δημος

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει φανερή δημόσια  δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καλυβίων Σοχάς εμβαδού 195,55 τ.μ..

Αναλυτικότερα: 

  1. Περίληψη διακήρυξης
  2. Διακήρυξη

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 16η Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε  φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση από το Δήμο Σπάρτης κατάλληλων χώρων για χρήση ως υπαίθριων χώρων στάθμευσης οχημάτων [ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄-Υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων- του ΠΔ 455/76 (ΦΕΚ 169 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει] (επιβατικών και ελαφρών φορτηγών) προς εξυπηρέτηση των δημοτών. Αναλυτικότερα: 

  1. Περίληψη διακήρυξης
  2. Διακήρυξη

Ο Δήμος Σπάρτης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια φαρμάκων και αναλωσίμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Νομικών του Προσώπων έτους 2018, με τη διαδικασία ανάδειξης Προμηθευτών-Χορηγητών, και  της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240) που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄18) και της ερμηνευτικής εγκυκλίου  ΥΠ.ΕΣ. εγκ.. 3/1543/26-03-2013. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η οικονομικότερη προσφορά.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 3/2018  μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση  Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών και Εργασιών του Δήμου.  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 10.292,79 € συν Φ.Π.Α  ( 6%,13% και 24%) 1.467,49 €, Συνολικά 11.760,28  €.

Πρόσκληση

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς 1

Έντυπο προσφοράς 2

Έντυπο προσφοράς 3

Έντυπο προσφοράς 4

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 16η Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:45.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018 15:07

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 16η Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Ο  Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει  με Συνοπτικό Διαγωνισμό την  επιλογή αναδόχου, για τη διενέργεια της υπηρεσίας  με τίτλο  « Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2018-2019 », (συνολικού ποσού 45.000,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) ,  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση  της  σύμβασης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), της αριθ. 5/2018  μελέτης του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.  Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαγχθεί την 25/07/2018, ημέρα Τετάρτη, στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σπάρτης (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) -Κεντρική Πλατεία Σπάρτης, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Ώρα λήξης  της υποβολής  προσφορών  ορίζεται η 12:30 π.μ.

 Μ Α Τ Α Ι Ω Σ Η    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

ΤΕΥΔ

 

Ο  Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει  με Συνοπτικό Διαγωνισμό την  επιλογή αναδόχου, για τη διενέργεια της υπηρεσίας  με τίτλο  « Παροχή υπηρεσίας χρήσης οχήματος για την υποστήριξη των επισκέψεων της κινητής μονάδας μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) διάρκειας τριών ετών », (συνολικού ποσού 18.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) ,  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση  της  σύμβασης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), της αριθ. 7/2017  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος.

Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαγχθεί την 26/07/2018   , ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σπάρτης (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) -Κεντρική Πλατεία Σπάρτης, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Ώρα λήξης  της υποβολής  προσφορών  ορίζεται η 11:00 π.μ.

 

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

ΤΕΥΔ

Παρασκευή, 06 Ιουλίου 2018 15:12

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 10η Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.