δημος

Ο Δήμος Σπάρτης με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την επίσκεψη της αντιπροσωπείας  της γαλλικής πόλης  Le Plessis Trevise , η οποία θα πραγματοποιηθεί από 27 έως και 30 Μαΐου 2018, στα πλαίσια της διαδικασίας αδελφοποίησης των δύο Δήμων, κατόπιν προσκλήσεως του κ. Δημάρχου Ευάγγελου Βαλιώτη.

Επικεφαλής της γαλλικής αντιπροσωπείας  θα είναι ο Δήμαρχος του  Le Plessis Trevise, κ. Didier Dousset . Σκοπός της επίσκεψης,  είναι η υπογραφή   πρωτοκόλλου αδελφοποίησης μεταξύ των δύο δήμων η οποία θα πραγματοποιηθεί σε επίσημη τελετή   την Τρίτη 29/05/2018 στις 18.30 μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Παλαιό Δημαρχείο). Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Δήμο μας, η γαλλική αντιπροσωπεία θα ξεναγηθεί σε αξιοθέατα, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία καθώς και σε αθλητικές και άλλες  υποδομές του Δήμου.  Επίσης,  θα παρευρεθεί στις εορταστικές εκδηλώσεις των Παλαιολογείων 2018.

Η ολοκλήρωση της αδελφοποίησης του Δήμου Σπάρτης με το Δήμο του Le Plessis Trevise,  σηματοδοτεί την έναρξη  της συνεργασία των δύο δήμων σε πολιτιστικό, αθλητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε   μια σειρά από  θέματα κοινού ενδιαφέροντος αλλά και την τουριστική προβολή του Δήμου μας.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2018-2019 οι αιτήσεις εγγραφής – επανεγγραφής στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, έχουν ξεκινήσει από 10-5-2018 και θα ολοκληρωθούν στις 31-5-2018, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41087/2017 (ΦΕΚ 4249 Β’/5-12-2017).

 

Στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς μπορούν να εγγραφούν νήπια, που συμπληρώνουν τα 2,5 χρόνια έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 και μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση,

 

Για την εγγραφή των νηπίων στον Παιδικό Σταθμό απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/ και ληξιαρχική πράξη σύμφωνου συμβίωσης.
 3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4(ετήσιος πίνακας προσωπικού).
 4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
 5. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux,όπως προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
 6. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.

Για τις επανεγγραφές των νηπίων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί για το πιστοποιητικό οικογενειακής ή τη ληξιαρχική πράξης γέννησης απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

Η κατάθεση των αιτήσεων εγγραφής-επανεγγραφής θα γίνονται για τον παιδικό σταθμό του Δήμου Σπάρτης (Θερμοπυλών και Αρχιδάμου) εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 10:00 π.μ. έως 12:00μ.μ. στην κα Φωτεινή Ζαχαράκη τηλέφωνο 27310-28002 και για τον παιδικό Σταθμό Ξηροκαμπίου 10:00π.μ έως 12:00μ.μ. στην κα Βαρλόκωστα Ιωάννα τηλέφωνο 27310-35730.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ

Ο  Δήμαρχος Σπάρτης

Προκηρύσσει  με Συνοπτικό Διαγωνισμό την  επιλογή αναδόχου, για τη διενέργεια της υπηρεσίας  με τίτλο  « Αμοιβές Κτηνιάτρων », (συνολικού ποσού 30.219,06 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) ,  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση  της  σύμβασης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), της αριθ. 3/2018 μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαγχθεί την 30/05/2018  , ημέρα Τετάρτη στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σπάρτης (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) -Κεντρική Πλατεία Σπάρτης, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Ώρα λήξης  της υποβολής  προσφορών  ορίζεται η 11:00 π.μ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο και που είναι εγκατεστημένοι σε:

Α) Κράτος-Μέλος της Ευρώπης

Β) Κράτος-Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

Γ) Ενώσεις οικονομικών φορέων  υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

Δ) Οι έχοντες  ιατρείο ζώων (κτηνιατρείο ή κτηνιατρική κλινική που λειτουργεί σύμφωνα με το Ν. 604/77 και το Π.Δ 463/78, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με τα απαραίτητα υλικά και μέσα που απαιτούνται για τις κτηνιατρικές πράξεις.

Tα έγγραφα  της σύμβασης θα βρίσκονται αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

 1. Στο ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr
 2. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης: www. sparti.gov.gr σε επεξεργάσιμη μορφή, όπου παρέχεται ελέυθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση.

 

 Ο Δήμαρχος

 

 Βαλιώτης Ευάγγελος          

 

Διακήρυξη

Προκήρυξη

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

ΤΕΥΔ

18 Μαΐου 2018, Παγκόσμια ημέρα μουσείων.

Η ημέρα αυτή αποτελεί για το Δήμο Σπάρτης μια ξεχωριστή γιορτή, γιατί μας δίνει μία ιδιαίτερη αφορμή να αναστοχαστούμε για την ιστορική και πολιτιστική μας κληρονομιά.

Μήνυμα της επετείου είναι η αξιοποίηση και ανάδειξη των μουσείων ως φορέων πολιτισμικών και πολιτιστικών ανταλλαγών με στόχο την ενίσχυση των μορφωτικών αγαθών, της μάθησης, του πολιτισμού, της διατήρησης της ιστορικής μνήμης, της ειρήνης και της συνεργασίας των λαών.

Ο Δήμος Σπάρτης τιμά την ημέρα αυτή με την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και στα τρία δημοτικά μουσεία, το Μανουσάκειο Μουσείο Αστικού και Λαϊκού Βίου, το Μουσείο Νεότερης Ιστορίας και το Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών «Τάκης Αιβαλής», στο Μυστρά. Μουσεία, που αποτελούν σημαντικές δομές πολιτισμού και εκπαίδευσης όντας κοσμήματα ενός λαμπρού παρελθόντος.

Με δημιουργική και θετική σκέψη οφείλουμε να διαχειριστούμε το πλούσιο πολιτιστικό κεφάλαιο του τόπου μας και να εκπαιδευτούμε στο να το αγαπάμε και να τον υπερασπιζόμαστε.

Ας κάνουμε, λοιπόν, το πρώτο βήμα και ας τα επισκεφθούμε.

Θα είναι μία διδακτική και επιμορφωτική εμπειρία, ένα μάθημα ιστορίας και μία ισχυρή δόση αυτοπεποίθησης για την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας.

Ταυτόχρονα όμως, η ημέρα αυτή μας υπενθυμίζει το μεγάλο κενό, που υπάρχει στην κοινωνία της Σπάρτης, την απουσία ενός αρχαιολογικού μουσείου αντάξιο της ιστορίας και του ονόματός της. Ενός μουσείου, που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας,  θα προσδιορίζει την ταυτότητά του τόπου μας και θα διαμορφώνει  την  συνείδηση μας με βάση το ένδοξο  παρελθόν μας.

Ευελπιστούμε όμως, ότι μετά και την έγκριση της μουσειολογικής προμελέτης καθώς και του επικαιροποιημένου κτηριολογικού προγράμματος, από το Συμβούλιο Μουσείων, η Σπάρτη να είναι ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση του οράματός της, στην απόκτηση ενός νέου αρχαιολογικού μουσείου, που θα στεγάζει και θα εκθέτει τον συνεχώς αυξανόμενο αρχαιολογικό μας πλούτο και θα αναδεικνύει την πολιτισμική μας κληρονομιά.

 

Ο Δήμαρχος

 

Ευάγγελος Βαλιώτης

Ο Δήμος Σπάρτης πριν την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου (1/5/2018 έως 31-10-2018) προέβη στις ακόλουθες ενέργειες πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών:

 • Με πρόσκληση του Δημάρχου Σπάρτης συνεδρίασε στις 29-03-2018 το αρμόδιο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης με θέμα: «Αντιπυρική περίοδος 2018-δρομολόγηση δράσεων αντιπυρικής προστασίας –εξέταση θεμάτων πρόληψης, ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές»
 • Σε όλους τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου στάλθηκε έγγραφο (σχετ. 6170/29-03-2018) σχετικά με τις ενέργειες προετοιμασίας και τα προληπτικά μέτρα που απαιτείται να λάβουν ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:
 • Στάλθηκε Ανακοίνωση προκειμένου να αναρτηθεί σε εμφανή μέρη της Τοπικής Κοινότητας ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες σχετικά με την υποχρέωσή τους για αποψίλωση των οικοπεδικών εκτάσεων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός των οικισμών, καθώς και την υποχρέωσή τους για κοπή κλαδιών, θάμνων κλπ που εξέχουν προς το αγροτικό οδικό δίκτυο και εμποδίζουν τη διέλευση των πυροσβεστικών και λοιπών οχημάτων. Η συγκεκριμένη Ανακοίνωση αναρτήθηκε επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε Τοπικά ΜΜΕ και γίνεται αναπαραγωγή της σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
 • Zητήθηκε να καταγραφεί το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να συγκροτηθεί Ομάδα πυρασφάλειας από τους κατοίκους, για πρόληψη και άμεση αντίδραση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς όπως προβλέπεται στο άρθρο 82 παρ. ζ του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Επισημαίνουμε ότι υπάρχει αδυναμία συγκρότησης Ομάδων πυρασφάλειας σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι πέρυσι από τις 52 Τοπικές Κοινότητες είχαν ανταποκριθεί 21 γεγονός που οφείλεται κυρίως λόγω των λιγοστών κατοίκων που ενδεχομένως  υπάρχουν, του γηρασμένου πληθυσμού, της αδιαφορίας από ορισμένους κατοίκους να προσφέρουν κλπ.
 • Οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες πρόληψης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχουν συνταχθεί τα σχετικά μνημόνια ενεργειών καθώς και συνεργασίας με ιδιώτες, έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των υδροστομίων, έχουν ξεκινήσει εργασίες συντήρησης των πυροσβεστικών βυτίων τα οποία υπάρχουν σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες, ταυτόχρονα με καθαρισμούς βλάστησης σε κοινόχρηστους χώρους καθώς και κατά μήκος του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου. Επισημαίνουμε ότι όσον αφορά τους καθαρισμούς υπάρχει άμεση συνεργασία τόσο με την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας όσο και με το Δασαρχείο Σπάρτης.
 • Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 167/30-04-2018 (ΑΔΑ: 6Σ32Ω1Ν-ΟΣΨ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2018» αναμένεται σύντομα, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισής της, να δημοσιευθεί πρόσκληση για πρόσληψη 34 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων (χειριστές μηχανημάτων Έργων, χειριστές γεωργικών ελκυστήρων, οδηγών αυτοκινήτων και εργατών) οι οποίοι θα απασχοληθούν σε δράσεις πυροπροστασίας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Επισημαίνουμε ότι οι ενέργειες του Δήμου παρά την έλλειψη προσωπικού και τους περιορισμένους πόρους που διαθέτει συνεχίζονται καθημερινά με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πολιτών και της περιουσίας τους. Ευελπιστούμε όμως ότι και οι πολίτες θα δείξουν την ευαισθησία που απαιτείται και θα ανταποκρίνονται στις Ανακοινώσεις του Δήμου ενεργώντας προς το συμφέρον τους. Μην ξεχνάμε ότι:

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!!

  

 Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

Τετάρτη, 16 Μαϊος 2018 14:44

Πρόσληψη υδρονομέων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/2007)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α’/2011)
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Β.Δ. 28-3/15-4-1957 «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων»
 4. Την υπ’ αριθ. 153/18-4-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΣΩΩ1Ν-ΒΦΜ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης
 5. Την υπ΄αριθμ. 86457/16-5-2018 (ΑΔΑ: 6ΩΜ4ΟΡ1Φ-5Φ7) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία επικυρώνεται η υπ’ άριθμ. 153/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης
 6. Τις ανάγκες των Δημοτών των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Σπάρτης: Μυστρά, Πελλάνας, Θεραπνών, Φάριδος και Καρυών

 

ΚΑΛΟΥΜΕ

       Όσους επιθυμούν να διορισθούν σε θέση  υδρονομέα  των κατωτέρω Δημοτικών Ενοτήτων και ειδικότερα σε μία από τις κατωτέρω θέσεις:

 1. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, της Δ.Ε. Μυστρά
 2. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Μυστρά, της Δ.Ε. Μυστρά
 3. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ.  Λογγάστρας, της Δ.Ε. Μυστρά
 4. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Σουστιάνων, της Δ.Ε. Μυστρά
 5. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Τρύπης, της Δ.Ε. Μυστρά
 6. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ.  Παρορείου, της Δ.Ε. Μυστρά
 7. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Αγίας Ειρήνης, της Δ.Ε. Μυστρά
 8. Δύο (2) θέσεις υδρονομέα στην Τ.Κ. Καστορείου, της Δ.Ε. Πελλάνας
 9. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Γκοριτσάς, της Δ.Ε.Θεραπνών
 10. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Πλατάνας, της Δ.Ε.Θεραπνών
 11. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ.  Σκούρας, της Δ.Ε. Θεραπνών
 12. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Καμινίων – Ξηροκαμπίου, της Δ.Ε. Φάριδος
 13. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Ποταμιάς, της Δ.Ε. Φάριδος
 14. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ.  Τραπεζοντής, της Δ.Ε. Φάριδος
 15. Μία (1) θέση υδρονομέα στη Δ.Ε. Καρυών

 

να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης, μέχρι και την 23η Μαΐου 2018.

       Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία (1) αίτηση για μία (1) θέση υδρονομέα.

       Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ήτοι μέχρι και την 23η Μαΐου 2018,  να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια,  να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 60ο  έτος της ηλικίας τους.

      Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους είναι:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής  τους ταυτότητας
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 3. Υπεύθυνη δήλωσή ότι ο υποψήφιος γνωρίζει ανάγνωση και γραφή
 4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπάρχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
 5. Βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
 6. Βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
 7. Βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Μητρώου Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, από την οποία να προκύπτει αν πρόκειται για παλαιό ή νέο ασφαλισμένο
 8. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού  λογαριασμού όπου φαίνεται ως πρώτος δικαιούχος ο υποψήφιος

       Δεν δύνανται να διορισθούν ως υδρονομείς  οι  καταδικασθέντες σε ποινή  συνεπαγομένης κατά νόμο στέρησης της ικανότητας του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφόσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

       Σχετική με τη θητεία, τις θέσεις, τα καθήκοντα και την αμοιβή των υδρονομέων  είναι η υπ’ αριθμ. 153/18-4-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΣΩΩ1Ν-ΒΦΜ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 86457/16-5-2018 (ΑΔΑ: 6ΩΜ4ΟΡ1Φ-5Φ7)  Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

         Ανάρτηση της παρούσας θα γίνει στο χώρο  ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος του Δήμου Σπάρτης (Ευαγγελιστρίας 85-87). Θα συνταχθεί και το σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα. Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης (www.sparti.gov.gr).

 

Ο Δήμαρχος

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

Ανακοίνωση

Το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης, στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2018 οργανώνει στα Δημοτικά μας Μουσεία, σε συνεργασία με τη Πνευματική Εστία Σπάρτης & τη Λέσχη Φωτογραφίας Σπάρτης τις εκδηλώσεις που αναλυτικά φαίνονται παρακάτω:

           Παρασκευή 18 Μαΐου 2018

              Μανουσάκειο Μουσείο Αστικού & Λαϊκού Βίου  (Ανανίου 13 – Σπάρτη)

   18.30 - 19.30: Το παραμύθι “Ο Γίγαντας” Αφήγηση από το συγγραφέα του  Νίκο Καρμοίρη

   20.00 - 21.00: Ξενάγηση στο Μουσείο

   21.00: Συναυλία jazz με το σχήμα “Scotch & Soda”

           Σάββατο 19 Μαΐου 2018

              Μουσείο της Νεότερης Σπάρτης (Λυκούργου 82 & Χαμαρέτου - Σπάρτη)

   19.30: Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής της Καλλιρρόης Κατσαφάνα με θέμα: “Ακουαρέλες          

              Νεοκλασικών και άλλων κτιρίων της Σπάρτης”

   20.30:Ξενάγηση στο Μουσείο

           Κυριακή 20 Μαΐου 2018

              Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών “Τάκης Αϊβαλής” (Ε.Ο. Σπάρτης Μυστρά – Μυστράς)

   20.00: Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας με θέμα: “Λακωνικό Τοπίο”, μελών της ΛΕ.ΦΩ.Σ    

   20.30: Συναυλία έντεχνου Ελληνικού  τραγουδιού με το σχήμα “Δίφωνο”

 

Στόχος των δράσεων αυτών είναι να φέρει τους κατοίκους & τους φίλους της Σπάρτης κοντά στα Μουσεία μας και σε καλλιτέχνες της πόλης μας να παρουσιάσουν & να αναδείξουν τη δουλειά τους.

Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις και η επίσκεψη των Μουσείων είναι ελεύθερη για όλους.

 

Για το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου  Σπάρτης

Η πρόεδρος

 

Γαλανοπούλου Γεωργία

 

 Ο Δήμος Σπάρτης υπέβαλε την αρ. πρωτ. 9013/10-05-2018 αίτηση ένταξης και χρηματοδότησης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Σπάρτης», συνολικής δημόσιας δαπάνης 994.517,77 ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Η πρόταση υποβλήθηκε, σε συνεργασία με τον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Σπάρτης, στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. οικ. 12594/23-11-2017 Πρόσκλησης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, της Ειδ. Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων -Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις» και της Δράσης 10.4c.15.1.3: «Ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημόσιων Κτιρίων Περιφερειών σε μετάβαση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Αντικείμενο της προταθείσας πράξης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση σε κατηγορία Β’ και άνω του Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Σπάρτης με σκοπό τη μείωση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου. Με τις επεμβάσεις που θα γίνουν προβλέπεται η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου με: α) ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, β) αντικατάσταση του πάνελ της στέγης με νέα θερμομονωτικά επαρκή, γ) αντικατάσταση των κουφωμάτων και των υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, δ) προσθήκη θερμομόνωσης επί του κελύφους, ε) αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης - κλιματισμού - αερισμού - ζεστού νερού χρήσης, στ) αντικατάσταση των λαμπτήρων με νέους χαμηλής ενεργειακής στάθμης και συστήματα αυτοματισμού και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ με σκοπό τον ενεργειακό συμψηφισμό (net metering). Ταυτόχρονα οι επεμβάσεις αφορούν και εργασίες για την εξυπηρέτηση αθλητών με κινητικά προβλήματα -ΑΜΕΑ αλλά και μικρή αναδιάταξη των κερκίδων των θεατών για την ασφαλή διαφυγή τους σε περίπτωση κινδύνου.

Άμεσα οφέλη από την υλοποίηση της πράξης είναι η μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου, η μείωση του κόστους λειτουργίας του και η βελτίωση του εσωτερικού κλίματος. Αποτέλεσμα της υλοποίησης του έργου θα είναι ένα ενεργειακά αναβαθμισμένο και περιβαλλοντικά βιώσιμο κτίριο, με χαμηλή κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και μικρό κόστος λειτουργίας, το οποίο θα εξυπηρετεί πλέον και αθλητές - θεατές με κινητικά προβλήματα –ΑΜΕΑ. Μέσω των παραπάνω θα βελτιωθεί μακροπρόθεσμα και η ποιότητα ζωής των αθλούμενων και των κατοίκων της περιοχής της Σπάρτης.

Η ανάπτυξη της ενεργειακής κουλτούρας και η εξοικονόμηση ενέργειας θα προσφέρει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οικονομικά, κοινωνικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη καθώς συμβάλλει μεταξύ άλλων στη προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και στη προστασία του περιβάλλοντος.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι στα πλαίσια του προγράμματος βιολογικής καταπολέμησης της σφήκας της καστανιάς, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, πραγματοποίησαν εξαπόλυση του εντόμου  Torymus sinensis σε καστανεώνες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η εξαπόλυση του εντόμου πραγματοποιήθηκε από τις 2 Μαΐου έως τις 5 Μαΐου 2018, σε 60 διαφορετικές θέσεις, προσβεβλημένες από την σφήκα της καστανιάς, των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς των Τοπικών Κοινοτήτων όπου έγινε η εξαπόλυση των εντόμων να μην πραγματοποιήσουν ψεκασμούς στις καστανιές τους με χρήση εντομοκτόνων έως τα τέλη Ιουλίου. Επίσης δεν πρέπει να αφαιρέσουν και να καταστρέψουν τις κηκίδες από τις καστανιές φέτος και την επόμενη χρονιά, γιατί εκεί θα εναποθέσει τα αυγά του το έντομο.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Λακωνίας, στο τηλέφωνα 2731363329.

Δείτε  εδώ το έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε.Λακωνίας.

  

Από το Δήμο

Παρασκευή, 11 Μαϊος 2018 15:23

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 15η Μαϊου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης 

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.