δημος
Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2022 15:29

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο  -  Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων),  στις 13-09-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

 

Ο Δήμος Σπάρτης διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Σπάρτης για το Νοέμβριο 2022 – Μάιο 2023» με CPV: 15894210-6 - Σχολικά γεύματα,  εκτιμώμενης αξίας 103.225,50 € με  ΦΠΑ (13%) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε επτά (7) τμήματα ανά μήνα σίτισης. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή όλα τα τμήματα των ειδών της προμήθειας.

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/09/2022 και ώρα 14.00.

Συστημικός αριθμός καταχώρησης: 171525

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Μελέτη

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ (html) 1

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ (html) 2

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ (pdf)

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

 

 

 

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής-Διαχειριστικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο  -  Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων),  στις 13-09-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής-Διαχειριστικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο  -  Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων),  την 13-09-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:35.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2022 13:59

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση

 

Καλείστε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, στις 12-09-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:00 και λήξη 11:00.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

 

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάρτης προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΕΠΑΛ Σπάρτης.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή μέσω της Διευθύντριας του σχολείου του ΕΠΑΛ Σπάρτης (Πάροδος οδού Γυθείου) , έως την 12η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. , και θα πρωτοκολλώνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής.

 

  1. Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού
  2. Απόφαση  25/08-08-2022 «Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη πλειοδότη εκμίσθωσης του σχολικού κυλικείου του ΕΠΑ.Λ» (7ο Πρακτικό συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης έτους 2022)

 

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι έχει εγκριθεί η αναγγελία ζημιάς από ΧΑΛΑΖΙ της 29ης Αυγούστου 2022 στις καλλιέργειες ελιές στις ΚΕΦΑΛΑ και ΧΡΥΣΑΦΑ, της Δ.Ε. Θεραπνών Δήμου Σπάρτης.

Οι παραγωγοί που έχουν αγροτεμάχια στην πληγείσα περιοχή των ανωτέρω Κοινοτήτων, τα οποία έχουν υποστεί ζημιά από το συγκεκριμένο αίτιο σε ποσοστό άνω του 20% της αναμενόμενης παραγωγής ανά αγροτεμάχιο, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς στον ανταποκριτή ΕΛΓΑ.

Οι δηλώσεις ζημιάς υποβάλλονται έως και την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022 (δηλ. για 15 ημέρες από την επόμενη της ζημιάς) στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΕΛΓΑ κ. Νικολέτο Σταύρο (στο αμαξοστάσιο του Δήμου Σπάρτης στο Ψυχικό Σπάρτης ( τηλ. 27310-27785 εσωτ. 101).

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις ζημιάς καταχωρούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΛΓΑ, αποκλειστικά εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προσκομίζονται για την υποβολή της δήλωσης:

  • Αντίγραφο Δήλωσης Καλλιέργειας ΕΛΓΑ έτους 2022 (από την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του παραγωγού, από την οποία αντλούνται τα στοιχεία του παραγωγού και του αγροτεμάχιου (τοποθεσία, έκταση, δένδρα).
  • Για τις πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες: Βεβαίωση από τον αρμόδιο Οργανισμό Πιστοποίησης.

Τα τέλη εκτίμησης, καταβάλλονται από τους παραγωγούς με την δήλωση ζημιάς και ανέρχονται αντίστοιχα: για καρποφόρα δένδρα σε 0,10 €/δέντρο.

                                                                                

                                                            

     Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΕΛ.Γ.Α.

    ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Δεν καλύπτονται οι ζημιές σε καλλιέργειες που δεν έχουν ασφαλιστεί στον ΕΛΓΑ (δεν έχουν δηλωθεί στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης), σε μη συστηματικές ή εγκαταλειμμένες καλλιέργειες, ή που κατά ανεξάρτητο αγροτεμάχιο έχουν λιγότερα από δέκα δένδρα ή καταλαμβάνουν -κατά είδος- έκταση μικρότερη από ένα (1) στρέμμα.

 

 

 

 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας κτηνιάτρου για την υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων», συνολικού ποσού 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται για την υποβολή προσφοράς, ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης έως την 16η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο πρωτόκολλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

Πρόσκληση

Μελέτη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2022-2023» με CPV:98390000-3, ενδεικτικού προϋπολογισμού  37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Ως εκ τούτου παρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς, ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier),  στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

Πρόσκληση

Μελέτη

Έντυπο Προσφοράς

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.