δημος

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 15 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου 2015 θα υποβάλλονται στο Δήμο Σπάρτης (παλιό Δημαρχείο-κεντρική πλατεία Σπάρτης) αιτήσεις για  ένταξη στο πρόγραμμα Επισιτιστικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους.

 

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις   υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Η Αίτηση  είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και μπορεί να υποβληθεί και ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)

 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν  ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ταυτότητα, Ε1 και Ε9  έτους 2015 (οικονομικό έτος 2014), κωδικό TAXIS.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση του 2015, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 

Πληροφορίες δίνονται από την κ.Μαχαίρα Παναγιώτα (Ευαγγελιστρίας 85-87) στα τηλέφωνα  2731022226 εσ.123,122,121.

 

Περισσότερες πληροφορίες για δικαιούχους, κριτήρια κ.λ.π. στο συν/νο  έντυπο.

 

Ο Δήμαρχος

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

Δικαιούχοι των παροχών είναι:

 

1. Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία),που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών

2. Οικογένεια, δηλαδή ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.

Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:

α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:

είναι ανήλικα ή

είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή

ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή

είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα

ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία:

 

τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων

αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων

γ. Οι ανιόντες

 

δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.

 

3. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.

4. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β. δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.

 

5. Άστεγοι, δηλαδή άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

 

Δεν είναι δικαιούχοι των παροχών

 

α. Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ.9 του Ν.2716/99.

γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.

δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 καιΕ3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.

 

Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα):

• 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο

• 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι

• Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

• Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας

• Ως πραγματικό εισόδημα νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους − μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.

• Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:

α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης

β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.

 

Περιουσιακά κριτήρια:

α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των

250.000 ευρώ.

β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής , άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

 

Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2015 15:19

Δελτίο Τύπου

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 15η Ιουλίου 2015 και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο Σπάρτης που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του κ. Δημάρχου με το σύλλογο ιδιοκτητών επιχειρήσεων μαζικής εστίασης Σπάρτης και τον Εμπορικό σύλλογο Σπάρτης, για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων προκειμένου να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση του νέου κανονισμού κοινοχρήστων χώρων.

Ο Εξοχότατος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπιος  Παυλόπουλος παραβρέθηκε την 29η Μαΐου στις εκδηλώσεις των Παλαιολογείων, που διοργάνωσε ο Δήμος Σπάρτης και το Ν.Π. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος για τη συμπλήρωση 562 χρόνων από την Άλωση της Πόλης.

Ο κ. Πρόεδρος παρέστη στην αρχιερατική θεία λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Μυστρά, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. Ευσταθίου και στη συνέχεια στην επιμνημόσυνη δέηση για τον τελευταίο βυζαντινό αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και σε όσους έπεσαν μαζί με αυτόν.

Στις 11:30 παρουσία του κ. Προέδρου πραγματοποιήθηκε τρισάγιο στον Ανδριάντα του αυτοκράτορα στο Μυστρά.

Ο Δήμος  Σπάρτης τιμώντας τον ανώτατο πολιτειακό άρχοντα της χώρας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον ανακήρυξε Επίτιμο Δημότη της Σπάρτης.

Η λιτή τελετή έλαβε χώρα στην κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου «Ευάγγελος Φιλιππόπουλος» (Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη) στις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής  29 Μαΐου.

Στον εξοχότατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας παρέδωσαν το ψήφισμα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μοιράγιας Σπυρίδων και ο Δήμαρχος Σπάρτης Ευάγγελος Βαλιώτης αναμνηστική τιμητική πλακέτα εκ μέρους του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης στη σύντομη ομιλία του αναφέρθηκε στην τιμητική για την πόλη παρουσία του κ. Προέδρου της Δημοκρατίας στις εκδηλώσεις μνήμης «Παλαιολόγεια» και στο μήνυμα της αυτοθυσίας που εκπέμπει αυτή η επέτειος μνήμης. Επισήμανε ότι αυτή η μέρα πρέπει να περιοριστεί σ΄ αυτό που επιβάλλει η ιστορία της επετείου: να γίνει μέρα περισυλλογής και αυτογνωσίας. Υπάρχουν ακόμα Θερμοπύλες που κινδυνεύουν. Και μας βαραίνει όλους η ευθύνη της υπεράσπισής τους, λιγότερο ή περισσότερο, ανάλογα με την εξουσία που ο καθένας έχει. Σε τέτοιους κρίσιμους αγώνες χρειαζόμαστε τη βοήθεια της ιστορικής μνήμης και των διδαγμάτων της. Ο Ελληνικός Λαός οφείλει να μελετά την ιστορία του και να διατηρεί  ζωντανή  την ιστορική του μνήμη.

Ο κ. Πρόεδρος στη συγκινητική ομιλία του αναφέρθηκε στη συμβολή της Σπάρτης στην ανθρωπότητα και στάθηκε σε δύο σημεία που την εκφράζουν απερίφραστα: τις Θερμοπύλες με τη θυσία του Λεωνίδα και την άλωση της Πόλης με τη θυσία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Αναχώρησε με την υπόσχεση να επισκεφθεί και πάλι σύντομα την πόλη μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

 

Το Σάββατο 30 Μαΐου 2015 θα επισκεφθεί το Νομό Λακωνίας, κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλείς, τον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιάννης Τσιρώνη και τον Υφυπουργό στο Πρωθυπουργό κ. Τέρενς Κουΐκ, προκειμένου να συζητήσει με τους Δημάρχους και άλλους φορείς του Νομού ζητήματα διαχείρισης απορριμμάτων,  περιβάλλοντος , ανανεώσιμων πηγών  ενέργειας και άλλα θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία.

 

Το πρόγραμμα έχει καθοριστεί ως εξής:

9:00΄ Συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας κα Τζανετέα Αδαμαντία (Διοικητήριο)

9:30΄ Συνάντηση με τον Δήμαρχο Σπάρτης κ. Βαλιώτη Ευάγγελο,  στο γραφείο του Δημάρχου (Ευαγγελιστρίας 85-87)

10:00΄- 11:00΄ Συνάντηση με τους Δημάρχους της Λακωνίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης (Κεντρική Πλατεία)

11:00΄- 13:00΄ Συνέντευξη τύπου στα ΜΜΕ της περιοχής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης (Κεντρική Πλατεία)

13:30΄  Επίσκεψη του κλιμακίου στο Δήμο Ευρώτα

 

Παρακαλούμε για την παρουσία σας.

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

 

Στη συνέχεια της πρόσκλησης και του προγράμματος που σας έχει σταλεί για τις εκδηλώσεις των Παλαιολογείων, που διοργανώνει ο Δήμος Σπάρτης και το Ν.Π. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος για την συμπλήρωση 562 χρόνων από την Άλωση της Πόλης, σας ενημερώνουμε ότι στις εκδηλώσεις της 29ης Μαΐου θα παραβρεθεί ο Εξοχότατος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπιος  Παυλόπουλος.

Ο Δήμος  Σπάρτης τιμώντας τον ανώτατο άρχοντα της χώρας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα τον ανακηρύξει Επίτιμο Δημότη της Ιστορικής Πόλης της Σπάρτης.

Η τελετή της ανακήρυξης θα λάβει χώρα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου «Ευάγγελος Φιλιππόπουλος» ( Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη) την Παρασκευή  29 Μαΐου και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

 

Από το Δήμο Σπάρτης

 

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015 12:58

Δελτίο Τύπου

Στα πλαίσια του εορτασμού της Εθνικής Επετείου 1821, η 124  Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης, διοργανώνει κατόπιν εντολής του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, επετειακή πορεία Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με την επωνυμία «2ο Τρόπαιο Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821».

Η πορεία ξεκίνησε από την Αρεόπολη σήμερα 17 Μαρτίου στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα του 1821.
Αύριο Τετάρτη και ώρα 8.00 π.μ.,  η πορεία  θα ξεκινήσει από το Δημαρχείο Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο και θα καταλήξει νωρίς το απόγευμα (14.30΄- 17.30΄) στη Σπάρτη (Εθνικό Στάδιο - ΄Αγαλμα Λεωνίδα). Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων,  φέροντες οπλισμό και φόρτο πορείας, έχουν προορισμό την Τρίπολη (Πεδίο Άρεως  - Ανδριάντας  Θ. Κολοκοτρώνη) όπου  πρόκειται να φτάσουν την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2015.

Ο Δήμος Σπάρτης, μέσω του Αθλητικού Οργανισμού, είναι συμπαραστάτης της επετειακής  αυτής πορείας, συγχαίρει όλους τους συμμετέχοντες τους οποίους και θα υποδεχθεί κατά την άφιξή τους στη πόλη μας.


Από το Δήμο


Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2015 10:31

Δελτίο Τύπου

Σήμερα Παρασκευή  6 Μαρτίου  έκπληκτοι και σοκαρισμένοι οι κάτοικοι της Σπάρτης αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο θέαμα.

Δέκα επτά περιστέρια κείτονταν νεκρά στην κεντρική πλατεία της πόλης μας. Από την πρώτη εκτίμηση φαίνεται ότι κάποιος ασυνείδητος συμπολίτης μας ενοχλούνταν από την παρουσία τους, προβαίνοντας σε μια αποτρόπαια ενέργεια.

Σε τέτοια περίπτωση η πράξη θεωρείται εγκληματική και  απαράδεκτη, και καταδικάζεται απερίφραστα και κατηγορηματικά από το Δήμο μας.

Ο Δήμος περισυνέλεξε άμεσα τα περιστέρια και τα παρέδωσε στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή, ώστε να σταλούν για τοξικολογική ανάλυση σε πιστοποιημένο εθνικό εργαστήριο για την εξακρίβωση της αιτίας θανάτου, ενώ κινήθηκαν οι διαδικασίες εξιχνίασης του συμβάντος και εντοπισμού του υπεύθυνου ώστε να τιμωρηθεί

Σε κάθε περίπτωση πάντως τα ζώα έχουν δικαιώματα και μάλιστα υπάρχουν νόμοι που τα προστατεύουν.

 

Από το Δήμο

Για όγδοη συνεχή χρονιά, στις 9, 10 και 11 Μαρτίου 2015, η Λακωνία παίρνει το Μετρό … για Σύνταγμα.

Κόντρα στην κρίση της εποχής, αρκετοί Λάκωνες παραγωγοί δίνουν και φέτος δυναμικό παρόν στο Μετρό του Συντάγματος αναδεικνύοντας και προβάλλοντας τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα της Λακωνικής γης: Λάδι, ελιές, μέλι, τυροκομικά, ζυμαρικά, τοπικά γλυκά και τόσα άλλα προϊόντα, παραδοσιακά και βιολογικά, θα αποτελέσουν για μια ακόμη φορά πόλο έλξης για το αθηναϊκό κοινό.

Ο Δήμος Σπάρτης στηρίζει και πάλι ενεργά την έκθεση, συμμετέχοντας ως συνδιοργανωτής στη μεγάλη αυτή γιορτή των Λακωνικών προϊόντων.

Περιμένουμε όλους τους φίλους να επισκεφθούν την έκθεση, να γνωρίσουν τις ομορφιές της Λακωνίας, να έρθουν σε επαφή με τους παραγωγούς και να γευτούν τα προϊόντα τους.

Από το Δήμο

Το Σαββατοκύριακο έγιναν δύο ακόμη συνελεύσεις κατοίκων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου, συνεχίζοντας το κύκλο που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία του Δήμαρχου Σπάρτης Ευάγγελου Βαλιώτη.

Οι συνελεύσεις έγιναν το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στο Καστόρι και την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στο Ξηροκάμπι, παρουσία του Δήμαρχου, Αντιδημάρχων, του Τοπικού Συμβουλίου και Δημοτικών Συμβούλων.

Κοινό θετικό χαρακτηριστικό αποτέλεσε η μεγάλη συμμετοχή και η ενεργή παρουσία πλήθους κατοίκων, που ανταποκρίθηκε θερμά στην πρωτοβουλία αυτή και άδραξε την ευκαιρία να καταθέσει απόψεις και ιδέες, να θέσει άμεσα στη δημοτική αρχή προβλήματα και παράπονα και να συζητηθούν ανοιχτά όλα τα θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα του πολίτη.

Επιγραμματικά αναφέρθηκαν στις συνελεύσεις: τα πρόσφατα προβλήματα από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι ενέργειες του Δήμου για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση τους, τα προβλήματα στην οδοποιία, τα προβλήματα του αγροτικού τομέα, τα αρδευτικά έργα, τα προγραμματισμένα έργα και το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, η διαχείριση απορριμμάτων και η καθαριότητα, θέματα εκπαίδευσης όπως η λειτουργία του παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου και η επαναλειτουργία του Λυκείου  Ξηροκαμπίου,  ο βιολογικός και η λειτουργία υδροηλεκτρικού εργοστασίου στο Καστόρι, η στελέχωση του κέντρου υγείας, και πολλά άλλα.

Σε εκτενή εποικοδομητική συζήτηση που ακολούθησε διατυπώθηκαν προβλήματα και απόψεις με αναφορά στα θέματα της καθημερινότητας και τις δράσεις που αναλαμβάνει ο Δήμος για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης αναφέρθηκε στην αξία της υπεύθυνης και ενεργής συμμετοχής των δημοτών και της στενής συνεργασίας όλων στην Τοπική Κοινότητα που είναι αποφασιστικός παράγοντας προόδου. Διαβεβαίωσε για τη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλει ο Δήμος για βελτίωση των υπηρεσιών και των υποδομών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων, καθώς και στο θεσμό των συνελεύσεων που ήδη έχουν αποδείξει ότι προσφέρουν θετικά αποτελέσματα και θα συνεχιστούν.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Δευτέρα, 02 Φεβρουαρίου 2015 20:20

Δελτίο τύπου

Αντιμετώπιση προβλημάτων από κακοκαιρία στο Δήμο Σπάρτης

Το Σαββατοκύριακο έντονα καιρικά φαινόμενα (θυελλώδεις άνεμοι) έπληξαν την περιοχή του Δήμου Σπάρτης και προκάλεσαν τοπικά αρκετά προβλήματα, κυρίως από πτώσεις δέντρων ή σπάσιμο κλαδιών, αλλά και κατολισθήσεις σε δρόμους σε συνδυασμό με τις ισχυρές βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών.

Ο Δήμος συγκρότησε άμεσα συνεργεία επέμβασης από τις πρώτες πρωϊνές ώρες της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου για αντιμετώπιση των διαπιστωμένων ζημιών, υπό την επίβλεψη του Δήμαρχου και του αρμόδιου  αντιδήμαρχου Πολιτικής Προστασίας.

Τα συνεργεία του Δήμου Σπάρτης επεμβαίνουν συνεχώς στα σημεία όπου έχει διαπιστωθεί πρόβλημα για την άμεση αντιμετώπιση των ζημιών και την αποκατάσταση τουλάχιστον των πιο επειγόντων προβλημάτων.

Να σημειωθεί ότι υπάρχει στενή συνεργασία για το σκοπό αυτό με τη Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης, την Αστυνομική Διεύθυνση Λακωνίας και την Περιφ. Ενότητα Λακωνίας, τις οποίες και ευχαριστούμε θερμά για την άμεση ανταπόκριση τους και συνεργασία.

Ενδεικτικά αναφέρονται σημεία όπου προέκυψαν προβλήματα και έγινε επέμβαση:

 • Πλατάνια προς άλσος Γουδέ (πτώση δέντρων, κλείσιμο δρόμου, αντιμετώπιση σε συνεργασία με την Π.Υ. Σπάρτης)
 • Σαινοπούλειο (πτώση δέντρων)
 • Δρόμος Λιαντίνα –Ποταμιά (καθίζηση δρόμου, διακοπή κυκλοφορίας)
 • Είσοδος Ξηροκαμπίου (πτώση δέντρων, αντιμετώπιση σε συνεργασία με την Π.Υ. Σπάρτης και την Περιφ. Ενότητα Λακωνίας)
 • Σχολείο Τραπεζαντής (πτώση δέντρων, ζημιές στη μάντρα και παρακείμενες ιδιοκτησίες)
 • Νεκροταφείο Ριζάς (πτώση δέντρων)
 • Σχολείο Κλαδά (πλάγιασμα δέντρων)
 • Δρόμος Κεφαλάς –Γκοριτσά (κλείσιμο δρόμου από πτώση δέντρων)
 • Κενοτάφιο Λεωνίδα (σπάσιμο πεύκου)
 • Αρχιδάμου και Τριακοσίων (πτώση δέντρου)
 • Επισκόπου Βρεσθένης (πτώση δέντρων)
 • Δρόμος προς Σουστιάνους (πτώση δέντρων και κλαδιών)
 • Χείμαρροι και ρέματα: Αγ. Κυριακής, Σκωτίας, Λευκοχώματος, Ποταμιάς (πλημμυρικά φαινόμενα, κλαδιά και δέντρα, απομάκρυνση φερτών υλικών)
 • Δρόμος Καραβάς –Λογγάστρα
 • Δρόμος Αναβρυτής (πέτρες, κατολισθήσεις πρανών κλπ)
 • 5ο Δημοτικό σχολείο (πτώση δέντρων)
 • 2ο Δημοτικό σχολείο (πτώση δέντρων)
 • Δρόμος Σπάρτη-Λογγανίκος (κατολίσθηση στο 17ο χιλιόμετρο)
 • Δρόμος Σπάρτη –Κυπαρρίσι (πέτρες, κλαδιά, πεσμένα δέντρα)
 • Σερβέϊκα (κατολίσθηση)
 • Σερβεϊκα –Καστρί (αντιμετώπιση προβλημάτων πηγής στον Ταϋγετο)
 • Γεωργίτσι (πτώση δέντρων)


Οι προσπάθειες αποκατάστασης συνεχίζονται καθώς συνεχώς διαπιστώνονται νέα προβλήματα, τα οποία και αντιμετωπίζονται το συντομότερο δυνατόν.

Οι δημότες παρακαλούνται να επικοινωνούν για οποιοδήποτε πρόβλημα με τις υπηρεσίες του Δήμου ή στη τηλεφωνική γραμμή 15460 του Δήμου Σπάρτης.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ


Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.