δημος

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών της αρίθμ.141/2015 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠO ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Προϋπολογισμός

Τεχνική Περιγραφή

Τιμολόγιο

Υπεύθυνη Δήλωση

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει φανερή προφορική και μειοδοτική δημοπρασία για την αγορά οικοπεδικής έκτασης  στον οικισμό Κοκκινόραχης της ΔΚ Σπαρτιατών προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως υπαίθριος χώρος διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων, που θα αναβαθμίσουν την πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

 

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015 14:05

Περίληψη ανάθεσης κυκλοφοριακής μελέτης

Written by

Ο Δήμος Σπάρτης πρόκειται να αναθέσει την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: “Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στις κεντρικές οδούς της Σπάρτης και λοιπές επηρεαζόμενους οδούς” σε εξειδικευμένο Συγκοινωνιολόγο Πολιτικό η Τοπογράφο Μηχανικό, κάτοχο μελετητικού πτυχίου κατηγ. 10 (συγκοινωνιακές μελέτες),  με εμπειρία στην εκπόνηση  κυκλοφοριακών μελετών,  για την υποβολή προτάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα προκύψουν από την σχεδιαζόμενη πεζοδρόμηση και τη μονοδρόμηση οδών και τμημάτων αυτών στο κέντρο της πόλης.


Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης είναι 17.712,00 € (με ΦΠΑ) και θα συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/05 « Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης Μελετών και Παροχής Συναφών Υπηρεσιών και άλλες Διατάξεις».


Λεπτομέρειες επί του περιεχομένου της ανατιθέμενης μελέτης υπάρχουν στα συνημμένα τεύχη ανάθεσης.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν έντυπη προσφορά έως την Δευτέρα 21/12/2015 και ώρα 15:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο – 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, τηλ: 27313 63364).

Τεύχη ανάθεσης μελέτης

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να προβεί σε υπηρεσίες περισυλλογής αδέσποτων και εποπτείας/καθαριότητας, διατροφής, φύλαξης/χώρου-καταφυγίου φιλοξενίας αδέσποτων, που επιβάλλονται  για την εφαρμογή του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 23.946,62  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, καλεί τους ενδιαφερόμενους που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο, να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως και την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου  2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  του Δήμου στη Μαγούλα (Παλαιό Δημαρχείο Μυστρά) και στους αρμόδιους υπαλλήλους Αργείτη Ηλία ή Παναγάκο Νικόλαο.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μελέτη

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία, για την αγορά από το Δήμο Σπάρτης, μιας ή περισσοτέρων  εκτάσεων για την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ).

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια Θραυστού υλικού (3Α) και Αμμοχάλικου Δ.Ε. ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ» προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της αναφερόμενης προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο Π.Ε., μέχρι και την Τρίτη 15 – 12 - 2015 και ώρα 14:00.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών της αρίθμ.133/2015 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ».

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια σίτισης μαθητών του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης για το σχολικό έτος 2015 -2016, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 41.379,66 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, χρηματοδοτούμενης από το ΥΠ.ΕΣ. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Μελέτη

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει επαναληπτική φανερή δημόσια  δημοπρασία για την εκμίσθωση του 12 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς εμβαδού 41,20 τ.μ..

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που βρίσκονται στη Μαγούλα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 21η Δεκεμβρίου  2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 έως 11:00 (10:00-10:30 υποβολή δικαιολογητικών-10:30-10:45 έλεγχος δικαιολογητικών & 10:45-11:00 υποβολή προφορικών προσφορών).

Περίληψη Διακήρυξης

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να προβεί σε υπηρεσίες περισυλλογής αδέσποτων και εποπτείας/καθαριότητας, διατροφής, φύλαξης/χώρου-καταφυγίου φιλοξενίας αδέσποτων, που επιβάλλονται  για την εφαρμογή του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 23.946,62  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, καλεί τους ενδιαφερόμενους που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο, να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως και την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου  2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  του Δήμου στη Μαγούλα (Παλαιό Δημαρχείο Μυστρά) και στους αρμόδιους υπαλλήλους Αργείτη Ηλία ή Παναγάκο Νικόλαο.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μελέτη

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.