δημος
Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018 16:32

Banner 3

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση από το Δήμο Σπάρτης  χώρου ώστε  να χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στη Μαγούλα στο Δημοτικό Κατάστημα που στεγάζεται η οικονομική υπηρεσία, σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί από τον Δήμαρχο, ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού, μετά την σύνταξη της έκθεσης καταλληλότητας από την αρμόδια επιτροπή.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Ο  Δήμαρχος Σπάρτης δ ι α κ η ρ ύ σ σε ι τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου/αναδόχων, για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ TOYΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ», Προϋπολογισμού  57.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σπάρτης (κτίριο αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Κεντρική Πλατεία Σπάρτης την  11η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη ώρα 12:00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, αριθ. 454 /2017 Α.Δ.Σ

Ο  Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου/αναδόχων, για τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ TOYΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» Προϋπολογισμού 46.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σπάρτης (κτίριο αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Κεντρική Πλατεία Σπάρτης την  11η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00πμ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, αριθ. 453/2017 Α.Ο.Ε.

Διακήρυξη

Τεχνική έκθεση

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

Οικονομική προσφορά

Τιμολόγιο

Προϋπολογισμός

ΤΕΥΔ

Παράρτημα - οχήματα

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης, προκειμένου να καταρτιστεί μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργων, που θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις - παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Σπάρτης, με τη διάθεση οχημάτων, μηχανημάτων έργων και προσωπικού, όταν αυτό απαιτηθεί, καλεί όσους επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι και την 18/12/2017.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υπεύθυνη Δήλωση για τα είδη των οχημάτων/μηχανημάτων

Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων και τιμών

Αίτηση Συμμετοχής

Ο  Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει  με Συνοπτικό Διαγωνισμό την  επιλογή αναδόχου, για τη διενέργεια της προμήθειας « Φωτογραφιών /Διαφημιστικών βίντεο/ Χάρτινων τσαντών/ Τουριστικού Εντύπου»,  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση  της  σύμβασης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), της αριθ. 1/2017 μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα  Πέμπτη  στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σπάρτης (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) -Κεντρική Πλατεία Σπάρτης, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Ώρα λήξης  της υποβολής  προσφορών  ορίζεται η 11:30 π.μ.

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει φανερή δημόσια επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου ξενώνα Βαρβίτσας εμβαδού 155,51 τ.μ..

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που βρίσκονται στη Μαγούλα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (άρθρο 21) την     05/12/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 11:00 (10:00-10:30 υποβολή δικαιολογητικών-10:30-10:45 έλεγχος δικαιολογητικών & 10:45-11:00 υποβολή προφορικών προσφορών).

(Στην υποβολή των οικονομικών προσφορών συμμετέχουν μόνο όσοι έγιναν δεκτοί κατά τον έλεγχο των δικ/κων)

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 246,12 ευρώ.

Ο Δήμος Σπάρτης γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην  ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ» και προϋπολογισμό 14.959,36€.

Η εν λόγω υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με την από 26/10/2017 Έκθεση-Περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος.

Κριτήριο θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την   24 η Νοεμβρίου   2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Έκθεση - Περιγραφή

Το Κληροδότημα Ευάγγελου Φιλιππόπουλου Τοπικής Κοινότητας Τρύπης προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών της 116/2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ ΤΡΥΠΗΣ 2017».

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Προϋπολογισμός

Τεχνική Έκθεση

Τιμολόγιο

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ

 

Ο  Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό Διαγωνισμό την  επιλογή αναδόχου (άρθρο 117  Ν. 4412/2016)  με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το εναιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της αριθ. 111/2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο « Καθαρισμός ποταμών και χειμάρρων Δήμου Σπάρτης», συνολικού προϋπολογισμού 56.000, 00 ευρώ.

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.