Eνημέρωση

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις


Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Αισθητική αναβάθμιση δημόσιου χώρου, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας»

Ο Δήμαρχος Σπάρτης, προκηρύσσει Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των κοινοτικών ορίων για την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας «Αισθητική αναβάθμιση δημόσιου χώρου, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» με προϋπολογισμό 519.667,26€ (συμπ. ΦΠΑ 24%). Ο Διαγωνισμός υποδιαιρείται σε τμήματα ως εξής:

 

ΤΜΗΜΑ

CPV

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τμήμα 1: «Έξυπνα συστήματα στην περιοχή παρέμβασης»

34928400-2 «Αστικός εξοπλισμός» και συμπληρωματικών CPV: 32344210-1 «Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας», 35125100-7 «Αισθητήρες», 34926000-4 «Εξοπλισμός ελέγχου στάθμευσης αυτοκινήτων», 34928471-0 «Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης», 48219300-9 «Πακέτα λογισμικού διαχείρισης», 32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου», 50232100-1 «Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού» και 72230000-6 «Υπηρεσίες ανάπτυξης εξατομικευμένων λογισμικών»

282.993,50 € πλέον ΦΠΑ (24%) 67.918,44 €, ήτοι σύνολο: 350.911,94 €

Τμήμα 2: «Αντικατάσταση και προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων και προμήθεια συστημάτων έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων»

CPV: 44613800-8 «Κάδοι αποβλήτων» και συμπληρωματικών CPV: 42414000-1 «Γερανοί, κινητά ανυψωτικά πλαίσια και γερανοφόρα οχήματα κατασκευών», 35125100-7 «Αισθητήρες» και 32441100-7 «Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης»

136.093,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 32.662,32 €, ήτοι σύνολο: 168.755,32 €

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης

419.086,50 € πλέον ΦΠΑ (24%) 100.580,76 €), ήτοι σύνολο: 519.667,26 €

 

 1. Προσφορές υποβάλλονται για ένα Τμήμα (Τμήμα 1 ή Τμήμα 2) ή και για τα δύο Τμήματα. Ο μέγιστος αριθμός Τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δύο (2).
 2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.sparti.gov.gr).
 3. Τα αιτήματα παροχής διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.
 4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της ηλεκτρονικής προθεσμίας υποβολής των προσφορών (μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ) ορίζεται η 10/02/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.
 5. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16/02/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00.
 6. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης και είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος VI της Διακήρυξης, ως εξής: Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το Τμήμα 1 ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών του ευρώ (5.659,87 €), η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του Τμήματος 1 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το Τμήμα 2 ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ενός ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών του ευρώ (2.721,86 €), η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του Τμήματος 2 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 2. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
 3. Η παρούσα σύμβαση αποτελεί το Υποέργο Α/Α=2 της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Σπάρτης» με κωδικό ΟΠΣ 5037870 η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (κωδ. ΣΑΕ 2019ΣΕ11910024).
 4. H συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης και για τα 2 τμήματα είναι επτά (7) μήνες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.
 5. Δημοσιότητα: Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 29/12/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: Για το Τμήμα 1: 180682 και για το Τμήμα 2:  180684 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016: Εφημερίδα Λακωνικός Τύπος. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr). Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): sparti.gov.gr.
 6. Τα έξοδα δημοσιεύσεων βαρύνουν τον Ανάδοχο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

 

Διαγωνισμός

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

ΕΕΕΣ (html)

ΕΕΕΣ (pdf)

ΕΕΕΣ (xml)

Έντυπο προσφοράς

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.