δημος
 

Ο Δήμος Σπάρτης  προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Σπάρτης 2018» προϋπολογισμού 187.450,32 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24% ) και ΚΑ: 30-7323.003

Στη  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-ΧΩ-ΥΔ.& ΠΕΡ. Δήμου Σπάρτης, Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο Σπάρτης-Γυθείου, πληροφορίες: Γαλάτα Σοφία , τηλ.27313-63364 και εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 6/11/2018  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 8/11/18, καθώς και σε περίπτωση ορισμού νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13-11-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 19-11-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συνημμένα έγγραφα στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ συμπληρώνοντας στο πεδίο "ΑA Συστήματος" τον αριθμό 77687.
 
Συνημμένα έγγραφα:
 

Ο Δήμος Σπάρτης  προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» προϋπολογισμού 176.438,00€ (με Φ.Π.Α.24%) και ΚΑ: 15-7322.004

Στη  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-ΧΩ-ΥΔ.& ΠΕΡ. Δήμου Σπάρτης, Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο Σπάρτης-Γυθείου, πληροφορίες: Βαρζακάκος Κ., τηλ.27313-63359 και εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 5/11/2018  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 9/11/18, καθώς και σε περίπτωση ορισμού νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15-11-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 19-11-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συνημμένα έγγραφα στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ συμπληρώνοντας στο πεδίο "ΑA Συστήματος" τον αριθμό 77672.
 
Συνημμένα έγγραφα:

Το Κληροδότημα Ευάγγελου Φιλιππόπουλου Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών της 072/2018 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου « Περίφραξη οικοπέδων ».

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15 -11 -2018 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Χωροταξίας-Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23100), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Τιμολόγιο

Προϋπολογισμός

ΓΣΥ

Έντυπο οικ. προσφοράς

ΤΕΥΔ

 

 

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 15:26

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 23η  Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

 

 

 

Αιτήσεις συμμετοχής  δικαιούχων παροχών Αγροτικής Εστίας  ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ  στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες για το έτος 2018

 

Από την Δ/νση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Σπάρτης ανακοινώνεται ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα υποβάλλονται

        από την Δευτέρα 15.10.2018 μέχρι και την Παρασκευή   09.11.2018 στα Κ.Ε.Π.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύτεκνες μητέρες που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα  είναι συνταξιούχοι ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) ή ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών  του ν.2458/1997,όπως ισχύει ,που έχουν υπαχθεί στο ΕΦΚΑ και είναι  ασφαλιστικά ενήμερες  και ειδικότερα να έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 παιδιά τα οποία να είναι  άγαμα , ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών , εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας

Δεν συμπεριλαμβάνονται παιδιά  άνω των 18 ετών που φοιτούν στο εξωτερικό η εξακολουθούν να σπουδάζουν στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (π.χ. ΕΠΑΛ , ΤΕΕ κ.λ.π.)

Οι αιτήσεις στο Δήμο Σπάρτης υποβάλλονται:

στο ΚΕΠ (0209) Δήμου Σπάρτης από 08:00 π.μ. έως 20:00

και στα ΚΕΠ των Δημοτικών Ενοτήτων από 08:00 π.μ. έως 15:00     

Για την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος προσέρχεται στο  ΚΕΠ προσκομίζοντας:

  1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του καθώς και των προστατευομένων μελών του (π.χ. βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.)

    ή Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) του ΟΓΑ(π.χ. ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ή απόκομμα καταβολής εισφορών κ.λπ.)

  2. Και   Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

        Δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης
  2. Διαζευκτήριο η συμφωνητικό για επιμέλεια παιδιών
  3. Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για παιδιά άνω των 18 έως 24 ετών
  4. Βεβαίωση σπουδών  για παιδιά άνω 18 σε ΙΕΚ (΄΄χωρίς΄ πάσο΄΄)
  5. Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής ταυτότητας (΄΄πάσο΄΄) για παιδιά σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ
  6. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας της πολύτεκνης μητέρας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Σπάρτης.

1

ΚΕΠ  (0209) ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 85-87

27313-61600

2

ΚΕΠ (0563) ΜΥΣΤΡΑ

ΜΥΣΤΡΑ

27310-89370

3

ΚΕΠ (0808)ΦΑΡΙΔΟΣ

ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ

27310-35388

4

ΚΕΠ (0797)ΠΕΛΛΑΝΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΟ

27313-61012

5

ΚΕΠ((0438)ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ

ΣΕΛΛΑΣΙΑ

27310-94194

6

ΚΕΠ(0561)ΘΕΡΑΠΝΩΝ

ΓΚΟΡΙΤΣΑ

27310-74560

 

                                                                                          Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

 

Στο επίκεντρο το έργο φράγματος Κελεφίνας και οι αγροτικές ζημιές

 

 Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αραχωβίτη συνάντησε χθες Πέμπτη 18 Οκτωβρίου ο Δήμαρχος Σπάρτης, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο κ.Νικόλαο Φλώρο, τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αργυρόπουλο Σταύρο και τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Κουμουνδούρο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε η δρομολόγηση του έργου του φράγματος της Κελεφίνας.

Αμφότεροι συμφώνησαν πως αποτελεί ένα από τα κυριότερα έργα πνοής για την περιοχή.

Ο Υπουργός ενημέρωσε το Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους, ότι οι σχετικές εκπονηθείσες μελέτες έχουν εγκριθεί και είναι υπό ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Παράλληλα έχει δοθεί εντολή στις υπηρεσίες του Υπουργείου , να προχωρήσουν στη σύνταξη των απαραίτητων μελετών για κατασκευή των  αγωγών που απαιτούνται για την άρδευση  28.000 στρεμμάτων περίπου που είναι ενταγμένες στη συγκεκριμένη περιοχή του φράγματος και  αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα ανεπάρκειας νερού.

Το συγκεκριμένο έργο θα είναι λειτουργικό και ωφέλιμο, αφού θα ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα και θα λύσει χρόνια προβλήματα αγροτών, διευκολύνοντας την απρόσκοπτη άρδευση καλλιεργειών  και βελτιώνοντας σημαντικά τη γενικότερη εικόνα της αγροτικής παραγωγής.

Επιπρόσθετα, συζητήθηκε το ζήτημα των ζημιών που προκλήθηκαν από τη χαλαζόπτωση και ανεμοθύελλα, που έπληξαν το Σεπτέμβριο το Δήμο Σπάρτης.

Ο Υπουργός ενημέρωσε τον κ. Βαλιώτη, πως ο Δήμος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, συνεπώς μπορούν να ξεκινήσουν τις προβλεπόμενες σ’ αυτήν την περίπτωση, διαδικασίες. Συμπλήρωσε επίσης, πως στην ΔΕ Πελλάνας ,που δεν  επλήγη από χαλαζόπτωση αλλά από την έντονη ανεμοθύελλα έχει μεταβεί εκτιμητής, για την καταγραφή των ζημιών ώστε να προστεθεί και αυτή στις πληγείσες περιοχές.

Αναφορικά με τις 3000 περίπου αιτήσεις αγροτών προς τον ΕΛΓΑ, σημαντική ήταν η διαβεβαίωσή του πως θ’ επιταχυνθεί η διαδικασία καταγραφής ζημιών, ώστε ν’ αποζημιωθούν σύντομα.

Ο κ. Βαλιώτης ευχαρίστησε θερμά τον κ. Αραχωβίτη, για τη συνολική παρουσία και στήριξή του προς το Δήμο και τους αγρότες, αφού τόσο το έργο φράγματος Κελεφίνας, όσο και η επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα, κατατάσσονται στις άμεσες προτεραιότητες του Δήμου Σπάρτης.

 

Από το Γραφείο Δημάρχου

 

 

 

Από την Δ/νση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Σπάρτης ανακοινώνεται ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα υποβάλλονται

                    Μέχρι και την Τρίτη   30.10.2018 στα Κ.Ε.Π.

 

Δικαιούχοι της εν λόγω εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οι οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 85/148/ΕΟΚ, και των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700) ΕΥΡΩ   . Ειδικότερα το ύψος της υπόψη εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται μετά την κατά καιρούς αναπροσαρμογή του στο ποσό των εξακοσίων (600) ΕΥΡΩ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ΕΥΡΩ και των τριακοσίων (300) ΕΥΡΩ εφόσον αυτό κυμαίνεται μεταξύ τριών χιλιάδων (3.000) ΕΥΡΩ και  τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700) ΕΥΡΩ.

 

Οι αιτήσεις στο Δήμο Σπάρτης υποβάλλονται:

      στο ΚΕΠ (0209) Δήμου Σπάρτης από 08:00 π.μ. έως 20:00

και στα ΚΕΠ των Δημοτικών Ενοτήτων από 08:00 π.μ. έως 15:00     

 

Για την υποβολή της αίτησης, προσέρχεται στο  ΚΕΠ ο άμεσα φορολογούμενος με την ταυτότητά του προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

·       Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του, από την οποία προκύπτει η επί 2ετία τουλάχιστον διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή,

·        Υπεύθυνη δήλωση, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια και για το ίδιο έτος,

·       Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται την εισοδηματική ενίσχυση, (εισοδήματα του προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης αυτής (Έντυπο Ε1), αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.

·       Λογαριασμός Τράπεζας  IBAN

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Σπάρτης.

 

1

ΚΕΠ  (0209) ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 85-87

27313-61600

2

ΚΕΠ (0563) ΜΥΣΤΡΑ

ΜΥΣΤΡΑ

27310-89370

3

ΚΕΠ (0808)ΦΑΡΙΔΟΣ

ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ

27310-35388

4

ΚΕΠ (0797)ΠΕΛΛΑΝΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΟ

27313-61012

5

ΚΕΠ((0438)ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ

ΣΕΛΛΑΣΙΑ

27310-94194

6

ΚΕΠ(0561)ΘΕΡΑΠΝΩΝ

ΓΚΟΡΙΤΣΑ

27310-74560

 

                                                                                          Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 22α  Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:45.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018 15:14

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 22α  Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018 15:11

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 22α  Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.