Κάτοικοι

Kοινωνική Πολιτική

Στο Δήμο Σπάρτης η κοινωνική πολιτική ασκείται μέσω της λειτουργίας των προγραμμάτων δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Υγείας & Πρόνοιας. Οι δομές κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης αφορούν στην ανάπτυξη προγραμμάτων για την άμεση και ουσιαστική υποστήριξη πολιτών που έχουν ανάγκη. Στόχος των κοινωνικών δομών του Δήμου είναι η επανένταξη των ωφελούμενων ατόμων στην αγορά εργασίας και την ενεργό κοινωνική δράση. Η Κοινωνική Πολιτική του Δήμου απευθύνεται σε όλους τους κατοικους έως 60 ετών που χρειάζονται ψυχοκοινωνική στήριξη.

Παρασκευή, 08 Μαΐου 2020 21:49

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Καλείστε σε  τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  που θα πραγματοποιηθεί την 11-05-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 19:00 και λήξη 20:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  (αρχική)

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  διακηρύττει ότι την 18 του μηνός  Μαΐου  του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών)στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-ΧΩ-ΥΔ.& ΠΕΡ. Δήμου Σπάρτης, Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο Σπάρτης-Γυθείου, θα διεξαχθεί με Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση οικισμού Βέρια» προϋπολογισμού 172.500,00 € (με Φ.Π.Α.24%) και ΚΑ: 30-7322.601.

 

1. Περίληψη διακήρυξης

2. Διακήρυξη

3. Τεχνική Περιγραφή

4. Τιμολόγιο

5. Προμετρήσεις

6. Ε.Σ.Υ.

7. Γ.Σ.Υ.

8. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

9. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων

10. Προϋπολογισμός

 

Η Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος  2020-2021 οι αιτήσεις εγγραφής – επανεγγραφής στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, έχουν ξεκινήσει από  11-5- 2020 και θα ολοκληρωθούν στις 31-5- 2020, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41087/2017 (ΦΕΚ 4249 Β’/5-12-2017).

Στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς μπορούν να εγγραφούν νήπια, που συμπληρώνουν τα 2,5 χρόνια  τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας  και μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση,

Για την εγγραφή των νηπίων στον Παιδικό Σταθμό απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/ και ληξιαρχική πράξη σύμφωνου συμβίωσης.
  3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4(ετήσιος πίνακας προσωπικού).
  4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
  5. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux, όπως προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
  6. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.
  7. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων επιπλέον απαραίτητη είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας.

Για τις επανεγγραφές των νηπίων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί για το πιστοποιητικό οικογενειακής ή τη ληξιαρχική πράξη γέννησης απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

Η κατάθεση των αιτήσεων εγγραφής-επανεγγραφής θα γίνονται για τον παιδικό σταθμό του Δήμου Σπάρτης   στο Ν.Π Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Σπάρτης  ( Δωριέων 13-15 ) και  κατά τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 08:00π.μ. έως 12:00μ.μ., κα Καμπέρη Ματίνα, τηλέφωνο 27310-29082 και για τον παιδικό Σταθμό Ξηροκαμπίου κατά τις ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες 10:00π.μ έως 13:00μ.μ. στην κα Βαρλόκωστα Ιωάννα τηλέφωνο 27310-35730.

    

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Π.

 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  διακηρύττει ότι την 18 του μηνός  Μαΐου  του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών)στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-ΧΩ-ΥΔ.& ΠΕΡ. Δήμου Σπάρτης, Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο Σπάρτης-Γυθείου, θα διεξαχθεί με Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,  Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΡΥΩΝ» προϋπολογισμού 440.00,00 € (με Φ.Π.Α.24%) και ΚΑ: 64-7322.001.

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Διακήρυξη

3. Τεχνική Περιγραφή

4. Προϋπολογισμός

5. Αναλυτική Προμέτρηση

6. Τιμολόγιο

7. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

8. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

9. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων

10. ΦΑΥ

11. ΣΑΥ

12 Τοπογραφικό

13. Τομή

14. Οδεύσεις Αμεα

15. ΤΕΥΔ

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  διακηρύττει ότι την 11 του μηνός  Μαϊου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18.00 (λήξη παράδοσης των προσφορών)στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-ΧΩ-ΥΔ.& ΠΕΡ. Δήμου Σπάρτης, Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο Σπάρτης-Γυθείου, θα διεξαχθεί με Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,  Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ (2ΟΣ Ε.Π.)» προϋπολογισμού 272.000,00 € (με Φ.Π.Α.24%) και ΚΑ: 64-7322.003.

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Διακήρυξη

3. Τεχνική Έκθεση

4. Προϋπολογισμός

5. Τιμολόγιο

6. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

7. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων

8. ΦΑΥ & ΣΑΥ 

9. Προσμέτρηση

10. ΤΕΥΔ

 

 

 

 

Πέμπτη, 07 Μαΐου 2020 15:35

Απάντηση σε δημοσίευμα

 

Σε απάντηση δημοσιεύματος σχετικά με τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την
04-05-2020, σας γνωρίζουμε ότι η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, κεκλεισμένων
των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), κατόπιν αιτήματος και των τριών δημοτικών
παρατάξεων της μειοψηφίας.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σπυρίδων Μοιράγιας

Πέμπτη, 07 Μαΐου 2020 15:16

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Καλείστε σε  τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  που θα πραγματοποιηθεί την 11-05-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 19:00 και λήξη 20:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Καλείστε σε  τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής -Διαχειριστικής  Επιτροπής  που θα πραγματοποιηθεί  την  11-05-2020 ημέρα Δευτέρα   και ώρα έναρξης 12.30 μ.μ. και λήξης 13.00 μ.μ.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Πέμπτη, 07 Μαΐου 2020 15:08

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Καλείστε σε  τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα πραγματοποιηθεί  την   11η -05-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 13.00 μ.μ. και λήξης 14.00 μ.μ.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Ο Δήμος Σπάρτης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ότι πρόκειται να προβεί στην «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID – 19», ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.643,09 € (συμπερ. του ΦΠΑ).

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιέχονται στην 1/2020 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Σπάρτης.

Η ανάθεση της προμήθειας θα διενεργηθεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 λόγω του κατεπείγοντος ύστερα από την λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατ’  εφαρμογή των διατάξεων: α)  της  παρ. 3 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. 11/11-3-2020 (ΦΕΚ 55 Α/11-3-2020): Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, β)  της περίπτωσης δ1 της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων και γ) τις διατάξεις του Ν 4412/16.

 Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλείσθε, όπως υποβάλετε την προσφορά σας το αργότερο έως 12/05/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα, ΤΚ 23100. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή διαπραγμάτευσης.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μελέτη

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.