητα των ατόμων και τον σεβασμό στη ζωή.

Ο Δήμος μας έχει περισυλλέξει, εξετάσει και μετά τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες, φιλοξενεί αρκετά αδέσποτα σκυλιά. Ο πλέον ενδεδειγμένος και μακράν ο καλύτερος τρόπος ευζωίας είναι η υιοθεσία ζώων από εθελοντές φιλόζωους.

Ο Δήμος στειρώνει κατά προτεραιότητα όλα τα αδέσποτα ζώα. Η παραπέρα καλή ζωή αυτών των ζώων είναι σίγουρα σε ένα φιλικό-οικείο περιβάλλον. Όχι στο δρόμο, στα πάρκα και τις πλατείες.

Όσοι εκ των πολιτών θέλουν να βοηθήσουν – σώσουν τα ζώα και να προσφέρουν ως δημότες σε ένα μεγάλο πρόβλημα, ας σκεφτούν την υιοθεσία ενός σκύλου, ενήλικου ή κουταβιού. Ο σκύλος είναι ένας πραγματικός φίλος.

Επικοινωνία καθημερινά εργάσιμες μέρες και ώρες στο τηλέφωνο:  6971971603 και όλο το 24ωρο στο 15460

 

 Για να δείτε τη λίστα με τα αδέσποτα προς υιοθεσία ζώα πατήστε στο παρακάτω σύνδεσμο:

 Λίστα αδέσποτων ζώων συντροφιάς προς υιοθεσία

 Για να διαβάσετε το Σχέδιο Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο χώρο προσωρινής Φιλοξενίας (Καταφύγιο) αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σπάρτης πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Σχέδιο Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο χώρο προσωρινής Φιλοξενίας (Καταφύγιο) αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σπάρτης

 

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης ανταποκρινόμενος στις καθημερινές ανάγκες για ορθή διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων συνεχίζει την υλοποίηση του νέου Προγράμματος Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων ( Διαλογή στην Πηγή, Αποκομιδή πόρτα – πόρτα ).

Απώτερος στόχος ο Δήμος μας να αποτελέσει  πρότυπο στην ανακύκλωση, την αξιοποίηση και την εκ νέου χρήση  υλικών και την επαναεισαγωγή τους στον κύκλο παραγωγής.

Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, η προστασία του περιβάλλοντος η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η θωράκιση της υγείας των πολιτών.

Στο πρώτο στάδιο της υλοποίησης μοιράστηκαν τρεις κάδοι (για χαρτί , πλαστικό και οργανικά) σε οικίες και καταστήματα στο κέντρο της πόλης καθώς και ενημερωτικό έντυπο με οδηγίες, πρακτικές συμβουλές και ωράρια αποκομιδή.

Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε με τη συμμετοχή και τη συνεργασία των πολιτών του Δήμου μας στην οδό Κων. Παλαιολόγου και θα συνεχιστεί με την απόσυρση των μπλε και πράσινων κάδων από την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Κων. Παλαιολόγου, Όθωνος Αμαλίας, Λεωνίδου και Λυκούργου.

Επίσης, έχουν τοποθετηθεί κάδοι σε κοινόχρηστη χρήση για χαρτί, πλαστικό και οργανικά απορρίμματα στην οδό Τριακοσίων ( Στάδιο Σπάρτης ), στη συμβολή Ευαγγελιστρίας και Γκορτσολόγου και επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως.

Τέλος, σε όλα τα παραπάνω σημεία τοποθετήθηκαν και  κάδοι σε μορφή κώδωνα μπλε χρώματος, για τη ρίψη γυάλινων συσκευασιών, αλουμινίων και σιδηρούχων συσκευασιών .

 

Ο Δήμος Σπάρτης ενημερώνει ότι το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ήθελε να ευχαριστήσει τους δημότες, για τη συνεργασία τους και τη συμβολή τους στην προσπάθεια υλοποίησής του.

Μόνο με τη δική σας θέληση και συμμετοχή αλλά και τη δική μας καθοδήγηση θα μπορέσουμε να επιτύχουμε.

 

ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ.

Η προστασία και ανάδειξη του φυσικού Περιβάλλοντος, ιδίως μέσα στο πυκνοδομημένο, βεβαρημένο αστικό χώρο αποτελεί ζωτική προτεραιότητα για το Δήμο Σπάρτης που φροντίζει να δημιουργεί και να αναδεικνύει τις «πράσινες» πλευρές της πόλης. Ο Δήμος Σπάρτης αντιμετωπίζει το περιβάλλον της πόλης ως ‘αστικό οικοσύστημα”, λαμβάνοντας υπόψη το «όλον» δηλαδή τις ιδιαιτερότητες της πόλης, τους ανθρώπους, τα φυτά, τα ζώα και τον αέρα.

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.