δημος

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει φανερή δημόσια δημοπρασία για την εκμίσθωση του 7 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς εμβαδού 44 τ.μ..

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που βρίσκονται στη Μαγούλα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (άρθρο 21) την 16 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 11:00 (10:00-10:30 υποβολή δικαιολογητικών-10:30-10:45 έλεγχος δικαιολογητικών & 10:45-11:00 υποβολή προφορικών προσφορών).

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την περίληψη.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει φανερή δημόσια  δημοπρασία για την εκμίσθωση του ακινήτου  του κυλικείου του Β΄ Νεκροταφείου Σπάρτης εμβαδού 162 τ.μ. που αποτελείται από κυρίως χώρο-κουζίνα & W.C.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που βρίσκονται στη Μαγούλα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (άρθρο 21) την 16 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 έως 12:00 (11:00-11:30  υποβολή δικαιολογητικών-11:30-11:45 έλεγχος δικαιολογητικών & 11:45-12:00 υποβολή προφορικών προσφορών).

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την περίληψη.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ», προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών 96.778,86 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100) ή μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.sparti.gov.gr) μέχρι και την 18η Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη.

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και των συναφών Υπουργικών αποφάσεων Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., ως ισχύουν, ενώ η διακήρυξη έχει συνταχθεί κατά το αναθεωρημένο από την ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ πρότυπο τεύχος τύπου Β, ως διαμορφώθηκε με την αριθμ.67/2015 απόφασή της.

Πληροφορίες δίνονται στα τηλ.27313-63202 και 27313-63370, fax επικοινωνίας 27313-63371. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την επικοινωνία είναι η Παπαδάκου Χριστοφίλη και o Πανόπουλος Βασίλειος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη κατάθεσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του τιμολογίου της αρίθμ.36/2015 εγκεκριμένης μελέτης (άρθρο 6 του N. 3669/2008).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.936,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΣΑΤΑ, ΧΥ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ενώ βαρύνει τον Κ.Α. 30-7323.049 προϋπολογισμού Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2015.

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 καi το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σπάρτης

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον Εργολάβο που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

 

Σπάρτη 27 Μαΐου 2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

 

Συνημμένα

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ», προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών 364.211,03 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100) ή μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.sparti.gov.gr) μέχρι και την 11η Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη.

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και των συναφών Υπουργικών αποφάσεων Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., ως ισχύουν, ενώ η διακήρυξη έχει συνταχθεί κατά το αναθεωρημένο από την ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ πρότυπο τεύχος τύπου Β, ως διαμορφώθηκε με την αριθμ.67/2015 απόφασή της.

Πληροφορίες δίνονται στα τηλ.27313-63202 και 27313-63369, fax επικοινωνίας 27313-63371. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την επικοινωνία είναι η Παπαδάκου Χριστοφίλη και o Κατσώλας Περικλής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη κατάθεσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του τιμολογίου της αρίθμ.28/2015 εγκεκριμένης μελέτης (άρθρο 6 του N. 3669/2008).

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.285,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ενώ βαρύνει τον Κ.Α. 30-7323.046 προϋπολογισμού Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2015.

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 καi το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σπάρτης

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον Εργολάβο που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

 

Σπάρτη 27 Μαΐου 2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

 

Συνημμένα

 

Ο Δήμαρχος διακηρύσσει  ότι στις 8  του μήνα Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 11,00 π.μ. (11.00 π.μ. ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), θα διεξαχθεί επαναληπτικός πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και αξιολόγηση, για το τμήμα  της εργασίας  με τίτλο :
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ –ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ, για το οποίο προέκυψε άγονος ο προηγούμενος πρόχειρος διαγωνισμός, προϋπολογισμού  25.599,88  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% .

Κατηγορίες που επαναδημοπρατούνταιείναι οι εξής σύμφωνα με την μελέτη: 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 .

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες ( ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις) που λειτουργούν κατάλληλα διαμορφωμένο αδειοδοτούμενο συνεργείο.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δύνανται να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των εργασιών ή για μέρος αυτών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων) Κεντρική Πλατεία Σπάρτης.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς  Φ.Π.Α., ήτοι:  417,00 €, διαφορετικά 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. του συνόλου των ομάδων εργασιών που επιθυμεί ο διαγωνιζόμενος να δώσει προσφορά.

Η προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Δικαιολογητικά συμμετοχής και ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού αναγράφονται στο άρθρο 5 και 6   της αναλυτικής διακήρυξης,   για την οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν από την Δ/νση Περ/ντος του Δήμου, καθώς και να προμηθευτούν  έντυπο προσφοράς,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ,
Ψυχικό Σπάρτης τηλ. 27310 23241.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας θα βαρύνουν τον ανάδοχο της εργασίας.                                                                             

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Ε.Δ.
Ο Αναπλ.Προϊστάμενος Δ/νσης Περ/ντος

 

Β. Βαχαβιώλος

Διακήρυξη

Έντυπο προσφοράς

Πίνακες οχημάτων

 

 

 

Ο Δήμαρχος διακηρύσσει ότι στις 9 του μήνα Ioυνίου 2015 ημέρα Tρίτη και ώρα 11,00 πμ. (11,00 μ. ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) θα διεξαχθεί επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου (συμφερότερη προσφορά από οικονομικής άποψης), για το τμήμα της  προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ANTΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ, για το οποίο προέκυψε άγονος ο προηγούμενος προχειρος διαγωνισμός, προϋπολογισμού 41.008,27 €., συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Κατηγορίες που επαναδημοπρατούνται είναι οι εξής σύμφωνα με την μελέτη: 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Κεντρική Πλατεία Σπάρτης.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 11389/93.

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό μπορούν  να σταλούν στο Δήμο και ταχυδρομικά μέχρι την 
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα  της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 1.667,00 €  (δηλ. 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς  Φ.Π.Α.). Διαφορετικά  5% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., της μερικής δαπάνης του συνόλου των ειδών που επιθυμεί ο διαγωνιζόμενος να δώσει προσφορά

Ο χρόνος ολοκλήρωσης εκτέλεσης της προμήθειας είναι ένας χρόνος από την υπογραφή της σύμβασης.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπο προμήθεια είδη εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και προέλευσης (αρθ. 18 του ΕΚΠΟΤΑ).

Η προσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό θα συμπληρώνεται σε έντυπο που θα διατίθεται από την Υπηρεσίας μας, στην παρακάτω αναγραφόμενη διεύθυνση.

Δικαιολογητικά συμμετοχής αναγράφονται στο αρθρο 7 της αναλυτικής διακήρυξης, για την οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και για την Μελέτη της προμήθειας , να ενημερωθούν από την Δ/νση Περ/ντος του Δήμου, Ψυχικό Σπάρτης, τηλ. 27310 23241, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στοιχεία από την Μελέτη και  έντυπα προσφοράς παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Τα έξοδα της παρούσης δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Ε.Δ.
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Περ/ντος


Β. Βαχαβιώλος

Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού

Έντυπο προσφοράς

Πίνακες Οχημάτων

 

 

 

Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση μετά από απλή συλλογή προσφορών στην έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για τα παρακάτω ακίνητα:

1.Ξενώνας Βαρβίτσας που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Βαρβίτσας

2.Ισόγειο κτίριο που βρίσκεται στην Τ.Κ. Σπαρτιάς

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προσφορές τους εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσίευσης της παρούσας.

Η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Πληροφορίες δίνονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα και στα τηλέφωνα 2731361102-106.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & α/α

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών της αρίθμ.3/2015 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΛΑΧΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ι.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ ΤΚ ΜΥΣΤΡΑ».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η10.00 π.μ.

Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού και η εκτέλεση των εργασιών του έργου διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3669/2008, του Ν.1418/1984 και των Π.Δ. που εκδίδονται σε εκτέλεσή του, καθώς και των άρθρων 133, 177 παρ.1 και 183 παρ.2.γ.γγ. του Ν.4270/2014. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Ν.3669/2008, ενώ εφαρμογή έχουν και οι διατάξεις του Ν.4013/2011, του άρθρου 1 του Ν.4250/2014, του Ν.4254/2014, του άρθρου 59 του Ν.4278/2014, του Ν.4281/2014 και του άρθρου 37 του Ν.4320/2015.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 20.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α.,  ήτοι στο ποσό των 326,00 ΕΥΡΩ.

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η μεγαλύτερη έκπτωση επί τοις εκατό επί των τιμών της αρίθμ.3/2015 τεχνικής μελέτης.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,  εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων που κατέχουν πιστοποιητικό για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ανάλογης δυναμικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.sparti.gov.gr) είτε να παραλάβουν αυτά από το γραφείο Γραμματείας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται από το γραφείο Γραμματείας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ.27313-63202 και 27313-63362. Φαξ επικοινωνίας 27313-63366. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την επικοινωνία είναι: Παπαδάκου Χριστοφίλη και Γρίβας Νικόλαος.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σπάρτη 20 Μαΐου 2015
Ο Δήμαρχος Σπάρτης


Ευάγγελος Βαλιώτης

 

 

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι στις 12 Ιουνίου  2015  το  Ν.Π.  Κοινωνικής  Προστασίας  Αλληλεγγύης  και  Παιδείας  Δήμου  Σπάρτης  θα  διοργανώσει  χοροεσπερίδα  για  το  ΚΑΠΗ  του  διευρυμένου  Δήμου  Σπάρτης .

Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια άτυπη οικονομική προσφορά για  γεύμα τριακοσίων  (300) ατόμων, το οποίο θα δοθεί το Παρασκευή  βράδυ 12  Ιουνίου  2015  και  ώρα  20:00 .Η προσφορά θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

1) ΜΠΡΙΖΟΛΑ  ΧΟΙΡΙΝΗ ή  ΦΙΛΕΤΟ  ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (300 ΜΕΡΙΔΕΣ)

2) ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ  ή  ΣΑΛΑΤΑ ΑΓΓΟΥΡΟΝΤΟΜΑΤΑ  ΑΝΑ 4 ΑΤΟΜΑ

3) ΦΕΤΑ  ΑΝΑ 4 ΑΤΟΜΑ

Μέγιστη  προσφορά  ανά  άτομο  12,00€  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ

Απαραίτητη  προϋπόθεση η  αίθουσα  να  είναι  χωρητικότητας  πεντακοσίων  (500)  ατόμων

Η οικονομική σας προσφορά παρακαλούμε όπως μας κατατεθεί μέχρι τη  Παρασκευή  22/5/2015  και  ώρα  11:00 π.μ.  στα  γραφεία  του Ν.Π.  Δωριέων  11.

Το  άνοιγμα  των  προσφορών  θα  γίνει  την  Παρασκευή  22/5/2015  και  ώρα  11:30 π.μ.  στα  γραφεία  του  Ν.Π.  Δωριέων  11. ( Τηλ.  27310 29082 - Fax.  27310 27435 )

 

ΣΠΑΡΤΗ  18-5-2015  (Αρ.Πρωτ:  235)

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΟΥΝΑΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας με  τίτλο «Βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου», προϋπολογισμού 5.840,00 ευρώ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την  Πέμπτη 21 Μαΐου 2015 και ώρα 13:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Σπάρτης (Ευαγγελιστρίας 85-87, ισόγειο) (υπόψιν κ. Σανιδά Αικατερίνης).

 

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Διαφάνειας του Δήμου Σπάρτης, (Δ/νση: Γκορτσολόγου 61, ΤΚ 23100, Τηλ: 27313 61236, Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,  αρμόδιος  υπάλληλος Σανιδά Αικατερίνη)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Μελέτη

 

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.