δημος

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 15 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου 2015 θα υποβάλλονται στο Δήμο Σπάρτης (παλιό Δημαρχείο-κεντρική πλατεία Σπάρτης) αιτήσεις για  ένταξη στο πρόγραμμα Επισιτιστικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους.

 

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις   υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Η Αίτηση  είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και μπορεί να υποβληθεί και ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)

 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν  ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ταυτότητα, Ε1 και Ε9  έτους 2015 (οικονομικό έτος 2014), κωδικό TAXIS.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση του 2015, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 

Πληροφορίες δίνονται από την κ.Μαχαίρα Παναγιώτα (Ευαγγελιστρίας 85-87) στα τηλέφωνα  2731022226 εσ.123,122,121.

 

Περισσότερες πληροφορίες για δικαιούχους, κριτήρια κ.λ.π. στο συν/νο  έντυπο.

 

Ο Δήμαρχος

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

Δικαιούχοι των παροχών είναι:

 

1. Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία),που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών

2. Οικογένεια, δηλαδή ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.

Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:

α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:

είναι ανήλικα ή

είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή

ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή

είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα

ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία:

 

τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων

αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων

γ. Οι ανιόντες

 

δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.

 

3. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.

4. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β. δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.

 

5. Άστεγοι, δηλαδή άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

 

Δεν είναι δικαιούχοι των παροχών

 

α. Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ.9 του Ν.2716/99.

γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.

δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 καιΕ3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.

 

Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα):

• 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο

• 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι

• Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

• Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας

• Ως πραγματικό εισόδημα νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους − μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.

• Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:

α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης

β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.

 

Περιουσιακά κριτήρια:

α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των

250.000 ευρώ.

β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής , άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

 

Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2015 15:19

Δελτίο Τύπου

Written by

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 15η Ιουλίου 2015 και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο Σπάρτης που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του κ. Δημάρχου με το σύλλογο ιδιοκτητών επιχειρήσεων μαζικής εστίασης Σπάρτης και τον Εμπορικό σύλλογο Σπάρτης, για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων προκειμένου να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση του νέου κανονισμού κοινοχρήστων χώρων.

O Δήμαρχος Σπάρτης Ευάγγελος Βαλιώτης συναντήθηκε χθες Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015 στο Δημαρχείο με τους καθηγητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, το οποίο διοργάνωσε κατά το σχολικό έτος 2014-2015 ο Δήμος Σπάρτης σε συνεργασία με την ΕΛΜΕ Λακωνίας.

Παρόντες ήταν επίσης ο κ. Κουμουνδούρος Παναγιώτης, Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Λακωνίας και ο κ. Δούνιας Νικόλαος, Πρόεδρος της Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάρτης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου, με την ευκαιρία της λήξης των μαθημάτων του κοινωνικού φροντιστηρίου, ώστε να αποτιμηθεί η πορεία του θεσμού και να συζητηθούν τα όποια προβλήματα διαπιστώθηκαν και αντιμετωπίστηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος, ενώ έγιναν και προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμού.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης ευχαρίστησε θερμά τους τριανταδύο εθελοντές καθηγητές, οι οποίοι προσέφεραν αφιλοκερδώς το χρόνο, τις γνώσεις και την εμπειρία τους, ώστε να βοηθήσουν τους ογδονταπέντε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου του Δήμου μας στο δύσκολο δρόμο της γνώσης.

Τόνισε αλλά και την ευαισθησία και την έμπρακτη συμπαράσταση των καθηγητών στην κάλυψη των αναγκών των μαθητών, που επέλεξαν το θεσμό του κοινωνικού φροντιστηρίου και δικαιώθηκαν από τα αποτελέσματα.  Ο θεσμός κρίνεται επιτυχημένος, έχει αποδοχή στην τοπική κοινωνία και υπόσχεση του Δήμου είναι να συνεχιστεί και το επόμενο έτος.

Ο Δήμαρχος απένειμε σε όλους αναμνηστικό δίπλωμα εκ μέρους του Δήμου, ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς και του επίπονου έργου των εθελοντών καθηγητών.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

 Additional Info

  • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Ο Δήμος Σπάρτης σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις μνήμης για την συμπλήρωση 71 χρόνων από το ολοκαύτωμα των Αγίων Αναργύρων.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Additional Info

  • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Στα πλαίσια εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας Προστασίας του Περιβάλλοντος, θα διεξαχθεί, στην Σπάρτη, σημαντική διημερίδα με προσκεκλημένους ομιλητές, υπαλλήλους Δ/νσεων Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διακεκριμένους επιστήμονες.

 

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε το αναλυτικό πρόγραμμα της διημερίδας.

Additional Info

  • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 επισκέφτηκε το Δήμο Σπάρτης ο  Υπουργός Αναπληρωτής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιάννης Τσιρώνης, στα πλαίσια τριήμερης περιοδείας του στην Πελοπόννησο.

Το βράδυ είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση και ανεπίσημο δείπνο με το Δήμαρχο Σπάρτης κ. Βαγγέλη Βαλιώτη, παρουσία του υφυπουργού Επικρατείας κύριου Τέρενς Κουίκ, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης κυρίου Σπύρου Μοιράγια και του δημοτικού συμβούλου κ. Σταύρου Αργυρόπουλου.

Οι υψηλοί προσκεκλημένοι παρακολούθησαν στη συνέχεια τη μουσική συναυλία που είχε οργανωθεί από το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης στον Αρχαιολογικό χώρο της Καστροπολιτείας του Μυστρά στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Παλαιολόγεια 2015» του Δήμου.

Το Σάββατο 30 Μαΐου 2015 στο Δημαρχιακό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε κλειστή σύσκεψη παρουσία όλων των Δημάρχων της Λακωνίας με κυρίαρχο θέμα της συζήτησης τη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, τόσο του Δήμου Σπάρτης, όσο και των υπολοίπων Δήμων της Λακωνίας. Ο υπουργός συνοδευόταν από τον ειδικό συνεργάτη- σύμβουλό του για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων κύριο Δημήτρη Πολιτόπουλο.

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε ανοικτή συζήτηση και τοποθετήσεις φορέων σε θέματα περιβάλλοντος.

Ο κύριος Τσιρώνης με σαφήνεια εξήγησε ότι η μάχη δίδεται πλέον μέρα με την ημέρα από τη σημερινή κυβέρνηση λόγω λαθεμένων σχεδιασμών του παρελθόντος. Ανέφερε με έμφαση και παραδείγματα ότι προχωράμε στη νέα αντίληψη της οικονομίας και της ανάπτυξης που δεν είναι άλλη από την κυκλική οικονομία. Οι φυσικοί πόροι πρέπει να σχεδιάζονται και να χρησιμοποιούνται, ώστε να εξυπηρετούν το περιβάλλον και τον πολίτη και όχι απλά να απορρίπτονται. Ήρθε το τέλος της γραμμικής οικονομίας δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συγχάρηκε το Δήμαρχο κύριο Βαλιώτη και εξήρε την προσπάθεια του Δήμου Σπάρτης να σχεδιάσει και να υλοποιήσει πρόγραμμα καθολικής διαλογής στην πηγή των Αστικών Στερεών Αποβλήτων σε έξι διαφορετικά ρεύματα. Έγινε λεπτομερής ανάλυση του σχεδίου του Δήμου καθώς και ο τρόπος αξιοποίησης της έκτακτης επιχορήγησης των 800.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά την κατάθεση μελέτης από το Δήμο Σπάρτης. Είναι ο μόνος τρόπος δήλωσε ο υπουργός να ελαχιστοποιήσουμε το υπόλειμμα και να δημιουργήσουμε παράλληλα θέσεις εργασίας.

Ο κύριος Τσιρώνης δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση του υπουργείου του στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος του Δήμου Σπάρτης, καθώς ο εν λόγω σχεδιασμός του Δήμου είναι στο ίδιο πνεύμα αλλά και φιλοσοφία με το νέο Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση των Αποβλήτων, ο οποίος θα κατατεθεί προς διαβούλευση τις επόμενες ημέρες.

Δια στόματος του υπουργού εκφράστηκε η θέση ότι οι Δήμοι είναι ικανοί να ορίσουν τον τρόπο, τόσο της συνεργασίας τους, όσο και της εφαρμογής ιδιαίτερων προγραμμάτων διαχείρισης των αποβλήτων του, αφού κάθε Δημοτική αρχή γνωρίζει καλύτερα την περιοχή της. Επίσης ανέφερε ότι στόχο της κυβέρνησης αποτελεί η μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης στους Δήμους, τόσο με την ενεργή συμμετοχή του πολίτη, όσο και με ανταπόδοση του οφέλους προς αυτούς.

Στην περιοδεία που ακολούθησε ο υπουργός δεν παρέλειψε να επισκεφθεί και να ενημερωθεί για τη λειτουργία κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, που λειτουργεί στα όρια του Δήμου Σπάρτης και να εκφράσει την ικανοποίηση του για τον βαθμό ευαισθητοποίησης και έμπρακτων θετικών αποτελεσμάτων στην ανακύκλωση από τους δημότες.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

Additional Info

  • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Ο Εξοχότατος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπιος  Παυλόπουλος παραβρέθηκε την 29η Μαΐου στις εκδηλώσεις των Παλαιολογείων, που διοργάνωσε ο Δήμος Σπάρτης και το Ν.Π. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος για τη συμπλήρωση 562 χρόνων από την Άλωση της Πόλης.

Ο κ. Πρόεδρος παρέστη στην αρχιερατική θεία λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Μυστρά, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. Ευσταθίου και στη συνέχεια στην επιμνημόσυνη δέηση για τον τελευταίο βυζαντινό αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και σε όσους έπεσαν μαζί με αυτόν.

Στις 11:30 παρουσία του κ. Προέδρου πραγματοποιήθηκε τρισάγιο στον Ανδριάντα του αυτοκράτορα στο Μυστρά.

Ο Δήμος  Σπάρτης τιμώντας τον ανώτατο πολιτειακό άρχοντα της χώρας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον ανακήρυξε Επίτιμο Δημότη της Σπάρτης.

Η λιτή τελετή έλαβε χώρα στην κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου «Ευάγγελος Φιλιππόπουλος» (Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη) στις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής  29 Μαΐου.

Στον εξοχότατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας παρέδωσαν το ψήφισμα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μοιράγιας Σπυρίδων και ο Δήμαρχος Σπάρτης Ευάγγελος Βαλιώτης αναμνηστική τιμητική πλακέτα εκ μέρους του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης στη σύντομη ομιλία του αναφέρθηκε στην τιμητική για την πόλη παρουσία του κ. Προέδρου της Δημοκρατίας στις εκδηλώσεις μνήμης «Παλαιολόγεια» και στο μήνυμα της αυτοθυσίας που εκπέμπει αυτή η επέτειος μνήμης. Επισήμανε ότι αυτή η μέρα πρέπει να περιοριστεί σ΄ αυτό που επιβάλλει η ιστορία της επετείου: να γίνει μέρα περισυλλογής και αυτογνωσίας. Υπάρχουν ακόμα Θερμοπύλες που κινδυνεύουν. Και μας βαραίνει όλους η ευθύνη της υπεράσπισής τους, λιγότερο ή περισσότερο, ανάλογα με την εξουσία που ο καθένας έχει. Σε τέτοιους κρίσιμους αγώνες χρειαζόμαστε τη βοήθεια της ιστορικής μνήμης και των διδαγμάτων της. Ο Ελληνικός Λαός οφείλει να μελετά την ιστορία του και να διατηρεί  ζωντανή  την ιστορική του μνήμη.

Ο κ. Πρόεδρος στη συγκινητική ομιλία του αναφέρθηκε στη συμβολή της Σπάρτης στην ανθρωπότητα και στάθηκε σε δύο σημεία που την εκφράζουν απερίφραστα: τις Θερμοπύλες με τη θυσία του Λεωνίδα και την άλωση της Πόλης με τη θυσία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Αναχώρησε με την υπόσχεση να επισκεφθεί και πάλι σύντομα την πόλη μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

 

Το Σάββατο 30 Μαΐου 2015 θα επισκεφθεί το Νομό Λακωνίας, κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλείς, τον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιάννης Τσιρώνη και τον Υφυπουργό στο Πρωθυπουργό κ. Τέρενς Κουΐκ, προκειμένου να συζητήσει με τους Δημάρχους και άλλους φορείς του Νομού ζητήματα διαχείρισης απορριμμάτων,  περιβάλλοντος , ανανεώσιμων πηγών  ενέργειας και άλλα θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία.

 

Το πρόγραμμα έχει καθοριστεί ως εξής:

9:00΄ Συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας κα Τζανετέα Αδαμαντία (Διοικητήριο)

9:30΄ Συνάντηση με τον Δήμαρχο Σπάρτης κ. Βαλιώτη Ευάγγελο,  στο γραφείο του Δημάρχου (Ευαγγελιστρίας 85-87)

10:00΄- 11:00΄ Συνάντηση με τους Δημάρχους της Λακωνίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης (Κεντρική Πλατεία)

11:00΄- 13:00΄ Συνέντευξη τύπου στα ΜΜΕ της περιοχής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης (Κεντρική Πλατεία)

13:30΄  Επίσκεψη του κλιμακίου στο Δήμο Ευρώτα

 

Παρακαλούμε για την παρουσία σας.

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

 

Στη συνέχεια της πρόσκλησης και του προγράμματος που σας έχει σταλεί για τις εκδηλώσεις των Παλαιολογείων, που διοργανώνει ο Δήμος Σπάρτης και το Ν.Π. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος για την συμπλήρωση 562 χρόνων από την Άλωση της Πόλης, σας ενημερώνουμε ότι στις εκδηλώσεις της 29ης Μαΐου θα παραβρεθεί ο Εξοχότατος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπιος  Παυλόπουλος.

Ο Δήμος  Σπάρτης τιμώντας τον ανώτατο άρχοντα της χώρας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα τον ανακηρύξει Επίτιμο Δημότη της Ιστορικής Πόλης της Σπάρτης.

Η τελετή της ανακήρυξης θα λάβει χώρα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου «Ευάγγελος Φιλιππόπουλος» ( Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη) την Παρασκευή  29 Μαΐου και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

 

Από το Δήμο Σπάρτης

 

Πέμπτη, 21 Μαϊος 2015 12:19

Δελτίο Τύπου

Written by

Με τη συμπλήρωση  562 χρόνων από την Άλωση της Πόλης , ο Δήμος Σπάρτης και το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων με τίτλο «ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ 2015».

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Additional Info

  • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018
Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.