δημος

Ο Δήμαρχος διακηρύσσει ότι στις 9 του μήνα Ioυνίου 2015 ημέρα Tρίτη και ώρα 11,00 πμ. (11,00 μ. ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) θα διεξαχθεί επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου (συμφερότερη προσφορά από οικονομικής άποψης), για το τμήμα της  προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ANTΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ, για το οποίο προέκυψε άγονος ο προηγούμενος προχειρος διαγωνισμός, προϋπολογισμού 41.008,27 €., συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Κατηγορίες που επαναδημοπρατούνται είναι οι εξής σύμφωνα με την μελέτη: 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Κεντρική Πλατεία Σπάρτης.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 11389/93.

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό μπορούν  να σταλούν στο Δήμο και ταχυδρομικά μέχρι την 
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα  της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 1.667,00 €  (δηλ. 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς  Φ.Π.Α.). Διαφορετικά  5% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., της μερικής δαπάνης του συνόλου των ειδών που επιθυμεί ο διαγωνιζόμενος να δώσει προσφορά

Ο χρόνος ολοκλήρωσης εκτέλεσης της προμήθειας είναι ένας χρόνος από την υπογραφή της σύμβασης.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπο προμήθεια είδη εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και προέλευσης (αρθ. 18 του ΕΚΠΟΤΑ).

Η προσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό θα συμπληρώνεται σε έντυπο που θα διατίθεται από την Υπηρεσίας μας, στην παρακάτω αναγραφόμενη διεύθυνση.

Δικαιολογητικά συμμετοχής αναγράφονται στο αρθρο 7 της αναλυτικής διακήρυξης, για την οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και για την Μελέτη της προμήθειας , να ενημερωθούν από την Δ/νση Περ/ντος του Δήμου, Ψυχικό Σπάρτης, τηλ. 27310 23241, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στοιχεία από την Μελέτη και  έντυπα προσφοράς παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Τα έξοδα της παρούσης δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Ε.Δ.
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Περ/ντος


Β. Βαχαβιώλος

Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού

Έντυπο προσφοράς

Πίνακες Οχημάτων

 

 

 

Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση μετά από απλή συλλογή προσφορών στην έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για τα παρακάτω ακίνητα:

1.Ξενώνας Βαρβίτσας που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Βαρβίτσας

2.Ισόγειο κτίριο που βρίσκεται στην Τ.Κ. Σπαρτιάς

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προσφορές τους εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσίευσης της παρούσας.

Η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Πληροφορίες δίνονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα και στα τηλέφωνα 2731361102-106.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & α/α

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών της αρίθμ.3/2015 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΛΑΧΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ι.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ ΤΚ ΜΥΣΤΡΑ».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η10.00 π.μ.

Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού και η εκτέλεση των εργασιών του έργου διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3669/2008, του Ν.1418/1984 και των Π.Δ. που εκδίδονται σε εκτέλεσή του, καθώς και των άρθρων 133, 177 παρ.1 και 183 παρ.2.γ.γγ. του Ν.4270/2014. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Ν.3669/2008, ενώ εφαρμογή έχουν και οι διατάξεις του Ν.4013/2011, του άρθρου 1 του Ν.4250/2014, του Ν.4254/2014, του άρθρου 59 του Ν.4278/2014, του Ν.4281/2014 και του άρθρου 37 του Ν.4320/2015.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 20.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α.,  ήτοι στο ποσό των 326,00 ΕΥΡΩ.

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η μεγαλύτερη έκπτωση επί τοις εκατό επί των τιμών της αρίθμ.3/2015 τεχνικής μελέτης.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,  εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων που κατέχουν πιστοποιητικό για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ανάλογης δυναμικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.sparti.gov.gr) είτε να παραλάβουν αυτά από το γραφείο Γραμματείας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται από το γραφείο Γραμματείας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ.27313-63202 και 27313-63362. Φαξ επικοινωνίας 27313-63366. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την επικοινωνία είναι: Παπαδάκου Χριστοφίλη και Γρίβας Νικόλαος.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σπάρτη 20 Μαΐου 2015
Ο Δήμαρχος Σπάρτης


Ευάγγελος Βαλιώτης

 

 

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι στις 12 Ιουνίου  2015  το  Ν.Π.  Κοινωνικής  Προστασίας  Αλληλεγγύης  και  Παιδείας  Δήμου  Σπάρτης  θα  διοργανώσει  χοροεσπερίδα  για  το  ΚΑΠΗ  του  διευρυμένου  Δήμου  Σπάρτης .

Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια άτυπη οικονομική προσφορά για  γεύμα τριακοσίων  (300) ατόμων, το οποίο θα δοθεί το Παρασκευή  βράδυ 12  Ιουνίου  2015  και  ώρα  20:00 .Η προσφορά θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

1) ΜΠΡΙΖΟΛΑ  ΧΟΙΡΙΝΗ ή  ΦΙΛΕΤΟ  ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (300 ΜΕΡΙΔΕΣ)

2) ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ  ή  ΣΑΛΑΤΑ ΑΓΓΟΥΡΟΝΤΟΜΑΤΑ  ΑΝΑ 4 ΑΤΟΜΑ

3) ΦΕΤΑ  ΑΝΑ 4 ΑΤΟΜΑ

Μέγιστη  προσφορά  ανά  άτομο  12,00€  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ

Απαραίτητη  προϋπόθεση η  αίθουσα  να  είναι  χωρητικότητας  πεντακοσίων  (500)  ατόμων

Η οικονομική σας προσφορά παρακαλούμε όπως μας κατατεθεί μέχρι τη  Παρασκευή  22/5/2015  και  ώρα  11:00 π.μ.  στα  γραφεία  του Ν.Π.  Δωριέων  11.

Το  άνοιγμα  των  προσφορών  θα  γίνει  την  Παρασκευή  22/5/2015  και  ώρα  11:30 π.μ.  στα  γραφεία  του  Ν.Π.  Δωριέων  11. ( Τηλ.  27310 29082 - Fax.  27310 27435 )

 

ΣΠΑΡΤΗ  18-5-2015  (Αρ.Πρωτ:  235)

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΟΥΝΑΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας με  τίτλο «Βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου», προϋπολογισμού 5.840,00 ευρώ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την  Πέμπτη 21 Μαΐου 2015 και ώρα 13:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Σπάρτης (Ευαγγελιστρίας 85-87, ισόγειο) (υπόψιν κ. Σανιδά Αικατερίνης).

 

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Διαφάνειας του Δήμου Σπάρτης, (Δ/νση: Γκορτσολόγου 61, ΤΚ 23100, Τηλ: 27313 61236, Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,  αρμόδιος  υπάλληλος Σανιδά Αικατερίνη)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Μελέτη

 

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας:«Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κ.λ.π. ΔΕ Θεραπνών», προϋπολογισμού 5.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους, σύμφωνα με το πρότυπο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαίου 2015 και ώρα 12:00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας.

• Τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-63208 από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ κ. Μανιάτη Παναγιώτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί:α) στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,β) στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ».

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο θα βαρύνει τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.

 

Διοικητήριο: 15-5-2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

 

 

Ευάγγελος Βαλιώτης

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Τεχνικές προδιαγραφές

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας « Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ ΦΑΡΙΔΟΣ», προϋπολογισμού « 7.000,00»  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη της αναφερομένης Προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Τετάρτη « 20- 05-2015 και ώρα 12:00 . Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :

• Πτυχίο ανάλογης δυναμικότητας και ειδικότητας η Πιστοποιητικό επιμελητηρίου

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ.27313-63202 και 27313-63370

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου .

 

Σπάρτη  15 /  05  /  2015

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

 

ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δείτε εδώ την πρόσκληση

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της Προμήθειας  « Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ», προϋπολογισμού « 7.000,00»  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη της αναφερομένης Προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Τετάρτη « 20- 05-2015 και ώρα 12:00 . Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :

• Πτυχίο ανάλογης δυναμικότητας και ειδικότητας η Πιστοποιητικό επιμελητηρίου

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ.27313-63202 και 27313-63370

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  και στην Ιστοσελίδα του Δήμου .

 

Σπάρτη  15 /  05  /  2015

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δείτε εδώ την πρόσκληση

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ», προϋπολογισμού: 24.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της εργασίας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους, στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Δευτέρα 18 Μαίου 2015 και ώρα 12.00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας.

- Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-63362 από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ  κ. Καλαβρυτινό Ανδρέα.

- Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.

- Η παρούσα όπως αναρτηθεί: στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Διοικητήριο: 12-5-2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

 

 

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ,ΚΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΝΩΝ», προϋπολογισμού: 12.300,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της εργασίας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους, στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Δευτέρα 18 Μαίου 2015 και ώρα 12.00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας.

- Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-63362 από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ  κ. Καλαβρυτινό Ανδρέα.

- Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.

- Η παρούσα όπως αναρτηθεί: στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

Διοικητήριο: 12-5-2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης 

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.