δημος

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου οργανώνει ενημερωτική συνάντηση με θέμα:

«Στήριξη για επενδύσεις σε Γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του υπομέτρου 4.1 του ΠΑΑ 2014-2020 (Σχέδια Βελτίωσης)

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη, την Πέμπτη 22-03-2018 και ώρα 10:00 π.μ., στο αμφιθέατρο του Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου.

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

 

 Από το Δήμο

Τροποποίηση της με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β ́ 4310/2016).

Έκδοση Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την υπηρεσία « Καθαρισμός Δημοτικών Οδών, Κοιμητηρίων και Λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων »,  συνολικού ποσού  23.952,73 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δεδομένου ότι ο Δήμος είχε καλέσει για κατάθεση προσφορών με την υπ΄αριθμ 3976/01-03-2018 πρόσκληση όπου και δεν κατατέθηκε καμία προσφορά,  επανέρχεται και καλεί, εκ νέου, για την υποβολή προσφορών μέχρι  τις  16/03/2018  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:30.

 

Πρόσκληση

Έγκριση Μελέτης

Μελέτη

Έντυπο Προσφοράς

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018 09:15

2η Συνάντηση Χορωδιών

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018 08:40

2η Συνάντηση Χορωδιών

Ο Δήμος Σπάρτης γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση ταχυδρομικών υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του για το έτος 2018, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την 16η Mαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

Πρόσκληση

Τεχνικές προδιαγραφές

 

Ο Δήμος Σπάρτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΡΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», στο Δήμο Σπάρτης που εδρεύει στη Σπάρτη.

Υποβολή δικαιολογητικών: από την 14/3/2018 ( ημέρα Τετάρτη) έως και την 23/3/2018 (ημέρα Παρασκευή).

Ανακοίνωση

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης