δημος

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ,ΚΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΝΩΝ», προϋπολογισμού: 12.300,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της εργασίας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους, στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Δευτέρα 18 Μαίου 2015 και ώρα 12.00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας.

- Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-63362 από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ  κ. Καλαβρυτινό Ανδρέα.

- Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.

- Η παρούσα όπως αναρτηθεί: στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

Διοικητήριο: 12-5-2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης 

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΑΡΙΔΟΣ,ΜΥΣΤΡΑ,ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ», προϋπολογισμού: 12.300,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της εργασίας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους, στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 και ώρα 12.00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας.

- Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-63362 από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ  κ. Καλαβρυτινό Ανδρέα.

- Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.

- Η παρούσα όπως αναρτηθεί: στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

Διοικητήριο: 12-5-2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης 

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

Δείτε εδώ την πρόσκληση

 

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση εργασίας «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 180.000,00€ με Φ.Π.Α.

Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Σπάρτης,  η εν λόγω εργασία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό  αυτού για το έτος 2015 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 20-6277.001 και αφορά την συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών  (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλα) του Δήμου Σπάρτης και την μεταφορά αυτών στο πλησιέστερο Κέντρο Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).

Το σύστημα προσφοράς είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες , επί τις %  επί της δαπάνης πριν Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης  και ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας θα είναι 12 μήνες  από την επόμενη ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

Διαβάστε εδώ την Αναλυτική Διακήρυξη

Κατεβάστε από εδώ το έντυπο προφοράς

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, (αρθρ.3, παρ.6, ΕΚΠΟΤΑ) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΚ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 145.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (23%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), σύμφωνα με τα αναφερομένα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/β/2677/21-10-2013), ως εξής:

§    Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 29/5/2015 και ώρα 00:01 π.μ.
§    Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 1/6/2015 και ώρα 10:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι τη Δευτέρα 8/6/2015 και ώρα 08:00 π.μ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ο χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης του προμηθευόμενου είδους προς χρήση θα γίνει εντός διαστήματος εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Μαγούλας Δ.Ε. Μυστρά Δήμου Σπάρτης.

Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το διάστημα των ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 2.358,00 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς το ΦΠΑ).

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.sparti.gov.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού (Διακήρυξης και Παραρτημάτων της) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ.27313-63202 και 27313-63200. Φαξ επικοινωνίας 27313-63371. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την επικοινωνία είναι: Παπαδάκου Χριστοφίλη και Βαρζακάκος Κωνσταντίνος.


Σπάρτη 6 Μαΐου 2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ καα
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ

 

Διαβάστε εδώ την αναλυτική Διακήρυξη

Διαβάστε εδώ την Τεχνική Περιγραφή

Ο πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτού για την εκτέλεση της εργασίας : Εργασία συντήρησης και επισκευής αγωνιστικών χώρων Δήμου Σπάρτης.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό 68.500,00 Ευρώ (περιλ/νου ΦΠΑ23%)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού στην Σπάρτη,οδός Δωριέων 11,ημέρα Τρίτη στις 12/5/2015 και ώρα  10.00π.μ με 10.30π.μ οπότε λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Η γλώσσα σύνταξης των εγγράφων είναι η Ελληνική.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού που αντιστοιχεί στο 2% του συνολικού προϋπολογισμού (προ ΦΠΑ) ήτοι 1.145,00 Ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Σπάρτης καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αρμόδιος Υπάλληλος  κ.  Σπυρόπουλος  Ευστράτιος  τηλ. 2731029082

 

Σπάρτη    6 /5/2015

Ο Πρόεδρος

ΣΑΒΒΑΣ  ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ

Ο πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτού για την εκτέλεση της εργασίας : Εργασία συντήρησης και επισκευής αγωνιστικών χώρων Δήμου Σπάρτης.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό 68.500,00 Ευρώ (περιλ/νου ΦΠΑ23%)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού στην Σπάρτη,οδός Δωριέων 11,ημέρα Τρίτη στις 12/5/2015 και ώρα  10.00π.μ με 10.30π.μ οπότε λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Η γλώσσα σύνταξης των εγγράφων είναι η Ελληνική.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού που αντιστοιχεί στο 2% του συνολικού προϋπολογισμού (προ ΦΠΑ) ήτοι 1.145,00 Ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Σπάρτης καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αρμόδιος Υπάλληλος  κ.  Σπυρόπουλος  Ευστράτιος  τηλ. 2731029082

 

Σπάρτη    6 /5/2015

Ο Πρόεδρος

ΣΑΒΒΑΣ  ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ

Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων Δ.Ε. Σπαρτιατών, προϋπολογισμού δαπάνης 7.608,60 ευρώ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς ο τίτλος της προμήθειας έως την 12η Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σπάρτης, (Δ/νση: Μαγούλα (1ος όροφος), ΤΚ 23100, Τηλ: 2731361110, Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αρμόδια υπάλληλος Γεωργία Κούμαρη).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Α.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ                          

Τεχνικές προδιαγραφές

Έντυπο προσφοράς

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

 

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την προμήθεια 32.000 φακέλων αλληλογραφίας (με τυπωμένα τα στοιχεία του Δήμου) καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς ο τίτλος της προμήθειας έως την 11η Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σπάρτης, (Δ/νση: Μαγούλα (1ος όροφος), ΤΚ 23100, Τηλ: 2731361110, Ε-mail: g. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αρμόδια υπάλληλος Γεωργία Κούμαρη).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ 

Τεχνικές προδιαγραφές

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του  για την προμήθεια σφραγίδων καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την 8η Μαΐου 2015  ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

 

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σπάρτης, (Δ/νση: Μαγούλα (1ος όροφος), ΤΚ 23100, Τηλ: 2731361123, Ε-mail: g. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Σμυρνιός ).

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ & Α.Α.

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΚ/ΚΩΝ – ΟΙΚ/ΚΩΝ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τεχνικές προδιαγραφές

 

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει  ότι στις 12 του μήνα Μαϊου 2015 ημέρα Τρίτη και  ώρα 11:00 π.μ. (11:00 π.μ. ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), θα διεξαχθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και αξιολόγηση, για την εργασία με τίτλο :

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ –ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ,  προϋπολογισμού  50.500,00  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% .

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. .

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες ( ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις) που λειτουργούν κατάλληλα διαμορφωμένο αδειοδοτούμενο συνεργείο.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δύνανται να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των εργασιών ή για μέρος αυτών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων) Κεντρική Πλατεία Σπάρτης.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς  Φ.Π.Α., ήτοι:  822,00 € , διαφορετικά 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. του συνόλου των ομάδων εργασιών που επιθυμεί ο διαγωνιζόμενος να δώσει προσφορά.

Η προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται : 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Δικαιολογητικά συμμετοχής και ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού αναγράφονται στο άρθρο 5 και 6   της αναλυτικής διακήρυξης,   για την οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν από την Δ/νση Περ/ντος του Δήμου, καθώς και να προμηθευτούν  έντυπο προσφοράς,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ,
Ψυχικό Σπάρτης τηλ. 27310 23241.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας θα βαρύνουν τον ανάδοχο της εργασίας.                                                                             

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Ε.Δ.
Ο Αναπλ.Προϊστάμενος Δ/νσης Περ/ντος
Β. Βαχαβιώλος

 

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνική Έκθεση

Τιμολόγιο

Έντυπο Προσφοράς

Πίνακες Οχημάτων

Προϋπολογισμός Μελέτης

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.