Eνημέρωση

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις


Ανακοίνωση Εκμίσθωσης Διαμερίσματος Κληροδοτήματος Αριστείδη Βαρναβέλια

Η Διαχειριστική Επιτροπή «Κληροδοτήματος Αριστείδη Βαρναβέλια» ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφοι 8,9,10, του Ν. 4182/2013 και την αριθ. 5/2014 Απόφαση της Οικονομικής-Διαχειριστικής Επιτροπής του «Κληροδοτήματος Αριστείδη Βαρναβέλια», δέχεται έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση  ενός ισογείου διαμερίσματος, εμβαδού 52 τ.μ., που βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Ολυμπίας 26, το οποίο ανήκει στο Κληροδότημα Αριστείδη Βαρναβέλια.

Ειδικότεροι όροι:
1.    Ελάχιστος όρος προσφοράς για την ενοικίαση του ως άνω περιγραφόμενου ακινήτου ορίζεται το ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ μηνιαίως.
2.    Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 240,00 €.
3.    Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για κατοικία.
4.    Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα τρία (3) έτη.
5.    Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνείται η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο, με τους ίδιους όρους.
Η σιωπηρή αναμίσθωση απαγορεύεται.
6.    Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στο διαγωνισμό θα ισχύει για ένα (1) χρόνο και κατόπιν θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση  με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως ο δείκτης αυτός υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Σε περίπτωση αρνητικού δείκτη το μίσθωμα θα παραμένει σταθερό.
7.    Κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου ο μισθωτής υποχρεούται  να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, Έλληνα υπήκοο,  ο οποίος θα ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με το μισθωτή για την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου συμβολαίου.
8.    Με την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης ο μισθωτής οφείλει να καταθέσει στη διοίκηση του κληροδοτήματος ποσό ίσο με δύο (2) μηνιαία μισθώματα ως εγγύηση.
9.    Το μισθωτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες για υδροληψία, φωτισμό, δημοτικά τέλη κάθε μορφής, καθώς και δαπάνες κάθε μορφής για τη συντήρηση του ενοικιαζομένου ακινήτου. Οι δαπάνες για επισκευές ακόμη και για τις αναγκαίες, βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή. Επίσης το μισθωτή βαρύνουν και οι δαπάνες για τη θέρμανση, καθώς και ολόκληρο το αναλογούν ποσοστό χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. και τα τέλη ύδρευσης ή άλλου ισοδύναμου τέλους ή φόρου που τυχόν θα θεσπισθεί.
10.    Αν ο μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, του επιβάλλεται χρηματική  ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του.
11.    Ο μισθωτής υπόκειται σε έξωση βάσει της κείμενης Νομοθεσίας για καθυστέρηση του μισθώματος και για κάθε παράβαση οποιουδήποτε όρου του μισθωτηρίου συμβολαίου, ανεξαρτήτως κάθε άλλης συνέπειας.
12.    Η υπεκμίσθωση του ακινήτου, με τους ίδιους όρους της αρχικής μίσθωσης, επιτρέπεται, πρέπει όμως να υπάρχει προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

Προσφορές με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, όπως ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνα, διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμό δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ, θα κατατίθενται ιδιοχείρως σε κλειστό φάκελο (με βεβαίωση υποβολής προσφοράς) ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή ή με ταχυμεταφορές, έως και είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην παρακάτω διεύθυνση:

Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Μυστρά Δήμου Σπάρτης, Μαγούλα Λακωνίας, Τ.Κ. 23100.
Πληροφορίες και αναλυτικοί όροι παρέχονται στην ανωτέρω διεύθυνση, στο τηλ.: 27310-22482,  fax: 27310-22485, κα Παναγιώτα Καπετανέα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 15:00.


Ο  Πρόεδρος Οικονομικής-Διαχειριστικής Επιτροπής
ΑντιδήμαρχοςΔημήτριος  Αποστολάκος      

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.