Κάτοικοι

Kοινωνική Πολιτική

Στο Δήμο Σπάρτης η κοινωνική πολιτική ασκείται μέσω της λειτουργίας των προγραμμάτων δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Υγείας & Πρόνοιας. Οι δομές κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης αφορούν στην ανάπτυξη προγραμμάτων για την άμεση και ουσιαστική υποστήριξη πολιτών που έχουν ανάγκη. Στόχος των κοινωνικών δομών του Δήμου είναι η επανένταξη των ωφελούμενων ατόμων στην αγορά εργασίας και την ενεργό κοινωνική δράση. Η Κοινωνική Πολιτική του Δήμου απευθύνεται σε όλους τους κατοικους έως 60 ετών που χρειάζονται ψυχοκοινωνική στήριξη.

                                                                                                                                                                                                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              

Δημοτικό Ταμείο

Ταχ. Δ/νση : Μαγούλα Σπάρτης                      

Πληροφορίες : Ε. Χίου                                        

Τηλ. 27313 61104 

Σπάρτη 7/5/2020                                 

                                                                 

ΘΕΜΑ:  «Ατομική Ειδοποίηση»

 

Σύμφωνα με το αρθ. 2 παρ. 1 της   από 20/3/2020  ΠΝΠ (ΦΕΚ  Α΄68/20-3-2020)  « Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης , για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοιο COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 , κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Τέλος χαρτοσήμου και ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω μερική καταβολή.  ……….»

Κάθε  επαγγελματίας που ζητά μείωση 40% σε επαγγελματικό του μίσθωμα οφείλει να παρουσιάσει στον εκμισθωτή αντίγραφο της σχετικής «Υπεύθυνης Δήλωσης  Επιχειρήσεων-Εργοδοτών»  που υπέβαλε στην «ΕΡΓΑΝΗ» βάσει της ΚΥΑ 13031/Δ1.4551, με εκτυπωμένα τα στοιχεία του εκμισθωτή και τη διεύθυνση του μισθωμένου επαγγελματικού ακινήτου.

Ως εκ τούτου παρακαλείσθε –εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις- να προσέλθετε στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου (Δ/νση Μαγούλα) με τα απαραίτητα έγραφα  προκειμένου να γίνει η μείωση του ενοικίου.

 

Ο Δημοτικός Ταμίας

Βαρελάς Ιωάννης

                                                                            

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συμμετοχή μελισσοκόμων στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας έτους 2020»

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας εκδόθηκε δελτίο τύπου που αφορά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Εθνικό Μελισσοκομικό πρόγραμμα έτους 2020 για τη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας έτους 2020». Η αίτηση-δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου το αργότερο μέχρι την 18/5/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε.Λακωνίας

Δείτε εδώ την αίτηση – δήλωση συμμετοχής (δράση 3.2)

Δείτε εδώ την υπεύθυνη δήλωση (δράση 3.2)

Δείτε εδώ την αίτηση για την υποβολή δικαιολογητικών (δράση 3.2)

 

Από το Δήμο

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια κάδων απορριμάτων" ενδεικτικού προϋπολογισμού 49.724 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15/5/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών στις 11.00 π.μ.

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

ΤΕΥΔ

 

Παροχή διευκρινίσεων σε ερώτημα οικονομικού φορέα

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας εκδόθηκε ανακοίνωση με οδηγίες συμμετοχής στο Εθνικό Μελισσοκομικό πρόγραμμα έτους 2020 για τη δράση 3.1 «Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων». Η αίτηση υποβάλλεται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου  το αργότερο μέχρι την 14/5/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δείτε εδώ το έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε.Λακωνίας

Δείτε εδώ την αίτηση – δήλωση

Δείτε εδώ την υπεύθυνη δήλωση

 

Από το Δήμο

 

Ο Δήμος Σπάρτης προσκαλεί του ενδιαφερόμενους να εργασθούν ως υδρονομείς άρδευσης στις Δημοτικές Ενότητες Μυστρά, Πελλάνας, Θεραπνών, Φάριδος και Καρυών να υποβάλλουν αιτήσεις από την Τρίτη 5/5/2020 μέχρι και τη Δευτέρα 11/5/2020.

 

Πρόσκληση

Αίτηση διορισμού

Υπεύθυνη Δήλωση 1

Υπεύθυνη Δήλωση 2  

 

Ο Δήμος Σπάρτης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην υπηρεσία της παροχής υπηρεσιών με ιατρό εργασίας , με κριτήριο την πλέον οικονομική προσφορά και με τους όρους που αναφέρονται στην αρ. 1/2020 τεχνική μελέτη του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών .

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ΄αριθ πρωτ. 354/02-04-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της  Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω (α) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1ατου άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εξακοσίων δέκα (9.610,00 ) ευρώ .

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλείσθε, όπως υποβάλετε την προσφορά σας  έως Τετάρτη    13-05-2020 και ώρα 14:30 στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα, ΤΚ 23100.

 

Πρόσκληση

Μελέτη

 

Ευχαριστούμε θερμά τις Αρχές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον Πρύτανη κ. Αθανάσιο Κατσή και τον Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής κ. Παναγιώτη Αλεξόπουλο, για τη διάθεσή τους για στενή Συνεργασία με το Δήμο Σπάρτης και την (ύστερα από 17 Χρόνια παρουσίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη) από κοινού σύνταξη του Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο και θα φέρουμε άμεσα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.


Στο Δήμο Σπάρτης έχουμε ήδη σχεδιάσει ένα πολύ φιλόδοξο Πρόγραμμα Αθλητικών Αγώνων Διεθνούς Εμβέλειας (βλέπε παρακάτω), που θα καταστήσουν τη Σπάρτη Μητροπολιτικό κέντρο για πολλά αθλήματα που δεν χρειάζονται πολυδάπανες υποδομές και εγκαταστάσεις.

 

Προσβλέπουμε λοιπόν σε πολύ στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου τόσο για την υλοποίηση αυτού όσο και για την υλοποίηση των πολύ φιλόδοξων σχεδίων που έχουμε για την Πολιτιστική, Αθλητική, Αγροτική και Τουριστική Ανάπτυξη της Σπάρτης από τον Ταΰγετο μέχρι τον Πάρνωνα, 

Και οι δύο πλευρές θα βγούνε πολλαπλά κερδισμένες!!


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  

Στα πλαίσια της προσπάθειας καθιέρωσης της Σπάρτης σαν διεθνές αθλητικό κέντρο και αύξησης των επισκεπτών στη πόλη μας, σχεδιάζαμε και σχεδιάζουμε με τον Ηλία Αναστασάκο, τον Δημοσθένη Κακούρο, τον Ηλία Δημάκο και τις υπηρεσίες Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού (Γεωργία Ζαχαράκη, Ελένη Δαράκη και Μιχάλη Βακαλόπουλο), να συμβάλλουμε ενεργά στη προσέλκυση και στη διεξαγωγή πολλών αθλητικών αγώνων και εκδηλώσεων!  (..... δεδομένου ότι η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ για πρώτη φορά στην Ιστορία της Ανθρωπότητας καθιερώθηκε στη Σπάρτη από το Λυκούργο, περίπου το 800-840 π.Χ.!!!!!!):

 

(Και αυτά παράλληλα με τις προσπάθειες και τις ενέργειές μας για τη κατασκευή και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων!)

Σχεδιάζουμε λοιπόν πλήθος Αγώνων και Εκδηλώσεων που δεν χρειάζονται άμεσα τεράστιες και πολυδάπανες εγκαταστάσεις!


Ενδεικτικά:

 • Σπάρτη-Θερμοπύλες-Υπερμαραθώνιος = 8 Μαραθώνιοι non-stop!
 •  Θερμοπύλες-Σπάρτη-Υπερμαραθώνιος (The Return of the Glory) από τον Όμιλο Spartan Race του Joe deSena
 • Σπάρταθλον 2020 = Υπερμαραθώνιος Αθήνα - Σπάρτη
 • Θερμοπύλες-Σπάρτη Σκυταλοδρομία
 • Σπάρτη-Κορυφή Ταϋγέτου αγώνας δρόμου
 • 6ος Αυθεντικός Φειδιππίδειος Δρόμος  Αθήνα - Σπάρτη - Αθήνα 
 • 6ος Δρόμος Αθανάτων (142χλμ Τρίπολη-Μυστράς-Σπάρτη-Καλαμάτα)
 • Vamvakou Trail, Αγώνες δρόμου, 7 χλμ και 27 χλμ. στη Βαμβακού
 • Λακεδαιμόνιος Δρόμος, 130χλμ  Μυστράς-Γεράκι-Μονεμβάσια 
 • 3ο Sparta Night Run 
 • 14ος Παλαιολόγειος Δρόμος, Μυστράς-Μαγούλα-Σπάρτη-Μυστράς
 • 2ος Πηνελόπειος Δρόμος, 11 χλμ και παιδικός αγώνας-  από Σπαντίδειο Αμφιθέατρο-Άγιο Κωνσταντίνο-Αγόριαννη-Γεωργίτσι-Σπαντίδειο Αμφιθέατρο
 • SPARTAN RACE / Spartan Trifecta World Championship 2020 (μεικτός αγώνας ανώμαλου δρόμου, αντοχής, δύναμης, κλπ.)
 • Spartan Workout Tour
 • Αγώνας δρόμου για τους πεσόντες στο Μονοδένδρι, Μονοδένδρι - Σπάρτη
 • Ορεινός Ημιμαραθώνιος Καστορίου 23χλμ
 • Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και Διεθνής αγώνας ορεινής ποδηλασίας στις Καρυές
 • Σπαρτακιάδα- Αγώνας Ποδηλασίας Αθήνα- Σπάρτη 
 • Θερμοπύλες-Σπάρτη Ποδηλατοδρομία
 • Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας με την Tsagrakos Academy
 • Πανελλήνιο Πρωτάθλημα/ Πανευρωπαϊκό Τουρνουά TAE KWON DO
 • Spartan Combat 2021 (Παγκόσμιο Φεστιβάλ Όλων των Πολεμικών Τεχνών), με διοργανωτή τον κ. Joe deSena / Spartan Race
 • Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων Ελληνορωμαϊκής και Ελευθέρας Πάλης με την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης (ΕΛΟΠ)
 • Πανελλήνιο Αγώνα Αεροβόλων Όπλων Α΄Κατηγορίας «Μάχη Θερμοπυλών»
 • (Διοργάνωση από Σκοπευτικό Όμιλο Λακεδαιμονίων «Λεωνίδας») στο κλειστό σκοπευτήριο αεροβόλων όπλων «Γεωργία Δ. Γερουλάκου»
 • Αναβίωση των Καρνείων, των Υακυνθίων και των Λεωνιδείων
 • Ποδοσφαιρικοί Αγώνες Ομάδων που φέρουν τ’ όνομα Σπάρτα ή Σπάρτακ (Σπάρτα Ρότερνταμ- Σπάρτα Πράγας - Σπάρτακ Μόσχας, κ.α.)
 • Τουρνουά Μπάσκετ Παίδων
 • Τουρνουά Beach-Volley
 • Τουρνουά Τένις
 • Φεστιβάλ/Αγώνες               

            Αναρρίχησης

            Σκοποβολής και

            Τοξοβολίας 

 • Ανάδειξη του Trekking ως πόλο έλξης επισκεπτών και διεθνών προσωπικοτήτων!

 

Εκτός από τους Gerard Buttler, Billy Zane, Gianni Nunnari και Alan Siegel που μας τίμησαν με τη παρουσία τους, σχεδιάζουμε να προσκαλέσουμε στη Σπάρτη και να τιμήσουμε όσους από τον χώρο των σπoρ έχουν προβάλλει τη Σπάρτη με διάφορους τρόπους:

 Βλ.

 • Novak Djokovic (THIS IS SPARTA!!!)
 • Μαρία Σάκκαρη (Σπαρτιάτισσα)
 • Pete Sampras (ομογενής από τη Σπάρτη)
 • O πολλές φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Lorenzo που τρέχει πάντα με κράνος που γράφει Spartans
 • Ο προπονητής της Εθνικής Ιταλίας "under 20”, Nicolato, που έφτασε στον ημιτελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος ντοπάροντας τους ποδοσφαιριστές με Σπαρτιάτικη κραυγή!(Για τις προσπάθειές μας για προσέλκυση και στήριξη αγώνων αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας θα επανέλθουμε!)


ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΡΟΛΟ!

Καμία άλλη πόλις δεν μπορεί να προσφέρει τέτοιες προσβάσεις, τέτοιο experience!

Παραμένουμε ανοικτοί σε κάθε ιδέα και συνδρομή!

 

Φυσικά, το ενδιαφέρον μας για την ανάπτυξη 

(1) ΤΕΦΑΑ στη Σπάρτη και 

(2) για διεθνές Προπτυχιακό Τμήμα Αθλητικής Διαχείρισης / International Sports Management ή 

(3) για Sports Enterprising - πρωτοβουλίες που θα αξιοποιήσουν το φοβερό παγκόσμιο brand name της Σπάρτης παραμένει έντονο

  

Ο Δήμαρχος Σπάρτης 

Πέτρος Δούκας

 

Σχέδιο μνημονίου συνεργασίας

 

 

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, στο διάγγελμα που απηύθυνε στον ρωσικό λαό για παράταση της καραντίνας στη χώρα, προσπάθησε να  αιτιολογήσει την απόφασή του  χρησιμοποιώντας παραδείγματα από την Αρχαία Σπάρτη.

Συγκεκριμένα είπε :«Λένε ότι στην αρχαία Σπάρτη, άρρωστα, ανάπηρα παιδιά πετάγονταν από την κορυφή του Ταϋγέτου. Σήμερα, ιστορικοί και αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι αυτό είναι μόνο ένας θρύλος, ένας μύθος. Γνωρίζουμε όμως ότι η κοινωνία της Σπάρτης χτίστηκε πράγματι σε μια άκαμπτη τάξη. Ωστόσο, αυτό δεν βοήθησε» σημείωσε αρχικά και πρόσθεσε: «Μάλιστα, γίνεται αναφορά πως η φυλή των Σπαρτιατών εγκατέλειπε τους ηλικιωμένους, οι οποίοι αντιμετωπίζονταν σαν βάρος. Τα ίδια τους τα παιδιά τους άφηναν λίγο φαγητό και τους εγκατέλειπαν, αφήνοντάς τους να πεθάνουν και να φαγωθούν από άγρια ζώα. Υπάρχει ένας θρύλος ενός ηλικιωμένου που τον εγκατέλειψαν και εκείνος πίστευε και ήλπιζε πως οι γιοι του θα επέστρεφαν να τον πάρουν. Μπορείτε να φανταστείτε τους εαυτούς σας να κάνετε με τους γονείς μας, με τους παππούδες μας, κάτι τέτοιο; Δεν θα το πιστέψω ποτέ. Αυτό δεν είναι στο DNA μας. Επειδή μεγαλώσαμε από τους προγόνους μας με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Με τις αξίες της αμοιβαίας βοήθειας, της αλληλεγγύης, η Ρωσία έχει ζήσει χίλια χρόνια. Και σήμερα είναι ο κύριος πυλώνας της πολιτείας μας».

 

 Ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Πέτρος Δούκας, αντιδρώντας στα λεγόμενα αυτά,  απέστειλε  αναλυτική επιστολή την οποία σας παραθέτουμε παρακάτω:

Εξοχότατε,
Αγαπητέ Πρόεδρε,
Αγαπητέ Vladimir

Εύχομαι αυτή η Επιστολή μου να σας βρίσκει καλά!

 

Δράττομαι της ευκαιρίας να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα για τη Σπάρτη και να σας ζητήσω να αποδεχθείτε την πρόσκληση του Δήμου Σπάρτης, να επισκεφθείτε τη σπουδαία πόλη μας, μαζί με τους φίλους και τους συνεργάτες σας, ως καλεσμένοι μας ώστε να απολαύσετε τη φιλοξενία μας και να πάρετε μια γεύση από την ιστορία μας!

 

Η πόλη της Σπάρτης, ήταν η πρώτη δημοκρατία με ένα πολύ προοδευτικό ‘συνδυαστικό’ ρεπουμπλικανικού-τύπου σύνταγμα.
Και με τη λέξη συνδυαστικό εννοώ πως το δημοκρατικό καθεστώς της εξασφάλιζε τη συμμετοχή στα κοινά όλων των κοινωνικών τάξεων και όχι μόνο μιας πλειοψηφίας!

Η πολιτική κληρονομιά του ‘Δυτικού κόσμου’, το Ρωμαϊκό και Αμερικάνικο σύνταγμα, αλλά και το πολιτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου με τη συνταγματική Μοναρχία, τη Βουλή των Λόρδων, τη Βουλή των κοινοτήτων και το άγραφο σύνταγμα, όλα παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες με το άγραφο Σύνταγμα του Λυκούργου, που εφαρμοζόταν στην Σπάρτη από το 830 π.Χ!

Όσον αφορά τη φροντίδα προς τα παιδιά και τους ηλικιωμένους:

Όλα τα παιδιά των Σπαρτιατών από την ηλικία των 7 ετών λάμβαναν την ίδια δημόσια εκπαίδευση (βασικά μαθηματικά, γραμματική και διάβασμα, μουσική, χορό, γυμναστική και στρατιωτικές ασκήσεις), έτσι ώστε να είναι έτοιμα να υπερασπιστούν την ελευθερία τους αλλά και την πόλη τους από κάθε μορφή τυραννίας και από ξένους εισβολείς.

Όσον αφορά τους ηλικιωμένους, η Σπάρτη φημιζόταν για τον σεβασμό της προς αυτούς.
Σύμφωνα με τον ιστορικό Πλούταρχο, όταν ένας ηλικιωμένος εισήλθε στο Στάδιο της Ολυμπίας, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των αρχαίων Ολυμπιακών αγώνων, έψαχνε να βρει θέση αλλά δεν μπορούσε. Τότε, όλοι οι νεαροί Σπαρτιάτες, σηκώθηκαν όρθιοι και πρόσφεραν στον ηλικιωμένο τη θέση τους ώστε να καθίσει. Όταν το είδαν αυτό, όλοι οι υπόλοιποι θεατές, άρχισαν να επευφημούν τους Σπαρτιάτες και κάποιος αναφώνησε : ‘όλοι γνωρίζαμε τι ήταν σωστό να κάνουμε, αλλά μόνο οι Σπαρτιάτες το εφήρμοσαν’!

Κάτι παρόμοιο διαδραματίστηκε και στην πόλη της Αθήνας κατά τη διάρκεια των «Παναθήναιων». Πάλι μόνο οι Σπαρτιάτες πρόσφεραν τις θέσεις τους. Και ξανά τους επευφήμησαν με κάποιον να σημειώνει: ‘Φαίνεται πως όλοι γνωρίζουμε τι είναι σωστό, αλλά δεν το εφαρμόζουμε.’ [Από το βιβλίο του Πλούταρχου, ‘Οι αξιοσημείωτοι λόγοι αγνώστων Σπαρτιατών’ 55, επίσης αναφορές έχουν γίνει από τον Ηρόδοτο 2.80 και τον Ξενοφώντα, Λακεδ. Πολιτ. 6.1-4]]

Οι ηλικιωμένοι στην Σπάρτη, είχαν το δικαίωμα να επιπλήξουν κάθε νεαρό του οποίου η συμπεριφορά παρέκλινε, με οποιοδήποτε τρόπο. [Πλουτ. Λακ. Αρχ. Επιτηδ. 8, 9, 10]

Το πιο σημαντικό όμως είναι πως το κυριότερο νομοθετικό όργανο της πόλης της Σπάρτης ήταν η Γερουσία (το Συμβούλιο των Ηλικιωμένων)! Για να εκλεγείς δια βίου Γερουσιαστής από την Απέλλα, τη συνέλευση του λαού, έπρεπε να είσαι άνω των 60 ετών!

Αναφορικά με τον Καιάδα, την αβυσσώδη σπηλιά, όπου οι πρόγονοί μας λέγεται ότι έριχναν τα πολύ καχεκτικά και άρρωστα μωρά, που δεν θα μπορούσαν να αυτοσυντηρηθούν, αυτό μάλλον είναι ένας μύθος, καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχα αρχαιολογικά ευρήματα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία!

Πιθανότατα, ήταν το μέρος όπου εκτελούσαν κάποιους αιχμαλώτους των Μεσσηνιακών Πολέμων, ή τους πολύ σκληρούς εγκληματίες, προδότες κλπ.

Όσον αφορά το σήμερα: Υλοποιούμε στο Δήμο μας το πρόγραμμα «Κανένας Σπαρτιάτης χωρίς φαγητό, στέγη, ή φάρμακα».

Διανέμουμε κατ’ οίκον τροφή και φάρμακα σε όσους ηλικιωμένους έχουν ανάγκη, ενώ έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε τον αριθμό των κρουσμάτων του κορωνοϊού στο μηδέν!

Εξοχότατε,

Η Σπάρτη ήταν η πρώτη πόλη στην ιστορία της ανθρωπότητας που υιοθέτησε σύνταγμα και που στο σύνταγμά της, το ανώτατο όργανο ορίστηκε να είναι η Απέλλα, η γενική συνέλευση του λαού! 

Η εξουσία της ασκείτο από: 

 1. Τη γενική συνέλευση των πολιτών της 
 2. Τους πέντε έφορους (επίτροπους) οι οποίοι ήταν εκλεγμένοι -μάλλον με κλήρωση- μεταξύ των απλών πολιτών της Σπάρτης και οι οποίοι τους εκπροσωπούσαν. 

           Η διάρκεια της θητείας τους ήταν ένας χρόνος και κατείχαν πολύ εκτεταμένες αστικές και εκτελεστικές εξουσίες.  

 1. Τους 28 Γερουσιαστές που εκλέγονταν από τη γενική συνέλευση των πολιτών
 2. Τους δυο βασιλιάδες που προέρχονταν από τους δυο βασιλικούς οίκους της Σπάρτης, οι οποίοι έλεγχαν ο ένας τον άλλον και των οποίων η στέψη έπρεπε να εγκριθεί από τη Γερουσία, τους Έφορους και την Απέλλα μόνο σε περιπτώσεις ειδικών αμφισβητήσεων της νομιμότητας της διαδοχής.

Οι βασιλιάδες ασκούσαν την εξουσία του αρχιστράτηγου μόνο σε καιρό πολέμου.

Ο πόλεμος όμως ήταν ένα ζήτημα που αποφάσιζε η συνέλευση των πολιτών και οι έφοροι και όχι κάποια στρατιωτική ελίτ ή χούντα.

Ναι, οι Σπαρτιάτες δεν φημίζονταν για τους γραπτούς ή προφορικούς τους λόγους, ούτε για το χτίσιμο σπουδαίων οικοδομημάτων, αλλά κατάφεραν να κρατήσουν την πόλη τους, δημοκρατική και ελεύθερη για περίπου 6 αιώνες.

Η Σπάρτη ήταν η μόνη πόλη και η μόνη πολιτεία, που το σύνταγμά της κατάφερε να διασφαλίσει ομαλές διαδοχές στην εξουσία  χωρίς δολοφονίες και πραξικοπήματα και η μόνη πολιτεία που πρόσφερε δωρεάν δημόσια παιδεία και εκπαίδευση.

 

Εξοχότατε,

Ελπίζουμε να καταφέρετε να επισκεφτείτε πολύ σύντομα την Σπάρτη και τη μοναδική και μεγαλοπρεπή Βυζαντινή Καστροπολιτεία του Μυστρά, με τις όμορφες βυζαντινές εκκλησίες!

Με τις καλύτερες ευχές μου
Πέτρος Γ. Δούκας 

Δήμαρχος Σπάρτης

 

 


Your Excellency,
Dear President
Dear Vladimir
 
Hope this email finds you well!
 
Please allow me to take this opportunity to clarify some issues about Sparta, and to ask you to accept The Δήμος of Sparta invitation to visit our great City with your friends and associates as our guests, and taste our hospitality and history!
 
Sparta was a citizens’ democracy with a very progressive ‘blended’ constitution! 
Blended meaning that it provided republican-type comfort and security and participation to all social classes!
 
In fact our Western democratic political heritage, the Roman and USA Constitutions, but also the UK political system with its constitutional Monarchy, its House of Lords and its House of Commons and unwritten Constitution, all bear great resemblance to Lycurgus’ (unwritten) Constitution of Sparta (830 BC)!
 
Sparta was noted for taking care of its children and the elderly!
 
—All Spartan kids from the age of 7, received the same tough and disciplined public schooling (basic math, grammar and reading, music, dance, gymnastics and military exercises), so they would be ready to defend their freedom and their City from tyranny and foreign invaders! 
 
—Regarding the elderly, Sparta was noted for greatly respecting them! 
 
• According to the historian Plutarch, an elderly man walked into the Stadium in Olympia, where ancient Olympic Games were being held, but could not find a seat! All the young Spartans stood up and offered him their place to sit!
All the other spectators started cheering the Spartans, whereby one noted that, “we all know what is correct and virtuous, but only the Spartans practice it! 
Something similar happened in Athens during the Panathinaia - only the Spartans offered their places! The Spartans were cheered and another noted, “we all seem to know what is good, but we don't practice it”! [from Plutarch, The Remarkable Speeches of some Unknown Spartans, 55 - also at Herodotus 2.80, and Xenophon Lac. 6.1-4]
 
• The elders in Sparta had the right to reprimand any youth that was misbehaving in any way [Plut. Ancient Customs of Sparta, 8, 9, 10]
 
• But most importantly, the main legislative body of Sparta, was its Senate, the Council of the Elders, whereby, to be elected by the people’s assembly as senator-for-life you had to be 60-years old or over! 
 
—Regarding Kaiádas, the abysmal cave where our ancestors allegedly threw ill-born babies, it is probably a myth as researchers and archaeologists have not found any evidence of any deformed children being placed there! Possibly it was the place to banish prisoners of the Messinian Wars, or hard-core criminals, traitors, etc.
 
And today, we still have our City of Sparta program of “no Spartan without food, shelter or medicines”, while providing home delivery of essential items to the elderly and the needy, and doing our best to keep, at least so far, coronavirus incidents at zero!!  
 
-Your Excellency, 
Sparta was actually the first-ever constitutional democracy!
 
Full power primarily rested with:
 
1. The people’s General Assembly (the Apella)
 
2. The 5 Ephors (commissioners), who represented the dēmos (the common citizens) of Sparta. The Ephors were chosen by the dēmos (probably by lot, for a single, one-year term only), with overwhelming civil and executive powers,
 
3. The 28 Senators elected by the people’s Assembly,
 
4. The hereditary two kings from the two Royal houses of Sparta, who kept watch on each other (checks & balances) and whose coronation, was only subject to approval by the Senate and the ephors and the Apella in very few cases of ‘biological’ dispute, or allegations of treason!
 
The kings were Commanders-in-Chief, only at times of war, but war was a matter to be decided by the people’s assembly and the 5 ephors, and not by some military elite or junta!
 
Yes, the Spartans were not prolific writers or speakers, or builders of great edifices, but kept their City free and democratic for about 6 centuries - uninterrupted! 
 
Sparta was the only city and the only State ever, whose constitution managed to ensure normal successions of power with not a single coup d' état! 
It was also the first State ever to offer free public schooling and education!
 
Your Excellency,
Hope you can visit Sparta and the magnificent Byzantine castle-City of Mystra, with its beautiful byzantine Churches!
 
Best Regards,
 
Petros G. Doukas, Ph.D, Econ. NYU
-Mayor of The City of Sparta
-Chairman, The International Chamber of Commerce - Greece
-fm. Member of the Greek Parliament
-fm. Deputy Minister of Finance
-fm. Deputy Minister of Foreign Affairs

 

 

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020 15:38

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Καλείστε σε  τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα πραγματοποιηθεί  την   04-05-2020 ημέρα Δευτέρα   και ώρα έναρξης 13.00μ.μ. και λήξης 14.00 μ.μ.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020 15:34

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει  στην ιστορική έδρα του Δήμου Σπάρτης, το Μυστρά και συγκεκριμένα στο χώρο του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝΕΒΥΠ) την  04-05-2020  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:00, κεκλεισμένων των θυρών.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.