δημος

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών του Προσώπων : (Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης,  Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας, Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), για το έτος 2015, με κριτήριο κατακύρωσης όσον αφορά τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του, ανά μονάδα μέτρησης,  κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης,  όπως αυτή προσδιορίζεται   από το παρατηρητήριο τιμών  υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Τμήμα Εμπορίου - Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας)  και όσον αφορά τα λιπαντικά  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης.
Η προμήθεια είναι συνολικού   προϋπολογισμού   468.850,00 € με Φ.Π.Α.  όπως αναλυτικά περιγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.
Αναθέτουσα Αρχή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Α.Φ.Μ. 997892229 Δ.Ο.Υ. Σπάρτης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ευαγγελιστρίας 83-91/23100 Σπάρτη
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  2731361236,  2731023241
ΦΑΞ: 2731023241 
EMAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Υπό προμήθεια είδη
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  CPV: 09134100-8 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ CPV: 09135100-5
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ CPV: 09132100-4
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ CPV: 24951000-5

Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (11389/93)
Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης - βενζίνη αμόλυβδη – πετρέλαιο θέρμανσης- λιπαντικά)
Κατανομή σε τμήματα:  (5 τμήματα). Δικαίωμα συμμετοχής για κάθε τμήμα ή για το σύνολο.
Διάρκεια σύμβασης: Από υπογραφής της σύμβασης και για 12 μήνες .
Σημειώνεται ότι θα υπογραφούν επιμέρους συμβάσεις με τα Ν.Πρόσωπα υλοποίησης της προμήθειας όπως αναλυτικά αναφέρονται στη αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.
Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 7.650,00 €  εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα για την οποία θα συμμετέχει.
Η εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ τουλάχιστον 180 ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος με τον κάθε φορέα υλοποίησης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σπάρτης (Δ/νση Περ/ντος )  , Τ.Κ. 23100 και στα τηλέφωνα 27313 61236,  27310 23241 , e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.sparti.gov.gr  όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
( www.promitheus.gov.gr )
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών:
5-6-2015 και ώρα 14:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι  12-6 -2015 .
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: Εξήντα ( 60) ημέρες
Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προμηθευτών.
Δικαιολογητικά συμμετοχής : Αναγράφονται στο αρθ. 5 της αναλυτικής διακήρυξης .
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την Αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τη Μελέτη (Παράρτημα Α)

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τους Προϋπολογισμούς (Παράρτημα Α)

Κάντε κλικ εδώ για να βρείτε τα Έντυπα των Προσφορών (Παράρτημα Β)

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να προβεί σε εργασίες «Αμοιβές κτηνιάτρων» που επιβάλλονται για την εφαρμογή του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων, καλεί τους ενδιαφερόμενους που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο, να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως και την 8 Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου στη Μαγούλα (Παλαιό Δημαρχείο Μυστρά) και στους αρμόδιους υπαλλήλους Νικολέτο Σταύρο ή Παναγάκο Νικόλαο.

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σπάρτης από τον αρμόδιο υπάλληλο  Νικολέτο Σταύρο στο Τηλ., 2731361133.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τη σχετική μελέτη

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του σε αναλώσιμα είδη εκτύπωσης (μελάνια και τόνερ εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων) καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την  Τετάρτη 15 Απριλίου και ώρα 12:00 στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών στη Μαγούλα (ισόγειο υπόψιν κας ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΥ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των ειδών μιας μόνο υπηρεσίας ή και όλων των υπηρεσιών του δήμου, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στον προϋπολογισμό της προμήθειας. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή της κάθε ομάδας ειδών ανά υπηρεσία και όχι στις μεμονωμένες τιμές των ειδών.

Πληροφορίες για τo διαγωνισμό θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σπάρτης,(Δ/νση: ΜΑΓΟΥΛΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ,ΤΚ 23100, Τηλ: 2731361123, Ε-mail: gsmyrnios Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αρμόδιος  υπάλληλος Γεώργιος Σμυρνιός )

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές θα παρέχονται τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες απο την κα Αναστασία Καραντζή στο τηλέφωνο 2731361230, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & α.α.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να προβεί σε εργασίες διαχείρισης Πρασίνου και λοιπών εγκαταστάσεων Άλσους Α.Π. ΓΟΥΔΕ για το τρέχον έτος, που επιβάλλονται για τη διατήρηση της αισθητικής αυτού του ξεχωριστού για τη Σπάρτη χώρου και την συντήρηση σε καλή φυτοτεχνικά κατάσταση των ενοτήτων των φυτικών ειδών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού αναψυχής του άλσους (βλέπετε σχετική /συναπτόμενη μελέτη),  καλεί τους ενδιαφερόμενους γεωπόνους ή τεχνολόγους γεωπoνίας  να καταθέσουν  την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο  έως και την  3 Απριλίου 2015  ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου στη Μαγούλα (παλαιό Δημαρχείο Μυστρά) και στους αρμόδιους υπαλλήλους : Ηλία Αργείτη ή
Νικόλαο Παναγάκο.
Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σπάρτης  από τους παραπάνω αρμόδιους υπαλλήλους, στα τηλέφωνα : 2731361130 και 2731361127.
 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας:«Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κ.λ.π. ΔΕ Μυστρά», προϋπολογισμού 10.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.


Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους, σύμφωνα με το πρότυπο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015 και ώρα 12:00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
·    Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας.
·    Τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.


Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-63208 από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ κ. Μανιάτη Παναγιώτη.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί: α) στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,β) στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ».

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο θα βαρύνει τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.   

Διοικητήριο: 27-3-2015
Ο Δήμαρχος Σπάρτης


Ευάγγελος Βαλιώτης

 

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να προβεί σε εργασίες υλοτόμησης – κλαδέματος δέντρων που επιβάλλονται από λόγους ασφαλείας ανθρώπων και υποδομών, σε όλη την έκταση του νέου Δήμου Σπάρτης, καλεί τους ενδιαφερόμενους που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο, να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως και την  3   Απριλίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  του Δήμου στη Μαγούλα (Παλαιό Δημαρχείο Μυστρά) και στους αρμόδιους υπαλλήλους Νικολέτο Σταύρο ή Παναγάκο Νικόλαο.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την οικονομική τους προσφορά πρέπει να προσκομίσουν:
1.    Αντίγραφο αδείας κυκλοφορίας ιδιόκτητου ή με σύμβαση (ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης) ανυψωτικού οχήματος που να φτάνει τουλάχιστον στα 15 μέτρα και βεβαίωση ότι έχει περάσει τους προβλεπόμενους ελέγχους ανυψωτικών μηχανημάτων ((Υ.Α. οικ. 15085/593/2003  (ΦΕΚ 1186/Β`/25.8.2003) Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων)).
2.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει ότι
·    Διαθέτει όλα τα  επαγγελματικά προσόντα και προϋποθέσεις για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων σύμφωνα με το ΠΔ 113/2012(ΦΕΚ 198 Α/17-10-2012)
·    Διαθέτει διαφόρους τύπους αλυσοπρίονων για όλα τα δυνατά μεγέθη κορμών.
·    Διαθέτει μέσα ατομικής προστασίας για το προσωπικό που θα ανεβαίνει σε ύψη, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ισάριθμα και σε άριστη κατάσταση: α) ολόσωμα μποντριέ (ολόσωμες ζώνες) που να πληρούν τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών νορμών και β) συστήματα ανακοπής πτώσης με απορροφητή ενέργειας ή άλλο σύστημα που να περιορίζει τη δύναμη κρούσης.
·    Το προσωπικό που θα ανεβαίνει θα είναι έμπειρο και υγιές. Με την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει  βεβαίωση γενικού γιατρού ότι δεν πάσχει από: Καρδιακές παθήσεις, Υπέρταση, Επιληψία, Σκοτοδίνες, Ιλίγγους, Δυσκολίες ισορροπίας, Κινητικές δυσκολίες, Διαβήτη.
·    Θα είναι διαθέσιμος  καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σε διάσπαρτες ημερομηνίες ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σπάρτης από τον αρμόδιο υπάλληλο  Νικολέτο Σταύρο στο Τηλ. 2731361133.

 

Διαβάστε εδώ τη Μελέτη

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

Ευάγγελος Βαλιώτης


 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την 23η Μαρτίου 2015  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12:00 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σπάρτης, (Δ/νση: Μαγούλα (1ος όροφος), ΤΚ 23100, Τηλ: 2731361123, Ε-mail: g. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Σμυρνιός).

Διαβάστε εδώ τις τεχνικές προδιαγραφές.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Α.


ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΚ/ΚΩΝ – ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

Το Ν.Π Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης  εκδήλωσης  με τη χορωδία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του συλλόγου φίλων της μουσικής – ¨Η Ταϋγέτη¨,  καλεί τους ενδιαφερόμενους με έδρα εντός της πόλης της Σπάρτης, να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την 23η Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην Γραμματεία του Ν.Π Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης Δωριέων 11 στη Σπάρτη για .......

Βρείτε εδώ αναλυτικά τις προδιαγραφές.

 

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου του Μέτρου 313Α του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α) του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και του προγράμματος τουριστικής προβολής του για το έτος 2015, γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής προβολής του Δήμου Σπάρτης στο διαδίκτυο σε 4 γλώσσες (Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική) για δύο (2) έτη με προϋπολογισμό 4.000,00 € πλέον ΦΠΑ και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους έως την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο αυτοτελές Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Σπάρτης.


Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Αυτοτελές Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Σπάρτης, επί της οδού Ευαγγελιστρίας 85-87 (ισόγειο).
Τηλ: 2731081866, Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αρμόδιος  υπάλληλος  Χρήστος Μητράκος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ


Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές

 

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση ταχυδρομικών υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του για το έτος 2015, προϋπολογισμού 2.000,00 € και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την 27η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σπάρτης, (Δ/νση: Μαγούλα (1ος όροφος), ΤΚ 23100, Τηλ: 2731361110, Ε-mail: g. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αρμόδια υπάλληλος Γεωργία Κούμαρη).


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ


Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές

 

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.