δημος
Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017 08:53

Δελτίο Τύπου

Ένταξη «Κέντρου Κοινότητας» στο Δήμο Σπάρτης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Ο Δήμος Σπάρτης με την αρ. πρωτ. 8503/7-4-2017 αίτηση χρηματοδότησης είχε ζητήσει την υλοποίηση πράξης με τίτλο: «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας» προϋπολογισμού 306.720,00 €.

Η ανωτέρω Πράξη εντάχθηκε με την αρ. 1378/13-6-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου στο ΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Δικαιούχος της πράξης είναι ο Δήμος Σπάρτης, όπου και θα λειτουργήσει υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας και της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με την ακόλουθη διάρθρωση: α) Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Σπάρτης (κεντρική Μονάδα), β) Κινητή Μονάδα Κέντρου Κοινότητας, η οποία αποτελεί «βραχίονα» του Κέντρου Κοινότητας, με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, για την κάλυψη των αναγκών των λοιπών Δήμων-Εταίρων.

Το Κέντρο Κοινότητας θα στελεχωθεί από δύο Κοινωνικούς Επιστήμονες, πλήρους απασχόλησης (Κοινωνικό Λειτουργό και Ψυχολόγο), που θα συντονίζουν τα προγράμματα, τις δράσεις και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας, ενώ η Κινητή Μονάδα θα στελεχωθεί από δύο Κοινωνικούς Επιστήμονες πλήρους απασχόλησης (Ψυχολόγο και Κοινωνικό Λειτουργό) και ένα (1) Οδηγό.

Η διάρκεια λειτουργίας της δομής είναι τρία έτη.

Ο Δήμος Σπάρτης έχει δρομολογήσει τις περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας (υπογραφή προγραμματικής σύμβασης, αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, πρόσληψη του προβλεπόμενου επιστημονικού προσωπικού).

Η πράξη θα υλοποιηθεί μέσω Προγραμματικής Σύμβασης που θα συναφθεί, μεταξύ του Δήμου Σπάρτης (Δικαιούχος της Πράξης), της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Δήμων της Π.Ε. Λακωνίας (Σημ.: Οι Δήμοι Σπάρτης, Μονεμβασίας και Ελαφονήσου έχουν λάβει σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου), οι οποίοι θα υποστηρίζονται μέσω της Κινητής Μονάδας. Στην προγραμματική περιγράφονται οι προδιαγραφές λειτουργίας και το πλαίσιο συνεργασίας για τη λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας», ώστε να μην υπάρχει διάκριση στην παροχή υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής κάθε πολίτη (εκτός Δήμου-έδρας, απομακρυσμένες ή/και ορεινές απομακρυσμένες περιοχές), άλλα πολύ περισσότερο, έτσι ώστε να καταπολεμηθεί με ουσιαστικό τρόπο ο κοινωνικός αποκλεισμός με βασική παράμετρο τη χωρική διάσταση και τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Στόχος της συγκεκριμένης δομής είναι να παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού, και να υποστηρίζει την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. Μέσω των Κέντρων Κοινότητας επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός ενιαίου μηχανισμού Κοινωνικών Δομών μιας στάσης, ο οποίος  συνδυάζει ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονα μέσα και τεχνικές δικτύωσης για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και, ειδικότερα:

 • Πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
 • Παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού
 • Ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
 • Άτομα λοιπών ευπαθών Κοινωνικών ομάδων (π.χ. Ρομά, μακροχρόνια άνεργοι ωφελούμενοι προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, ΑΜεΑ, κλπ)
 • Πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες τρίτων χωρών, δικαιούχων διεθνούς προστασίας κλπ

Συνοπτικά οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στο Κέντρο Κοινότητας είναι:

 • Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των ωφελουμένων που κατατάσσονται στις «ευπαθείς ομάδες», με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και σκοπό την προώθηση στην απασχόληση (εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση, κατάρτιση ατομικών πλάνων και παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής στήριξης)
 • Δικτύωση και συνεργασία με λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες και Κοινωνικές Δομές στην Π.Ε. με επιμέρους φορείς και Υπηρεσίες (Υπηρεσίες ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
 • Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στο ευρύ κοινό.

Με στόχο την επίτευξη των ανωτέρω, οι βασικές αρχές και η φιλοσοφία της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας βασίζονται:

 • στην εξατομικευμένη προσέγγιση, αρχικά χαρτογραφώντας τα απαραίτητα βήματα για την πορεία του ωφελούμενου προς την κοινωνική ένταξη ή/και την απασχόληση και στη συνέχεια υποστηρίζοντας και παρακολουθώντας τη διαδικασία αυτή
 • στη σύνδεση με δημοτικές, τοπικές και υπερτοπικές (π.χ. κεντρικές) Υπηρεσίες που συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελουμένων
 • στην ανάπτυξη διαδικασιών συνεργασίας με κάθε αρμόδιο φορέα και Υπηρεσία
 • στη δημιουργία δικτύων (και εν γένει, στη δικτύωση) μεταξύ του Κέντρου Κοινότητας και φορέων που υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές

 


ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017, το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του, αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος συμπαράστασης στις κινητοποιήσεις των  συμβασιούχων εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπάρτης δηλώνει την αντίθεσή του στην απόλυση των εργαζομένων  στους Δήμους που υπηρετούν  σε νευραλγικούς τομείς με 8 μήνες συμβάσεις, οι οποίες έχουν ανανεωθεί. Η πρόσφατη απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου για ακύρωση της ανανέωσης των συμβάσεών τους, ουσιαστικά, τους απολύει.

Πρόκειται για προσλήψεις που έγιναν με τις διαδικασίες που ορίζει ο ΑΣΕΠ για να καλύψουν κενά σε υπηρεσίες που αφορούν την Υγεία και την ποιότητα ζωής, όπως η καθαριότητα, τα κοιμητήρια, ο ηλεκτροφωτισμός.

Ζητούμε από την κυβέρνηση να προχωρήσει τώρα σε άμεση νομοθετική ρύθμιση, ώστε να διασφαλιστεί το σύνολο των εργασιακών δικαιωμάτων των παρατασιούχων και να παραμείνουν ως μόνιμο προσωπικό στους δήμους».


ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Με Κεντρικό άξονα την εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής με προτεραιότητα τον πολίτη, ο Δήμος Σπάρτης  σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας έθεσε σε λειτουργία πρόγραμμα δωρεάν γυναικολογικών εξετάσεων (Μαστογραφία – Τεστ Παπανικολάου).

Συγκεκριμένα, στην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου,  πλησίον του  2ου Δημοτικού Σχολείου είχε  εγκατασταθεί αυτοκινούμενη κινητή μονάδα  , σε κεντρικό σημείο της πόλης, αφ΄ `ενός για να είναι προσβάσιμη από όλους και αφετέρου η εξέταση των γυναικών να γίνεται χωρίς να εκτίθενται στα περίεργα βλέμματα των περαστικών.

Παρέμεινε εκεί από τον Φεβρουάριο (4 μήνες περίπου) οπότε και  ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των ΔΩΡΕΑΝ προληπτικών εξετάσεων,  που έδωσε την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα της Σπάρτης και των χωριών μας να πραγματοποιήσει μια σειρά από πολύτιμες εξετάσεις.

Το αξιόλογο αυτό πρόγραμμα βρήκε ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία.

Συνολικά έκλεισαν ραντεβού  1022 γυναίκες.

161 γυναίκες , ηλικίας μέχρι  40 ετών, πραγματοποίησαν Τεστ ΠΑΠ, ενώ

861 γυναίκες, ηλικίας άνω των 40 ετών , πραγματοποίησαν Τεστ ΠΑΠ και μαστογραφία.

Ο πληθυσμιακός έλεγχος των γυναικών του Δήμου Σπάρτης αποτέλεσε δράση για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του γυναικείου πληθυσμού όσον αφορά την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της μήτρας μέσω της μαστογραφίας και του Τεστ Παπανικολάου αντίστοιχα.

Παράλληλα στην ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν και να κάνουν ερωτήσεις διατυπώνοντας τις απορίες τους στους κ. Εμμανουήλ Αμπατζόγλου, Επιστημονικό Διευθυντή Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας, κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλο Γενικό Ιατρό, Λέκτορα Επιδημιολογίας και πρόληψης νοσημάτων, Νοσηλευτικής Σχολής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και κ. Φώτιο Αράπη Επιμελητή Α΄, Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Σπάρτης, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.

Οι εξετάσεις ήταν ανώδυνες και ολιγόλεπτες, χωρίς οι εξεταζόμενες να προβούν σε οποιαδήποτε ταλαιπωρία. Αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και στο προσωπικό της Κινητής Μονάδας, που όλο αυτό το διάστημα υπέδειξαν ζήλο, ευγένεια, προσήλωση και θέληση να εξυπηρετήσουν και να προσφέρουν έργο.

Τέλος, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας για την παρουσία του στο Δήμο μας και για την αξιέπαινη δράση του σχεδόν σε όλη τη χώρα, που παρά τις δύσκολες συνθήκες προσπαθούν να εξαλείψουν το φόβο και την άγνοια και να προσελκύσουν όσο μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών  μπορούν για την πραγματοποίηση των εξετάσεων.

Στόχος μας ως  Δημοτική Αρχή να σταθούμε σύμμαχοι για την υγεία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μας σε μία εποχή που τα οικονομικά αδιέξοδα οδηγούν στην παρακμή της κοινωνίας.

Συναισθανόμενοι τις ανάγκες τους και  πιστοί στην ιδέα πως η υγεία αποτελεί πανανθρώπινο δικαίωμα, αναλαμβάνουμε ουσιαστικές πρωτοβουλίες στήριξης των πολιτών και αξιοποιούμε συνεργασίες  για την προστασία της υγείας τους.

Να θυμάστε πάντα ότι, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές!!!

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2017 16:17

Δελτίο τύπου

Επίσκεψη της  Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας κας Ράνιας Αντωνοπούλου στο Δήμαρχο Σπάρτης.

 

Σήμερα, Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας κα Ράνια Αντωνοπούλου επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Σπάρτης κ. Ευάγγελο Βαλιώτη, συνοδευόμενη από συνεργάτες της και το Βουλευτή Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ  κ. Σταύρο Αραχωβίτη.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε  λεπτομερώς την αρμόδια Υπουργό για τις ανάγκες και τα προβλήματα της περιοχής του Δήμου στον τομέα της Εργασίας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την πορεία υλοποίησης του προγράμματος της Κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Σπάρτης.

Η Πρόσληψη του προσωπικού μέσω αυτού του προγράμματος λύνει ζητήματα λειτουργίας του Δήμου και ιδιαίτερα στη δυνατότητα εκτέλεσηςκαι συντήρησης μικρών έργων, που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών.

Ζήτησε αυτά τα προγράμματα να συνεχιστούν μέχρι ο Δήμος να καλύψει τις ανάγκες του,  με μόνιμο προσωπικό.

Από την πλευρά της η κα Αντωνοπούλου εξέφρασε την ικανοποίησή της για την λειτουργία του συγκεκριμένου προγράμματος  τονίζοντας ότι οι πεντάμηνες συμβάσεις των προηγούμενων προγραμμάτων  έγιναν οκτάμηνες με πλήρη εργασιακή και ασφαλιστική κάλυψη.

Στόχος του Υπουργείου η συνέχιση παρόμοιων τέτοιων προγραμμάτων.

Τέλος  πληροφόρησε το Δήμαρχο για την πολιτική, που ακολουθεί το Υπουργείο Εργασίας και τους τρόπους ανάπτυξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σύμφωνα με την ψήφιση του Ν. 4430/2016.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2017 15:59

Δελτίο τύπου

Ο Δήμος Σπάρτης σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση "Μαζί για το Παιδί" και  την εταιρεία TOMS είχαν τη χαρά να υποδεχθούν 80 παιδιά και να τους προσφέρουν από ένα ζευγάρι  παπούτσια παίρνοντας  την καλύτερη ανταμοιβή, αγνά παιδικά χαμόγελα.

Η διανομή των παπουτσιών πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017, από τη 13:00 έως τις 15:00 μ.μ υπό την επίβλεψη των υπευθύνων της οργάνωση "Μαζί για το Παιδί"και των υπεύθυνων κοινωνικών λειτουργών του Δήμου.

Στο Παλιό Δημαρχείο του Δήμου Σπάρτης στη κεντρική πλατεία παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Σπάρτης κ. Βαλιώτης Ευάγγελος  και η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μεντή Ελένη.

Ο κ. Βαλιώτης Ευάγγελος καλωσόρισε τους διοργανωτές του προγράμματος και τους ευχαρίστησε για την δράση τους.

Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, με μοναδικό γνώμονα την ανιδιοτελή προσφορά μας γεμίζουν αισιοδοξία και δύναμη για να προσπαθούμε ακόμα πιο επίμονα να ενισχύουμε τις άπορες οικογένειες της πόλης μας. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια ανήκουν στη μη κερδοσκοπική οργάνωση "Μαζί για το Παιδί" και στην εταιρεία TOMS, η οποία προσέφερε τα προϊόντα της.

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

Τρίτη, 30 Μαϊος 2017 13:53

Δελτίο τύπου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και o Δήμος Σπάρτης, σας προσκαλούν να γιορτάσουμε όλοι μαζί για το περιβάλλον, την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 στις 6.00 μ.μ. , στο Άλσος Αθανασίου Παν. Γουδέ.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Europe in my Region “Open EU Project days”, που σαν στόχο έχει την ανάδειξη των συγχρηματοδοτούμενων έργων στους πολίτες.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με πολλές παράλληλες δράσεις:

 • Ενημέρωση και παρουσιάσεις για την Ευρώπη, σχεδιασμένες από το EuropeDirect.
 • Εθελοντική δενδροφύτευση για μικρούς και μεγάλους στους εκπαιδευτικούς χώρους του Άλσους, με τη συμμετοχή του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού T.T. Σπάρτης και  υπό την επίβλεψη των γεωπόνων και των υπαλλήλων πρασίνου του Δήμου Σπάρτης.
 • Ξενάγηση στον χώρο του Άλσους από υπαλλήλους του Δήμου Σπάρτης.
 • Επίδειξη πάλης από τον Παλαιστικό Σπάρτης
 • Ποδηλατοπορεία

Η κεντρική εκδήλωση περιλαμβάνει:

Χαιρετισμό και ενημέρωση για συγχρηματοδοτούμενα έργα και πρωτοβουλίες της Ε.Ε. DGRegio, Περιφέρεια Πελοποννήσου από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κο Πέτρο Τατούλη και άλλους φορείς.

Χαιρετισμό και ομιλία για την κατασκευή και λειτουργία του Άλσους Αθανασίου Παν. Γουδέ και τη σημασία για την πόλη της Σπάρτης, από τον Δήμαρχο Σπάρτης κο Ευάγγελο Βαλιώτη, από τον πρ. Δήμαρχο κο Σταύρο Αργειτάκο και από την εκπρόσωπο της οικογενείας του δωρητή κα Ελένη Γουδέ - Μίλη.

Την κεντρική εκδήλωση θα ακολουθήσει μουσική βραδιά από την Φιλαρμονική του Δήμου Σπάρτης.

 

Από το Γραφείο Δημάρχου

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ, η προγραμματισμένη για σήμερα, 29 Μαΐου 2017, μουσική εκδήλωση «Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ» που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 8:30 μμ στον Αρχαιολογικό χώρο της Καστροπολιτείας του Μυστρά.

Με επόμενο δελτίο τύπου θα ανακοινωθεί η ημερομηνία πραγματοποίησής της.

 

Η Πρόεδρος του Ν.Π. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος

Γαλανοπούλου Γεωργία

Ο Δήμος Σπάρτης και το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας από την αρχή της συνεργασίας τους στις 20 Φεβρουαρίου 2017 έως σήμερα,  έχουν δώσει  τη δυνατότητα στο γυναικείο πληθυσμό του Δήμου να υποβληθεί σε δωρεάν εξετάσεις για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της μήτρας.

Οι προληπτικές εξετάσεις, μαστογραφία και Τεστ Παπανικολάου,  πραγματοποιούνται στην Κινητή Μονάδα, που βρίσκεται στην Κων/νου Παλαιολόγου, πλησίον του Δημοτικού Σταδίου.

Όσες γυναίκες, από 25 έως 70 ετών, επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν άμεσα με το ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 9:00 με 14:00 στο τηλέφωνο 27310 27216 κα Ελένη Μεντή και κα Μπλάνα Χριστιάννα.

Η Κινητή Μονάδα του Ιδρύματος θα βρίσκεται στο Δήμο μας για λίγες μέρες ακόμα.

Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να οδηγήσει σε έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση!!!

Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές!!!

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Τρίτη, 25 Απριλίου 2017 14:44

Δελτίο Τύπου

Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Σπάρτης και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.Α.Π.Η. Καστορείου ΜΠΑΚΗ του Δήμου Σπάρτης υλοποίησε άλλη μια ενημερωτική εκδήλωση, την Παρασκευή 21 Απριλίου, με θέμα: «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΩ ΡΙΖΑΣ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ».

Στην κατάμεστη αίθουσα του Κ.Α.Π.Η. Καστορείου όπου και  μίλησε η Δρ. Πέπυ Γαβαλά – Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Λακωνίας.

Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με παραδοσιακά τραγούδια από την 3μελή ορχήστρα των Σταρόγιαννη Λεωνίδα, Τσίπα Νίκο και Ρουσάκο Παναγιώτη.

παρευρέθηκαν :

Ο αντιδήμαρχος, κ. Σκρουμπέλος Βασίλειος.
Ο πρόεδρος του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Πατσιλίβας Θεμιστοκλής.
Η αντιπρόεδρος του Ν.Π., Κώνστα Αντωνία.
Τα μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π., Έρης Δημήτριος, Τσίπουρας Κων/νος, Τσερωτά Βασιλική, Αγγελέτου Γεωργία και Σκρουμπέλου Μαρία.
Από πλευράς του Τοπικού Κ. Συμβουλίου παρευρέθη ο Πρόεδρος Οικονομάκης Γεώργιος. Και πλήθος κόσμου.

Το Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας ευχαριστεί την Δρ. Πέπυ Γαβαλά – Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Λακωνίας για την όμορφη και ενδιαφέρουσα ομιλία της  στο Κ.Α.Π.Η. Καστορείου ΜΠΑΚΗ, καθώς επίσης και τα μέλη της 5μελής επιτροπής που διοργάνωσαν αυτήν την  εκδήλωση.  Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Σπάρτης για μια ακόμα φορά απέδειξε πως μπορεί να διοργανώνει τέτοιες εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου και κοινού ενδιαφέροντος.

 

Για το Δ.Σ. του Ν.Π.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 15:28

Δελτίο τύπου

Ο Δήμος Σπάρτης συγχαίρει τη γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα της Σπάρτης ‘‘ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ’’ για το σπουδαίο επίτευγμα της ανόδου στη Β’ Εθνική κατηγορία.

Επιτυχία, που μας γέμισε περηφάνια γιατί έκαναν το όνειρο πραγματικότητα και απέδειξαν ότι, επάξια η ομάδα προβιβάστηκε, αφού ήταν πρωταγωνίστρια από την αρχή έως το τέλος στην κατηγορία της.

Η προαγωγή και η ανάδειξη του γυναικείου ποδοσφαίρου στην ευρύτερη περιοχή της Σπάρτης και της Λακωνίας καταδεικνύει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο το μεγαλείο και τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης. Το γεγονός ότι πέρσι φθάσατε μερικά βήματα πριν την άνοδο  στη Β’ Εθνική, σας πείσμωσε και σας έδωσε ώθηση να δουλέψετε ακόμα πιο σκληρά για να κατακτήσετε τη φετινή αθλητική χρονιά το στόχο σας.

Θερμά συγχαρητήρια, λοιπόν, σε όλες τις αθλήτριες και τον προπονητή για τη δουλειά, που έχει γίνει.

Συνεχίστε τη σκληρή δουλειά, γιατί μόλις κατακτήσεις την κορυφή, σημασία έχει να παραμείνεις σε αυτήν.

Ευχόμαστε να έχετε και τη νέα αθλητική χρονιά ανάλογες επιτυχίες

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.