δημος

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 21η  Αυγούστου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:45.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 20η  Αυγούστου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

 

Ο Δήμος Σπάρτης γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία φύλαξης του χώρου της εμποροπανήγυρης  Μυστρά σύμφωνα με την συνημμένη  έκθεση –τεχνική περιγραφή .

Κριτήριο θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την   17η  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   , ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 14:30 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

Δεκτές θα γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και μέσα να περιέχεται η οικονομική προσφορά και :

 

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
 2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
 3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για τον ιδιοκτήτη και για τους εργαζόμενους.

 

Η προσφορά θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές .Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 7.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΆ 24%. Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

 

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης  του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ,  κος Βρύνιος Ιωάννης   27313-61126 και από το Τμήμα Προμηθειών και Εργασιών του Δήμου Σπάρτης, , Τηλ: 273136118, αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Σμυρνιός .

 

                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                      

                                                                                     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

 

Πρόσκληση

Μελέτη

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την υπηρεσία με τίτλο « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ, ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ  ».  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α 644/06-08-2018  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, πίστωσης  8.000,00  ευρώ και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία

μέχρι την  17/08/2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Κτίριο Μαγούλας.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα  Εργοδότη και Εργαζομένων,  στην οποία και θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων.

 

           Ο Δήμαρχος

 

     Βαλιώτης Ευάγγελος

 

Πρόσκληση

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

 

Την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018 πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Δημάρχου Σπάρτης,  έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης με θέμα..." «Λήψη πρόσθετων μέτρων ενίσχυσης του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης όταν ο δείκτης είναι (3) και (4) ώστε να καθοριστούν όλες οι αναγκαίες δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών»»

Σκοπός της συνεδρίασης  ήταν η οργάνωση, ο συντονισμός και εν γένει ετοιμότητα των αρμοδίων εμπλεκομένων Υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού, στη περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή.

Στη συνεδρίαση αποφασίστηκαν:

 • Λήψη μέτρων αυξημένης επιτήρησης σε δάση και δασικές εκτάσεις βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών
 • Μέγιστη ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων των εμπλεκομένων  φορέων για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών : τίθεται  σε επιφυλακή   το προσωπικό και τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος   για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων συμβάντων.
 • Επικύρωση: του γενικού σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών της Γ.Γ.Π.Π,  της εγκυκλίου 3752/25-5-2018 της Γ.Γ.Π.Π. για αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, της εγκυκλίου  2934/6-5-2015 της Γ.Γ.Π.Π. με θέμα κατευθυντήριες οδηγίες για την απομάκρυνση πολιτών, το υπ. αριθμ. 5606/9-8-2018 της Γ.Γ.Π.Π. για λήψη έκτατων μέτρων λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.
 • Ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων πρόληψης και προστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασική πυρκαγιά.

Σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς  καλέστε άμεσα στο 199

 

Από το Δήμο Σπάρτης

Additional Info

 • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Η Παγκόσμια Ημέρα της Νεολαίας γιορτάστηκε για πρώτη φορά στις 12 Αυγούστου του 1999, όταν η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε ψήφισμα, το οποίο ενέκρινε να καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας η 12η Αυγούστου κάθε έτους.

Η παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας, επικεντρώνεται στα δικαιώματα των νέων ανθρώπων όλου του πλανήτη, για πλήρη πρόσβαση στην εκπαίδευση, για επαρκή υγειονομική περίθαλψη, για ευκαιρίες απασχόλησης και συμμετοχή στη δημόσια ζωή.

Στοιχεία, που στην ελληνική κοινωνία έχουν υποβαθμιστεί καθώς  οι δραματικές επιπτώσεις της πολυετούς κοινωνικοοικονομικής κρίσης είναι πολλές. Ανασφάλεια, αβεβαιότητα, άγχος, ανεργία, ελαστικές συνθήκες εργασίας, μαζική μετανάστευση στο εξωτερικό κ.α.

Γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας, ότι το μέλλον του πλανήτη μας  ανήκει στους νέους,  γι΄αυτό  ας είναι η ημέρα αυτή  η αφορμή, για να προβληματιστούμε σχετικά με όλα τα θέματα, που αντιμετωπίζουν οι νέοι, και να επενδύσουμε σε ευκαιρίες γνώσεις και ανάπτυξης, έτσι ώστε το μέλλον μας να βρίσκεται σε καλά χέρια..

Οφείλουμε λοιπόν να τους ενθαρρύνουμε, να αγωνίζονται για μία κοινωνία, που θα επενδύει στην πρόοδο και στην ανάκαμψη, για ένα καλύτερο αύριο και να μην εγκαταλείψουν την προσπάθεια γεμίζοντάς τους με εφόδια, για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες. Να τους εντάξουμε σε όλες τις δομές της κοινωνίας αξιοποιώντας τη δημιουργικότητα και την ενέργεια τους ώστε να οικοδομήσουμε μια νέα κοινωνία, που θα επενδύει στην ανάκαμψη και την πρόοδο.

Την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

Ευάγγελος Βαλιώτης

Additional Info

 • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών (www.civilprotection.gr), για το Σαββατοκύριακο 11,12 Αυγούστου 2018, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για όλο το νομό Λακωνίας.

Ο Δήμος Σπάρτης βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσει  άμεσα  σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, συνιστούμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών κ.α.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης www.sparti.gov.gr ή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

 

Additional Info

 • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΣΚΥΛΩΝ»,  συνολικού ποσού  9.977,49 €   ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την αριθ. 6/2018  μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης .  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α635/31-07-2018  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  1.

Παρακαλούμε  για την υποβολή προσφορών μέχρι 20 Αυγούστου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ, στο πρωτόκολλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης - Μαγούλα Τ.Κ. 23100.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα  Εργοδότη και Εργαζομένων  

δ. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.

 

           Ο Δήμαρχος

 

     Βαλιώτης Ευάγγελος

 

Πρόσκληση

Μελέτη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Ολοκληρώθηκε η 15η Γιορτή Ελιάς και Λαδιού, που για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε στη Σελλασία και στην πόλη της Σπάρτης από τις 2 έως 6 Αυγούστου 2018, με πλήθος κόσμου να συμμετέχει στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Ένας θεσμός, που εδώ και 15 χρόνια μοναδικό σκοπό έχει την ανάδειξη, την προβολή και την προώθηση του λακωνικού ελαιολάδου και  ελιάς αλλά και όλων προϊόντων της Λακωνικής γης, την πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής, τη διάδοση της υψηλής διατροφικής αξίας μέσω προβολής παραδοσιακών συνταγών, την τόνωση και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, την ενημέρωση παραγωγών για νέους τρόπους καλλιέργειας και  νέα προγράμματα και τέλος την προτροπή  για απασχόληση των κατοίκων με ότι σχετίζεται με την τοπική παράδοση και τα αγροτικά προϊόντα του τόπου μας.

Ένας θεσμός που με τα χρόνια ωρίμασε, εξελίχθηκε, καθιερώθηκε και τώρα ανανεώθηκε και αναβαθμίστηκε, ώστε να παραμείνει αναλλοίωτη η αξία της και να διατηρηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον των πολιτών.

Το παρόν έδωσε ο Δήμαρχος Σπάρτης Ευάγγελος Βαλιώτης και άλλοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορέων.

Η έναρξη των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε στη Σελλασία, στις 2 Αυγούστου, με το δάσκαλο μελισσοκομίας κ. Σταμάτη Σίνη να μας παρουσιάζει την «κοινωνία των μελισσών» και με τη συναυλία του Μανώλη Λιδάκη να μας ταξιδεύει με παλιές και νέες μουσικές επιτυχίες. Όλοι όσοι παρευρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να γευτούν λουκουμάδες με λακωνικό λάδι και μέλι.

Την Παρασκευή 3 Αυγούστου, η Γιορτή Ελιάς και Λαδιού έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην πόλη της Σπάρτης με την πραγματοποίηση των εγκαινίων της έκθεσης στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκδηλώσεων επί της Κων/νου Παλαιολόγου, στην «Πλατεία Γευσιγνωσίας», τον Παλαιστικό Σύλλογο Σπάρτης να μας μυεί στη χρήση του ελαιόλαδου στην αρχαία παλαίστρα μέσω επιδείξεων παλαιστικών αθλημάτων, και τη Χορευτική Ομάδα Θεραπνών, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σπάρτης «Χοροδρόμοι» και τη Χορευτική Ομάδα «Βίβασης» να μας παρουσιάζουν ένα μοναδικό θέαμα χορεύοντας υπό τους ήχους παραδοσιακών τραγουδιών.

Για τους καταναλωτές και επισκέπτες του Δήμου, η Έκθεση Λακωνικών προϊόντων στη Σπάρτη αποτέλεσε μία εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσουν τα τοπικά προϊόντα, τη λακωνική γαστρονομία, τη λαϊκή τέχνη και χειροτεχνία, τα αγροτικά προϊόντα, τον αναβαθμισμένο γεωργικό εξοπλισμό, και να γευτούν πλούσια εδέσματα από τοπικούς παραγωγούς και επιχειρήσεις.

Το Σάββατο 4 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε και η  «Λευκή Νύχτα» από τον Εμπορικό Σύλλογο Σπάρτης.

Στα πλαίσια της γιορτής οργανώθηκαν διαδραστικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους φίλους(δραστηριότητες για παιδιά με θέμα « Το ελαιόλαδο στην παραδοσιακή διατροφή στο διάβα του χρόνου», επίδειξη μαγειρικής, θέατρο Σκιών: «Ο Καραγκιόζης master chef», επίδειξη παλαιστικών αγωνισμάτων) δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε χιλιάδες κόσμο να επισκεφθεί τα περίπτερα της έκθεσης, τα καταστήματα της Σπάρτης και να συμμετέχουν σε κάθε είδους δραστηριότητα.

Η έκθεση στη Σπάρτη έκλεισε τις πύλες της, την Κυριακή 5 Αυγούστου. Οι επισκέπτες με αμείωτο ενδιαφέρον συμμετείχαν στις τελευταίες εκδηλώσεις (προβολή ταινίας «Επιστροφή στη Βουργουνδία», επίδειξη μαγειρικής), που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο της έκθεσης και στον προαύλιο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης.

Τη Δευτέρα 6 Αυγούστου οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν στη Σελλασία με  βραβεύσεις επαγγελματιών και του Εμπορικού Συλλόγου και με τη συναυλία του Σπύρου Κουτσοβασίλη και της Γιώτας Αποστολάκου, που μας θύμισαν μουσικές επιτυχίες του Γιώργου Νταλάρα και της Βίκυς Μοσχολιού. Σε όλους τους επισκέπτες μοιράστηκαν διαφόρων ειδών εδέσματα.

Όλες οι δραστηριότητες για τους πολίτες και επισκέπτες του Δήμου ήταν δωρεάν.

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να ευχαριστήσει όλους όσοι συμμετείχαν στη δημιουργία του νέου αυτού εγχειρήματος, στην ανανέωση της 15ης Γιορτής Ελιάς και Λαδιού, την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, την ΠΕΔ Πελοποννήσου, την Αναπτυξιακή Εταιρεία «Πελοπόννησος», τον Εμπορικό Σύλλογο Σπάρτης, την Α.Μ.Κ.Ε. «Γιορτή Ελιάς και Λαδιού», τη Λέσχη Φωτογραφίας Σπάρτης, που μας παρουσίασε μοναδικά έργα με θέμα «Η ελιά και το ελαιόλαδο στη ζωή μας», τους χορηγούς, τους φορείς, τους συλλόγους και τους παραγωγούς.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους επισκέπτες της Γιορτής, που στήριξαν και ενίσχυσαν την προσπάθεια αυτή, τους εθελοντές, τους εργαζόμενους του Δήμου για την πολύτιμη βοήθεια και συμβολή τους και την οργανωτική επιτροπή για την ουσιαστική δουλειά της.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου με ακόμα περισσότερες εκπλήξεις και εκδηλώσεις.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

 

Additional Info

 • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης» υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης για συμμετοχή στην πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία ενός βρεφικού τμήματος δυναμικότητας 12 βρεφών στον Παιδικό Σταθμό Σπάρτης  κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠ.

Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενέκρινε την ένταξή του στο πρόγραμμα με την 7427/2-8-2018 απόφασή του.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρότασης χρηματοδότησης έχει συνταχθεί και εγκριθεί μελέτη, σύμφωνα με την οποία θα γίνουν οικοδομικές εργασίες διαμόρφωσης και προμήθεια εξοπλισμού, ώστε ο χώρος να καταστεί κατάλληλος και ασφαλής για τη στέγαση του βρεφικού τμήματος.

Οι συνθήκες ζωής των οικογενειών όλο και δυσκολεύουν και ταυτόχρονα αυξάνονται και οι ανάγκες για φιλοξενία των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς καθώς η εργασία των μητέρων έχει γίνει πλέον αναγκαστική επιλογή.

Η Δημοτική Αρχή ενισχύοντας την κοινωνική της πολιτική και αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των πολιτών του Δήμου θα συνεχίσει να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις για τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης των υπαρχόντων σταθμών, τη δημιουργία ασφαλών υποδομών σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών και για την ίδρυση περισσότερων τμημάτων στο μέλλον, ώστε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν δωρεάν σε μία δημόσια οργανωμένη, με επιστημονικά και κοινωνικά κριτήρια, διαπαιδαγώγηση από τη νηπιακή ηλικία για την ολόπλευρη, σωματική, πνευματική και αισθητική τους ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες της ηλικίας τους.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Additional Info

 • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018
Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.