δημος

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του 7 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς εμβαδού 44 τ.μ..


Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που βρίσκονται στη Μαγούλα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (άρθρο 21) την 9η  Ιουλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έως 11:00 (10:00-10:30 υποβολή δικαιολογητικών-10:30-10:45 έλεγχος δικαιολογητικών & 10:45-11:00 υποβολή προφορικών προσφορών).
(Στην υποβολή των οικονομικών προσφορών συμμετέχουν μόνο όσοι έγιναν δεκτοί κατά τον έλεγχο των δικ/κων)
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 215,06 ευρώ.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν
1. Ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας  ή βεβαίωση του  ταμείου παρακαταθηκών και δανείων για παρακατάθεση σ΄ αυτό,  από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία  , ποσού ίσου προς το ένα δέκατο [1/10] του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς υπολογιζόμενο για ένα έτος, ήτοι 258,07€ που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ύψους δέκα της εκατό 10%  επί του ετησίου μισθώματος που επιτεύχθηκε
2.  Δημοτική ενημερότητα για οφειλές προς τον Δήμο.
3. Φορολογική ενημερότητα για χρέη προς το Δημόσιο
4. Ασφαλιστική ενημερότητα για οφειλές σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ (σε περίπτωση που δεν έχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης ασφάλισης).
5. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και την σύμβαση και  θα είναι αλληλεγγύως υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων σύμβασης. Οι εγγυητές θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικ/κα 2,3 & 4 κατά την ώρα υποβολής των δικαιολογητικών μαζί με την υποβολή των δικ/κων του ενδιαφερομένου.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο της  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης. Διεύθυνση: Μαγούλα Τηλέφωνο:2731361102-106.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & Α/Α

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Ο  Αθλητικός  Οργανισμός του Δήμου Σπάρτης προτίθεται  να  προμηθευτεί  μια  τέντα  διαστάσεων  4,80 χ 4,70  για  την  εξέδρα  του  Δημοτικού  Κολυμβητηρίου  Σπάρτης  παρακαλούμε  για  την  κατάθεση  οικονομικών  προσφορών  μέχρι  την  Δευτέρα  6/7/2015 και  ώρα  11:00  π.μ.

 

Ανακοίνωση

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια-τοποθέτηση τεντόπανου για την αποκατάσταση τέντας πλατείας Τ.Κ Πλατάνας» προϋπολογισμού 1.200,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους, σύμφωνα με το πρότυπο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015 και ώρα 12.00. Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:


-  Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας.
- Τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
- Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-63208 από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ κ. Μανιάτη Παναγιώτη.
- Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.
- Η παρούσα όπως αναρτηθεί: στην ιστοσελίδα του Δήμου

Διοικητήριο: 1-7-2015
Ο Δήμαρχος Σπάρτης


Ευάγγελος Βαλιώτης

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςΟ Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά,  για την προμήθεια «Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του έτους 2015», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 26.133,59 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αναλυτικά ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για κάθε ομάδα και υποομάδα ειδών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ είναι ο εξής:
{ΟΜΑΔΑ Α}  Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για τον Δήμο Σπάρτης προϋπολογισμού 995,09 €
{ΟΜΑΔΑ Β}  Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης προϋπολογισμού 13.254,31 €
{ΟΜΑΔΑ Γ} { Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης προϋπολογισμού 5.984,98 €
ΟΜΑΔΑ Δ]   Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το Ν.Π. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης»  προϋπολογισμού 1.343,88 €
{ΟΜΑΔΑ Ε}  Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το Ν.Π. «Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης» προϋπολογισμού  4.555,33 € (ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Ε1 ποσού 245,14  €, Ε2 ποσού 4.310,19 €)

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές χωριστά για κάθε ομάδα ή υποομάδα προμηθευόμενων ειδών.

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο νεοκλασικό κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου Σπάρτης επί της κεντρικής πλατείας (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου) -Ταχ. Δ/νση: Κεντρική Πλατεία Σπάρτης Τ.Κ. 23100 - την 3η   Ιουλίου  2015, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10.30 πμ. και ώρα λήξης την 11.00 πμ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας, γραμμένοι στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής, που θα απευθύνεται στον Δήμο Σπάρτης, που αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης των ειδών, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (Εγγύηση συμμετοχής για το σύνολο των ειδών των  ομάδων ποσού 453,55 €  ή ανά ομάδα ή υποομάδα ως εξής: ΟΜΑΔΑ Α: 16,96 €, ΟΜΑΔΑ  Β: 229,71 €, ΟΜΑΔΑ Γ: 104,07 €, ΟΜΑΔΑ Δ: 23,26 €, ΟΜΑΔΑ Ε (Ε1 + Ε2): 79,55 € ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε1: 4,38 €, ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε2: 75,17 €)

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου  Σπάρτης, Δ/νση: Μαγούλα, Σπάρτη ΤΚ 23100, Τηλ 2731361110, Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αρμόδια υπάλληλος Γεωργία Κούμαρη. 
Η διακήρυξη καθώς και η σχετική μελέτη διατίθενται σε έντυπη μορφή από το ανωτέρω γραφείο και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης http://www.sparti.gov.gr/.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Α.Α.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ

Διακήρυξη

Μελέτη

Προϋπολογισμός

Έντυπο Προσφοράς

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της Προμήθειας  « Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΤΚ ΚΑΡΥΩΝ», προϋπολογισμού « 5.000,00»  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη της αναφερομένης Προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Πέμπτη 25- 06-2015 και ώρα 12:00 . Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :

• Πτυχίο ανάλογης δυναμικότητας και ειδικότητας η Πιστοποιητικό επιμελητηρίου

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ.27313-63202 και 27313-63370

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου .

Η παρούσα όπως αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  και στην Ιστοσελίδα του Δήμου .

 

Σπάρτη  22 /  06  /  2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΚ ΜΥΣΤΡΑ», προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες δημοσίων έργων καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία ΔΤΥ Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο.Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015, ώρα 11:00.

Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι πτυχίο ανάλογης κατηγορίας και δυναμικότητας, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, καθώς και οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ.27313-63202. Αρμόδια υπάλληλος Παπαδάκου Χριστοφίλη.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Σπάρτη 23 Ιουνίου 2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προϋπολογισμός

Τεχνική Περιγραφή

Τιμολόγιο

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ 2015», προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών 88.859,98 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100) ή μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.sparti.gov.gr) μέχρι και την 2η Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη.

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και των συναφών Υπουργικών αποφάσεων Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., ως ισχύουν, ενώ η διακήρυξη έχει συνταχθεί κατά το αναθεωρημένο από την ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ πρότυπο τεύχος τύπου Β, ως διαμορφώθηκε με την αριθμ.67/2015 απόφασή της.

Πληροφορίες δίνονται στα τηλ.27313-63202 και 27313-63369, fax επικοινωνίας 27313-63371. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την επικοινωνία είναι η Παπαδάκου Χριστοφίλη και o Κατσώλας Περικλής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 7η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη κατάθεσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του τιμολογίου της αρίθμ.39/2015 εγκεκριμένης μελέτης (άρθρο 6 του N. 3669/2008).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
1.    Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α.    Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.
β.    Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ.    Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2.    Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
3.    Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
4.    Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.778,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ και ΕΣΟΔΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΜΥΣΤΡΑ, ενώ βαρύνει τον Κ.Α. 30-7323.014 προϋπολογισμού Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2015.

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 καi το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες.

Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σπάρτης

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον Εργολάβο που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

Σπάρτη 17 Ιουνίου 2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Προϋπολογισμός

Τεχνική Έκθεση

Τιμολόγιο

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας:«Προμήθεια λαμπτήρων», προϋπολογισμού 10.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους, σύμφωνα με το πρότυπο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: 
·   Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας.
·   Τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-63208 από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ κ. Μανιάτη Παναγιώτη (Τηλ: 27313-63208, Φαξ:27313-63371)                                        .
Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί: α) στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών β) στην ιστοσελίδα του Δήμου.


Διοικητήριο: 17-6-2015
Ο Δήμαρχος Σπάρτης

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια συναγερμών Δημοτικών κτιρίων» προϋπολογισμού: 4.920,00 €, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους, σύμφωνα με το πρότυπο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας.

• Τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο:27313-63208 από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ κ. Μανιάτη Παναγιώτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί:α) στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,β) στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

Διοικητήριο: 11-6-2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τεχνικές Προδιαγραφές

 

Ο  Αθλητικός  Οργανισμός του Δήμου Σπάρτης  θα προχωρήσει σε άτυπη  συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου με καταληκτική ημερομηνία 17/06/2015 και  ώρα  12:30μ.μ. για την πραγματοποίηση του έργου ¨ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΥΤΗΡΙΟΥ 2015¨.

Το  άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 17/06/2015 και ώρα 14:30.

Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου : Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των συμμετεχόντων με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή νομικά πρόσωπα του αντίστοιχου κλάδου. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορές για μία ή περισσότερες κατηγορίες ενώ σε ενδεχόμενο υποβολής ισότιμών ή ισοδύναμων προσφορών η ανάθεση δύναται να γίνει σε περισσότερους από ενός αναδόχους.

Για  περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 2731029082 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 08:30 έως 14:30

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π. 

ΣΑΒΒΑΣ  ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ

 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ  ΣΠΑΡΤΗΣ
Ταχ. Δ/νση : ΔΩΡΙΕΩΝ  11
Τ.Κ. 23100
Τηλέφωνο        : 2731029082
Fax                  : 2731027435
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.