Τελευταία Νέα

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ Δήμου Σπάρτης

Ο Δήμος Σπάρτης, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ανακοινώνει την πραγματοποίηση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμού των κάτωθι αναφερόμενων έργων.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 9029/10-5-2018 Απόφαση Δημάρχου, είναι τριμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

 

1.       

Σανιδά Αικατερίνη

ΠΕ Πληροφορικής

2.       

Καραντζή Αναστασία

ΠΕ Πληροφορικής

3.       

Βαρζακάκος Κωνσταντίνος

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

 Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.

Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό των κάτωθι έργων:

 

  1. «Εργασίες Αποκατάστασης Δυτικών Κερκίδων Δημοτικού Σταδίου Σπάρτης», αρ. μελέτης 7/2018, προϋπολογισμού 106.800,00 ευρώ .

Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14/05/2018 και ώρα 08:30 μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

  1. «Αποχέτευση ομβρίων πλατείας Ξηροκαμπίου», αρ. μελέτης 15/2018, προϋπολογισμού 90.000,00 ευρώ .

Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14/05/2018 και ώρα 08:40 μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

 

 Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου Σπάρτης: www.sparti.gov.gr και

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr 

 

  

 Ο Δήμαρχος

ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ