δημος

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση από το Δήμο Σπάρτης  κατάλληλου ακινήτου (είτε κτιρίου, είτε οικοπέδου στο οποίο ο Δήμος θα κατασκευάσει στη συνέχεια σχολικό κτίριο, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης-νηπιαγωγείο) για την μακροχρόνια κάλυψη των αναγκών για στέγαση του 2θέσιου 1ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης».

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

 

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 24η Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης 

 

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 24η Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:45.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης 

 

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018 14:45

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 24η Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης 

 

Ο Δήμος Σπάρτης  προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ» προϋπολογισμού 90.000,00€ (με Φ.Π.Α.24%) και ΚΑ:25-7326.005.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο  ‘ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’ της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης http://www.sparti.gov.gr .

 Στη  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-ΧΩ-ΥΔ.& ΠΕΡ. Δήμου Σπάρτης, Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο Σπάρτης-Γυθείου, πληροφορίες: Γρίβας Ν.-Πανόπουλος Β., τηλ.27313-63366-370 και εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 9/05/18 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 11/05/18, καθώς και σε περίπτωση ορισμού νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 15-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 18-05-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ.

 

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνική έκθεση

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Σ.Α.Υ.

Φ.Α.Υ.

ΤΕΥΔ

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018 10:26

Γύρος της Σπάρτης 2018

Written by

Σας  γνωρίζουμε ότι την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 θα πραγματοποιηθεί  ο ετήσιος δωρεάν αγώνας  δρόμου  με  την  επωνυμία  "Γύρος της  Σπάρτης  2018"

Η  εκκίνηση  θα γίνει στις 10:00 π.μ. στην Κεντρική Πλατεία Σπάρτης.

Καρτελάκια συμμετοχής θα δίνονται την ημέρα του αγώνα από την γραμματεία στην κεντρική πλατεία Σπάρτης από τις 8:30 π.μ. .

Ο  αγώνας  θα  έχει  διαδρομή:  Λυκούργου (ύψος κεντρικής πλατείας) – Ορθίας  Αρτέμιδος – Τριακοσίων – Λεωνίδου και  Τερματισμό  την οδό Λυκούργου (ύψος Κεντρικής Πλατείας).  

Σας περιμένουμε όλους εκεί !!

 

Επίσης τη Κυριακή 22 Απριλίου 2018 θα πραγματοποιηθεί και ο αγώνας δρόμου 10 χλμ. με επωνυμία "ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΟΛΗ"  στις 11 π.μ. .          

 

Τέλος το Σάββατο 21 και τη Κυριακή 22 Απριλίου 2018 θα διεξαχθεί στην Κεντρική Πλατεία Σπάρτης το τουρνουά μπάσκετ 3Χ3 με επωνυμία "ΜΙΛΚΟ 3 ΜΕ 3"  .

 

  

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

Additional Info

  • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Ο  Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει  με Συνοπτικό Διαγωνισμό την  επιλογή αναδόχου, για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο  « Προμήθεια  Ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού για το Δήμο Σπάρτης έτους 2018 », (συνολικού ποσού  41.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) ,  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση  της  σύμβασης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), της αριθ. 1/2018 μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Τμήμα Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Διαφάνειας.

Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 03/05/2018 , ημέρα Πέμπτη στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σπάρτης (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) -Κεντρική Πλατεία Σπάρτης, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Ώρα λήξης  της υποβολής  προσφορών  ορίζεται η 11:00 π.μ.

 

Διευκρίνηση επί της διακήρυξης

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο Προσφοράς 1

Έντυπο Προσφοράς 2

ΤΕΥΔ

Κάθε χρόνο στις 18 Απριλίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς!

Η Πολιτιστική Κληρονομιά δεν είναι απλά κατάλοιπα του παρελθόντος, νεκρά αντικείμενα, ξεχασμένες παραδόσεις, που πρέπει να παραμεριστούν από τη σημερινή κοινωνία, αλλά πρόκειται για την ταυτότητα και το μέλλον μας. Κείμενα, μουσεία, ιστορικοί χώροι, εκκλησίες αλλά και έθιμα και παραδόσεις, που ταξιδεύουν στο χρόνο και παραδίδονται από γενιά σε γενιά, συνθέτουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, υλική και άυλη. Ανήκει σε όλους τους λαούς, σε όλους τους ανθρώπους. 

 Η Σπάρτη αποτελεί παρακαταθήκη όχι μόνο για εμάς τους Σπαρτιάτες και τους Λάκωνες αλλά και για τη Διεθνή Κοινότητα, με πολύ μεγάλη αξία και δύναμη που ξεπερνά τα τοπικά όρια διαχείρισης και προστασίας.

 Ο τόπος μας μπορεί να περηφανεύεται για το πλήθος μνημείων που βγήκαν στο φως μέσα από ανασκαφές, την Αρχαία Ακρόπολη, το Ιερό Ορθίας Αρτέμιδος, το Αμύκλαιον, το Κενοτάφιο του Λεωνίδα και πολλά άλλα αρχαιολογικά ευρήματα ανεκτίμητης αξίας, κάποια από τα οποία φιλοξενούνται στο ήδη υπάρχον Αρχαιολογικό Μουσείο.

 Αξιοσημείωτο  είναι το γεγονός ότι, το 1989 ο αρχαιολογικός χώρος του Μυστρά εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και προστατεύεται από κάθε είδους φθορά και καταστροφή από τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να κληροδοτηθεί στις μελλοντικές γενιές.

 Ο Δήμος Σπάρτης έχοντας ως γνώμονα ,ότι η αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι επιβεβλημένη και αποτελεί μέσο ανάπτυξης του τόπου μας, θεωρεί αναγκαία τη διασφάλιση επισκεψιμότητας όλων των αρχαιολογικών χώρων καθώς μόνο έτσι επιτυγχάνεται η άμεση γνωριμία με τη ιστορία του τόπου μας.

 Ευελπιστεί ότι, σύντομα η πόλη μας θα αποκτήσει ένα νέο αρχαιολογικό μουσείο, αντάξιο της ιστορίας της και του ονόματός της και ότι στις άμεσες προθέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού  είναι η αναστήλωση του Αρχαίου Θεάτρου, η ολοκλήρωση των παλατιών του Μυστρά, η ανασκαφική έρευνα στον Άγιο Βασίλειο Ξηροκαμπίου, η ανάδειξη του θολωτού τάφου του Βαφειού και των θολωτών τάφων της Πελλάνας, η αξιοποίηση των Μενελάιων αλλά και όλων των ιστορικών μνημείων του τόπου μας.

 Η Σπάρτη άλλωστε είναι ένας θησαυρός με μοναδική διεθνή αναγνωρισιμότητα, που όλοι θα έχουμε το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση, να εκτιμούμε, να διατηρούμε και να διαδίδουμε από γενιά σε γενιά.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Additional Info

  • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Το Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης, οργανώνει εκδήλωση στην οποία ο διακεκριμένος, Λάκωνας βαρύτονος, κος Λούης Μανίκας θα δώσει διάλεξη με θέμα:

"Η Τεχνική της Αναπνοής και της Φωνής ως συντελεστής επιτυχούς επικοινωνίας και εργαλείο μετάδοσης της γνώσης"

Το περιεχόμενο της διάλεξης απευθύνεται, τόσο σε νεανικό κοινό, - σπουδαστές, εργαζόμενη νεολαία, υποψήφιους επαγγελματίες κ.ά.-, όσο και στο ώριμο, κοινωνικά και εργασιακά, κοινό.
Μετά την θεωρητική ανάπτυξη του Θέματος, θα ακολουθήσουν πρακτικά παραδείγματα και θα δοθούν διευκρινιστικές απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα, που θα τεθούν.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, στις 7:00 μμ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σπάρτης (ισόγειο Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης).
Η παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι ελεύθερη για όλους.
Η εκδήλωση αυτή οργανώνεται μετά από προσφορά του κου Λούη Μανίκα, στην αγαπημένη του πόλη της Σπάρτης, αφιλοκερδώς, έχοντας δεσμούς με την περιοχή μας και συγγενικούς με το Παρόρι.

Για την συμμετοχή σας στην διάλεξη παρακαλώ ειδοποιήστε μας μέχρι την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 στο τηλέφωνο 27310 21192  ή στο email npp.sparti@gmail.com

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

 

Για το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου  Σπάρτης

Η πρόεδρος

 

Γαλανοπούλου Γεωργία

 

 

Additional Info

  • date Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Το Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης, οργανώνει εκδήλωση στην οποία ο διακεκριμένος, Λάκωνας βαρύτονος, κος Λούης Μανίκας θα δώσει διάλεξη με θέμα:

"Η Τεχνική της Αναπνοής και της Φωνής ως συντελεστής επιτυχούς επικοινωνίας και εργαλείο μετάδοσης της γνώσης"

Το περιεχόμενο της διάλεξης απευθύνεται, τόσο σε νεανικό κοινό, - σπουδαστές, εργαζόμενη νεολαία, υποψήφιους επαγγελματίες κ.ά.-, όσο και στο ώριμο, κοινωνικά και εργασιακά, κοινό.
Μετά την θεωρητική ανάπτυξη του Θέματος, θα ακολουθήσουν πρακτικά παραδείγματα και θα δοθούν διευκρινιστικές απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα, που θα τεθούν.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, στις 7:00 μμ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σπάρτης (ισόγειο Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης).
Η παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι ελεύθερη για όλους.
Η εκδήλωση αυτή οργανώνεται μετά από προσφορά του κου Λούη Μανίκα, στην αγαπημένη του πόλη της Σπάρτης, αφιλοκερδώς, έχοντας δεσμούς με την περιοχή μας και συγγενικούς με το Παρόρι.

Για την συμμετοχή σας στην διάλεξη παρακαλώ ειδοποιήστε μας μέχρι την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 στο τηλέφωνο 27310 21192  ή στο email npp.sparti@gmail.com

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

 

Για το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου  Σπάρτης

Η πρόεδρος

 

Γαλανοπούλου Γεωργία

 

 

Additional Info

  • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018
Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.