δημος

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάρτης προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου - 2ου Λυκείου Σπάρτης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης, Τηλέφωνο 2731361267 απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επίσης την διακήρυξη μπορούν να παραλάβουν μέσω του διαδικτύου από την ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης www. sparti.gov.gr

 

Σπάρτη 08/08/2018

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάρτης

Δούνιας Νικόλαος

 

Περίληψη διακήρυξης

Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης ΔΣ

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία φύλαξης του χώρου της εμποροπανήγυρης  Μυστρά σύμφωνα με την συνημμένη  έκθεση –τεχνική περιγραφή .

Κριτήριο θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την   13η  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   , ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 14:30 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

Δεκτές θα γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και μέσα να περιέχεται η οικονομική προσφορά και :

 

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
  2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
  3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για τον ιδιοκτήτη και για τους εργαζόμενους.

 Η προσφορά θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές .Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 7.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΆ 24%. Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

  

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης  του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ,  κος Βρύνιος Ιωάννης   27313-61126 και από το Τμήμα Προμηθειών και Εργασιών του Δήμου Σπάρτης, , Τηλ: 273136118, αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Σμυρνιός .

 

                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                       

                                                                                     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

Πρόσκληση

Μελέτη

 

 Ο Δήμος Σπάρτης γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία της ασφαλιστικής κάλυψης της εμποροπανήγυρης Μυστρά σύμφωνα με την συνημμένη  έκθεση –τεχνική περιγραφή .

Κριτήριο θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την   13η  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   , ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 14:30 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

Δεκτές θα γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και μέσα να περιέχεται η οικονομική προσφορά  .

 

Η προσφορά θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές .Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  της υπηρεσίας  ανέρχεται στο ποσό των 1.140,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΆ 24%. Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

 

 

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης  του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ,  κος Βρύνιος Ιωάννης   27313-61126 και από το Τμήμα Προμηθειών και Εργασιών του Δήμου Σπάρτης, , Τηλ: 273136118, αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Σμυρνιός .

 

                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                       

                                                                                     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

Πρόσκληση

Μελέτη

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία απολύμανσης χώρων με το πέρας της εμποροπανήγυρης  Μυστρά σύμφωνα με την συνημμένη  έκθεση –τεχνική περιγραφή .

Κριτήριο θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την   13η  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   , ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 14:30 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

Δεκτές θα γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και μέσα να περιέχεται η οικονομική προσφορά .

Η προσφορά θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές .Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΆ 24%. Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

  

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης  του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ,  κος Βρύνιος Ιωάννης   27313-61126 και από το Τμήμα Προμηθειών και Εργασιών του Δήμου Σπάρτης, , Τηλ: 273136118, αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Σμυρνιός .

 

                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                       

                                                                                     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

Πρόσκληση

Μελέτη

 

Τετάρτη, 08 Αυγούστου 2018 11:45

Διεθνείς παιδικοί αγώνες 2018

Written by

Ο Δήμος Σπάρτης και ο Αθλητικός Οργανισμός συμμετείχε για  24η  φορά στους Διεθνείς Παιδικοί Αγώνες 2018 που πραγματοποιήθηκαν στην JEROUSALEM του  ΙΣΡΑΗΛ από τις 29 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου 2018. Η αποστολή του Δήμου Σπάρτης εκπροσωπήθηκε από την Δημοτική Σύμβουλο Μακρυσοπούλου Χριστίνα, τους προπονητές των αθλημάτων στίβου, μπάσκετ και βόλεϊ και από 15 αθλητές των γυμνασίων της πόλης μας . Αρχηγός της αποστολής ήταν η Ευγενία Παπαδάκη .

Οι Διεθνείς Παιδικοί Αγώνες (INTERNATIONAL CHILDREN’S GAMES) έγιναν για πρώτη φορά το 1968 στη Σλοβενία και αποτελούν μια παγκόσμια Αθλητική και πολιτιστική Διοργάνωση για παιδιά ηλικίας 12-15 ετών αγόρια και κορίτσια από όλο τον κόσμο. Οι αγώνες τελούν υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.) και διεξάγονται κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη του κόσμου λαμβάνοντας την μορφή παιδικής ολυμπιάδας.

Η Σπάρτη έγινε επίσημο μέλος το 1993 και από το έτος 1994 συμμετέχει κάθε χρόνο στους αγώνες με μεγάλη συγκομιδή μεταλλίων και διακρίσεων. Το έτος 1997 διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία τους 29ους Διεθνείς Παιδικούς Αγώνες .     

Φέτος η αποστολή της πόλης μας συμμετείχε με στίβο , μπάσκετ και βόλεϊ  και είχε ενεργή συμμετοχή όλες τις μέρες της διοργάνωσης .

 

ΣΤΙΒΟ : Προκριθήκαμε στο τελικό του μήκους αγοριών με τον μόλις δεκατριών ετών Μπεσσόννυ Αλεξάντρ με επίδοση 6,20m SB  και κατέλαβε  στον τελικό την 5η θέση  ακολούθησε η Ιωάννα Σουλτάνη επίσης  δεκατριάχρονη στο αλμα σε μήκος με επίδοση 4,65m και την 17η θέση ενώ η Ερικα Ολαρίου δέκα τριών και αυτή συμμετείχε στα 100m σημείωσε επίδοση 13,77 SB και την 27ηθεση με προπονητή τον Καλομοίρη Μιχάλη

 

ΜΠΑΣΚΕΤ  : Η ομάδα μπάσκετ κατέλαβε τη 13η θέση με προπονητή τον Παντελή Μπεμπέτσο

 

ΒΟΛΕΙ  : Η ομάδα βόλεϊ κατέλαβε την 9η θέση με προπονητή τον Κωνσταντόπουλο Μιχάλη

 

 

H συμμετοχή σε ένα τόσο μεγάλο αθλητικό γεγονός είναι πολύ σημαντική για τα παιδιά – αθλητές, διότι έρχονται σε επαφή με ομάδες άλλων χωρών, διαφορετικής κουλτούρας και πολιτισμού, μαθαίνοντας τη συνεργασία και την ευγενή άμυλα.

 

Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες του Δήμου μας που συμμετείχαν στους ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 2018 στην Ιερουσαλήμ και τους ευχόμαστε να έχουν και άλλες διεθνείς συμμετοχές στο μέλλον .

 

 

 

 

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                       ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

                                                  ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

                                              ΣΑΒΒΑΣ  ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ

 

Additional Info

  • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Την Τρίτη 31η Ιουλίου 2018, στις 9:00μμ στο κατάμεστο Αμφιθέατρο Ξηροκαμπίου, πραγματοποιήθηκε από το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η συνάντηση χορωδιών της δημοτικής και παραδοσιακής μουσικής.

Στη συνάντηση συμμετείχαν το Μουσικό Εργαστήρι Γυθείου με την Ενοριακή Χορωδία Ανωγείων, ο Σύνδεσμος Ιεροψαλτών Λακωνίας «Θρασύβουλος Στανίτσας» και η Χορωδία παραρτήματος ΚΑΠΗ Ξηροκαμπίου.

Οι Μαέστροι κ. Τσαγκαρούλης Θεόδωρος, κα Πάτσιου Κατερίνα και κα Μάνδρου Χρυσάνθη μαζί με τους χορωδούς, τραγουδιστές και οργανοπαίχτες, μέσα σε κλίμα συγκίνησης, προσέφεραν  μία διαφορετική ψυχαγωγική βραδιά και ξεπέρασαν τις προσδοκίες του κοινού, που αγκάλιασε με ενθουσιασμό αυτή την προσπάθεια.

Το παρόν έδωσε ο Δήμαρχος Σπάρτης κ. Ευάγγελος Βαλιώτης.

Με την παρουσία τους,  επίσης, τίμησαν την ξεχωριστή αυτή εκδήλωση εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Περιφέρειας και των τοπικών αρχών και φορέων.

Η είσοδος ήταν ελεύθερη, με προαιρετική οικονομική ενίσχυση και συνεισφορά για τους χιλιάδες πυρόπληκτους της Αττικής.

Συγκινητικό ήταν για άλλη μία φορά το  κύμα βοήθειας και αλληλεγγύης   καθώς  συγκεντρώθηκε χρηματικό ποσό για την ανακούφιση και την άμεση κάλυψη των αναγκών των πληγέντων πολιτών και για την αποκατάσταση των υποδομών και των λειτουργιών των κατεστραμμένων από τη φονική πυρκαγιά πόλεων.

Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους συμμετείχαν, παρευρέθηκαν και βοήθησαν ώστε να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου…

 

Για το Ν.Π.

Ο Πρόεδρος

 

Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

 

Additional Info

  • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την υπηρεσία με τίτλο « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ, ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ  ».  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α 644/06-08-2018  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, πίστωσης  8.000,00  ευρώ και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία

μέχρι την  13/08/2018, ημέρα Δευτέρα    και ώρα 14:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Κτίριο Μαγούλας.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα  Εργοδότη και Εργαζομένων,  στην οποία και θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων.

 

           Ο Δήμαρχος

 

     Βαλιώτης Ευάγγελος

 

Πρόσκληση

Έντυπο προσφοράς

Μελέτη

 

Καλείστε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 7η  Αυγούστου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:45.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την υπηρεσία με τίτλο « Κατασκευή παραπηγμάτων και Ηλεκτροφωτισμού ».  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α 643/06-08-2018  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι την  10/08/2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00 μεσημβρινή.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα  Εργοδότη και Εργαζομένων   

δ. Πιστοποιητικό εγγραφής στα οικεία επιμελητήρια ή επαγγελματικές οργανώσεις για έργα οικοδομικά.

 

           Ο Δήμαρχος

Πρόσκληση

Έντυπο προσφοράς

Μελέτη

 

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 7η  Αυγούστου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.