δημος

Ο Δήμος Σπάρτης διακηρύσσει ότι στις 17-08-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας – 2ο χλμ Ε.Ο Σπάρτης-Γυθείου, Ισόγειο, γραφεία Δ/νσης Τ.Υ Δήμου Σπάρτης, λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών της ανοικτής διαδικασίας, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ 2017 » προϋπολογισμού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 .

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Διακήρυξη δημοσιευμένη στο ΚΗΜΔΗΣ

ΤΕΥΔ

Τεχνική περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

ΓΣΥ

Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης

ΣΑΥ

ΦΑΥ

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου/αναδόχων, για τη διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια φαρμακευτικού-κτηνιατρικού υλικού/Ζωοτροφών/Εργαλείων και λοιπών υλικών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς»

Προϋπολογισμού  € 29.285,54  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Διακήρυξη

Μελέτη

ΤΕΥΔ

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες διαχείρισης οργανωμένων περιοχών Πρασίνου», προϋπολογισμού 37.998,58 € συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.

Διακήρυξη

Μελέτη

ΤΕΥΔ

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας με  τίτλο «Αναβάθμιση ιστοσελίδας» (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5/2017 μελέτη) προϋπολογισμού 9.000,00 ευρώ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει στο πρωτόκολλο του Δήμου την πρότασή του για την εν λόγω εργασία, έως την  Παρασκευή 28/7/2017 και ώρα 14.30.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου/αναδόχων, για τη διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια φαρμακευτικού-κτηνιατρικού υλικού/Ζωοτροφών/Εργαλείων και λοιπών υλικών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού  € 29.284,86  συμεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Διακήρυξη

Μελέτη

ΤΕΥΔ

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου (άρθρο 117 του Ν.4412/16)  με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της αριθμ. 61/2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ (2η Εργολαβία)», συνολικού προϋπολογισμού 16.961,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19-07-2017, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 09.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.sparti.gov.gr) είτε να παραλάβουν αυτά από το γραφείο Γραμματείας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους.

1. Περίληψη διακήρυξης

2. Διακήρυξη

3. ΤΕΥΔ

4. Τεχνική έκθεση

5. Προϋπολογισμός

6. Τιμολόγιο

7. Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων 

8. Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης

9. ΣΑΥ

10. ΦΑΥ

11. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2017 - 2018», προϋπολογισμού 35.000,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Μελέτη

Παράρτημα Α

Παράρτημα Β - ΤΕΥΔ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την υπηρεσία  « Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» για την επίδοση δικογράφων, εξωδίκων κ.λ.π.

Διαβάστε ΕΔΩ την πρόκληση

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού 39.990,00 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάρτης (κεντρική πλατεία Σπάρτης), την 10η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα, με καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών την 12η μεσημβρινή.

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Συγγραφή υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνική έκθεση

Τ.Ε.Υ.Δ.

Έντυπο προσφοράς

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.