δημος

Ο Δήμος  Σπάρτης διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2017» Εκτιμώμενης αξίας 71.717,43€(πλέον Φ.Π.Α.)

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης στις 18/7/2017 και ώρα 10:00π.μ.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ

Τεχνική περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης

Σ.Α.Υ.

Φ.Α.Υ.

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό  Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (αριθμ. 117 του Ν.4412/16)  με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της αριθμ 064/2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 2017», συνολικού προϋπολογισμού 54.400,00€.

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 5-07-2017, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ

Τεχνική έκθεση

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης

Σ.Α.Υ.

Φ.Α.Υ.

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

Ο Δήμος Σπάρτης διακηρύσσει ότι στις 06-07-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας – 2ο χλμ Ε.Ο Σπάρτης-Γυθείου, Ισόγειο, γραφεία Δ/νσης Τ.Υ Δήμου Σπάρτης, λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών της ανοικτής διαδικασίας, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Οδοποιία και Τεχνικά Έργα ΔΚ Σπαρτιατών 2016» προϋπολογισμού 1.300.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

 
 
Βρείτε τα σχέδια εδώ
 
 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να αναθέσει απευθείας την εργασία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ –ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ, προϋπολογισμού 20.500,00 € , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Καλεί τους ενδιαφερομένους που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό  και που έχουν τις προϋποθέσεις, να καταθέσουν στην Δ/νση Περ/ντος του Δήμου, Ψυχικό Σπάρτης  23100 Σπάρτη, μέχρι και τις 22-06- 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2 μ.μ. τις προσφορές τους, σε έντυπο της υπηρεσίας που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου, μαζί με την τεχνική περιγραφή.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Περ/ντος, τηλ. 27310 89300 & 27310 27785


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Τεχνική Έκθεση

Έντυπο Προσφοράς

 

 

 

Το Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας προτίθεται να διοργανώσει δρομολόγια με τρία λεωφορεία στο Μαυροβούνι Γυθείου για τα μέλη του ΚΑΠΗ για την πραγματοποίηση καλοκαιρινών μπάνιων συνολικού προϋπολογισμού 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε εδώ την Πρόσκληση

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει με πλειοδοτική φανερή δημόσια δημοπρασία την εκμίσθωση του κενωθέντος περιπτέρου στην οδό Κων/νου Παλαιολόγου μεταξύ του πεζόδρομου Κλεομβρότου και της οδού Βρασίδα.

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αμοιβές κτηνιάτρων», προϋπολογισμού 26.419,50 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Μελέτη

ΤΕΥΔ

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

 

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017 11:53

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016, το Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας προτίθεται να διοργανώσει  εκδρομή από τις 9/6/2017 έως 16/6/2017 και 16/6/2017 έως 23/6/2017 για τα  μέλη του ΚΑΠΗ στην Αιδηψό Ευβοίας για ιαματικά λουτρά συνολικού προϋπολογισμού 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η εκδρομή  θα πραγματοποιηθεί ως εξής:  Μετάβαση 100 ατόμων με δύο λεωφορεία από 9/6/2017 έως 16/6/2017 και μετάβαση 100 ατόμων με δύο λεωφορεία από 16/6/2017 έως 23/6/2017

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείσθε μέχρι και την Τετάρτη  31 Μαΐου 2017 και ώρα 14.00 μ.μ. να υποβάλλετε έγγραφη προσφορά σε κλειστό φάκελο, καθώς και την συνολική αμοιβή σας.

Ο φάκελος θα περιέχει :

1.Την οικονομική προσφορά.

2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

3.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

4.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

 

Ο Πρόεδρος

Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρθ. 117 του Ν.4412/16)με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό,επί των τιμών του τιμολογίου της αρίθμ. 056/2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης, για ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΔ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 74.370,00 €.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ

Σ.Α.Υ

Φ.Α.Υ.

Α1 Ανατολική όψη και λεπτομέρεια κιγκλιδώματος

Α2 Τομή ΑΑ

Α3 Τομή ΒΒ

Α4 Κάτοψη δαπέδων

Σ1 Ξυλότυπος θεμελίωσης και λεπτομέρειες

Σ2 Ξυλότυπος ισογείου και λεπτομέρειες

Σ3 Ξυλότυπος οροφής ισογείου και λεπτομέρειες

Σ4 Ξυλότυπος δαπέδων

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρθ. 117 του Ν.4412/16)με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό,επί των τιμών του τιμολογίου της αρίθμ. 037/2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης, για ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Οδοποιία και Τεχνικά Έργα ΔΕ Οινούντος 2017» προϋπολογισμού 66.591,94 €.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνική Έκθεση

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.