δημος
Δευτέρα, 02 Ιανουαρίου 2023 07:37

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

 

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο  -  Κεντρική Πλατεία Σπάρτης  -  αίθουσα συνεδριάσεων)  στις 3 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

 

 

Δευτέρα, 02 Ιανουαρίου 2023 07:37

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο  -  Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων),  στις 03-01-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

 

 

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022 14:36

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

 

Καλείστε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σήμερα 30-12-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 16:00 και λήξη 16:30.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ», προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την αριθμ. 2022/095 Μελέτη του Τμήματος Συγκοινωνιών, Εγκαταστάσεων και Συντήρησης Υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α1.111/29-12-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΡΙΖΤΩ1Ν-ΔΒ4, ΑΔΑΜ:22REQ011929192 2022-12-29) και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους, ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ή ηλεκτρονικά (ψηφιακά υπογεγραμμένη) στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης έως την 10η Ιανουαρίου 2023 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα, ΤΚ 23100.

Πρόσκληση

Μελέτη

Προϋπολογισμός

Έντυπο προσφοράς

 

Ο Δήμος Σπάρτης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ότι πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ζωοτροφών 2022» ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.198,95 € (συμπερ. του Φ.Π.Α. 24%).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να καταθέσουν την προσφορά τους, ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης έως τις 05 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα13:00 στο πρωτόκολλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

Πρόσκληση

Μελέτη

Έντυπο Oικονομικής Προσφοράς

Ο Δήμος Σπάρτης καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένο αίσθημα ευθύνης και να συμβάλουν στην αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων της καθαριότητας του Δήμου για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όλοι οι πολίτες να τηρούν απαρέγκλιτα τις παρακάτω οδηγίες:

  • Κατεβάζουμε τα απορρίμματα μέσα σε σακούλες καλά δεμένες, τις ημέρες και ώρες που αναφέρονται στο πρόγραμμα αποκομιδής του Δήμου. Τοποθετούμε τις σακούλες μέσα στους κάδους κι όχι έξω από αυτούς, φροντίζοντας αυτοί να παραμένουν κλειστοί.
  • Δεν ρίχνουμε μπάζα, ογκώδη αντικείμενα και κλαδέματα στους κάδους απορριμμάτων. Τα υλικά αυτά, προκαλούν ζημιές στα απορριμματοφόρα οχήματα.
  • Δεν αποθέτουμε μπάζα, ογκώδη αντικείμενα (τραπέζια, πολυθρόνες στρώματα κλπ) και προϊόντα κλαδεμάτων έξω από τις αυλές μας, στα πεζοδρόμια του Δήμου, στους δρόμους και εν γένει στους δημόσιους –κοινόχρηστους χώρους. Ενημερώνουμε προηγουμένως το Τμήμα Καθαριότητας (τηλ.: 2731023241, 2731089300), για συνεννόηση και προγραμματισμό αποκομιδής.
  • Τα ποώδη πράσινα (υπολείμματα κοπής χλοοτάπητα, φύλλα ξερά, άνθη κλπ), τα συλλέγουμε πάντα σε σακούλες. Τα ξυλώδη πράσινα (υπολείμματα κοπής δένδρων, θάμνων, κλαδιά κλπ), τα συσκευάζουμε σε ελαφρά δέματα δεμένα με ανθεκτικό σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους.
  • Δεν ρίχνουμε σε καμία περίπτωση στάχτη από τα τζάκια και τις ξυλόσομπες στους κάδους απορριμμάτων. Πρόκειται για μια πράξη που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για τα πληρώματα, τα οχήματα και τον δημοτικό εξοπλισμό.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Σπάρτης, η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω  επιφέρει  πρόστιμα στους παραβάτες.

Ο Αντιδήμαρχος

 Καθαριότητας

 

Χρήστος Κανακάκος

 

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2022 10:15

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο  -  Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων),  στις 28-12-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

 

 

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2022 10:13

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

 

 Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο  -  Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων),  στις 27-12-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

 

 

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2022 10:11

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

 

 Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο  -  Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων),  στις 27-12-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

 

 

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2022 10:02

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

 

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο  -  Κεντρική Πλατεία Σπάρτης  -  αίθουσα συνεδριάσεων)  στις 28 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.