δημος

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό  Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (άρθ. 117 του Ν.4412/16)  με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού ,εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), της αριθμ. 2018/028 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ », συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 €.

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η του μήνα Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,  εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων που κατέχουν πιστοποιητικό για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ανάλογης δυναμικότητας.

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Διακήρυξη

3. Τεχνική έκθεση

4. Προϋπολογισμός

5. Τιμολόγιο

6. Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων

7. ΣΑΥ

8. ΦΑΥ

9. ΤΕΥΔ

10. Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης

11. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016, προτίθεται να διοργανώσει εκδρομή από τις 11/6/2018 έως 18/6/2018, 18/6/2018 έως 25/6/2018 και 1/7/2018 έως 8/7/2018 για τα μέλη του ΚΑΠΗ  στην Αιδηψό Ευβοίας για ιαματικά λουτρά συνολικού προϋπολογισμού 9.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εκδρομή  θα πραγματοποιηθεί ως εξής:  Μετάβαση 100 ατόμων με δύο λεωφορεία από 11/6/2018 έως 18/6/2018, μετάβαση 100 ατόμων με δύο λεωφορεία από 18/6/2018 έως 25/6/2018 και μετάβαση 100 ατόμων με δύο λεωφορεία από 1/7/2018 έως 8/7/2018

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείσθε μέχρι και την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 και ώρα 14.00 μ.μ. να υποβάλλετε έγγραφη προσφορά σε κλειστό φάκελο, καθώς και την συνολική αμοιβή σας.

Ο φάκελος θα περιέχει :

 1. Την οικονομική προσφορά.
 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
 3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
 4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

 

Ο Πρόεδρος

 

Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

 

Ύστερα από την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 30ης Απριλίου 2018,  ο Δήμος Σπάρτης θα πραγματοποιήσει μία σεμνή τελετή ανακήρυξης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. Ευστάθιου σε επίτιμο Δημότη Σπάρτης, στην αίθουσα «Φιλιππόπουλος» του Πνευματικού Κέντρου, την Τρίτη 29 Μαΐου 2018, στις 12:00 η ώρα,  .

Ο Σεβασμιώτατος  από την αρχή της ενθρόνισής του μέχρι και σήμερα αποτελεί λαμπρό παράδειγμα ιεράρχη,  με τεράστιο έργο.

Απόδειξη αυτoύ τα ευαγή ιδρύματα της Μητροπόλεως:

 • Το Άσυλο Ανιάτων στη Σπάρτη
 • Ίδρυμα Περίθαλψης ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στη Σπάρτη
 • Γηροκομείο στη Νεάπολη Βοιών
 • Γηροκομείο στην Ελίκα
 • Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι

που βοηθούν στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την απάλυνση του ανθρώπινου πόνου.

Μεγάλη η προσφορά του και στα νέα παιδιά καθώς συνετέλεσε και βοήθησε τα μέγιστα  για την ίδρυση του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ καθώς και δύο βρεφονηπιακών σταθμών, έναν στη Σπάρτη και έναν στη Μονεμβάσια και καθιέρωσε από το 1995 τις μαθητικές καλοκαιρινές κατασκηνώσεις στην Ταϋγέτη και τις κατασκηνώσεις για ΑΜΕΑ στη Νεάπολη.

Ο Δήμος Σπάρτης θα προβεί στην κίνηση αυτή ως ένδειξη αναγνώρισης της εξέχουσας προσωπικότητας και του πνευματικού , κοινωνικού και φιλανθρωπικού του έργου.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ο Δήμος Σπάρτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων και ειδικότερα:

 • Δύο (02) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (εκσκαφέα – φορτωτή Β΄ ομάδας Δ΄ τάξης)
 • Τριών (03) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Γεωργικών Ελκυστήρων (Τρακτέρ)
 • Έξι (06) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτου
 • Είκοσι τριών (23) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πυροπροστασίας

για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας του Δήμου Σπάρτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85-87 , ΤΚ. 23100 Σπάρτη Λακωνίας, απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης, υπόψη κ. Αλεξάκη Πολύδωρου ή κας Πλαγάκη Νικολέτας (τηλ. επικοινωνίας: 2731081866 εσωτ. 117, 116) μέσα σε προθεσμία πέντε εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος του Δήμου Σπάρτης, ήτοι από 29 Μαΐου 2018 έως και 04 Ιουνίου 2018.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση.

Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου εκδόθηκαν τα παρακάτω τεχνικά δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων για την καλλιέργεια αμπελιού, βερικοκιάς, ροδακινιάς, νεκταρινιάς, δαμασκηνιάς και κερασιάς.

Δείτε εδώ το δελτίο για την καλλιέργεια αμπελιού.

Δείτε εδώ το δελτίο για την καλλιέργεια βερικοκιάς, ροδακινιάς, νεκταρινιάς δαμασκηνιάς.

Δείτε εδώ το δελτίο για την καλλιέργεια κερασιάς

 

 

                                           Από το Δήμο

Την Τετάρτη 24 Μαϊου 2018, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε η βράβευση της ποδοσφαιρικής ομάδας ΑΕ Πελλάνας Καστορείου για την εξαιρετική τους πορεία στη φετινή αγωνιστική περίοδο.   

Ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Βαλιώτης, ο οποίος τίμησε με πλακέτα τον  κ. Γιώργο Σκαφιδά ως Πρόεδρο της ομάδας, τους συνεχάρη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος  και την  ιστορική άνοδο στη Γ’ Εθνική κατηγορία.

Το επίτευγμα αυτό ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειας που όλοι κατέβαλλαν: οι παίκτες με τον αγώνα τους, ο προπονητής και το επιτελείο του, και η διοίκηση με τη στήριξη και συνδρομή της, συνεργάστηκαν αρμονικά και ο πολυπόθητος στόχος της ανόδου είναι πλέον πραγματικότητα.

Αποτελεί καταξίωση της σκληρής δουλειάς, του προγραμματισμού, της συμπαράστασης και του ενθουσιασμού της τοπικής κοινωνία και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι μπορούμε ως Δήμος να στηριζόμαστε στον υγιή αθλητισμό.

Ο Δήμος Σπάρτης είναι και θα είναι στο πλευρό της ομάδας ώστε σε συνδυασμό με τη σκληρή δουλειά να ανταπεξέλθει στις νέες απαιτήσεις.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους και Καλή επιτυχία στον νέο, πιο απαιτητικό δρόμο που πρέπει να διασχίσει την επόμενη αθλητική χρονιά.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

 

Ο  Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει  με Συνοπτικό Διαγωνισμό την  επιλογή αναδόχου, για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο  « Προμήθεια  μελανιών –τόνερ και συναφών αναλωσίμων για το Δήμο Σπάρτης έτους 2018 », (συνολικού ποσού  25.118,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση  της  σύμβασης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), της αριθ. 3/2018 μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Τμήμα Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Διαφάνειας.

Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαγχθεί την 06/06/2018 , ημέρα Τετάρτη στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σπάρτης (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) -Κεντρική Πλατεία Σπάρτης, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.

 

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Μελέτη

ΤΕΥΔ

Έντυπο Προσφοράς

 

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε το Δήμαρχο Σπάρτης κ. Ευάγγελο Βαλιώτη το πρωινό της Τρίτης 22 Μαΐου 2018 καθώς δέχτηκε την επίσκεψη των παιδιών και των εκπαιδευτικών του 9ου Νηπιαγωγείου (Νέες Εργατικές Κατοικίες).

Το παρών έδωσε και ο Αντιδήμαρχος Σπάρτης κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος.

Οι μικροί μας δημότες  εντυπωσίασαν για ακόμα μία φορά καθώς με πηγαίο, αυθόρμητο αλλά και ταυτόχρονα ώριμο  τρόπο διατύπωσαν τα αιτήματά τους και τα  παρέδωσαν στο Δήμαρχο και γραπτώς, με μία ωραία εικαστική δημιουργία συνοδευόμενη από μία λίστα.

Τα αιτήματά τους αφορούν τη διευκόλυνση και την ασφάλεια της καθημερινότητάς τους, στη διαδρομή τους από και προς το σχολείο.

Συγκεκριμένα ζήτησαν:

 • Να τοποθετηθεί ένα σιδερένιο κάγκελο μετά το γεφυράκι της Μαγουλίτσας
 • Να δημιουργηθεί μία πεζογέφυρα, ώστε να το περνούν με ασφάλεια
 • Να φτιαχτεί μία διάβαση πεζών έξω από το σχολείο και
 • Να καλυφθούν οι λακκούβες στο οδόστρωμα

 
Παράλληλα, βρήκαν την ευκαιρία και διατύπωσαν «βροχή» ερωτήσεων και για μια σειρά από θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Ο Δήμαρχος ευδιάθετος από τα παιδικά γέλια, αφού απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις,  τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους στο Δημαρχείο και για τη χαρούμενη νότα, που έδωσαν στην καθημερινότητά του.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Έκθεση Φωτογραφίας πραγματοποιείται από την Λέσχη Φωτογραφίας Σπάρτης στο Μουσείο Φωτογραφικών μηχανών «Τάκη Αϊβαλή» που βρίσκεται στο Μυστρά .

Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης, στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας των Μουσείων.

Η έκθεση φωτογραφίας λειτουργεί καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα, από τις 9:00 π.μ. – 14:μ.μ. από Δευτέρα 14-5-2018 έως Κυριακή 13-6-2018 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

 

Με την αριθ. 104/2018  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ω9ΦΙΩ1Ν-ΒΑΙ), κηρύχτηκε άγονη η διαδικασία του συνοπτικού  διαγωνισμού που διεξήχθη  στις 16/02/2018 (με την αριθ. 2087/02-02-2018  Διακήρυξη Δημάρχου),  για τη σύναψης δημόσιας σύμβασης  που θα αφορά τις ομάδες 6 και 7 που περιλαμβάνονται στην γενικότερη   προμήθεια  με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση Οχημάτων, Μηχανημάτων και Δικύκλων του Δήμου Σπάρτης» και CPV: 34913000-0.

Με την αριθ.  123/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ  ΨΞΥ5Ω1Ν-ΤΕΞ), εγκρίθηκε η διαδικασία της διαπραγμάτευσης , χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ΄εφαρμογή των άρθρων  32 και 106 του Ν. 4412/2016, για την ανωτέρω υπηρεσία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο ομάδων 6, 7 που περιλαμβάνονται στην γενικότερη προμήθεια με  τίτλο   «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση Οχημάτων, Μηχανημάτων και Δικύκλων του Δήμου Σπάρτης»  ανέρχεται σε  34.136,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

 

Πρόσκληση

Διακήρυξη

Τεχνική έκθεση

Τεχνικές Προδιαγραφές

Προϋπολογισμός

Συγγραφή υποχρεώσεων

Παράρτημα Α- Πίνακας 6 - Ανταλλακτικά

Παράρτημα Β - Πίνακας 1 - Ελαστικά

Παράρτημα Β - Πίνακας 2 - Ελαστικά

Παράρτημα Β - Πίνακας 3 - Ελαστικά

Παράρτημα Β - Πίνακας 4 - Ελαστικά

Παράρτημα Β - Πίνακας 5 - Ελαστικά

Παράρτημα Β - Πίνακας 6 - Ελαστικά

Παράρτημα Γ - Οχήματα/Μηχανήματα

ΤΕΥΔ

Προσφορά

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.