δημος

Ο Δήμος Σπάρτης διακηρύσσει ότι στις 06-07-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας – 2ο χλμ Ε.Ο Σπάρτης-Γυθείου, Ισόγειο, γραφεία Δ/νσης Τ.Υ Δήμου Σπάρτης, λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών της ανοικτής διαδικασίας, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Οδοποιία και Τεχνικά Έργα ΔΚ Σπαρτιατών 2016» προϋπολογισμού 1.300.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

 
 
Βρείτε τα σχέδια εδώ
 
 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να αναθέσει απευθείας την εργασία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ –ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ, προϋπολογισμού 20.500,00 € , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Καλεί τους ενδιαφερομένους που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό  και που έχουν τις προϋποθέσεις, να καταθέσουν στην Δ/νση Περ/ντος του Δήμου, Ψυχικό Σπάρτης  23100 Σπάρτη, μέχρι και τις 22-06- 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2 μ.μ. τις προσφορές τους, σε έντυπο της υπηρεσίας που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου, μαζί με την τεχνική περιγραφή.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Περ/ντος, τηλ. 27310 89300 & 27310 27785


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Τεχνική Έκθεση

Έντυπο Προσφοράς

 

 

 

Το Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας προτίθεται να διοργανώσει δρομολόγια με τρία λεωφορεία στο Μαυροβούνι Γυθείου για τα μέλη του ΚΑΠΗ για την πραγματοποίηση καλοκαιρινών μπάνιων συνολικού προϋπολογισμού 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε εδώ την Πρόσκληση

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει με πλειοδοτική φανερή δημόσια δημοπρασία την εκμίσθωση του κενωθέντος περιπτέρου στην οδό Κων/νου Παλαιολόγου μεταξύ του πεζόδρομου Κλεομβρότου και της οδού Βρασίδα.

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αμοιβές κτηνιάτρων», προϋπολογισμού 26.419,50 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Μελέτη

ΤΕΥΔ

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

 

Τετάρτη, 24 Μαϊος 2017 11:53

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Written by

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016, το Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας προτίθεται να διοργανώσει  εκδρομή από τις 9/6/2017 έως 16/6/2017 και 16/6/2017 έως 23/6/2017 για τα  μέλη του ΚΑΠΗ στην Αιδηψό Ευβοίας για ιαματικά λουτρά συνολικού προϋπολογισμού 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η εκδρομή  θα πραγματοποιηθεί ως εξής:  Μετάβαση 100 ατόμων με δύο λεωφορεία από 9/6/2017 έως 16/6/2017 και μετάβαση 100 ατόμων με δύο λεωφορεία από 16/6/2017 έως 23/6/2017

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείσθε μέχρι και την Τετάρτη  31 Μαΐου 2017 και ώρα 14.00 μ.μ. να υποβάλλετε έγγραφη προσφορά σε κλειστό φάκελο, καθώς και την συνολική αμοιβή σας.

Ο φάκελος θα περιέχει :

1.Την οικονομική προσφορά.

2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

3.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

4.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

 

Ο Πρόεδρος

Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρθ. 117 του Ν.4412/16)με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό,επί των τιμών του τιμολογίου της αρίθμ. 056/2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης, για ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΔ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 74.370,00 €.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ

Σ.Α.Υ

Φ.Α.Υ.

Α1 Ανατολική όψη και λεπτομέρεια κιγκλιδώματος

Α2 Τομή ΑΑ

Α3 Τομή ΒΒ

Α4 Κάτοψη δαπέδων

Σ1 Ξυλότυπος θεμελίωσης και λεπτομέρειες

Σ2 Ξυλότυπος ισογείου και λεπτομέρειες

Σ3 Ξυλότυπος οροφής ισογείου και λεπτομέρειες

Σ4 Ξυλότυπος δαπέδων

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρθ. 117 του Ν.4412/16)με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό,επί των τιμών του τιμολογίου της αρίθμ. 037/2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης, για ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Οδοποιία και Τεχνικά Έργα ΔΕ Οινούντος 2017» προϋπολογισμού 66.591,94 €.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνική Έκθεση

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρθ. 117 του Ν.4412/16) με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, επί των τιμών του τιμολογίου της αρίθμ. 038/2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης, για ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ 2016» προϋπολογισμού 5.000,00 €.

 

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων

Τεχνική Έκθεση

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ

 

 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εύκαμπτων κολωνακίων σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε   προσφορά για τα ανωτέρω είδη  τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές μέχρι τις 26/05/2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00μμ, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Γραφείο Πρωτοκόλλου) – Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας / 2ο Χλμ ΕΟ Σπάρτης-Γυθείου/ Τ.Κ. 23100 Σπάρτη.

Πρόσκληση

Τεχνικές Προδαγραφές

Έντυπο προσφοράς

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.