δημος

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει φανερή δημόσια  δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου ξενώνα Βαρβίτσας εμβαδού 155,51 τ.μ..

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που βρίσκονται στη Μαγούλα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (άρθρο 21) την     08/11/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 11:00 (10:00-10:30 υποβολή δικαιολογητικών-10:30-10:45 έλεγχος δικαιολογητικών & 10:45-11:00 υποβολή προφορικών προσφορών).

Διαβάστε εδώ την περίληψη

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό  Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (άρθρ. 117 του Ν.4412/16)  με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της αριθ. 058/2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «Διαμόρφωση δημοτικού χώρου έναντι νεκροταφείου Τ.Κ. Βασαρά.», συνολικού προϋπολογισμού 22.610,70€.

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1-11-2017, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9:30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10:00 π.μ.

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Πρόταση Ανάπλασης

Τεχνική περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

ΤΕΥΔ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο "Μελέτη Σκοπιμότητας για τη δημιουργία Πάρκου Σπαρτάπολις", προϋπολογισμού 30.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Μελέτη

Παράρτημα Ι- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα ΙΙ - ΤΕΥΔ

Ακυρώνεται ο διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου "Διαμόρφωση δημοτικού χώρου έναντι νεκροταφείου Τ.Κ. Βασσαρά". Ο διαγωνισμός θα επαναπροκηρυχθεί σύντομα. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την 351/17-10-2017 ΑΟΕ ο Συνοπτικός Διαγωνισμός της 18-10-17 για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΚ ΒΑΣΑΡΑ» ακυρώνεται και θα επαναληφθεί την 1-11-2017.

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό  Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (άρθρ. 117 του Ν.4412/16)  με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της αριθ. 058/2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «Διαμόρφωση δημοτικού χώρου έναντι νεκροταφείου Τ.Κ. Βασαρά.», συνολικού προϋπολογισμού 22.610,70€.


Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18-10-2017, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9:30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10:00 π.μ.

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Πρόταση Ανάπλασης

Τεχνική περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

ΤΕΥΔ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Με την αριθ. 333/2017  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΥ5ΔΩ1Ν-ΧΔΨ), κηρύχτηκε άγονη  η διαδικασία με διαπραγμάτευση,  σύναψης δημόσιας σύμβασης  του τμήματος του διαγωνισμού για την ομάδα 3 « Προμήθεια  εργαλείων και λοιπών υλικών για τη διαχείριση  των αδέσποτων ζώων συντροφιάς» που περιλαμβάνεται στα πλαίσια  εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια φαρμακευτικού – κτηνιατρικού υλικού/Ζωοτροφών /Εργαλείων και λοιπών υλικών  για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς». που προκηρύχτηκε με την αριθ. 19600/21-7-2017  Διακήρυξη Δημάρχου.

Με την αριθ.  413/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ  ΩΡΓΠΩ1Ν-ΒΕΒ), εγκρίθηκε η επανάληψη  της διαπραγμάτευσης , χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ΄εφαρμογή των άρθρων  32 και 106 του Ν. 4412/2016, για την ομάδα 3  προμηθευομένων ειδών  Προμήθεια εργαλείων και λοιπών υλικών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας  ανέρχεται σε  2.491,92 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

 

Πρόσκληση

Διακήρυξη

Μελέτη

ΤΕΥΔ

Έντυπο προσφοράς

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  για τη προμήθεια ειδών της ομάδας 3 «Προμήθεια εργαλείων και λοιπών υλικών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς  CPV 39300000-5» της  γενικότερης προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια φαρμακευτικού- κτηνιατρικού υλικού / Ζωοτροφών/ Εργαλείων και λοιπών υλικών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

Πρόσκληση

Μελέτη

Διακήρυξη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια θραυστού υλικού(3Α) και αμμοχάλικου ΔΕ Μυστρά 2017», προϋπολογισμού 7.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Διαβάστε ΕΔΩ την πρόκληση

Ο  Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/2018 » προϋπολογισμού €  83.139,52  (με Φ.Π.Α.),

Αναλυτικότερα:

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας «Απολύμανση χώρων με το πέρας της εμποροπανήγυρης», που θα πραγματοποιηθεί στη Τοπική Κοινότητα Μυστρά του Δήμου Σπάρτης, προϋπολογισμού δαπάνης 2.500,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μελέτη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.